c S
V SREDIŠČU
IZ SODNE PRAKSE: Vročitev v varni elektronski predal

V primeru prevzema ene od več elektronskih pošiljk, ki so v varnem elektronskem predalu, se na podlagi fikcije iz šestega odstavka 141.a člena > Zakona o pravdnem postopku (ZPP) šteje, da so bile vročene vse pošiljke, ki so se v trenutku prevzema ene od njih nahajale v varnem elektronskem predalu.

03.10.2023 04:55
Težave zaradi prepisovanja direktiv v slovenski pravni red Slovenija se od pristopa k Evropski uniji (EU) sooča s prenosom direktiv v slovenski pravni red. Ti prenosi so nomotehnično zahtevni, saj zahtevajo ne samo poznavanje področja, ki ga direktiva ureja, ampak tudi poznavanje pravne ureditve EU in slovenske nomotehnike. Ne glede na to, da direktiva od držav članic ne zahteva, da se njene določbe v nacionalno zakonodajo prenesejo verbatim (dobesedno),1 se v številnih primerih prenosov direktiv v Sloveniji dogaja natančno to - prepisovanje direktive, ki povzroča nejasnost, nerazumljivost in nedoločnost zakona ter težave pri njegovem izvajanju. 02.10.2023 00:00
Državna pomoč

Davčne oprostitve, ki jih država nameni selektivno zgolj določenemu segmentu podjetij, zaradi česar pride do izkrivljanja konkurence, se štejejo za nezakonito državno pomoč.

29.09.2023 01:17
POPLAVE V SLOVENIJI - avgust 2023 Obilno deževje je v večjem delu Slovenije povzročilo katastrofalne razmere, v gospodarstvu so že opozorili, da bodo posledice poplav za gospodarstvo ogromne, nekatera podjetja pa še več tednov ne bodo mogla zagnati proizvodnje, škoda je v nekaterih podjetij tudi večmilijonska. 28.09.2023 00:00
Novela H ZFPPIPP

Državni zbor je 20. septembra 2023 sprejel novelo H Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki bo začela veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V tem prispevku so predstavljene nekatere ključne novosti, ki jih novela H ZFPPIPP prinaša. Med drugim ukinja poenostavljeno prisilno poravnavo in uvaja postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti.

27.09.2023 03:34
IZ SODNE PRAKSE: Dvom o izvedeniškem mnenju

Zgolj dvom o obstoječem izvedeniškem mnenju ni zadosten razlog, da se pridobi mnenje drugega izvedenca. Potreba po tem se pojavi šele, če so v mnenju (enega ali več izvedencev) nasprotja ali pomanjkljivosti ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti mnenja, pa se te pomanjkljivosti ali dvom ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem, z dopolnitvijo mnenja ali z dodatnimi raziskavami.

26.09.2023 08:47
Nadomestilo za privatno reproduciranje pri obnovljenih napravah O utemeljenosti pravičnega nadomestila za privatno reproduciranje avtorskih del in predmetov nekaterih sorodnih pravic obstaja razmeroma obsežna praksa Sodišča EU, a se v zvezi z njim še vedno pojavljajo nova vprašanja. Eno od njih so obnovljene (ang. refurbished) naprave za reproduciranje, ki odpirajo pomen definicij "prva prodaja" in "nova" naprava, na kateri zakonodaja veže nastanek obveznosti plačevanja omenjenega nadomestila. Čeprav so evropski sodniki omenjeno nadomestilo razglasili za samostojni pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati enotno v vseh državah članicah, pa pri vprašanjih obnovljenih naprav članice nimajo enakih rešitev. 25.09.2023 00:00
Pogoji za odškodninsko odgovornost Evropske unije

Nepogodbena odgovornost Evropske unije za nezakonito ravnanje njenih institucij ali organov je odvisna od kumulativne izpolnitve več pogojev: ravnanje mora biti protipravno, nastati mora dejanska škoda in obstajati mora vzročna zveza med očitanim ravnanjem in zatrjevano škodo.

21.09.2023 08:50
Zakon o ureditvi vprašanj v zvezi z določenimi prekrški v času Covid-19 sprejet v Državnem zboru Državni zbor je 20. septembra 2023 sprejel Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB). 20.09.2023 20:48
Igorju Bavčarju kršena pravica do domneve nedolžnosti

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v sodbi v zadevi Bavčar proti Sloveniji z dne 7. septembra 2023 presodilo, da je bila Igorju Bavčarju v zvezi z izjavami takratnega ministra, pristojnega za pravosodje, mag. Gorana Klemenčiča, da bodo v primeru zastaranja tega primera v pravosodju »letele glave«, kršena pravica do domneve nedolžnosti iz 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP).

20.09.2023 00:16
IZ SODNE PRAKSE: Objava popravka po Zakonu o medijih

Pri objavi popravka se ne upošteva le primerljivost med popravkom in izvornim člankom glede na število besed, temveč tudi vsebinska merila: tema in torišče spora, upoštevno vlogo pri tem pa igra tudi grafična oprema članka – ne samo fotografija, temveč tudi naslov, podnaslov ter morebitni poudarki in izvlečki.

19.09.2023 08:14
Ureditev ukrepov trajnejšega značaja v Družinskem zakoniku po štirih letih prakse

Novi Družinski zakonik (DZ),1 ki se je začel uporabljati 15. aprila 2019, je v delo družinskih oddelkov sodišč in centrov za socialno delo (v nadaljevanju: centrov) vnesel velike spremembe. V tem prispevku se bom omejila zgolj na temeljne spremembe na področju ukrepov trajnejšega značaja. Pristojnost za izrek ukrepov trajnejšega značaja (prej namestitve otroka v rejništvo ali zavod) se je s centrov prenesla na sodišča. Dosedanje odločanje v upravnem postopku, na katerega so imele stranke manjši vpliv, je sedaj nepravdni postopek pred pristojnim sodiščem, v katerem je center, ki je bil prej odločevalec, postal le ena od strank. DZ pa je uvedel tudi novo kategorijo ukrepa, tj. omejitev in nadzor starševske skrbi, ki jo je mogoče uporabiti v primerih, ko je ogroženost otroka podana, vendar ni tako huda, da bi zahtevala namestitev v rejništvo ali v zavod.

18.09.2023 00:00
Nadaljnja uporaba osebnih podatkov

Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah preprečuje uporabo podatkov, zbranih za namene boja proti hudim kaznivim dejanjem, za upravne preiskave korupcije v javnem sektorju.

14.09.2023 08:47
IZ SODNE PRAKSE: Sodba presenečenja

Odločitev, ki jo je sodišče druge stopnje oprlo na spremenjeno pravno podlago, ob tem pa tožnikoma ni omogočilo, da se o novi drugačni materialnopravni podlagi izjavita, predstavlja t. i. sodbo presenečenja.

12.09.2023 10:22
Plačilo za zavarovalno posredovanje Spori glede plačila za zavarovalno posredovanje so redki tako v tujini kot pri nas. Višje sodišče v Ljubljani je od julija do decembra 2015 izdalo tri sodbe, v katerih je zavzelo pravno stališče, da je zavarovalni posrednik do plačila za uspešno opravljene posle posredovanja upravičen samo, če se za plačilo predhodno dogovori z zavarovalcem ali z zavarovalnico. Šlo je za tri spore med istima pravdnima strankama in z istovrstno pravdno podlago. 11.09.2023 00:00
Rusija odgovorna za napad na Pussy Riot

Država odgovarja za ravnanja osebe ali subjekta, ki sicer ni državni organ, je pa pooblaščen po pravu te države za izvajanje elementov vladne oblasti. Dejanje takšne osebe se namreč šteje za dejanje države po mednarodnem pravu.

08.09.2023 02:20
IZ SODNE PRAKSE: Pogodbena kazen

Toženki, ki je izpolnila vse svoje obveznosti in torej ni kršila pogodbenih obveznosti, neizpolnitev pogodbe pa izvira iz sfere zunaj nje, ni treba vrniti prejetih sredstev (plačati pogodbene kazni).

07.09.2023 02:22
BiH krši človekove pravice svojih državljanov na volitvah zaradi diskriminacije na etnični podlagi

Ustavne in zakonske določbe v Bosni in Hercegovini, ki urejajo volilni sistem in upravno razporeditev, so v neskladju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP), je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v najnovejši sodbi z dne 29. 8. 2023.

06.09.2023 08:28
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

V soboto, 2. septembra 2023, se je uveljavil Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik so ukrepi iz ZIUOPZP razdeljeni v štiri sklope. Prvi sklop predstavlja pomoč prebivalcem, drugi gospodarstvu, tretji občinam, četrti sklop ukrepov pa zajema sanacijske in preventivne ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti.

05.09.2023 03:26
Reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij Dne 10. avgusta 2023 so župani jugovzhodne Slovenije in Posavja v državni zbor vložili predloge sprememb zakonov za zaščito otrok v težkih socialnih okoljih, potem ko predlogov sprememb, pripravljenih jeseni 2022, koalicijske poslanske skupine niso podprle kot lastne pobude za obravnavo v državnem zboru. Za vložitev pobude so predlagatelji zbrali krepko več kot 5.000 podpisov državljank in državljanov, kar kaže na potrebo, podporo in željo po spremembah na tem področju. Zdaj je na potezi državni zbor (in vsebinsko tangirani vladni resorji), ki bo kot osrednja in najvišja predstavniška in zakonodajna institucija odločal o vloženih predlogih. 04.09.2023 00:00