c S

Zakonodaja in sodna praksa

Edina zakonodajna zbirka vredna vašega denarja

Zakaj je IUS-INFO zakonodaja najboljša

 

Prvi lahko dostopate do najhitreje posodobljene in celovite zbirke zakonodaje, saj naši pravni strokovnjaki prvi v Sloveniji pripravijo prečiščena besedila vseh predpisov in jih pregledno razvrstijo v časovno lestvico, kjer se lahko enostavno sprehajate med veljavnimi in bodočimi prečiščenimi besedili, ali pa se vrnete v času nazaj vse do Občega državljanskega zakonika (ODZ) iz leta 1812.

Zavedamo se, kako pomembna je enostavnost, zato smo za vaše učinkovitejše delo vse vsebine premišljeno vsebinsko povezali, kar omogoča tudi hkratno brskanje po slovenski in evropski zakonodaji ter sodni praksi.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je na primer ob posameznem členu povezan s komentarjem zakona, evropsko zakonodajo ter z več kot 400 strokovnimi članki, več kot 2.000 odločitvami slovenskih sodišč, več kot 140 odločitvami Sodišča EU in vse te uporabne povezave potekajo v obe smeri.

Sledenje zakonodajnim spremembam IUS Alert predstavlja izjemno uporabno storitev, ki omogoča vpogled v vse spremembe posameznega predpisa, in sicer že od prvih osnutkov vse do sprejetega besedila. Sproti vas obvešča o prihajajočih spremembah predpisa, novih strokovnih člankih in najnovejši sodni praksi.

Celotna veljavna zakonodaja od leta 1945, številni starejši predpisi ter vse mednarodne pogodbe, ki ji ni mogoče najti nikjer drugje, so digitalizirani, dodatno strokovno preverjeni in dostopna v polnem besedilu le v IUS-INFO zakonodaji.

Zakonodaja:

Čistopisi zakonov
Komentarji zakonov
Čistopisi podzakonskih predpisov
Poročevalec DZ
Uradni list RS
Primarna zakonodaja EU
Sekundarna zakonodaja EU
Mednarodni sporazumi EU
Uradni list EU

Sodna praksa:

Ustavno sodišče RS
Vrhovno sodišče RS
Višja sodišča RS
Upravno sodišče RS
Pravna mnenja in stališča
Sodišče EU
Evropsko sodišče za človekove pravice
Računsko sodišče RS
Povzetki negmotnih škod

Izbrani komentarji zakonov


Vsebine portala IUS-INFO smo obogatili z izbranimi komentarji zakonov, ki jih nenehno dopolnjujemo. Nova zbirka predstavlja najbolj uporabno strokovno vsebino portala, ki smo jo že dolgo želeli ponuditi uporabnikom.

Izbrani komentarji iz spodnjega seznama so vključeni v prečiščena besedila zakonov, kjer je vsak posamezen člen opremljen s povezavo na komentar člena. Tako lahko za vsako nejasnost v besedilu člena takoj poiščete razlago v komentarju, saj povezava ob členu omogoča najhitrejši dostop do podrobnejših pojasnil zakonodajnih vsebin.

Dostop do izbranih komentarjev zakonov je mogoč v Standardnem paketu IUS-INFO.

Seznam komentarjev, ki so na razpolago:

Kazenski zakonik (KZ)
(Uradni list RS, št. 63-2167/94)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)
(Uradni list RS, št. 97-4248/09)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o arbitraži (ZArbit)
(Uradni list RS, št. 45-1979/08)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
(Uradni list RS, št. 117-5012/06)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o društvih (ZDru-1)
(Uradni list RS, št. 61-2567/06)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
(Uradni list RS, št. 63-2168/94)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)
(Uradni list RS, št. 56-2339/08)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o menici (ZM)
(Uradni list FLRJ, št. 104-728/46)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
(Uradni list RS, št. 70-2998/06)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
(Uradni list RS, št. 117-5017/06)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
(Uradni list RS, št. 117-5014/06)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (delno)
(Uradni list RS, št. 42-99/06)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)
(Uradni list RS, št. 59-2834/02)
Standardni paket IUS-INFO
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
(Uradni list RS, št. 15-435/13, 23/15)
Doplačilo 4,00 EUR na mesec (+DDV)*
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C in 96/15)
Doplačilo 4,90 EUR na mesec (+DDV)*
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
(Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 in 307/15)
Doplačilo 5,90 EUR na mesec (+DDV)*
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT)
Doplačilo 8,90 EUR na mesec (+DDV)*
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
(Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 37/08 - ZST-1, 28/09, 25/11, 14/15 - ZUUJFO)
Doplačilo 5,90 EUR na mesec (+DDV)*
Zakon o prekrških (ZP-1)
(Uradni list RS, št. 7/2003, 86/2004, 7/2005 - skl. US, 34/2005 - odl. US, 44/2005, 40/2006, 51/2006 - popr., 115/2006, 139/2006 - odl. US, 17/2008, 21/2008 - popr., 76/2008 - ZIKS-1C, 109/2009 - odl. US, 108/2009, 45/2010 - ZIntPK, 9/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014 - odl. US, 92/2014 - odl. US, 32/2016, 15/2017 - odl. US, 27/2017 - ZPro)
Doplačilo 19,90 EUR na mesec (+DDV)*
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
(Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C, 31/2015 - ZISDU-3, 90/2015 - ZIUPTD, 90/2015 - ZUPPJS16, 96/2015 - ZIPRS1617, 102/2015, 42/2016 - odl. US, 80/2016 - ZIPRS1718, 88/2016 - ZUPPJS17, 40/2017, 23/2017, 75/2017 - ZIUPTD-A, 65/2017)
Doplačilo 19,90 EUR na mesec (+DDV)*
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)
(Uradni list RS, št. 105/06, 26/07 - skl. US, 119/08 - odl. US, 107/09 - odl. US, 62/10, 98/11 - odl. US, 109/12, 10/17 - ZPP-E)
Doplačilo 19,90 EUR na mesec (+DDV)*
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 2., posodobljena in dopolnjena izdaja
(Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US, 22/2019 - ZPosS)
Doplačilo 19,90 EUR na mesec (+DDV)*
Stvarnopravni zakonik (SPZ)
(Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 23/20)
Doplačilo 19,90 EUR na mesec (+DDV)*
Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, splošni del
(Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008, 39/2009, 55/2009, 91/2011, 54/2015,38/2016, 27/2017, 23/2020, 91/2020, 175/2020, 195/2020)
Doplačilo 19,90 EUR na mesec (+DDV)*
Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 2., spremenjena in dopolnjena izdaja
(Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C, 31/2015 - ZISDU-3, 90/2015 - ZIUPTD, 90/2015 - ZUPPJS16, 96/2015 - ZIPRS1617, 102/2015, 42/2016 - odl. US, 80/2016 - ZIPRS1718, 88/2016 - ZUPPJS17, 40/2017, 23/2017, 75/2017 - ZIUPTD-A, 65/2017, 71/2017 - ZIPRS1819, 28/2019, 75/2019 - ZIPRS2021, 75/2019 - ZUPPJS2021, 75/2019, 36/2020 - ZIUJP, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 139/2020 - ZUPPJS2021-A, 139/2020, 174/2020 - ZIPRS2122, 189/2020 - ZFRO, 15/2021 - ZDUOP, 51/2021, 74/2021 - ZIPRS2122-A, 121/2021)
Doplačilo 19,90 EUR na mesec (+DDV)*

* Naročnik se obvezuje k 24 mesečnem naročništvu. Za vklop nas kontaktirajte.

Prijavi se ali