c S
Otroški dodatek
Neto dohodek na družinskega člana:
Število otrok:
Predšolski, ki niso v vrtcu (+20%):
Predšolski ali osnovnošolski ali do 18. leta:
Srednješolski do 18. leta:

Z otroškim dodatkom se otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih .

* Za otroke, ki živijo v enostarševski družini, se upošteva 30 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.
* Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.