c S
V SREDIŠČU
Vlada obravnavala predlog zakona o pomoči gospodarstvu za 2023 in osnutek predstavila javnosti Vlada RS je obravnavala Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in ga bo jutri predstavila še na Ekonomsko-socialno svetu (ESS). Po opravljeni obravnavi na ESS bo Vlada RS predlog zakona dokončno sprejela predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Pomoč gospodarstvu vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. 02.12.2022 08:28
Pred drugim krogom lokalnih volitev V nedeljo, 4. decembra 2022 bo v Sloveniji potekal drugi krog lokalnih volitev. Volivke in volivci bodo volili župane oziroma županje v 47 občinah, kjer v prvem krogu nihče od kandidatov ni prejel večine glasov. Po Sloveniji bo odprtih 928 volišč, glasovalo bo lahko 490.639 volilnih upravičencev. Tudi v drugem krogu lokalnih volitev bodo občinske volilne komisije volilno udeležbo in izid volitev vnašale v posebno spletno aplikacijo. 01.12.2022 06:18
IZ SODNE PRAKSE: Plačilo avansa ne pomeni sprejema ponudbe

Plačilo avansa ne velja za sprejem ponudbe. Razlika med avansom in aro je v tem, da mora avans ena stranka plačati, še preden druga stranka začne s svojo izpolnitvijo. Plačilo avansa sicer lahko velja kot konkludenten sprejem ponudbe, vendar to ni bistvo avansa. Če pa je bila dana ara, se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je ara dana, razen če ni dogovorjeno kaj drugega.

30.11.2022 11:31
Vpliv substanciranja dokaznega predloga z zaslišanjem na dopustnost postavljanja vprašanj

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)1 eksplicitno določa, da zaslišanim v pravdnem postopku ni dovoljeno postavljati vprašanj, iz katerih izhaja, kakšen odgovor pričakuje izpraševalec - sugestivna vprašanja, prav tako pa tudi ne vprašanj, ki se ne nanašajo na zadevo. Kako pa je z vprašanji, ki niso ne prvo ne drugo, vendar pa predlagatelj v substanciranju dokaznega predloga z zaslišanjem ni navedel, da bo o njih zaslišani izpovedal?

29.11.2022 00:00
Pravica do objave popravka

Z objavo popravka prizadeti posameznik dobi možnost, da je slišan (auidatur et altera pars), javnost pa možnost, da sliši obe strani in si sama ustvari mnenje o prispevku, je pojasnilo Vrhovno sodišče v sodbi v zadevi II Ips 48/2022 z dne 21. septembra 2022. V njej je na konkretnem primeru obravnavalo pravico do objave popravka.

28.11.2022 10:23
Pogoji za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi

Tožeča stranka QM je s tožbo na podlagi 270. člena > Pogodbe o delovanju Evropske unije predlagala razglasitev ničnosti odločbe Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) o nepodaljšanju njene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

25.11.2022 09:13
IZ SODNE PRAKSE: Zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom

Zdravljenje osebe na oddelku pod posebnim nadzorom brez njene privolitve je dopustno le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim,

- če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje in

- če navedenih vzrokov in ogrožanja ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči.

24.11.2022 10:16
Vlada sprejela predlog novele Kazenskega zakonika Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za pravosodje sprejela predlog novele kazenskega zakonika (KZ-1J), s katero v kazensko zakonodajo uvajajo t.i. »zločin iz sovraštva« (hate crime) kot obvezno obteževalno okoliščino, ki se upošteva pri odmeri kazni. 23.11.2022 06:28
Zaključki podnebne konference COP27 V Sharm El-Sheikhu v Egiptu se je končala 27. Konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja – t.i. COP27. Egipt, ki je to leto predsedoval COP27, je že več mesec napovedoval, da bo to 'afriški COP' oziroma COP, primarno namenjen implementaciji že sprejetih zavez in s poudarkom na prilagajanju na podnebne spremembe. 22.11.2022 09:14
"Dvoživke" - delno v javni sferi, delno v zasebni Ljudje smo po svojem ustroju mnogostranska bitja. Vsak izmed nas se rodi s specifičnim genskim ustrojem, nato pa z učenjem, socializacijo in osebnostno rastjo pridobiva najrazličnejša znanja in veščine. Ker smo kompleksna bitja, ne preseneča, da smo ljudje radovedni, imamo najrazličnejša zanimanja in nas ob odraščanju in zorenju zanima čedalje več reči. Tega ne more ustaviti še tako agresivna specializacija poklicnih zadolžitev, ki smo ji priča v zadnjih nekaj desetletjih in ki je imanentna kapitalistični družbeni ureditvi. 21.11.2022 11:27
Neustavnost Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

V odločbi v zadevi U-I-23/20 z dne 20. oktobra 2022 je Ustavno sodišče zaradi kršitve načela legalitete kot neustavne prepoznale določbe 50., 51. in 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila OZZ).

18.11.2022 00:00
Znanih je 10 najvplivnejših pravnikov v 22. izboru

Po mnenju strokovne in splošne javnosti so najvplivnejši pravniki letošnjega leta (navedeni po abecednem redu): dr. Sara Ahlin Doljak, dr. Miro Cerar, dr. Janja Hojnik, ddr. Klemen Jaklič, mag. Martin Jančar, dr. Marko Pavliha, dr. Nataša Pirc Musar, dr. Miha Šepec, dr. Andraž Teršek in mag. Ana Testen.

17.11.2022 14:43
IZ SODNE PRAKSE: Revizija v izvršilnem postopku

Revizija je samostojno in izredno pravno sredstvo, ureja pa jo Zakon o pravdnem postopku (ZPP). Z njo se izpodbija pravnomočna sodba, izdana na drugi stopnji, zato se od revidenta zahteva, da obrazloženo in konkretizirano izpodbija te razloge. Gola ponovitev pritožbenih navedb tem zahtevam praviloma ne zadošča in ne more pripeljati do uspeha v revizijskem postopku.

17.11.2022 09:43
Dvig plač v javnem sektorju

Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki so ga sprejeli Vlada RS ter reprezentativni sindikati, je bil oktobra letos spremenjen tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).

17.11.2022 06:07
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve varstva osebnih podatkov Osebni podatki so z napredkom informacijskih tehnologij postali dostopni hitreje, enostavneje in v vse večji količini. Obdelovanje osebnih podatkov je lahko prednost z vidika večje prilagodljivosti storitev, hkrati pa tudi tveganje za kršitev temeljnih pravic in svoboščin posameznikov. Med slednje spadata pravica do zasebnosti in pravica varstva osebnih podatkov. 16.11.2022 08:26
Lažji dostop invalidov do proizvodov in storitev

Vlada je pripravila nov predlog Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Zakon, ki se sicer sprejema zaradi prenosa Direktive 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve v slovenski pravni red, se uporablja za proizvode in storitve, za katere so elementi dostopnosti najbolj potrebni. Namen zakona je tudi zmanjšati stroške prilagoditev proizvodov ali storitev različnim nacionalnim pogojem, saj so lahko zelo obremenjujoči za mala in srednja podjetja.

11.11.2022 06:50
Dopustnost davčnih sprememb

Tik pred začetkom novega davčnega leta se napovedujejo spremembe Zakona o dohodnini,1 s katerimi se praktično ukinjajo vse spremembe, ki jih je prinesla novela ZDoh-2Z2 pred manj kot pol leta.

10.11.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

Za izbris subjekta iz sodnega registra brez likvidacije je upravičen predlagatelj lahko le lastnik objekta na naslovu, kjer ima v sodnem registru vpisan poslovni naslov tisti subjekt, za katerega se predlaga izbris iz sodnega registra. Vendar pa mora upravičen subjekt v tem primeru podati vlogo za izbris – zgolj umik soglasja za prijavo poslovnega naslova in sedeža se ne more šteti za predlog za izbris.

09.11.2022 08:43
V veljavo stopil Akt o digitalnih trgih Začel je veljati Akt o digitalnih trgih, ki bo zagotavljal pravičnejši digitalni trg za vsa podjetja, saj velikim in najvplivnejšim globalnim platformam prepoveduje zlorabo monopolnega položaja. Posredno bo zagotovil tudi večjo zaščito uporabnikov spleta v Evropski uniji. Velike spletne platforme tako ne bodo več smele preprečevati brisanja vnaprej naloženih aplikacij in onemogočati alternativnih storitev ter slediti uporabnikom na drugih platformah in njihove podatke zlorabljati za ciljno oglaševanje. 08.11.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Odstop od kazenskega pregona

V primerih, ko oškodovanec za zastopanje pooblasti pooblaščenca, ki se naroka udeleži, ni mogoče sklepati, da nima interesa za kazenski pregon. Navzočnost pooblaščenca namreč izkazuje ravno nasprotno, torej da oškodovanec od predloga za kazenski pregon ne odstopa in da ima za izvedbo kazenskega postopka interes.

07.11.2022 00:00