c S

Zakonodajna knjižnica

Prečiščena besedila vseh veljavnih zakonov. BREZPLAČNO!

Zakonodajna knjižnica
Vzorec brezplačnega čistopisa

Zakaj izbrati IUS-INFO prečiščeno besedilo

 

Ažurnost: Ob vsaki objavi spremembe zakona v Uradnem listu RS naši pravni strokovnjaki takoj izdelajo posodobljeno prečiščeno besedilo zakona.

Celovitost: Ob besedilu zakona so na voljo povezave na podrejene in povezane predpise, strokovne članke ter sodno prakso, kar vam prihrani več ur raziskovanja po različnih pravnih virih. Prečiščeno besedilo predstavlja celovit pregled področja, ki ga ureja posamezen zakon.

Varnost: Prečiščeno besedilo vsebuje pomembna opozorila o vplivih drugih zakonov, različnih začetkih veljavnosti in uporabe določb ter drugih pomembnih izjemah, ki lahko, če jih ne poznate, pripeljejo do napačne interpretacije besedila.

Zakonodajno knjižnico je obiskalo že free counter obiskovalcev. Izberite tudi vi svoje BREZPLAČNO prečiščeno besedilo.Trenutno veljavni zakoni

 


Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2); Uradni list RS, št. 123-2626/2021 z dne 27.7.2021

Zakon o katastru nepremičnin (ZKN); Uradni list RS, št. 54-1047/2021 z dne 9.4.2021

Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP); Uradni list RS, št. 123-2625/2021 z dne 27.7.2021

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ); Uradni list RS, št. 121-2571/2021 z dne 23.7.2021

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE); Uradni list RS, št. 121-2570/2021 z dne 23.7.2021

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP); Uradni list RS, št. 121-2572/2021 z dne 23.7.2021

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS); Uradni list RS, št. 10-461/2017 z dne 27.2.2017

Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ); Uradni list RS, št. 34-1840/2017 z dne 4.7.2017

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); Uradni list RS, št. 21-784/2013 z dne 13.3.2013

Zakon o revidiranju (ZRev-2); Uradni list RS, št. 65-2813/2008 z dne 30.6.2008

Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 (ZUOPPKP21); Uradni list RS, št. 115-2465/2021 z dne 16.7.2021

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1); Uradni list RS, št. 56-2139/2013 z dne 2.7.2013

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV); Uradni list RS, št. 54-2435/2017 z dne 29.9.2017

Zakon o vodah (ZV-1); Uradni list RS, št. 67-3237/2002 z dne 26.7.2002

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri); Uradni list RS, št. 98-4284/2009 z dne 4.12.2009

Zakon o trgovini (ZT-1); Uradni list RS, št. 24-887/2008 z dne 10.3.2008

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE); Uradni list RS, št. 175-3096/2020 z dne 27.11.2020

Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1); Uradni list RS, št. 35-1744/2011 z dne 13.5.2011

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ); Uradni list RS, št. 65-2969/2000 z dne 21.7.2000

Zakon o rudarstvu (ZRud-1); Uradni list RS, št. 61-3351/2010 z dne 26.7.2010

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ); Uradni list RS, št. 112-2452/2021 z dne 13.7.2021

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej); Uradni list RS, št. 9-460/1992 z dne 21.2.1992

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1); Uradni list RS, št. 45-1978/2008 z dne 9.5.2008

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); Uradni list RS, št. 117-5012/2006 z dne 16.11.2006

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); Uradni list RS, št. 56-2760/2002 z dne 28.6.2002

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT); Uradni list RS, št. 112-2454/2021 z dne 13.7.2021

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP); Uradni list RS, št. 15-315/2021 z dne 4.2.2021

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE); Uradni list RS, št. 80-1195/2020 z dne 30.5.2020

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); Uradni list RS, št. 9-459/1992 z dne 21.2.1992

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); Uradni list RS, št. 91-3570/2015 z dne 30.11.2015

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE); Uradni list RS, št. 203-3772/2020 z dne 30.12.2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP); Uradni list RS, št. 152-2610/2020 z dne 23.10.2020

Zakon o kazenskem postopku (ZKP); Uradni list RS, št. 63-2168/1994 z dne 13.10.1994

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG); Uradni list RS, št. 114-4833/2006 z dne 9.11.2006

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); Uradni list RS, št. 26-1068/2014 z dne 14.4.2014

Kazenski zakonik (KZ-1); Uradni list RS, št. 55-2296/2008 z dne 4.6.2008

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1); Uradni list RS, št. 52-2294/2016 z dne 29.7.2016

Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1); Uradni list RS, št. 48-1858/2013 z dne 4.6.2013

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2); Uradni list RS, št. 131-5488/2006 z dne 14.12.2006

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); Uradni list RS, št. 126-6413/2007 z dne 31.12.2007

Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1); Uradni list RS, št. 92-1972/2021 z dne 8.6.2021

Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK); Uradni list RS, št. 39-1704/2016 z dne 3.6.2016

Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ); Uradni list RS, št. 55-2276/2015 z dne 24.7.2015

Zakon o planinskih poteh (ZPlanP); Uradni list RS, št. 61-3298/2007 z dne 10.7.2007

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2); Uradni list RS, št. 77-3226/2016 z dne 2.12.2016

Zakon o trošarinah (ZTro-1); Uradni list RS, št. 47-2035/2016 z dne 1.7.2016

Zakon o bančništvu (ZBan-3); Uradni list RS, št. 92-1971/2021 z dne 8.6.2021

Zakon o bančništvu (ZBan-2); Uradni list RS, št. 25-1065/2015 z dne 13.4.2015

Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS); Uradni list RS, št. 15-562/1994 z dne 18.3.1994

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); Uradni list RS, št. 62-3387/2010 z dne 30.7.2010

Stanovanjski zakon (SZ-1); Uradni list RS, št. 69-3312/2003 z dne 16.7.2003

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); Uradni list RS, št. 80-4304/2010 z dne 12.10.2010

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA); Uradni list RS, št. 30-1351/2018 z dne 26.4.2018

Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ); Uradni list RS, št. 46-2156/1992 z dne 28.9.1992

Zakon o informacijski varnosti (ZInfV); Uradni list RS, št. 30-1350/2018 z dne 26.4.2018

Zakon o medijih (ZMed); Uradni list RS, št. 35-2043/2001 z dne 11.5.2001

Zakon o železniškem prometu (ZZelP); Uradni list RS, št. 92-4349/1999 z dne 12.11.1999

Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije (OdUZ62a); Uradni list RS, št. 92-1969/2021 z dne 8.6.2021

Ustavni zakon o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ62a); Uradni list RS, št. 92-1970/2021 z dne 8.6.2021

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB); Uradni list RS, št. 69-3133/1995 z dne 1.12.1995

Ustava Republike Slovenije (URS); Uradni list RS/I, št. 33-1409/1991 z dne 28.12.1991

Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen); Uradni list RS, št. 50-2361/2011 z dne 27.6.2011

Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1); Uradni list RS, št. 58-2713/2011 z dne 22.7.2011

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); Uradni list RS, št. 47-1930/2015 z dne 30.6.2015

Zakon o tujcih (ZTuj-2); Uradni list RS, št. 50-2360/2011 z dne 27.6.2011

Zakon o državni upravi (ZDU-1); Uradni list RS, št. 52-2526/2002 z dne 14.6.2002

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122); Uradni list RS, št. 174-3088/2020 z dne 27.11.2020

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); Uradni list RS, št. 96-3693/2012 z dne 14.12.2012

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); Uradni list RS, št. 117-5018/2006 z dne 16.11.2006

Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1); Uradni list RS, št. 30-1354/2018 z dne 26.4.2018

Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO); Uradni list RS, št. 54-1048/2021 z dne 9.4.2021

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN); Uradni list RS, št. 47-2024/2006 z dne 9.5.2006

Zakon o visokem šolstvu (ZVis); Uradni list RS, št. 67-2465/1993 z dne 17.12.1993

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); Uradni list RS, št. 32-1320/2014 z dne 5.5.2014

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS); Uradni list RS, št. 9-340/2016 z dne 12.2.2016

Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG); Uradni list RS, št. 36-713/2021 z dne 12.3.2021

Zakon o nagradi Zlata čebela (ZNZČ); Uradni list RS, št. 36-714/2021 z dne 12.3.2021

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ); Uradni list RS, št. 10-432/1993 z dne 24.2.1993

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ); Uradni list RS, št. 51-2303/1998 z dne 17.7.1998

Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ); Uradni list RS, št. 44-2068/1992 z dne 12.9.1992

Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS); Uradni list RS, št. 36-712/2021 z dne 12.3.2021

Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP); Uradni list RS, št. 56-2651/1999 z dne 13.7.1999

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1); Uradni list RS, št. 16-613/2019 z dne 15.3.2019

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU); Uradni list RS, št. 56-2759/2002 z dne 28.6.2002

Pomorski zakonik (PZ); Uradni list RS, št. 26-1582/2001 z dne 12.4.2001

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI); Uradni list RS, št. 63-2873/2004 z dne 10.6.2004

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); Uradni list RS, št. 42-1799/2006 z dne 19.4.2006

Zakon o vrtcih (ZVrt); Uradni list RS, št. 12-569/1996 z dne 29.2.1996

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); Uradni list RS, št. 40-1700/2012 z dne 30.5.2012

Zakon o parlamentarni preiskavi (ZPPre); Uradni list RS, št. 63-2285/1993 z dne 19.11.1993

Zakon o verski svobodi (ZVS); Uradni list RS, št. 14-599/2007 z dne 16.2.2007

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP); Uradni list RS, št. 15-455/2008 z dne 11.2.2008

Zakon o javnih financah (ZJF); Uradni list RS, št. 79-3758/1999 z dne 30.9.1999

Zakon o dohodnini (ZDoh-2); Uradni list RS, št. 117-5013/2006 z dne 16.11.2006

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP); Uradni list RS, št. 49-766/2020 z dne 10.4.2020

Gradbeni zakon (GZ); Uradni list RS, št. 61-2914/2017 z dne 2.11.2017

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1); Uradni list RS, št. 85-3687/2016 z dne 28.12.2016

Zakon o prekrških (ZP-1); Uradni list RS, št. 7-238/2003 z dne 23.1.2003

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV); Uradni list RS, št. 98-1831/2020 z dne 10.7.2020

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1); Uradni list RS, št. 22-973/2000 z dne 10.3.2000

Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK); Uradni list RS, št. 200-3627/2020 z dne 29.12.2020

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26); Uradni list RS, št. 175-3098/2020 z dne 27.11.2020

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI); Uradni list RS, št. 200-3628/2020 z dne 29.12.2020

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP); Uradni list RS, št. 200-3629/2020 z dne 29.12.2020

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO); Uradni list RS, št. 126-5391/2003 z dne 18.12.2003

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1); Uradni list RS, št. 58-2714/2011 z dne 22.7.2011

Družinski zakonik (DZ); Uradni list RS, št. 15-729/2017 z dne 31.3.2017

Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK); Uradni list RS, št. 73-3226/2019 z dne 6.12.2019

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021); Uradni list RS, št. 75-3304/2019 z dne 12.12.2019

Zakon o upravnih taksah (ZUT); Uradni list RS, št. 8-409/2000 z dne 31.1.2000

Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN); Uradni list RS, št. 63-2917/1995 z dne 6.11.1995

Zakon o vojnih veteranih (ZVV); Uradni list RS, št. 63-2918/1995 z dne 6.11.1995

Zakon o notariatu (ZN); Uradni list RS, št. 13-512/1994 z dne 10.3.1994

Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO); Uradni list RS, št. 189-3287/2020 z dne 15.12.2020

Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1); Uradni list RS, št. 200-3626/2020 z dne 29.12.2020

Zakon o financiranju občin (ZFO-1); Uradni list RS, št. 123-5268/2006 z dne 30.11.2006

Zakon o vojnih invalidih (ZVojI); Uradni list RS, št. 63-2916/1995 z dne 6.11.1995

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1); Uradni list RS, št. 6-222/2018 z dne 2.2.2018

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1); Uradni list RS, št. 25-960/2014 z dne 11.4.2014

Zakon o socialnem varstvu (ZSV); Uradni list RS, št. 54-2484/1992 z dne 13.11.1992

Zakon o gasilstvu (ZGas); Uradni list RS, št. 71-2576/1993 z dne 30.12.1993

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz); Uradni list RS, št. 71-2577/1993 z dne 30.12.1993

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); Uradni list RS, št. 41-1694/2004 z dne 22.4.2004

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ); Uradni list RS, št. 59-3454/1996 z dne 25.10.1996

Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv); Uradni list RS, št. 13-542/2018 z dne 28.2.2018

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK); Uradni list RS, št. 36-683/2020 z dne 28.3.2020

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ); Uradni list RS, št. 107-5581/2010 z dne 29.12.2010

Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD); Uradni list RS, št. 177-3110/2020 z dne 1.12.2020

Zakon o blagovnih rezervah (ZBR); Uradni list RS, št. 60-2790/1995 z dne 20.10.1995

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS); Uradni list RS, št. 98-4618/1999 z dne 3.12.1999

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP); Uradni list RS, št. 63-2683/2016 z dne 7.10.2016

Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1); Uradni list RS, št. 16-630/2004 z dne 20.2.2004

Zakon o gozdovih (ZG); Uradni list RS, št. 30-1299/1993 z dne 10.6.1993

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP); Uradni list RS, št. 80-3777/1999 z dne 1.10.1999

Zakon o sodiščih (ZS); Uradni list RS, št. 19-779/1994 z dne 13.4.1994

Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol); Uradni list RS, št. 15-436/2013 z dne 18.2.2013

Zakon o davkih občanov (ZDO); Uradni list SRS, št. 36-1922/1988 z dne 21.10.1988

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1); Uradni list RS, št. 11-457/2018 z dne 23.2.2018

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE); Uradni list RS, št. 61-897/2020 z dne 30.4.2020

Zakon o računovodstvu (ZR); Uradni list RS, št. 23-1032/1999 z dne 8.4.1999

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI); Uradni list RS, št. 87-3717/2011 z dne 2.11.2011

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB); Uradni list RS, št. 105-4000/2012 z dne 27.12.2012

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS); Uradni list RS, št. 7-294/1993 z dne 4.2.1993

Zakon o zadrugah (ZZad); Uradni list RS, št. 13-675/1992 z dne 20.3.1992

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); Uradni list RS, št. 61-3350/2010 z dne 26.7.2010

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2); Uradni list RS, št. 61-2915/2017 z dne 2.11.2017

Energetski zakon (EZ-1); Uradni list RS, št. 17-538/2014 z dne 7.3.2014

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); Uradni list RS, št. 45-2226/2010 z dne 4.6.2010

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE); Uradni list RS, št. 158-2762/2020 z dne 2.11.2020

Zakon o cestninjenju (ZCestn); Uradni list RS, št. 24-991/2015 z dne 10.4.2015

Zakon o voznikih (ZVoz-1); Uradni list RS, št. 85-3686/2016 z dne 28.12.2016

Zakon o enotni ceni knjige (ZECK); Uradni list RS, št. 11-290/2014 z dne 11.2.2014

Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ); Uradni list RS, št. 54-2433/2017 z dne 29.9.2017

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1); Uradni list RS, št. 77-3730/2017 z dne 27.12.2017

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021); Uradni list RS, št. 75-3305/2019 z dne 12.12.2019

Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2); Uradni list RS, št. 60-3205/2007 z dne 6.7.2007

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1); Uradni list RS, št. 57-2400/2012 z dne 27.7.2012

Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS); Uradni list RS, št. 25-1486/1997 z dne 9.5.1997

Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1); Uradni list RS, št. 70-2998/2006 z dne 6.7.2006

Zakon o obrambi (ZObr); Uradni list RS, št. 82-2980/1994 z dne 30.12.1994

Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1); Uradni list RS, št. 93-3687/2015 z dne 7.12.2015

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); Uradni list RS, št. 7-274/2018 z dne 7.2.2018

Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP); Uradni list RS, št. 36-680/2020 z dne 28.3.2020

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv); Uradni list RS, št. 98-4617/1999 z dne 3.12.1999

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD); Uradni list RS/I, št. 26-1091/1991 z dne 21.11.1991

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1); Uradni list RS, št. 75-3592/2017 z dne 22.12.2017

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD); Uradni list RS, št. 76-3387/2005 z dne 12.8.2005

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP); Uradni list RS, št. 109-5733/2010 z dne 30.12.2010

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP); Uradni list RS, št. 85-4154/2002 z dne 4.10.2002

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); Uradni list RS, št. 68-2925/2016 z dne 4.11.2016

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV); Uradni list RS, št. 72-2630/1993 z dne 31.12.1993

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP); Uradni list RS, št. 36-682/2020 z dne 28.3.2020

Zakon o športu (ZŠpo-1); Uradni list RS, št. 29-1523/2017 z dne 9.6.2017

Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1); Uradni list RS, št. 52-2821/2010 z dne 30.6.2010

Zakon o ohranjanju narave (ZON); Uradni list RS, št. 56-2655/1999 z dne 13.7.1999

Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB); Uradni list RS, št. 80-1191/2020 z dne 30.5.2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP); Uradni list RS, št. 36-679/2020 z dne 28.3.2020

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG); Uradni list RS, št. 80-1193/2020 z dne 30.5.2020

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot); Uradni list RS, št. 20-815/1998 z dne 13.3.1998

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS); Uradni list RS, št. 72-2629/1993 z dne 31.12.1993

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM); Uradni list RS, št. 43-1836/2006 z dne 21.4.2006

Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP); Uradni list RS, št. 14-586/2018 z dne 2.3.2018

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1); Uradni list RS, št. 87-3716/2011 z dne 2.11.2011

Zakon o konzularni zaščiti (ZKZaš); Uradni list RS, št. 30-1347/2018 z dne 26.4.2018

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB); Uradni list RS, št. 56-2342/2008 z dne 6.6.2008

Zakon o javnih skladih (ZJS-1); Uradni list RS, št. 77-3449/2008 z dne 28.7.2008

Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO); Uradni list RS - stari, št. 30-1530/1990 z dne 10.8.1990

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI); Uradni list RS, št. 15-561/1994 z dne 18.3.1994

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD); Uradni list RS, št. 96-4808/2002 z dne 14.11.2002

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1); Uradni list RS, št. 77-3751/2018 z dne 30.11.2018

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK); Uradni list RS, št. 96-4807/2002 z dne 14.11.2002

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ); Uradni list RS, št. 41-2025/1999 z dne 1.6.1999

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1); Uradni list RS, št. 45-2547/2001 z dne 7.6.2001

Stvarnopravni zakonik (SPZ); Uradni list RS, št. 87-4360/2002 z dne 17.10.2002

Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB); Uradni list RS, št. 72-3205/2019 z dne 4.12.2019

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1); Uradni list RS, št. 96-4191/2005 z dne 28.10.2005

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO); Uradni list RS - stari, št. 15-742/1990 z dne 20.4.1990

Zakon o tajnih podatkih (ZTP); Uradni list RS, št. 87-4450/2001 z dne 8.11.2001

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP); Uradni list RS, št. 87-4007/1997 z dne 29.12.1997

Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI); Uradni list RS, št. 65-2814/2008 z dne 30.6.2008

Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV); Uradni list RS, št. 90-3525/2012 z dne 30.11.2012

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); Uradni list RS, št. 117-5014/2006 z dne 16.11.2006

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2TDK); Uradni list RS, št. 81-3719/2019 z dne 27.12.2019

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO); Uradni list RS, št. 72-3206/2019 z dne 4.12.2019

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN); Uradni list RS, št. 43-2040/2011 z dne 3.6.2011

Zakon o pravdnem postopku (ZPP); Uradni list RS, št. 26-1210/1999 z dne 15.4.1999

Zakon o matičnem registru (ZMatR); Uradni list RS, št. 37-1720/2003 z dne 18.4.2003

Zakon o zdravilih (ZZdr-2); Uradni list RS, št. 17-539/2014 z dne 7.3.2014

Zakon o Državnem zboru (ZDZ); Uradni list RS, št. 66-2921/2019 z dne 5.11.2019

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); Uradni list RS, št. 67-3699/2007 z dne 27.7.2007

Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS); Uradni list RS, št. 38-1524/1994 z dne 30.6.1994

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP); Uradni list RS, št. 21-958/1995 z dne 14.4.1995

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS); Uradni list RS, št. 69-3264/2017 z dne 8.12.2017

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM); Uradni list RS, št. 59-2837/2002 z dne 5.7.2002

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1); Uradni list RS, št. 79-3449/2006 z dne 27.7.2006

Zakon o gimnazijah (ZGim); Uradni list RS, št. 12-571/1996 z dne 29.2.1996

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1); Uradni list RS, št. 77-3228/2016 z dne 2.12.2016

Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr); Uradni list RS, št. 42-2010/2003 z dne 9.5.2003

Zakon o letalstvu (ZLet); Uradni list RS, št. 18-1062/2001 z dne 14.3.2001

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol); Uradni list RS, št. 15-435/2013 z dne 18.2.2013

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1); Uradni list RS, št. 75-2925/2015 z dne 8.10.2015

Zakon o osebnem imenu (ZOI-1); Uradni list RS, št. 20-746/2006 z dne 24.2.2006

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr); Uradni list RS, št. 77-3448/2008 z dne 28.7.2008

Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91); Uradni list RS, št. 49-2570/1997 z dne 8.8.1997

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB); Uradni list RS - stari, št. 5-223/1991 z dne 8.2.1991

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD); Uradni list RS, št. 110-5388/2002 z dne 18.12.2002

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI); Uradni list RS, št. 30-1349/2018 z dne 26.4.2018

Zakon o sodniški službi (ZSS); Uradni list RS, št. 19-781/1994 z dne 13.4.1994

Zakon o pravniškem državnem izpitu (ZPDI); Uradni list RS, št. 13-513/1994 z dne 10.3.1994

Zakon o odvetništvu (ZOdv); Uradni list RS, št. 18-817/1993 z dne 9.4.1993

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1); Uradni list RS, št. 109-4315/2012 z dne 31.12.2012

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1); Uradni list RS, št. 76-3698/2017 z dne 22.12.2017

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL); Uradni list RS, št. 22-916/2019 z dne 5.4.2019

Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS); Uradni list RS, št. 22-914/2019 z dne 5.4.2019

Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB); Uradni list RS, št. 70-3307/2000 z dne 8.8.2000

Zakon o sodnem registru (ZSReg); Uradni list RS, št. 13-514/1994 z dne 10.3.1994

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); Uradni list RS, št. 58-2857/2003 z dne 18.6.2003

Zakon o sodnih taksah (ZST-1); Uradni list RS, št. 37-1524/2008 z dne 15.4.2008

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK); Uradni list RS, št. 20-813/2019 z dne 29.3.2019

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP); Uradni list RS, št. 9-287/2019 z dne 11.2.2019

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT); Uradni list RS, št. 22-944/2018 z dne 4.4.2018

Zakon o osebni asistenci (ZOA); Uradni list RS, št. 10-460/2017 z dne 27.2.2017

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP); Uradni list RS, št. 41-2065/2017 z dne 28.7.2017

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP); Uradni list RS, št. 70-2509/1994 z dne 11.11.1994

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); Uradni list RS, št. 99-3547/2013 z dne 3.12.2013

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE); Uradni list RS, št. 84-4120/2018 z dne 28.12.2018

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH); Uradni list RS, št. 61-2749/2000 z dne 6.7.2000

Zakon o minimalni plači (ZMinP); Uradni list RS, št. 13-519/2010 z dne 22.2.2010

Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT); Uradni list RS, št. 51-2625/2018 z dne 20.7.2018

Zakon o državnem svetu (ZDSve); Uradni list RS, št. 44-2069/1992 z dne 12.9.1992

Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS); Uradni list RS, št. 32-1326/2015 z dne 8.5.2015

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3); Uradni list RS, št. 31-1299/2015 z dne 4.5.2015

Zakon o davku na tonažo (ZDTon); Uradni list RS, št. 61-3296/2007 z dne 10.7.2007

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND); Uradni list RS, št. 16-487/2008 z dne 15.2.2008

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI); Uradni list RS, št. 35-2046/2001 z dne 11.5.2001

Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB); Uradni list RS, št. 52-2645/2018 z dne 27.7.2018

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI); Uradni list RS, št. 91-3911/2011 z dne 14.11.2011

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1); Uradni list RS, št. 102-5064/2007 z dne 9.11.2007

Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ); Uradni list RS, št. 106-5476/2010 z dne 27.12.2010

Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP); Uradni list RS, št. 61-3295/2007 z dne 10.7.2007

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP); Uradni list RS, št. 48-2642/2001 z dne 13.6.2001

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID); Uradni list RS, št. 61-2913/2017 z dne 2.11.2017

Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO); Uradni list RS, št. 22-928/1998 z dne 20.3.1998

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO); Uradni list RS, št. 60-2082/1994 z dne 3.10.1994

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA); Uradni list RS, št. 77-4217/2010 z dne 4.10.2010

Zakon o zaščiti prič (ZZPrič); Uradni list RS, št. 113-5003/2005 z dne 16.12.2005

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ZMRSHP); Uradni list RS, št. 30-1353/2018 z dne 26.4.2018

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS); Uradni list RS, št. 70-2999/2006 z dne 6.7.2006

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1); Uradni list RS, št. 45-2549/2001 z dne 7.6.2001

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (ZIUDPNP); Uradni list RS, št. 30-1352/2018 z dne 26.4.2018

Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (ZPPDID); Uradni list RS, št. 30-1348/2018 z dne 26.4.2018

Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT); Uradni list RS, št. 55-2517/2017 z dne 6.10.2017

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS); Uradni list RS, št. 93-4018/2005 z dne 21.10.2005

Zakon o veterinarstvu (ZVet-1); Uradni list RS, št. 33-1959/2001 z dne 5.5.2001

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPŠ); Uradni list RS, št. 56-1999/1994 z dne 23.9.1994

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR); Uradni list RS, št. 58-2809/2002 z dne 4.7.2002

Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ); Uradni list RS, št. 2-67/2004 z dne 15.1.2004

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS); Uradni list RS, št. 42-2102/2010 z dne 28.5.2010

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN); Uradni list RS, št. 64-2183/1994 z dne 14.10.1994

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1); Uradni list RS, št. 16-485/2008 z dne 15.2.2008

Zakon o društvih (ZDru-1); Uradni list RS, št. 61-2567/2006 z dne 13.6.2006

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1); Uradni list RS, št. 45-2546/2001 z dne 7.6.2001

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg); Uradni list RS, št. 21-887/2018 z dne 30.3.2018

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD); Uradni list RS, št. 33-1427/2016 z dne 9.5.2016

Zakon o probaciji (ZPro); Uradni list RS, št. 27-1439/2017 z dne 2.6.2017

Obligacijski zakonik (OZ); Uradni list RS, št. 83-4287/2001 z dne 25.10.2001

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ); Uradni list RS, št. 13-543/2018 z dne 28.2.2018

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP); Uradni list RS, št. 20-819/2011 z dne 18.3.2011

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1); Uradni list RS, št. 13-541/2018 z dne 28.2.2018

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT); Uradni list RS, št. 2-73/2004 z dne 15.1.2004

Zakon o cestah (ZCes-1); Uradni list RS, št. 109-5732/2010 z dne 30.12.2010

Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK); Uradni list RS, št. 85-3803/2000 z dne 23.9.2000

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ); Uradni list RS, št. 24-900/2003 z dne 7.3.2003

Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-1); Uradni list RS, št. 6-223/2018 z dne 2.2.2018

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK); Uradni list RS, št. 41-2221/2007 z dne 11.5.2007

Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1); Uradni list RS, št. 58-2814/2002 z dne 4.7.2002

Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD); Uradni list RS, št. 93-4017/2005 z dne 21.10.2005

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ); Uradni list RS, št. 79-3743/2003 z dne 12.8.2003

Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (ZUOPPKP); Uradni list RS, št. 40-2001/2017 z dne 21.7.2017

Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI); Uradni list RS, št. 75-3593/2017 z dne 22.12.2017

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS); Uradni list RS, št. 65-2250/1994 z dne 20.10.1994

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR); Uradni list RS, št. 57-2372/2015 z dne 31.7.2015

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2); Uradni list RS, št. 115-4904/2006 z dne 10.11.2006

Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH); Uradni list RS, št. 69-3263/2017 z dne 8.12.2017

Zakon o Slovenski matici (ZSMat); Uradni list RS, št. 68-3190/2017 z dne 1.12.2017

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718); Uradni list RS, št. 80-3386/2016 z dne 15.12.2016

Zakon o vajeništvu (ZVaj); Uradni list RS, št. 25-1324/2017 z dne 19.5.2017

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); Uradni list RS, št. 12-567/1996 z dne 29.2.1996

Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL); Uradni list RS, št. 57-3317/1996 z dne 19.10.1996

Zakon o sodnem svetu (ZSSve); Uradni list RS, št. 23-1205/2017 z dne 5.5.2017

Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv); Uradni list RS, št. 23-1206/2017 z dne 5.5.2017

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS); Uradni list RS, št. 25-962/2014 z dne 11.4.2014

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1); Uradni list RS, št. 77-4216/2010 z dne 4.10.2010

Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ); Uradni list RS, št. 61-2917/2017 z dne 2.11.2017

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt); Uradni list RS, št. 33-1761/2007 z dne 13.4.2007

Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS); Uradni list RS, št. 60-2879/2017 z dne 27.10.2017

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP); Uradni list RS, št. 96-4803/2002 z dne 14.11.2002

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS); Uradni list RS, št. 22-921/2004 z dne 10.3.2004

Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD); Uradni list RS, št. 49-2089/2006 z dne 12.5.2006

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (ZIUPVP); Uradni list RS, št. 55-2518/2017 z dne 6.10.2017

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1); Uradni list RS, št. 61-2571/2006 z dne 13.6.2006

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1); Uradni list RS, št. 19-663/2014 z dne 17.3.2014

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS); Uradni list RS, št. 4-124/1993 z dne 16.1.1993

Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO); Uradni list SRS, št. 18-182/1974 z dne 10.5.1974

Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1); Uradni list RS, št. 54-2434/2017 z dne 29.9.2017

Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP); Uradni list RS, št. 71-2573/1993 z dne 30.12.1993

Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1); Uradni list RS, št. 49-2090/2006 z dne 12.5.2006

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1); Uradni list RS, št. 27-1438/2017 z dne 2.6.2017

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1); Uradni list RS, št. 2-70/2004 z dne 15.1.2004

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1); Uradni list RS, št. 105-4487/2006 z dne 12.10.2006

Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV); Uradni list RS, št. 30-1254/2002 z dne 5.4.2002

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS); Uradni list RS/I, št. 1-8/1991 z dne 25.6.1991

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1); Uradni list RS, št. 34-1841/2017 z dne 4.7.2017

Zakon o vojnih grobiščih (ZVG); Uradni list RS, št. 65-3144/2003 z dne 4.7.2003

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI); Uradni list RS, št. 94-4936/2010 z dne 26.11.2010

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS); Uradni list RS, št. 44-2704/1996 z dne 9.8.1996

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI); Uradni list RS, št. 9-404/2017 z dne 24.2.2017

Zakon o vinu (ZVin); Uradni list RS, št. 105-4488/2006 z dne 12.10.2006

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA); Uradni list RS, št. 15-589/2003 z dne 14.2.2003

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (ZRPPR1015); Uradni list RS, št. 87-3839/2009 z dne 2.11.2009

Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB); Uradni list RS, št. 97-4070/2014 z dne 30.12.2014

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1); Uradni list RS, št. 36-1459/2008 z dne 11.4.2008

Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP); Uradni list RS, št. 23-1204/2017 z dne 5.5.2017

Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1); Uradni list RS, št. 9-405/2017 z dne 24.2.2017

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed); Uradni list RS, št. 139-6040/2006 z dne 29.12.2006

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1); Uradni list RS, št. 106-4965/1999 z dne 23.12.1999

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ); Uradni list RS, št. 33-1426/2016 z dne 9.5.2016

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT); Uradni list RS, št. 5-222/2017 z dne 3.2.2017

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO); Uradni list RS, št. 65-2839/2005 z dne 8.7.2005

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1); Uradni list RS, št. 22-830/2016 z dne 25.3.2016

Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP); Uradni list RS, št. 85-3688/2016 z dne 28.12.2016

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17); Uradni list RS, št. 88-3925/2016 z dne 30.12.2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti (ZdZPZD); Uradni list RS, št. 88-3927/2016 z dne 30.12.2016

Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (ZZPISI); Uradni list RS, št. 85-3689/2016 z dne 28.12.2016

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617); Uradni list RS, št. 96-3772/2015 z dne 11.12.2015

Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR); Uradni list RS, št. 77-3227/2016 z dne 2.12.2016

Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70a); Uradni list RS, št. 75-3208/2016 z dne 30.11.2016

Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (OdUZ70a); Uradni list RS, št. 75-3207/2016 z dne 30.11.2016

Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS); Uradni list RS, št. 68-2926/2016 z dne 4.11.2016

Zakon o bančništvu (ZBan-1); Uradni list RS, št. 131-5487/2006 z dne 14.12.2006

Zakon o dedovanju (ZD); Uradni list SRS, št. 15-645/1976 z dne 4.6.1976

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej); Uradni list RS, št. 62-2604/2016 z dne 30.9.2016

Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2); Uradni list RS, št. 63-2684/2016 z dne 7.10.2016

Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI); Uradni list RS, št. 46-1994/2016 z dne 30.6.2016

Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1); Uradni list RS, št. 82-3253/2015 z dne 3.11.2015

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1); Uradni list RS, št. 44-1922/2016 z dne 24.6.2016

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1); Uradni list RS, št. 3-58/2013 z dne 11.1.2013

Zakon o maturi (ZMat); Uradni list RS, št. 15-592/2003 z dne 14.2.2003

Zakon o osnovni šoli (ZOsn); Uradni list RS, št. 12-570/1996 z dne 29.2.1996

Zakon o gostinstvu (ZGos); Uradni list RS, št. 1-7/1995 z dne 10.1.1995

Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (ZUOPPSKP); Uradni list RS, št. 52-2295/2016 z dne 29.7.2016

Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK); Uradni list RS, št. 104-4129/2015 z dne 28.12.2015

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2); Uradni list RS, št. 20-820/2011 z dne 18.3.2011

Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID); Uradni list RS, št. 50-2368/1999 z dne 28.6.1999

Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD); Uradni list RS, št. 117-5017/2006 z dne 16.11.2006

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU); Uradni list RS, št. 32-1362/2016 z dne 6.5.2016

Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV); Uradni list RS, št. 27-1074/2016 z dne 11.4.2016

Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2); Uradni list RS, št. 117-5015/2006 z dne 16.11.2006

Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1); Uradni list RS, št. 8-280/2016 z dne 5.2.2016

Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD); Uradni list RS, št. 126-5393/2003 z dne 18.12.2003

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16); Uradni list RS, št. 90-3500/2015 z dne 27.11.2015

Zakon o policiji (ZPol); Uradni list RS, št. 49-2140/1998 z dne 3.7.1998

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP); Uradni list RS, št. 127-5348/2006 z dne 7.12.2006

Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ); Uradni list RS, št. 18-1064/2001 z dne 14.3.2001

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1); Uradni list RS, št. 87-4446/2001 z dne 8.11.2001

Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1); Uradni list RS, št. 90-3498/2015 z dne 27.11.2015

Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ); Uradni list RS, št. 47-2235/2004 z dne 30.4.2004

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI); Uradni list RS, št. 8-250/2010 z dne 5.2.2010

Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS); Uradni list RS, št. 87-3715/2011 z dne 2.11.2011

Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP); Uradni list RS, št. 2-74/2004 z dne 15.1.2004

Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD); Uradni list RS, št. 43-2184/2010 z dne 31.5.2010

Zakon o prostovoljstvu (ZProst); Uradni list RS, št. 10-374/2011 z dne 18.2.2011

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS); Uradni list RS, št. 81-3185/2015 z dne 30.10.2015

Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2); Uradni list RS, št. 51-2497/2009 z dne 3.7.2009

Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR); Uradni list SFRJ, št. 29-462/1978 z dne 26.5.1978

Zakon o prevzemih (ZPre-1); Uradni list RS, št. 79-3446/2006 z dne 27.7.2006

Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS); Uradni list RS, št. 74-2871/2015 z dne 2.10.2015

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS); Uradni list RS, št. 5-233/1994 z dne 4.2.1994

Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin (ZOPPGSR); Uradni list RS, št. 69-2754/2015 z dne 25.9.2015

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR); Uradni list RS, št. 41-1980/2009 z dne 1.6.2009

Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC); Uradni list RS, št. 61-3297/2007 z dne 10.7.2007

Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT); Uradni list RS, št. 56-2357/2015 z dne 29.7.2015

Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB); Uradni list RS, št. 79-3756/1999 z dne 30.9.1999

Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD); Uradni list RS, št. 57-2373/2015 z dne 31.7.2015

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP); Uradni list RS, št. 55-2277/2015 z dne 24.7.2015

Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP); Uradni list RS, št. 48-1970/2015 z dne 3.7.2015

Zakon o živinoreji (ZŽiv); Uradni list RS, št. 18-716/2002 z dne 28.2.2002

Zakon o poslancih (ZPos); Uradni list RS, št. 48-2228/1992 z dne 3.10.1992

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU); Uradni list RS, št. 126-5389/2003 z dne 18.12.2003

Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU); Uradni list RS, št. 34-1470/2004 z dne 8.4.2004

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za refinanciranje obstoječega dolga DARS d.d. (ZPKROD); Uradni list RS, št. 30-1253/2015 z dne 30.4.2015

Zakon o javnih cestah (ZJC); Uradni list RS, št. 29-1642/1997 z dne 23.5.1997

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT); Uradni list RS, št. 61-2566/2006 z dne 13.6.2006

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI); Uradni list RS, št. 35-1427/2008 z dne 9.4.2008

Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ); Uradni list RS, št. 17-540/2014 z dne 7.3.2014

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO); Uradni list RS, št. 14-505/2015 z dne 28.2.2015

Zakon o političnih strankah (ZPolS); Uradni list RS, št. 62-2110/1994 z dne 7.10.1994

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP); Uradni list RS, št. 57-2682/1999 z dne 16.7.1999

Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS); Uradni list RS, št. 94-3642/2012 z dne 10.12.2012

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15); Uradni list RS, št. 95-3949/2014 z dne 29.12.2014

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1); Uradni list RS, št. 111-4125/2013 z dne 27.12.2013

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV); Uradni list RS, št. 63-2511/2013 z dne 26.7.2013

Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2); Uradni list RS, št. 98-3489/2013 z dne 29.11.2013

Zakon o finančni upravi (ZFU); Uradni list RS, št. 25-961/2014 z dne 11.4.2014

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA); Uradni list RS, št. 30-1229/2006 z dne 23.3.2006

Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ); Uradni list RS, št. 57-3316/1996 z dne 19.10.1996

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP); Uradni list RS, št. 57-2615/2000 z dne 23.6.2000

Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI); Uradni list RS, št. 99-4693/1999 z dne 9.12.1999

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN); Uradni list RS, št. 56-2758/2002 z dne 28.6.2002

Zakon o igrah na srečo (ZIS); Uradni list RS, št. 27-1254/1995 z dne 19.5.1995

Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV); Uradni list RS, št. 5-277/1996 z dne 31.1.1996

Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD); Uradni list RS, št. 21-880/2010 z dne 15.3.2010

Zakon o carinski službi (ZCS-1); Uradni list RS, št. 56-2648/1999 z dne 13.7.1999

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ); Uradni list SRS, št. 18-932/1984 z dne 14.6.1984

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN); Uradni list RS, št. 75-3620/2003 z dne 1.8.2003

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314); Uradni list RS, št. 104-3990/2012 z dne 24.12.2012

Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS); Uradni list RS, št. 100-3597/2013 z dne 6.12.2013

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI); Uradni list RS, št. 86-3840/2004 z dne 5.8.2004

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO); Uradni list RS, št. 78-3386/2009 z dne 5.10.2009

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU); Uradni list RS, št. 100-3598/2013 z dne 6.12.2013

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP); Uradni list RS, št. 91-3301/2013 z dne 5.11.2013

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1); Uradni list RS, št. 82-3032/2013 z dne 8.10.2013

Zakon o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS); Uradni list RS, št. 112-5552/2007 z dne 7.12.2007

Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP); Uradni list RS, št. 72-2632/1993 z dne 31.12.1993

Zakon o davku od srečk (ZDavS); Uradni list RS, št. 63-2510/2013 z dne 26.7.2013

Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK); Uradni list RS, št. 43-1837/2006 z dne 21.4.2006

Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF); Uradni list RS, št. 47-1780/2013 z dne 31.5.2013

Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99); Uradni list RS, št. 47-1779/2013 z dne 31.5.2013

Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (UZ148); Uradni list RS, št. 47-1777/2013 z dne 31.5.2013

Obrtni zakon (ObrZ); Uradni list RS, št. 50-1868/1994 z dne 12.8.1994

Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR); Uradni list RS, št. 56-3119/2010 z dne 15.7.2010

Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG); Uradni list RS, št. 70-3295/1995 z dne 8.12.1995

Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP); Uradni list RS, št. 21-913/2002 z dne 11.3.2002

Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2); Uradni list RS, št. 16-486/2008 z dne 15.2.2008

Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad); Uradni list RS, št. 102-5066/2007 z dne 9.11.2007

Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1); Uradni list RS, št. 29-1180/2006 z dne 21.3.2006

Zakon o krmi (ZKrmi-1); Uradni list RS, št. 127-5351/2006 z dne 7.12.2006

Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR); Uradni list RS, št. 15-588/2003 z dne 14.2.2003

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO); Uradni list RS, št. 67-3235/2002 z dne 26.7.2002

Zakon o preživninskem varstvu kmetov (ZPVK); Uradni list SRS, št. 1-6/1979 z dne 13.1.1979

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1); Uradni list RS, št. 11-662/2001 z dne 16.2.2001

Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR); Uradni list RS, št. 86-4411/1998 z dne 18.12.1998

Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV); Uradni list RS, št. 45-2111/1992 z dne 21.9.1992

Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB); Uradni list RS, št. 59-2774/2011 z dne 25.7.2011

Zakon o starostnem zavarovanju kmetov; Uradni list SRS, št. 13-133/1972 z dne 29.3.1972

Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ); Uradni list RS, št. 79-4265/2010 z dne 8.10.2010

Zakon o kemikalijah (ZKEM); Uradni list RS, št. 36-1752/1999 z dne 14.5.1999

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1); Uradni list RS, št. 83-3287/2012 z dne 6.11.2012

Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (ZES); Uradni list SRS, št. 18-1145/1977 z dne 14.10.1977

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD); Uradni list RS, št. 59-2791/1999 z dne 23.7.1999

Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP); Uradni list RS, št. 26-1151/2011 z dne 8.4.2011

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ); Uradni list RS, št. 58-2467/2012 z dne 31.7.2012

Zakon o prenehanju javne agencije za javno naročanje (ZPJAJN); Uradni list RS, št. 48-2010/2012 z dne 26.6.2012

Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1); Uradni list RS, št. 10-368/2012 z dne 10.2.2012

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO); Uradni list RS, št. 49-2091/2006 z dne 12.5.2006

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12); Uradni list RS, št. 110-4999/2011 z dne 31.12.2011

Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP); Uradni list RS, št. 117-5016/2006 z dne 16.11.2006

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS); Uradni list RS, št. 86-3811/2000 z dne 26.9.2000

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS); Uradni list RS, št. 97-4248/2009 z dne 30.11.2009

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (ZZSIJŽI); Uradni list RS, št. 28-1234/2010 z dne 6.4.2010

Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1); Uradni list RS, št. 97-5017/2010 z dne 3.12.2010

Zakon o interventnih ukrepih (ZIU); Uradni list RS, št. 94-4935/2010 z dne 26.11.2010

Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD); Uradni list RS, št. 87-3714/2011 z dne 2.11.2011

Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ); Uradni list RS, št. 49-2142/1998 z dne 3.7.1998

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1); Uradni list RS, št. 43-2039/2011 z dne 3.6.2011

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav); Uradni list RS, št. 94-4685/2007 z dne 16.10.2007

Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ); Uradni list RS, št. 60-2537/2006 z dne 9.6.2006

Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM); Uradni list RS, št. 58-2810/2002 z dne 4.7.2002

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu); Uradni list RS, št. 59-3275/2010 z dne 23.7.2010

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS); Uradni list RS, št. 32-1350/1993 z dne 17.6.1993

Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1); Uradni list RS, št. 126-5386/2003 z dne 18.12.2003

Zakon o evropskih svetih delavcev (ZESD-1); Uradni list RS, št. 49-2352/2011 z dne 24.6.2011

Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ); Uradni list RS, št. 59-2834/2002 z dne 5.7.2002

Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO); Uradni list RS, št. 58-2813/2002 z dne 4.7.2002

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (ZPSOD09); Uradni list RS, št. 42-2036/2009 z dne 5.6.2009

Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP); Uradni list RS, št. 49-2315/1999 z dne 23.6.1999

Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (ZRRLVKP); Uradni list RS, št. 39-1902/2011 z dne 25.5.2011

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1); Uradni list RS, št. 33-1584/2011 z dne 3.5.2011

Zakon o javnih agencijah (ZJA); Uradni list RS, št. 52-2527/2002 z dne 14.6.2002

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1); Uradni list RS, št. 77-4215/2010 z dne 4.10.2010

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed); Uradni list SFRJ, št. 22-390/1978 z dne 28.4.1978

Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1); Uradni list RS, št. 17-689/2011 z dne 11.3.2011

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1); Uradni list RS, št. 17-691/2011 z dne 11.3.2011

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1); Uradni list RS, št. 17-690/2011 z dne 11.3.2011

Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP); Uradni list RS, št. 101-4502/2003 z dne 21.10.2003

Zakon o potnih listinah (ZPLD-1); Uradni list RS, št. 65-2970/2000 z dne 21.7.2000

Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU); Uradni list RS, št. 44-2065/2000 z dne 26.5.2000

Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL); Uradni list RS, št. 12-559/2000 z dne 11.2.2000

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD); Uradni list RS, št. 101-4394/2005 z dne 11.11.2005

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011); Uradni list RS, št. 99-4372/2009 z dne 7.12.2009

Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3); Uradni list RS, št. 97-5018/2010 z dne 3.12.2010

Zakon o Nordijskem centru Planica (ZNCP); Uradni list RS, št. 86-4656/2010 z dne 2.11.2010

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (ZUDVGA); Uradni list RS, št. 35-1668/1995 z dne 23.6.1995

Zakon o ureditvi določenih vprašanj, v zvezi z graditvijo železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja, in dograditvijo drugega tira železniške proge Koper-Divača (ZGPHKD); Uradni list RS, št. 38-2449/1996 z dne 19.7.1996

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP); Uradni list RS, št. 111-5495/2001 z dne 29.12.2001

Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS); Uradni list RS, št. 7-301/1993 z dne 4.2.1993

Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP); Uradni list RS, št. 34-1623/2010 z dne 30.4.2010

Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN); Uradni list RS, št. 29-1182/2006 z dne 21.3.2006

Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP); Uradni list RS, št. 30-1252/2002 z dne 5.4.2002

Zakon o gorskih vodnikih (ZGV); Uradni list RS, št. 63-3007/1999 z dne 6.8.1999

Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD); Uradni list RS, št. 61-2913/1999 z dne 30.7.1999

Zakon o mladinskih svetih (ZMS); Uradni list RS, št. 70-3305/2000 z dne 8.8.2000

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d. d. v višini 300.000.000 eurov iz naslova najetih kreditov in izdanih obveznic za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d. d. v letu 2010 (ZPSOD10); Uradni list RS, št. 43-2185/2010 z dne 31.5.2010

Zakon o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (ZLPDZ); Uradni list RS, št. 56-2340/2008 z dne 6.6.2008

Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD); Uradni list RS, št. 29-1261/2010 z dne 9.4.2010

Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS); Uradni list RS, št. 2-64/1993 z dne 14.1.1993

Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT); Uradni list RS, št. 21-881/2010 z dne 15.3.2010

Zakon o ekonomskih conah (ZEC); Uradni list RS, št. 45-1947/1998 z dne 12.6.1998

Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP); Uradni list RS, št. 114-4832/2006 z dne 9.11.2006

Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF); Uradni list RS, št. 20-754/2009 z dne 16.3.2009

Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS); Uradni list RS, št. 86-3841/2004 z dne 5.8.2004

Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ); Uradni list RS, št. 29-1181/2006 z dne 21.3.2006

Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR); Uradni list RS, št. 37-1602/2004 z dne 15.4.2004

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK); Uradni list RS, št. 81-3708/2000 z dne 15.9.2000

Zakon o orožju (ZOro-1); Uradni list RS, št. 61-2747/2000 z dne 6.7.2000

Stanovanjski zakon (SZ); Uradni list RS/I, št. 18-652/1991 z dne 11.10.1991

Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub); Uradni list RS, št. 69-2977/2006 z dne 3.7.2006

Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO); Uradni list RS, št. 59-2912/2009 z dne 30.7.2009

Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK); Uradni list RS, št. 92-4537/2007 z dne 10.10.2007

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ); Uradni list RS, št. 5-143/2009 z dne 23.1.2009

Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO); Uradni list RS, št. 57-2786/2009 z dne 24.7.2009

Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA); Uradni list RS, št. 38-1556/2006 z dne 11.4.2006

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri Evropski investicijski banki za financiranje naložb, ki spodbujajo trajnostni razvoj (ZPJSRR-1); Uradni list RS, št. 49-2427/2009 z dne 29.6.2009

Zakon o soglasju in poroštvu republike slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 329,73 milijonov eurov (ZPDVPNPIA2); Uradni list RS, št. 49-2431/2009 z dne 29.6.2009

Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID); Uradni list RS, št. 68-3760/2007 z dne 30.7.2007

Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS); Uradni list RS, št. 33-1509/2009 z dne 30.4.2009

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP); Uradni list RS, št. 42-2037/2009 z dne 5.6.2009

Kazenski zakonik (KZ); Uradni list RS, št. 63-2167/1994 z dne 13.10.1994

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK); Uradni list RS, št. 24-1047/1998 z dne 27.3.1998

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (ZLPPTR); Uradni list RS, št. 24-1411/1996 z dne 10.5.1996

Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR); Uradni list RS, št. 75-2681/1994 z dne 2.12.1994

Zakon o arbitraži (ZArbit); Uradni list RS, št. 45-1979/2008 z dne 9.5.2008

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU); Uradni list RS, št. 42-1696/1993 z dne 22.7.1993

Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP); Uradni list RS, št. 43-1835/2006 z dne 21.4.2006

Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku (ZEPokDod); Uradni list RS, št. 68-2958/2008 z dne 8.7.2008

Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP); Uradni list RS, št. 19-1129/1997 z dne 4.4.1997

Zakon o financiranju občin (ZFO); Uradni list RS, št. 80-2893/1994 z dne 23.12.1994

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ); Uradni list RS, št. 56-2339/2008 z dne 6.6.2008

Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV); Uradni list RS, št. 68-3761/2007 z dne 30.7.2007

Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb (ZSDČZKD); Uradni list RS, št. 56-2341/2008 z dne 6.6.2008

Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kreditov in izdaje dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544,22 milijonov eurov (ZPDVPNPIA1); Uradni list RS, št. 55-2297/2008 z dne 4.6.2008

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob); Uradni list RS, št. 25-909/2008 z dne 14.3.2008

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS); Uradni list RS, št. 25-910/2008 z dne 14.3.2008

Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (ZDDKIS); Uradni list RS, št. 24-888/2008 z dne 10.3.2008

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708); Uradni list RS, št. 126-5342/2006 z dne 5.12.2006

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP); Uradni list RS, št. 53-2826/2007 z dne 15.6.2007

Zakon o popravi krivic (ZPKri); Uradni list RS, št. 59-3395/1996 z dne 25.10.1996

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ZPESIEU); Uradni list RS, št. 86-4305/2007 z dne 24.9.2007

Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze sindikatov Slovenije (ZLNZSS); Uradni list RS, št. 66-3632/2007 z dne 24.7.2007

Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS); Uradni list RS, št. 26-985/2003 z dne 13.3.2003

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1); Uradni list RS, št. 86-3836/2004 z dne 5.8.2004

Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP); Uradni list RS, št. 113-5005/2005 z dne 16.12.2005

Zakon o pogojih za statusno preoblikovanje Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZPSPVZZ); Uradni list RS, št. 60-3207/2007 z dne 6.7.2007

Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1); Uradni list RS, št. 53-2828/2007 z dne 15.6.2007

Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (ZPPVS); Uradni list SRS, št. 15-646/1976 z dne 4.6.1976

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1); Uradni list RS, št. 33-1762/2007 z dne 13.4.2007

Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ); Uradni list RS, št. 45-2134/2004 z dne 29.4.2004

Zakon o zavodih (ZZ); Uradni list RS - stari, št. 12-481/1991 z dne 22.3.1991

Zakon o izumih iz delovnega razmerja (ZPILDR); Uradni list RS, št. 45-2168/1995 z dne 4.8.1995

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1); Uradni list RS, št. 56-2771/2003 z dne 13.6.2003

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607); Uradni list RS, št. 116-5137/2005 z dne 22.12.2005

Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO); Uradni list RS, št. 127-5350/2006 z dne 7.12.2006

Zakon o Inženirski akademiji Slovenije (ZIAS); Uradni list RS, št. 127-5352/2006 z dne 7.12.2006

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov eurov (ZPDVPNPIA); Uradni list RS, št. 20-751/2006 z dne 24.2.2006

Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VIII (ZSDSA8); Uradni list RS, št. 127-5349/2006 z dne 7.12.2006

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio eurov (ZPNPIA); Uradni list RS, št. 76-3385/2005 z dne 12.8.2005

Zakon o uvedbi eura (ZUE); Uradni list RS, št. 114-4831/2006 z dne 9.11.2006

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov eurov (ZSDVPNPIA); Uradni list RS, št. 17-627/2006 z dne 17.2.2006

Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP); Uradni list RS, št. 42-1859/2004 z dne 23.4.2004

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in eurih (ZDOCTE); Uradni list RS, št. 101-4395/2005 z dne 11.11.2005

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VI (ZSDSA6); Uradni list RS, št. 86-3844/2004 z dne 5.8.2004

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR); Uradni list RS, št. 86-3852/2004 z dne 5.8.2004

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7); Uradni list RS, št. 72-3217/2005 z dne 29.7.2005

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio eurov (ZSNKNPIA); Uradni list RS, št. 76-3384/2005 z dne 12.8.2005

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7); Uradni list RS, št. 72-3218/2005 z dne 29.7.2005

Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki v znesku 20 milijonov eurov za financiranje ekološke sanacije Rudnika urana Žirovski vrh (ZNKRŽV); Uradni list RS, št. 58-2811/2002 z dne 4.7.2002

Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov eurov za financiranje železniških projektov (ZNKZelP); Uradni list RS, št. 101-4503/2003 z dne 21.10.2003

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 120 milijonov eurov, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/V (ZPDEIBA5); Uradni list RS, št. 15-591/2003 z dne 14.2.2003

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/V (ZSDSA5); Uradni list RS, št. 119-5834/2002 z dne 30.12.2002

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz najetih kreditov in izdanih obveznic DARS d.d., za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio eurov (ZPDANPIA); Uradni list RS, št. 56-2773/2003 z dne 13.6.2003

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov in izdajo obveznic za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio EUR (ZSDANPIA); Uradni list RS, št. 56-2772/2003 z dne 13.6.2003

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZPORND); Uradni list RS, št. 35-2047/2001 z dne 11.5.2001

Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP); Uradni list RS, št. 45-1948/1998 z dne 12.6.1998

Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV); Uradni list RS, št. 114-4837/2006 z dne 9.11.2006

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt fuer Wiederaufbau v višini 50 mio eurov (KFW III) (ZPNKKW50); Uradni list RS, št. 119-5831/2002 z dne 30.12.2002

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe Republike Slovenije v letu od 2006–2009 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi Evropske unije in za financiranje razvoja in vzdrževanja javne železniške infrastrukture zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu (ZPJAZP0609); Uradni list RS, št. 118-5020/2006 z dne 17.11.2006

Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih (ZZOD); Uradni list RS - stari, št. 48-2307/1990 z dne 31.12.1990

Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1); Uradni list RS, št. 104-4461/2006 z dne 9.10.2006

Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti (ZPORVAD); Uradni list RS, št. 42-1696/1994 z dne 13.7.1994

Zakon o glasbenih šolah (ZGla); Uradni list RS, št. 19-851/2000 z dne 3.3.2000

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ); Uradni list RS, št. 79-3447/2006 z dne 27.7.2006

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP); Uradni list RS, št. 79-3741/2003 z dne 12.8.2003

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za restrukturiranje določenih kreditov DARS, d.d. (ZPDKVP); Uradni list RS, št. 79-3450/2006 z dne 27.7.2006

Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU); Uradni list RS, št. 61-2570/2006 z dne 13.6.2006

Zakon o invalidskih organizacijah (ZInvO); Uradni list RS, št. 108-5311/2002 z dne 12.12.2002

Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA); Uradni list RS, št. 23-1115/1999 z dne 8.4.1999

Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO); Uradni list RS, št. 98-4367/2003 z dne 13.10.2003

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib); Uradni list RS, št. 61-2568/2006 z dne 13.6.2006

Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (UZ121,140,143); Uradni list RS, št. 68-2951/2006 z dne 30.6.2006

Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ121,140,143); Uradni list RS, št. 68-2950/2006 z dne 30.6.2006

Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS); Uradni list RS - stari, št. 14-703/1990 z dne 16.4.1990

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN); Uradni list RS, št. 47-2047/1998 z dne 29.6.1998

Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV); Uradni list RS, št. 21-959/1995 z dne 14.4.1995

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV); Uradni list RS, št. 40-1768/2006 z dne 14.4.2006

Zakon o matičnih knjigah (ZMK); Uradni list SRS, št. 16-139/1974 z dne 26.4.1974

Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP); Uradni list RS, št. 1-2/1999 z dne 9.1.1999

Zakon o financiranju Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (ZFZZB); Uradni list RS - stari, št. 8-413/1990 z dne 16.3.1990

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ); Uradni list RS, št. 79-4107/2001 z dne 10.10.2001

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP); Uradni list RS, št. 29-1183/2006 z dne 21.3.2006

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske delniške družbe (SE) (ZSDUEDD); Uradni list RS, št. 28-1126/2006 z dne 17.3.2006

Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO); Uradni list RS, št. 20-748/2006 z dne 24.2.2006

Zakon o kontroli cen (ZKC); Uradni list RS, št. 63-3008/1999 z dne 6.8.1999

Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU); Uradni list RS, št. 36-1788/1992 z dne 24.7.1992

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI); Uradni list RS, št. 29-1827/1996 z dne 31.5.1996

Zakon o Bloudkovih priznanjih (ZBloP); Uradni list RS, št. 56-2000/1994 z dne 23.9.1994

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405); Uradni list RS, št. 130-5512/2003 z dne 23.12.2003

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU); Uradni list RS, št. 72-3219/2005 z dne 29.7.2005

Zakon o začasnem zatočišču (ZZZat); Uradni list RS, št. 20-1139/1997 z dne 10.4.1997

Zakon o prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZPDZPIZ); Uradni list RS, št. 61-2661/2005 z dne 30.6.2005

Zakon o ustanovah (ZU); Uradni list RS, št. 60-2788/1995 z dne 20.10.1995

Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ); Uradni list RS, št. 35-1164/2005 z dne 5.4.2005

Zakon o denacionalizaciji (ZDen); Uradni list RS/I, št. 27-1094/1991 z dne 29.11.1991

Zakon o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (ZPŠHIV); Uradni list RS, št. 36-2020/1997 z dne 19.6.1997

Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (ZZUOPSP); Uradni list RS, št. 82-2978/1994 z dne 30.12.1994

Zakon o meroslovju (ZMer-1); Uradni list RS, št. 22-974/2000 z dne 10.3.2000

Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR); Uradni list SRS, št. 37-1614/1987 z dne 9.10.1987

Zakon o pomilostitvi (ZPom); Uradni list RS, št. 45-2165/1995 z dne 4.8.1995

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VI (ZPDSA6); Uradni list RS, št. 86-3851/2004 z dne 5.8.2004

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES); Uradni list RS, št. 18-776/2004 z dne 27.2.2004

Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS); Uradni list RS, št. 64-3468/2001 z dne 3.8.2001

Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES); Uradni list RS, št. 59-3145/2001 z dne 19.7.2001

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO); Uradni list RS, št. 30-1224/1998 z dne 16.4.1998

Zakon o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP); Uradni list RS, št. 80-3535/2004 z dne 23.7.2004

Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (ZIDPPZS); Uradni list RS, št. 70-3158/2004 z dne 28.6.2004

Ustavni zakon o spremembi 50. člena Ustave Republike Slovenije (UZ50); Uradni list RS, št. 69-3092/2004 z dne 24.6.2004

Ustavni zakon o spremembi 14. člena Ustave Republike Slovenije (UZ14); Uradni list RS, št. 69-3088/2004 z dne 24.6.2004

Ustavni zakon o spremembi 43. člena Ustave Republike Slovenije (UZ43); Uradni list RS, št. 69-3090/2004 z dne 24.6.2004

Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 50. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ50); Uradni list RS, št. 69-3091/2004 z dne 24.6.2004

Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 14. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ14); Uradni list RS, št. 69-3087/2004 z dne 24.6.2004

Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 43. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ43); Uradni list RS, št. 69-3089/2004 z dne 24.6.2004

Zakon o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču (ZPMSPDSS); Uradni list RS, št. 61-2803/2004 z dne 4.6.2004

Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES); Uradni list RS, št. 43-1928/2004 z dne 26.4.2004

Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD); Uradni list RS, št. 50-2298/2004 z dne 6.5.2004

Zakon o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (ZSRDPP); Uradni list RS, št. 39-2141/1997 z dne 30.6.1997

Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP); Uradni list RS, št. 37-1605/2004 z dne 15.4.2004

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS); Uradni list RS, št. 52-2452/2000 z dne 13.6.2000

Zakon o telekomunikacijah (ZTel-1); Uradni list RS, št. 30-1828/2001 z dne 26.4.2001

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1); Uradni list RS, št. 101-4500/2003 z dne 21.10.2003

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD); Uradni list RS, št. 108-5025/1999 z dne 27.12.1999

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD); Uradni list RS, št. 98-4619/1999 z dne 3.12.1999

Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM); Uradni list RS, št. 2-72/2004 z dne 15.1.2004

Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (ZOdlZS); Uradni list RS, št. 24-1238/1992 z dne 22.5.1992

Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl); Uradni list RS, št. 1-2/1995 z dne 10.1.1995

Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR); Uradni list RS, št. 39-1943/1992 z dne 7.8.1992

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304); Uradni list RS, št. 118-5795/2002 z dne 30.12.2002

Zakon o geometričnem središču Slovenije (ZGSS); Uradni list RS, št. 101-4501/2003 z dne 21.10.2003

Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (ZLPPOD); Uradni list RS, št. 40-2194/1997 z dne 4.7.1997

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS); Uradni list RS, št. 89-4262/1999 z dne 4.11.1999

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK); Uradni list RS, št. 33-1589/1995 z dne 16.6.1995

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokončanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze (ZPJZOIL); Uradni list RS, št. 63-3066/2003 z dne 30.6.2003

Zakon o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRKPE); Uradni list RS, št. 34-1436/2003 z dne 10.4.2003

Ustavni zakon o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena ustave Republike Slovenije (UZ3a, 47, 68); Uradni list RS, št. 24-899/2003 z dne 7.3.2003

Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena ustave Republike Slovenije (OdUZ3a, 47, 68); Uradni list RS, št. 24-898/2003 z dne 7.3.2003

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1); Uradni list RS, št. 44-2146/2002 z dne 21.5.2002

Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (ZNRŠZ); Uradni list RS, št. 20-814/1998 z dne 13.3.1998

Zakon o Spominskem parku Trebče (ZSPT); Uradni list SRS, št. 1-4/1981 z dne 13.1.1981

Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS); Uradni list RS, št. 96-4806/2002 z dne 14.11.2002

Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando (ZSMKSR); Uradni list RS, št. 124-5207/2000 z dne 29.12.2000

Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPOLS); Uradni list RS, št. 71-2547/1994 z dne 18.11.1994

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ); Uradni list RS, št. 44-2417/1997 z dne 24.7.1997

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (ZIPRS0203); Uradni list RS, št. 103-5060/2001 z dne 17.12.2001

Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL); Uradni list RS, št. 44-2418/1997 z dne 24.7.1997

Zakon o določitvi zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki (ZDZORS); Uradni list SRS, št. 7-293/1976 z dne 17.3.1976

Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ); Uradni list RS, št. 96-4809/2002 z dne 14.11.2002

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ); Uradni list RS, št. 96-4810/2002 z dne 14.11.2002

Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD); Uradni list RS - stari, št. 18-742/1991 z dne 27.4.1991

Zakon o temeljih vodnega režima, pomembnega za dve ali več republik oziroma avtonomnih pokrajin, in o meddržavnih vodah (ZTVR); Uradni list SFRJ, št. 2-14/1974 z dne 10.1.1974

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ); Uradni list RS, št. 12-632/1992 z dne 13.3.1992

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje vzdrževanja javne železniške infrastrukture (ZPSZZI-1); Uradni list RS, št. 59-2841/2002 z dne 5.7.2002

Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 (ZIDPP04); Uradni list RS, št. 59-2842/2002 z dne 5.7.2002

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS); Uradni list SRS, št. 17-1192/1978 z dne 4.8.1978

Zakon o tržni inšpekciji (ZTI); Uradni list RS, št. 20-1138/1997 z dne 10.4.1997

Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP); Uradni list RS, št. 45-2166/1995 z dne 4.8.1995

Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 (ZPPG01); Uradni list RS, št. 66-3056/2000 z dne 26.7.2000

Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC); Uradni list RS, št. 57-2600/1998 z dne 14.8.1998

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov (ZPOFOP); Uradni list RS, št. 18-718/2002 z dne 28.2.2002

Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ); Uradni list RS, št. 111-5490/2001 z dne 29.12.2001

Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (ZPSZ); Uradni list RS, št. 13-516/1998 z dne 20.2.1998

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2007 (ZZSR); Uradni list RS, št. 13-518/1994 z dne 10.3.1994

Zakon o amnestiji (ZA-1); Uradni list RS, št. 97-4796/2001 z dne 4.12.2001

Zakon o samoprispevku (ZSam-1); Uradni list RS, št. 87-4449/2001 z dne 8.11.2001

Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD); Uradni list RS, št. 87-4451/2001 z dne 8.11.2001

Zakon o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001 (ZZSO2001); Uradni list RS, št. 85-4385/2001 z dne 29.10.2001

Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS); Uradni list RS, št. 57-2683/1999 z dne 16.7.1999

Zakon o veterinarstvu (ZVet); Uradni list RS, št. 82-2981/1994 z dne 30.12.1994

Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice (ZZNTM); Uradni list SRS, št. 45-375/1973 z dne 31.12.1973

Zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZUSZRJ); Uradni list RS, št. 50-2369/1999 z dne 28.6.1999

Zakon o izvajanju Resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS); Uradni list RS, št. 53-2438/1992 z dne 6.11.1992

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH); Uradni list RS, št. 33-1958/2001 z dne 5.5.2001

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture (ZPSZZI); Uradni list RS, št. 30-1830/2001 z dne 26.4.2001

Zakon o zračni plovbi (ZZraP); Uradni list SFRJ, št. 45-673/1986 z dne 1.8.1986

Zakon o državni statistiki (ZDSta); Uradni list RS, št. 45-2169/1995 z dne 4.8.1995

Zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (ZČRBSE); Uradni list RS, št. 11-665/2001 z dne 16.2.2001

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Razvojni banki Sveta Evrope, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP); Uradni list RS, št. 67-3183/1998 z dne 2.10.1998

Zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (ZUPSB); Uradni list RS, št. 124-5209/2000 z dne 29.12.2000

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (ZZSO2000); Uradni list RS, št. 81-3712/2000 z dne 15.9.2000

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja (ZPSZPH); Uradni list RS, št. 48-2113/1998 z dne 30.6.1998

Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ZZUUP); Uradni list SRS, št. 11-550/1977 z dne 19.5.1977

Zakon o zagotavljanju vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov na območjih, kjer živi slovenska narodna manjšina (ZVSPRTV); Uradni list RS, št. 70-3306/2000 z dne 8.8.2000

Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena ustave Republike Slovenije (OdUZ80); Uradni list RS, št. 66-3051/2000 z dne 26.7.2000

Ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena ustave Republike Slovenije (UZ80); Uradni list RS, št. 66-3052/2000 z dne 26.7.2000

Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP); Uradni list RS, št. 61-2750/2000 z dne 6.7.2000

Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO); Uradni list RS, št. 44-2067/2000 z dne 26.5.2000

Zakon o gospodarskih prestopkih (ZGP); Uradni list SFRJ, št. 4-40/1977 z dne 14.1.1977

Zakon o varstvu državljanov Socialistične federativne republike Jugoslavije na začasnem delu v tujini (ZVDZDT); Uradni list SFRJ, št. 15-283/1980 z dne 28.3.1980

Zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva (ZPZOS); Uradni list SRS, št. 37-314/1973 z dne 31.10.1973

Zakon o temeljih varnosti transporta po naftovodih in plinovodih (ZTVT); Uradni list SFRJ, št. 64-882/1973 z dne 28.11.1973

Zakon o higieni proizvodnje in prometa z mlekom (ZHPPM); Uradni list LRS, št. 14-139/1961 z dne 1.6.1961

Zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (ZOJZ); Uradni list FLRJ, št. 50-640/1960 z dne 14.12.1960

Zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (ZVDK); Uradni list RS, št. 55-2515/1992 z dne 20.11.1992

Zakon o smiselni uporabi nekaterih določb kazenskega zakonika Republike Slovenije in zakona o kazenskem postopku za gospodarske prestopke (ZSUN); Uradni list RS, št. 13-653/1995 z dne 3.3.1995

Zakon o podjetjih (ZPod); Uradni list SFRJ, št. 77-1021/1988 z dne 31.12.1988

Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini (ZZPS); Uradni list RS - stari, št. 26-1321/1990 z dne 6.7.1990

Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (ZNPZV); Uradni list RS, št. 31-1441/2000 z dne 7.4.2000

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP); Uradni list RS, št. 55-2514/1992 z dne 20.11.1992

Zakon o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije (ZTRS); Uradni list RS, št. 13-515/1994 z dne 10.3.1994

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A., za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava-Razdrto (ZSDAVR); Uradni list RS, št. 19-849/2000 z dne 3.3.2000

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava-Razdrto (ZPDAVR); Uradni list RS, št. 17-739/2000 z dne 25.2.2000

Zakon o načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev (ZNPDND); Uradni list RS, št. 1-3/2000 z dne 7.1.2000

Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (ZPGDNT); Uradni list RS, št. 99-4692/1999 z dne 9.12.1999

Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL); Uradni list RS, št. 89-4260/1999 z dne 4.11.1999

Zakon o ureditvi plačilnega prometa na dan 31. 12. 1999 (ZUPP99); Uradni list RS, št. 106-4966/1999 z dne 23.12.1999

Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG); Uradni list RS, št. 99-4694/1999 z dne 9.12.1999

Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (ZOPOV); Uradni list RS, št. 99-4696/1999 z dne 9.12.1999

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZPKTP); Uradni list RS, št. 41-2333/1997 z dne 11.7.1997

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj za obnovo slovenskih železnic - Ljubljana (ZPOPNPEB); Uradni list RS, št. 47-1826/1993 z dne 12.8.1993

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila Evropske Investicijske Banke za obnovo Slovenskih železnic (ZPOPNPEI); Uradni list RS, št. 71-2569/1993 z dne 30.12.1993

Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt Slovenske železnice II (ZGOPS); Uradni list RS, št. 39-1593/1994 z dne 5.7.1994

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Slovenskih železnic za odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBR (ZPNKSZ); Uradni list RS, št. 17-956/1996 z dne 29.3.1996

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI); Uradni list RS, št. 31-1479/1999 z dne 30.4.1999

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (ZSDSA4); Uradni list RS, št. 92-4347/1999 z dne 12.11.1999

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (ZPDSA4); Uradni list RS, št. 92-4348/1999 z dne 12.11.1999

Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN); Uradni list RS, št. 89-4261/1999 z dne 4.11.1999

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 85 mio EUR (KfW II) (ZPNKKW); Uradni list RS, št. 89-4263/1999 z dne 4.11.1999

Zakon o standardizaciji (ZSta-1); Uradni list RS, št. 59-2794/1999 z dne 23.7.1999

Zakon o akreditaciji (ZAkr); Uradni list RS, št. 59-2795/1999 z dne 23.7.1999

Zakon za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (ZIUK99); Uradni list RS, št. 60-2867/1999 z dne 29.7.1999

Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID); Uradni list RS, št. 59-3392/1996 z dne 25.10.1996

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki - EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka Vransko-Blagovica (ZSDKEIBA); Uradni list RS, št. 36-1754/1999 z dne 14.5.1999

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA); Uradni list RS, št. 36-1755/1999 z dne 14.5.1999

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (ZZSO98); Uradni list RS, št. 34-1702/1999 z dne 10.5.1999

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP); Uradni list RS, št. 31-1480/1999 z dne 30.4.1999

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP); Uradni list RS, št. 31-1481/1999 z dne 30.4.1999

Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah (ZAZV); Uradni list RS/I, št. 1-19/1991 z dne 25.6.1991

Zakon o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (ZNIDC); Uradni list RS, št. 1-1/1999 z dne 9.1.1999

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB); Uradni list RS, št. 68-3267/1997 z dne 7.11.1997

Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (ZZSP98); Uradni list RS, št. 86-4412/1998 z dne 18.12.1998

Zakon o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (ZNGUIG); Uradni list RS, št. 57-3315/1996 z dne 19.10.1996

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZSO97); Uradni list RS, št. 49-2141/1998 z dne 3.7.1998

Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest (ZNKEB); Uradni list RS, št. 32-1316/1994 z dne 10.6.1994

Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO); Uradni list RS, št. 52-2346/1998 z dne 24.7.1998

Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (ZZObv); Uradni list RS, št. 59-2778/1995 z dne 19.10.1995

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/II (ZPDKAEIB); Uradni list RS, št. 27-1136/1998 z dne 3.4.1998

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob (ZSDKAEIB); Uradni list RS, št. 27-1135/1998 z dne 3.4.1998

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV); Uradni list RS, št. 20-812/1998 z dne 13.3.1998

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (ZPDKAO); Uradni list RS, št. 13-519/1998 z dne 20.2.1998

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri Banki Kreditanstalt für Wiederaufbau (ZPDKBK); Uradni list RS, št. 13-517/1998 z dne 20.2.1998

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (ZSDKAO); Uradni list RS, št. 13-518/1998 z dne 20.2.1998

Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (ZPDPJPS); Uradni list RS, št. 12-494/1993 z dne 5.3.1993

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za restrukturiranje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva (ZPROE); Uradni list RS, št. 4-227/1998 z dne 22.1.1998

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za alocirane obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor iz naslova kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih Socialistične federativne republike Jugoslavije najel pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (ZPONLB); Uradni list RS, št. 4-226/1998 z dne 22.1.1998

Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD); Uradni list RS, št. 4-125/1993 z dne 16.1.1993

Zakon o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj in o prevzemu določenih obveznosti Slovenskih železarn (ZPDOP); Uradni list RS, št. 7-295/1993 z dne 4.2.1993

Zakon o komunalnih dejavnostih (ZKD); Uradni list SRS, št. 8-350/1982 z dne 5.3.1982

Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije (OdRUZS68); Uradni list RS, št. 42-2340/1997 z dne 17.7.1997

Ustavni zakon o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije (UZS68); Uradni list RS, št. 42-2341/1997 z dne 17.7.1997

Zakon o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (ZZDZVP); Uradni list RS, št. 74-3431/1995 z dne 23.12.1995

Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (ZZPLP); Uradni list RS, št. 35-1378/1994 z dne 17.6.1994

Zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest (ZZSC97); Uradni list RS, št. 37-2091/1997 z dne 20.6.1997

Zakon o javnem pravobranilstvu (ZJP); Uradni list SRS, št. 19-908/1976 z dne 23.7.1976

Zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji (ZPOPNP); Uradni list RS, št. 19-1055/1997 z dne 4.4.1997

Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (ZPDJVZ); Uradni list RS, št. 16-805/1992 z dne 31.3.1992

Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (ZUSFPE); Uradni list RS, št. 59-3452/1996 z dne 25.10.1996

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96); Uradni list RS, št. 59-3394/1996 z dne 25.10.1996

Zakon o članstvu Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave (ZBSBMP); Uradni list RS, št. 59-3453/1996 z dne 25.10.1996

Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani (ZZSNPK); Uradni list RS, št. 54-3125/1996 z dne 27.9.1996

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (ZPDF); Uradni list RS, št. 29-1356/1995 z dne 30.5.1995

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II (ZPNPHE); Uradni list RS, št. 37-1815/1995 z dne 30.6.1995

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj (ZPNPIRN); Uradni list RS, št. 33-1590/1995 z dne 16.6.1995

Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP); Uradni list RS, št. 8-382/1996 z dne 12.2.1996

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 (ZSPZ96); Uradni list RS, št. 34-2202/1996 z dne 29.6.1996

Zakon o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - geografski informacijski sistem (ZNPGIS); Uradni list RS, št. 31-2010/1996 z dne 14.6.1996

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila mednarodne banke za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - zmanjšanje onesnaževanja zraka (ZNPZOZ); Uradni list RS, št. 31-2009/1996 z dne 14.6.1996

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96); Uradni list RS, št. 17-957/1996 z dne 29.3.1996

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZSDA96); Uradni list RS, št. 17-958/1996 z dne 29.3.1996

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (ZDARSEB); Uradni list RS, št. 23-995/1994 z dne 6.5.1994

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestnih odsekov Pesnica-Šentilj in Hoče-Arja vas (ZPOPNKA); Uradni list RS, št. 23-996/1994 z dne 6.5.1994

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); Uradni list RS/I, št. 12-471/1991 z dne 6.9.1991

Zakon o prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (ZPDNFS); Uradni list RS, št. 14-732/1996 z dne 8.3.1996

Zakon o računanju časa (ZRC); Uradni list RS, št. 13-583/1993 z dne 12.3.1993

Zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba v obdobju 1984–1988 (ZNIOPK); Uradni list RS, št. 1-2/1996 z dne 12.1.1996

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Nove Lubljanske banke, d.d., Ljubljana, iz pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova refinanciranih kreditov izvozno uvozne banke Združenih držav Amerike (Exim banke) (ZPOPPO); Uradni list RS, št. 1-1/1996 z dne 12.1.1996

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo, točo in burjo v letu 1995 (ZZSO95); Uradni list RS, št. 74-3429/1995 z dne 23.12.1995

Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (ZSTAMAB); Uradni list RS, št. 20-951/1995 z dne 7.4.1995

Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe, p.o., Portorož (ZPDLPSP); Uradni list RS, št. 18-860/1995 z dne 24.3.1995

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana (ZPNKE); Uradni list RS, št. 60-2786/1995 z dne 20.10.1995

Zakon o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem s točo ali burjo (ZOPDAP); Uradni list RS, št. 55-2600/1995 z dne 30.9.1995

Zakon o sistemu obrambe pred točo (ZSOPT); Uradni list SRS, št. 33-1465/1979 z dne 19.11.1979

Zakon o prepovedi nomadske paše (ZPNomP); Uradni list SRS, št. 38-449/1974 z dne 19.12.1974

Zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ); Uradni list RS, št. 48-2229/1992 z dne 3.10.1992

Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (ZPOBIDV); Uradni list RS, št. 20-886/1995 z dne 7.4.1995

Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest / B, C (ZGOPAB); Uradni list RS, št. 20-952/1995 z dne 7.4.1995

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov pri Evropski investicijski banki / B, C (ZDARSEIB); Uradni list RS, št. 20-953/1995 z dne 7.4.1995

Zakon o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti (ZOTNZO); Uradni list RS, št. 13-651/1995 z dne 3.3.1995

Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUOPDD); Uradni list RS, št. 69-2471/1994 z dne 5.11.1994

Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (ZZRZSK); Uradni list RS, št. 1-6/1995 z dne 10.1.1995

Zakon o obrambi in zaščiti (ZOZ); Uradni list RS - stari, št. 15-555/1991 z dne 6.4.1991

Zakon o menici (ZM); Uradni list FLRJ, št. 104-728/1946 z dne 24.12.1946

Zakon o založništvu (ZZal); Uradni list SRS, št. 25-1540/1978 z dne 27.11.1978

Zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave (ZODP); Uradni list RS - stari, št. 27-1199/1991 z dne 20.6.1991

Zakon o izgradnji univerzitetne knjižnice v Ljubljani (ZIUK); Uradni list RS, št. 70-2511/1994 z dne 11.11.1994

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGSH); Uradni list RS, št. 67-2392/1994 z dne 27.10.1994

Zakon o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (ZPODPP); Uradni list RS, št. 7-296/1993 z dne 4.2.1993

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo in točo v juniju in juliju 1994 (ZZSO94); Uradni list RS, št. 69-2469/1994 z dne 5.11.1994

Zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v podjetju Radeče papir (ZZSPI); Uradni list RS, št. 69-2473/1994 z dne 5.11.1994

Zakon o poravnavi odloženih davkov in prispevkov (ZPODP); Uradni list RS, št. 68-2417/1994 z dne 28.10.1994

Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (ZSAZU); Uradni list RS, št. 48-1824/1994 z dne 5.8.1994

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina (ZJOPZ); Uradni list RS, št. 51-2345/1992 z dne 23.10.1992

Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije; Uradni list RS, št. 45-17331/1994 z dne 22.7.1994

Ustavni zakon o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL-A); Uradni list RS, št. 45-17341/1994 z dne 22.7.1994

Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL); Uradni list RS/I, št. 1-6/1991 z dne 25.6.1991

Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje Slovenskih avtocest/A (ZGOPAA); Uradni list RS, št. 40-1642/1994 z dne 8.7.1994

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki (ZDARSEI); Uradni list RS, št. 39-1592/1994 z dne 5.7.1994

Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije; Uradni list RS, št. 21-894/1994 z dne 22.4.1994

Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIU-A); Uradni list RS, št. 21-895/1994 z dne 22.4.1994

Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (UZIU); Uradni list RS/I, št. 33-1411/1991 z dne 28.12.1991

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju (ZZSNN); Uradni list RS, št. 13-517/1994 z dne 10.3.1994

Zakon o vrednostnih papirjih (ZVP); Uradni list SFRJ, št. 64-977/1989 z dne 20.10.1989

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 (ZZSO93); Uradni list RS, št. 12-466/1994 z dne 4.3.1994

Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (ZPPDPIS); Uradni list RS, št. 67-2466/1993 z dne 17.12.1993

Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic (ZPUSP); Uradni list RS - stari, št. 23-1061/1991 z dne 7.6.1991

Zakon o čeku (ZC); Uradni list FLRJ, št. 105-735/1946 z dne 27.12.1946

Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (ZNZS); Uradni list SRS, št. 36-199/1964 z dne 10.12.1964

Zakon o stavki (ZStk); Uradni list SFRJ, št. 23-297/1991 z dne 5.4.1991

Zakon o temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo (ZTGDPD); Uradni list SFRJ, št. 63-973/1990 z dne 26.10.1990

Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 (ZUSSO93); Uradni list RS, št. 65-2368/1993 z dne 3.12.1993

Zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki (ZMRB); Uradni list RS, št. 57-2091/1993 z dne 14.10.1993

Zakon o taksi na izvoženo blago (ZTIB); Uradni list RS, št. 46-1799/1993 z dne 6.8.1993

Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja (EFSAL) (ZNPMBPB); Uradni list RS, št. 46-1800/1993 z dne 6.8.1993

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica (ZJNKD); Uradni list RS, št. 36-1505/1993 z dne 3.7.1993

Zakon o seizmološki službi (ZSeiS); Uradni list SRS, št. 14-994/1978 z dne 11.7.1978

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn (ZPOPNK); Uradni list RS, št. 20-900/1993 z dne 23.4.1993

Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (ZPONDV); Uradni list RS, št. 7-299/1993 z dne 4.2.1993

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin); Uradni list RS, št. 13-589/1993 z dne 12.3.1993

Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992 (ZUSSO92); Uradni list RS, št. 13-586/1993 z dne 12.3.1993

Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodni agenciji za zavarovanje investicij (ZMBO); Uradni list RS, št. 10-435/1993 z dne 24.2.1993

Zakon o kritju izgube slovenskih železarn (ZKIS); Uradni list RS, št. 57-2639/1992 z dne 30.11.1992

Zakon o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena (ZOTIKA); Uradni list RS, št. 55-2516/1992 z dne 20.11.1992

Zakon o najetju kredita za nakup opreme za potrebe Republiške uprave za zračno plovbo (ZNNKO); Uradni list RS, št. 55-2517/1992 z dne 20.11.1992

Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (ZDVEDS); Uradni list RS, št. 48-2227/1992 z dne 3.10.1992

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najetje kreditov in izdajo obveznic za ekološke in energetske projekte (ZJNKI); Uradni list RS, št. 38-1933/1992 z dne 1.8.1992

Zakon o posebnem prispevku solidarnosti za pomoč beguncem (ZPPSP); Uradni list RS, št. 30-1508/1992 z dne 15.6.1992

Zakon o začasni ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih prispevkov; Uradni list RS, št. 9-462/1992 z dne 21.2.1992

Odlok o razglasitvi ustave Republike Slovenije; Uradni list RS/I, št. 33-1408/1991 z dne 28.12.1991

Odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije; Uradni list RS/I, št. 33-1410/1991 z dne 28.12.1991

Zakon o izdaji priložnostnih kovancev ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (ZIPK); Uradni list RS/I, št. 30-1239/1991 z dne 14.12.1991

Zakon o delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem (ZDM); Uradni list SFRJ, št. 17-212/1968 z dne 29.4.1968

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije; Uradni list RS/I, št. 1-4/1991 z dne 25.6.1991

Zakon o izdaji obveznic Socialistične republike Slovenije (ZIOSRS); Uradni list SRS, št. 5-263/1990 z dne 16.2.1990

Sklep o sprejetju Skupne deklaracije, vključno s prilogama I in II; Uradni list RS/I, št. 5-163/1991 z dne 12.7.1991

Zakon o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov avtomobilskih cest Malence-Šmarje Sap in Hrušica-Vrba (ZZSGOA); Uradni list RS/I, št. 2-23/1991 z dne 28.6.1991

Odlok o razglasitvi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije; Uradni list RS/I, št. 1-3/1991 z dne 25.6.1991

Odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije; Uradni list RS/I, št. 1-5/1991 z dne 25.6.1991

Deklaracija ob neodvisnosti; Uradni list RS/I, št. 1-7/1991 z dne 25.6.1991

Zakon o najetju posojila za odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 (ZNPOP90); Uradni list RS - stari, št. 26-1184/1991 z dne 17.6.1991

Zakon o intervencijah v gospodarstvu (ZIG); Uradni list RS - stari, št. 45-2130/1990 z dne 14.12.1990

Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (ZPSN); Uradni list RS - stari, št. 44-2102/1990 z dne 6.12.1990

Zakon o amnestiji (ZA); Uradni list RS - stari, št. 35-1793/1990 z dne 5.10.1990

Zakon o združenem delu (ZZD); Uradni list SFRJ, št. 53-764/1976 z dne 3.12.1976

Zakon o kriterijih in načinu sofinanciranja uresničevanja pravic presežkov delavcev (ZKNS); Uradni list RS - stari, št. 30-1527/1990 z dne 10.8.1990

Deklaracija o suverenosti države Republike Slovenije; Uradni list RS - stari, št. 26-1320/1990 z dne 6.7.1990

Zakon o ustavitvi nekaterih postopkov o prekrških (ZUNPP); Uradni list RS - stari, št. 14-715/1990 z dne 16.4.1990

Zakon o prenehanju veljavnosti zakonov o družbenih svetih (ZPVZDS); Uradni list RS - stari, št. 14-710/1990 z dne 16.4.1990

Zakon o reševanju kolizije zakonov in pristojnosti v statusnih, rodbinskih in dednih razmerjih; Uradni list SFRJ, št. 9-151/1979 z dne 2.3.1979

Zakon o ustanovitvi delovne organizacije Restavratorski center SR Slovenije (ZUDORC); Uradni list SRS, št. 39-1732/1982 z dne 5.11.1982

Zakon o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov (ZIRPO); Uradni list RS - stari, št. 8-408/1990 z dne 16.3.1990

Zakon o spremembah določb zakonov, ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih organizacij (ZSDZ); Uradni list RS - stari, št. 8-412/1990 z dne 16.3.1990

Zakon o ustanovi za vzdrževanje notranjih plovnih poti; Uradni list SFRJ, št. 50-904/1974 z dne 11.10.1974

Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (ZZDSP); Uradni list SRS, št. 5-293/1988 z dne 12.2.1988

Zakon o Rudniku živega srebra Idrija (ZRIdr); Uradni list SRS, št. 13-672/1979 z dne 28.4.1979

Zakon o evidenci znanstvenega, kulturnega, prosvetnega in tehničnega sodelovanja s tujino (ZEZ); Uradni list SFRJ, št. 59-622/1981 z dne 30.10.1981

Zakon o kompenzacijah (ZK); Uradni list SRS, št. 3-222/1981 z dne 26.1.1981

Zakon o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji (ZPDT); Uradni list SRS, št. 5-27/1968 z dne 15.2.1968

Zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane; Uradni list SRS, št. 1-7/1979 z dne 13.1.1979

Zakon o ureditvi premoženjskih razmerij, nastalih zaradi prenehanja pravic in obveznosti državljanov Socialistične federativne republike Jugoslavije po mednarodnih pogodbah (ZUPRN); Uradni list SFRJ, št. 11-176/1978 z dne 3.3.1978

Temeljni zakon o posvojitvi (TZP); Uradni list FLRJ, št. 30-235/1947 z dne 11.4.1947

Zakon o ukrepih SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje mleka; Uradni list SRS, št. 26-288/1974 z dne 12.7.1974

Zakon o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini (ZVNDL); Uradni list SRS, št. 43-365/1973 z dne 20.12.1973

Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski Republiki Sloveniji (ZARKLRS); Uradni list SNOS in NVS, št. 62-396/1945 z dne 19.12.1945

Zakon o temeljnih podatkih za matične knjige (ZTPMK); Uradni list SFRJ, št. 6-61/1973 z dne 8.2.1973

Zakon o ureditvi določenih vprašanj radijskega prometa (ZUDVRP); Uradni list SRS, št. 21-129/1970 z dne 17.6.1970

Zakon o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji (ZZVT); Uradni list SRS, št. 28-184/1971 z dne 28.7.1971

Zakon o republiških priznavalninah (ZRPri); Uradni list SRS, št. 27-176/1971 z dne 21.7.1971

Zakon o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom (ZPBZD); Uradni list SRS, št. 20-130/1971 z dne 9.6.1971

Zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo (ZPNUP); Uradni list SRS, št. 7-22/1970 z dne 4.3.1970

Zakon o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti (ZRPDZ); Uradni list SRS, št. 22-254/1965 z dne 8.7.1965

Zakon o pomorskem plenu in vojnem plenu na morju (ZPPVP); Uradni list SFRJ, št. 26-355/1964 z dne 24.6.1964

Zakon o priznanju veljavnosti zakonskih zvez, sklenjenih pred 9. majem 1946, ki se jim je po prejšnjih predpisih oporekala veljavnost (ZPVZZ); Uradni list LRS, št. 16-90/1949 z dne 13.5.1949

Zakon o prepovedi uporabljanja grba, pečata in imena Organizacije združenih narodov; Uradni list FLRJ, št. 104-762/1947 z dne 6.12.1947

Zakon o razveljavljenju pravnih predpisov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med sovražnikovo okupacijo (ZRPP); Uradni list FLRJ, št. 86-605/1946 z dne 25.10.1946