c S

Strokovna literatura

Največji vir pravnega znanja

Zakaj je strokovna literatura ključnega pomena

 

Preplet znanj vodilnih pravnih strokovnjakov iz teorije in prakse vseh pravnih področij je združen v največji zbirki pravne literature v Sloveniji, ki smo jo zgradili v 30 letih oblikovanja spletnih pravnih vsebin in 60 letih izkušenj v založništvu (GV Založba). Pravna znanstvena literatura predstavlja najpogostejši vir razlag zakonodaje in utemeljitev v pravnih postopkih, saj se NANJO v svojih odločbah sklicujejo vsa sodišča in drugi organi.

Za učinkovito opravljanje pravniškega poklica je ključna seznanjenost pravnih strokovnjakov s stališči in razvojem pravne stroke, pri sodni presoji njihovega dela pa je dostop do celovitega nabora pravne literature celo odločilen.

Zbrana pravna literatura obsega več kot 40.000 člankov iz najpomembnejših pravnih publikacij, ki jih je pripravilo več kot 4.000 pravnih strokovnjakov. Izjemno pomembna je tudi e-zbirka komentarjev zakonov, objavljenih pri GV Založbi. Zbirka, ki se nenehno dopolnjuje, trenutno obsega dvajset komentarjev zakonov, ki so jih pripravili vodilni slovenski pravni strokovnjaki.

Spodbujamo tudi razvoj strokovnjakov in napredek pravne stroke, saj bodočim pravnikom omogočamo brezplačno uporabo portala pri pripravi univerzitetnih zaključnih del in objavo v zbirki strokovne literature.

Strokovne revije na portalu IUS-INFO:

Pravna praksa
Podjetje in delo
Delavci in Delodajalci
Odvetnik
Pravni letopis IPP
Zbornik znanstvenih razprav
Sodnikov informator
Evro pravna praksa
Revus

Komentarji zakonov na portalu IUS-INFO:

 • Kazenski zakonik (KZ)
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)
 • Zakon o arbitraži (ZArbit)
 • Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Zakon o društvih (ZDru-1)
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (delno)
 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
 • Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)
 • Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)
 • Zakon o menici (ZM)
 • Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
 • Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
 • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s komentarjem in sodno prakso
 • Zakon o prekrških (ZP-1)
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Širok nabor strokovne literature v knjižni obliki je na voljo tudi v spletni trgovini GV Založba

Prijavi se ali