c S
V SREDIŠČU
IZ SODNE PRAKSE: Zavrnitev izdaje začasne odredbe

Težko nadomestljiva škoda je pravni standard, ki ga zakon ne definira, ampak ga v vsakem konkretnem primeru napolnjuje sodišče. Da pa to lahko stori, mora imeti na voljo konkretne trditve o takšni škodi, ki nastaja ali grozi in dokaze zanjo. Zgolj navajanje ene stranke, da bo zaradi nekega dejanja (morebiti v prihodnje) nastala škoda, ne ustreza standardu težko nadomestljive škode in s tem izdaji začasne odredbe.

29.06.2022 00:00
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bili vladni odloki iz leta 2020, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok, v neskladju z ustavo.

Pred tem je bila z odločbo U-I-180/21 ugotovljena tudi neustavnost vladnih odlokov o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT in razveljavilo > 48. člen PKP10. (>> pregled veljavnih odlokov)

>> Vsi PKP, vzorci, zbrane objave o ukrepih
28.06.2022 00:00
Regres in njegove posebnosti – tik pred »12-to« V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma je mogoče izplačati regres do 1. novembra tekočega leta, če tako določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti delodajalca v primeru nelikvidnosti. 28.06.2022 00:00
Zaposlovanje oseb z začasno zaščito iz Ukrajine v sistemu agencijskega dela v Sloveniji Evropska komisija je februarja 2022 prvič v zgodovini predlagala aktivacijo evropske direktive o začasni zaščiti, ki naj bi razseljenim osebam iz Ukrajine omogočila hiter in enostaven način pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje in dostop do izobrazbe oziroma trga dela v državah članicah. Po sprejetju podzakonskih aktov v Sloveniji in pridobitvi odločbe o statusu so imele razseljene osebe iz Ukrajine priznano pravico do dela, na podlagi katere so se lahko zaposlile, samozaposlile ali delale po civilnih pogodbah. Čeprav se lahko osebe z zaščito vključijo v delo na podlagi široke palete zakonskih podlag, v Sloveniji v tej skupini delavcev prevladujejo agencijske zaposlitve. Prispevek se osredotoča na značilnosti agencijskega dela azilantov in oseb z (začasno) zaščito v Sloveniji, pri čemer so poudarjene posebnosti v procesih zaposlovanja razseljenih oseb iz Ukrajine. 27.06.2022 10:38
Kaj prinaša nov Zakon o Vladi Republike Slovenije V sredo, 22. junija 2022, je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije. Cilj zakona je vzpostaviti učinkovito organizacijsko strukturo ministrstev, ki bo zagotavljala operativnost in uspešno izvajanje nalog nove vlade na podlagi Koalicijskega dogovora političnih strank v Vladi RS v mandatu 2022 – 2026. 24.06.2022 08:12
Podatki o izpolnjevanju splošnih pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo Prosta dostopnost do izpolnjevanja splošnih pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo varuje ugled sodniške službe, je odločil Informacijski pooblaščenec (IP) v odločbi, št. 090-72/2022/5, z dne 22. aprila 2022. Z njo je delno ugodil pritožbi prosilca zoper odločbo Vrhovnega sodišča, s katero je to odločilo o njegovi zahtevi za posredovanje seznama (vrhovnih) sodnikov z letnicami rojstva, diplomiranja, opravljanja pravosodnega izpita, izvolitve v sodniško funkcijo in napredovanj ter z nazivi pravnih fakultet in univerz, na katerih so diplomirali. 23.06.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Evropski nalog za izvršbo Pogoj za izdajo evropskega naloga za izvršbo je nespornost zahtevka. Če sklep o izvršbi ni bil izvršljiv, ker ni bil vročen dolžniku, ni bil nesporen in tako naloga ni mogoče izdati. Enako velja, če upnik pri opredelitvi temelja zahtevka ni zadostil določbam evropske uredbe, kar pomeni, da ni dosegel minimalnih standardov pri sklepu o izvršbi. 23.06.2022 00:00
Zagovornik s priporočilom opozoril na nedosledno ureditev odtegovanja socialnih prispevkov samozaposlenim Zagovornik je obravnaval primer domnevne diskriminacije samozaposlene osebe z invalidnostjo, ki je oproščena plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 22.06.2022 00:00
Sodišče EU o diskriminaciji delavcev migrantov Prilagoditev družinskih dodatkov in različnih davčnih ugodnosti, ki jih Avstrija dodeljuje delavcem, glede na državo stalnega prebivališča otrok teh delavcev je v nasprotju s pravom Unije in ta mehanizem indeksacije družinskih dajatev pomeni neupravičeno posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva delavcev migrantov. 21.06.2022 06:35
Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov V Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. junija 2022), minister pa podzakonske akte iz svoje pristojnosti v devetih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. septembra 2022). 20.06.2022 08:22
Ali je sodelovanje izvršitelja v izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje sploh še smiselno? Namen tega prispevka je analizirati izvršiteljevo vlogo v izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje (v nadaljevanju: NVP), ki ne kotirajo na borzi (peti odstavek 93. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ1), in ugotoviti, ali je ta glede na trenutno stanje v praksi sploh še smiselna. Prispevek je nastal zato, da bi pomagal vsem procesnim subjektom, ki nastopajo v izvršbi na netržne NVP, in kot predlog zakonodajalcu za spremembo dosedanje ureditve. 20.06.2022 00:00
Od srede mladim na voljo digitalni boni Od srede osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje lahko koristijo digitalne bone '22 za nakup računalniške opreme. Glede na veliko zanimanje na vladni službi za digitalno preobrazbo pričakujejo unovčenje velikega števila bonov. Ti bodo po opravljenem brezplačnem izobraževanju pozneje na voljo tudi starejšim od 55 let. Bone bo mogoče koristiti do 30. novembra. 17.06.2022 00:12
Sodišče EU o posledicah brexita Britanski državljani, ki so uživali pravice, vezane na evropsko državljanstvo, po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije nimajo več pravice voliti in biti voljeni na občinskih volitvah v državi članici svojega prebivališča. 16.06.2022 06:16
IZ SODNE PRAKSE: Vrnitev darila med zakoncema Razveza zakonske zveze ni nujno pogoj za vložitev tožbe za vrnitev darila med zakoncema. Ni namreč razumnega razloga, zakaj bi moral zakonec, ki je že vložil tožbo za razvezo zakonske zveze, čakati s tožbo za vrnitev darila vse do pravnomočnosti odločbe o razvezi zakonske zveze. 15.06.2022 08:28
Pravica do pomoči pri končanju življenja Dne 27. januarja 2022 je kolega Luka Mišič v uvodniku1 Pravne prakse predstavil glavna izhodišča za pripravo predloga Zakona o pomoči pri končanju življenja (ZPKKŽ). Namen pričujočega besedila je z nekaj splošnimi izhodišči in razmisleki pomagati spodbuditi razpravo o tej civilizacijsko in etično tako občutljivi temi. 15.06.2022 06:40
Volilni molk ni v neskladju z URS Z institutom volilnega molka je volivcem zagotovljeno, da vsaj dan pred volitvami in na dan glasovanja niso izpostavljeni novim informacijam oziroma načrtnim in sistematičnim pritiskom, kako naj glasujejo, je pojasnilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-260/19 z dne 5. maja 2022, v kateri je presojalo ustavnost dela prvega odstavka 2. člena in 32. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). 14.06.2022 00:00
Pravni vidiki prodaje na obroke Živimo v obdobju izjemnega razmaha trgovine in potrošništva. Ne le, da so se v zadnjih desetletjih tudi v Sloveniji razbohotili veliki trgovski centri (hipermarketi) znanih domačih in tujih podjetij, ampak se je izjemno povečalo tudi nakupovanje preko spleta. Dandanes je v Sloveniji dosegljivo tako rekoč vse, le, če ima človek dovolj denarja. 13.06.2022 07:00
Pregled in prepis posameznih kazenskih spisov Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede pridobitve podatkov v zvezi z obtožnico, posameznika namreč zanima, ali lahko pridobi tudi podatke o osebah, ki so z njim v postopku. 10.06.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Prevzem dolga

Dolžnik in tretji se ne moreta samostojno dogovoriti o tem, da v obstoječem obligacijskem razmerju tretji - prevzemnik prevzame dolg dolžnika. Upnikova privolitev v dogovor s to vsebino je odločilnega pomena za nastop učinka nadomestitve dolžnika s prevzemnikom (dolga), ker jo šele soglasje upnika odobri.

09.06.2022 00:00
Sintetični podatki - izjema v predpisih o varstvu osebnih podatkov V zadnjih letih so t. i. masovni podatki (veliko podatkovje, big data) korenito spremenili naš način življenja, poslovanja in (znanstvenih) raziskav. To se odraža v občutnem povečanju povpraševanja po velikih količinah (osebnih) podatkov. Stroga zakonodaja o zasebnosti pa je delno omejila ta razvoj in se na splošno šteje za največjo oviro pri prosti izmenjavi podatkov, posebej v EU. S kreiranjem sintetičnih podatkov želijo tehnološka podjetja ponuditi rešitev tega problema z uporabo umetne inteligence za ustvarjanje novih podatkovnih nizov, ki posnemajo statistične korelacije podatkov iz resničnega sveta. 08.06.2022 11:00