c S
V SREDIŠČU
Novosti glede izročanja računov končnim potrošnikom Nov deseti odstavek 81. člena ZDDV-1 in končna določba 48. člena novele ZDDV-1M glede 17. člena > Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) določajo spremembe glede izročitve računa v papirni obliki končnemu potrošniku, ki bodo začele veljati 22. januarja 2022. 21.01.2022 11:10
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Od 19. januarja sta v veljavi dva novelirana odloka, dopolnjeni 2. člen prvega odloka razširja izjeme od karantene na domu, novela drugega odloka pa natančneje ureja pravila glede samotestiranja. Po novem protokolu testiranja na covid-19 so osebe z respiratornimi boleznimi razdeljene v dve skupini.
1. februarja se bo začela uporabljati novela odloka, na podlagi katere bo veljavnost potrdil o cepljenju proti covidu-19 potekla po 270 dneh.
(>> pregled vseh veljavnih odlokov)

V veljavi je PKP10 (>> obrazložitve vseh posameznih členov), ki vpliva na 32 drugih zakonov in prinaša dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije. Do 28. februarja je s sklepom podaljšan ukrep delne povrnitve izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete.

>> Vsi PKP, vzorci, zbrane objave o ukrepih
20.01.2022 00:00
Varstvo posebnih kategorij delavcev Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) vsebuje precej določil, ki varujejo pravice zaposlenih, kot so denimo obveznost plačila, varne delovne razmere, varovanje delavčevega dostojanstva, varstvo delavčevih osebnih podatkov ipd. 20.01.2022 09:48
IZ SODNE PRAKSE: Dodatek za nevarne naloge Pri določanju višine dodatka se upoštevajo veljavni predpisi – kot je uredba ministra, sprejeta na podlagi predloga Generalštaba Slovenske vojske, ne pa mnenje ali predlog, ki ga je pristojni organ oblikoval, ni pa bil sprejet. 19.01.2022 10:32
Balkanski bojevnik in neizogibno odkritje Zadeva Balkanski bojevnik (neobjavljena sodba VS RS I Ips 44415/2010 z dne 26. novembra 2021) bo še dolgo odmevala. Večplastnost argumentacije, povezana s kompleksnostjo zadeve, bo narekovala parcialne pristope k posameznim zaključkom v povezavi z odprtimi teoretičnimi in praktičnimi vprašanji. 18.01.2022 00:00
Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti Do 23. januarja 2022 je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo predlaga med drugim tudi zaradi izjemnega povečanja potreb po digitalni vključenosti, kar narekujejo zaostrene razmere pandemije covida-19. S tem projektom se spodbuja pridobivanje in krepitev digitalnih kompetenc ter omogoča tako mladim kot starejšim dostop do sodobne računalniške opreme. 17.01.2022 09:18
Pregled vseh veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov 1. februarja se bo začela uporabljati novela odloka, na podlagi katere bo veljavnost potrdil o cepljenju proti covidu-19 potekla po 270 dneh. S sprememba odloka se črta možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim PCR testom, ki je bila odrejena ob vstopu v državo. Vlada je novelirala dva odloka, ki veljata od 19. januarja. 17.01.2022 00:00
Povračila v javnem sektorju v letu 2022 Ministrstvo za javno upravo je objavilo podatke o zneskih regresa za prehrano med delom, nadomestil za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči, ki bodo odslej objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo in ne več v Uradnem listu Republike Slovenije. 14.01.2022 10:37
Obvezno cepljenje - nekaj civilnopravnih dilem Cepljenje je ena bolj perečih tem zadnjih let, ki deli prebivalstvo na dva pola. Prvega, ki podpira obvezno cepljenje, in drugega, ki mu odločno nasprotuje. Vedno močnejša zastopanost drugega pola se kaže predvsem v vedno nižji precepljenosti otrok, ki začenja skrbeti zdravstvene strokovnjake, saj namreč samo visoka stopnja precepljenosti populacije družbo varuje pred nalezljivimi boleznimi. 13.01.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Materialno procesno vodstvo Naloge predsednika senata, kot so določene v 285. členu > Zakona o pravdnem postopku (ZPP), niso konkretizirane, saj ima omenjeni člen pravno naravo splošnega načela. Materialno procesno vodstvo se nanaša na dejanske navedbe, področje stvarnih predlogov, dokazni postopek in pravna vprašanja. 12.01.2022 10:55
Posojilo kot prikrito izplačilo dobička V roke mi je prišel Sklep FURS, s katerim se za gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: družba), ki je prenehala z izbrisom po skrajšanem postopku, po uradni dolžnosti uvaja davčni nadzor davka od dohodkov pravnih oseb. 11.01.2022 11:06
Objava delovnega mesta glede na spol Prvi odstavek 27. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delodajalec ne sme prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen če določen spol predstavlja bistveni in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem. 10.01.2022 11:15
Novela ZDDV-1M 22. januarja bodo začele veljati spremembe in dopolnitveZakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), s katerimi se v slovenski pravni red implementirajo štiri evropske direktive. Sprejete spremembe bodo imele pozitiven vpliv na gospodarstvo, posledično pa bodo vplivale tudi na višje prihodke državnega proračuna. 07.01.2022 15:36
V veljavi je novela ZJN-3B 1. januarja 2022 so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki jih je Državni zbor sprejel 13. julija 2021. Zakon med drugim spodbuja lokalno in regionalno gospodarstvo, vključno s kmetijstvom, uvaja pa tudi nekaj novosti in izjem, ki omogočajo večjo promocijo, regionalizacijo in potrošnjo slovenskega blaga. 06.01.2022 07:18
Uveljavljanje pravice do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni velja za zadržanosti od dela od 24. oktobra do 31.decembra 2020 (na podlagi 20. člena > ZZUOOP) in od 5. februarja 2021 do 28. februarja 2022 (na podlagi 31. člena > ZDUOP).

05.01.2022 10:04
IZ SODNE PRAKSE: Ugovor v izvršilnem postopku

Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine mora biti obrazložen. Dolžnik je podal ugovor nevednosti, ki predstavlja zatrjevanje pravno pomembnega negativnega dejstva, za katerega pa dolžniku ni treba predlagati dokazov, saj se dokazno breme v takem primeru prevali na upnika.

04.01.2022 00:00
Novosti pri evidenčnih naročilih po ZJN-3B Evidenčna naročila pomembno vplivajo na gospodarsko rast, na proizvodnjo in ponudbo na trgu, spodbujajo k lokalni trajnostni oskrbi ter predstavljajo enega izmed institutov za doseganje strateških ciljev. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (*1), ki je začel veljati 1. januarja 2022, se zaradi višjih mejnih vrednosti za oddajo evidenčnih naročil obseg tovrstno oddanih naročil širi. 03.01.2022 00:00
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Od 1. januarja je unovčevanje bonov možno na podlagi nove Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema FURS ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov. Uredba velja do 30. julija 2022. 31.12.2021 15:02
Spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L), ki se uporablja od 1. maja 2021, je za zavarovance skrajšala prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice z zavarovankami. Zavarovancem se bo tako v letu 2022 starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove, od 1. januarja 2023 dalje pa bo za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za zavarovance in zavarovanke veljal enak odmerni odstotek, to je 63,5 odstotka. 31.12.2021 00:00
Dodatni ukrepi v boju proti covid-19 DZ je sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19. Gre za že deseti protikoronski zakon, ki prinaša nove dodatke in podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe. Med drugim podaljšuje pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojenčke do 30. junija 2023 in predvideva izplačilo solidarnostnega dodatka tistim, ki prejemajo pokojnino do vključno 732 evrov. 30.12.2021 12:38