c S
V SREDIŠČU
Odsotnost delavca z dela zaradi izobraževanja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja pravico delavca do izobraževanja v členih od 170. do 171. člena. Delavec ima po zakonu pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti (prvi odstavek 170. člena ZDR-1). 12.08.2022 09:18
Nadzor nad cenami ni noben bavbav Na prvi pogled možnost uvedbe nadzora nad cenami deluje nekoliko srhljivo. Tisti najbolj paranoični si začnejo predstavljati Big Brotherja v obliki države, ki začne lomastiti po čudovito sproščenem trgu, ki se oblikuje na osnovi nežne in nevidne roke, ki lahkotno regulira ponudbo in povpraševanje. 11.08.2022 07:15
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE V pripravi je interventni zakon za obvladovanje in odpravljanje posledic epidemije, posvetovalna skupina pa je nekoliko spremenila priporočila glede cepljenja in nošenje mask. Vsem, ki jim narava dela to omogoča, priporočajo tudi delo na domu, posebej ranljivim skupinam in starejšim od 60 let. (>> pregled veljavnih odlokov)

DZ je 14. julija potrdil sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih, ki strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika, in pri nadzoru oz. sprejemanju ukrepov daje večjo vlogo DZ.

>> Vsi PKP, vzorci, zbrane objave o ukrepih
11.08.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Odškodnina za polog

Če odškodnina za razlaščeno nepremičnino še ni bila določena v skladu z zakonom (sporazumno ali v nepravdnem postopku), jo lahko razlastitveni zavezanec kot upnik zavrne.

10.08.2022 09:19
Vklop GPS sledenja vozil leasingojemalca na daljavo Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje glede vklopa GPS sledenja tovornih vozil leasingojemalca na daljavo. IP v zadevi opozarja tudi na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. 09.08.2022 00:00
Koriščenje letnega dopusta Letni dopust ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v členih od 159. do 164. in je namenjen počitku delavca. Letni dopust je pravica,[1] ki jo delavec pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja v višini, ki je odvisna od delodajalca, njegovih internih aktov ter kolektivnih pogodb. 08.08.2022 09:43
Prenizka izrečena kazen kot kršitev EKČP Z nedavno sodbo Stoyanova proti Bolgariji(1) je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da je Republika Bolgarija prekršila 14. člen v zvezi z 2. členom(2) Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),(3) in ji naložilo, naj pritožnici, ki je duševno trpela, ker se država ni primerno odzvala na homofobno motiviran smrtonosni napad na njenega sina, plača 7.000 evrov pravičnega nadomestila. 05.08.2022 00:00
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo Kdo so poslovodne osebe? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) definicije poslovodne osebe ne podaja. Glede na navedeno je potrebno definicijo poiskati v drugih predpisih, predvsem v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in drugih statusno pravnih predpisih. 04.08.2022 07:00
Ustavno sodišče o nezdružljivosti funkcij Država je policiji in policistom podelila pristojnosti, s katerimi lahko zelo intenzivno posegajo v telo in dostojanstvo posameznika. Zato se v javnosti ne sme pojavljati upravičen dvom o tem, da policist svojih pristojnosti ne uporablja v javno korist, je presodilo Ustavno sodišče v zadevi U-I-809/21 z dne 23. junija 2022. 03.08.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Reintegracija invalida Zgolj dejstvo, da ima toženka več deset delovnih mest, ki bi bila ustrezna za tožnika, samo po sebi ne utemeljuje reintegracije, če so ta delovna mesta le sistemizirana in delodajalec nima potrebe po njihovi zapolnitvi. Prav tako tudi trenutna odsotnost potrebe po delavčevem delu oziroma zasedenost delovnih mest ni okoliščina, ki bi vedno utemeljevala sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi. Zato je v vsakem primeru potrebno skrbno tehtanje okoliščin in interesov na strani obeh strank. 02.08.2022 06:35
Kaj lahko naročniki storijo, ko ponudbe presegajo zagotovljena sredstva? V postopkih javnega naročanja so naročniki vezani na zagotovljena sredstva. V trenutnih razmerah, ko se cene blaga ter tudi storitev dnevno spreminjajo, se naročniki pogosto znajdejo v situaciji, ko bodisi niti ne prejmejo nobene ponudbe bodisi prejmejo le ponudbe, ki presegajo le zagotovljena sredstva. V prispevku so predstavljene možnosti, ki jih ima naročnik, kadar v postopku javnega naročanja zaradi nezadostnih zagotovljenih sredstev ne more oddati javnega naročila. 29.07.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Posebna nega in varstvo otrok

V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, ni določen numerus clausus bolezenskih stanj, za katera se šteje, da otrok potrebuje posebno nego in varstvo. Potrebo po posebni negi in varstvu ter povečanih življenjskih stroških je treba presojati glede na okoliščine vsakokratnega življenjskega primera.

28.07.2022 07:30
Vrhovno sodišče o začasnih odredbah v upravnem sporu

Tožeča stranka lahko upravičeno predlaga, da se nastanek težko popravljive škode prepreči z izdajo začasne odredbe, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji, ni pa mogoče od nje zahtevati, da poleg škode, ki neposredno izvira iz izpodbijanega upravnega akta, utemeljuje obstoj nadaljnje (težko popravljive) škode, je presodilo Vrhovno sodišče v sklepu v zadevi I Up 109/2022 z dne 8. junija 2022.

27.07.2022 00:00
Sodišče EU o uravnavanju emisij z odklopnimi napravami v motornih vozilih Programska oprema, s katero so opremljena dizelska vozila in ki zmanjšuje učinkovitost sistema za uravnavanje emisij pri običajnih temperaturah in v večjem delu leta, je prepovedana odklopna naprava. Ker taka neskladnost vozila ni neskladnost manjšega pomena, odstop od prodajne pogodbe za vozilo načeloma ni izključen. 26.07.2022 00:00
Pravne posledice spremembe upnika ali dolžnika Obligacijsko pravo je v znatni meri dispozitivno, kar pomeni, da lahko stranke medsebojne pogodbene odnose urejajo svobodno, z omejitvijo upoštevanja prisilnih predpisov oziroma kogentnih norm (ius cogens). 25.07.2022 07:00
O spremembah se leta in leta samo razpravlja - in pravniška srenja je soodgovorna Sprenevedajoče, svetohlinsko in nemoralno je vztrajati pri obstoječih plačah sodnikov. Zahtevnost njihovega dela in učinkovitost sojenja, ki bistveno prispevata h krepitvi pravice in resnice, zakonitosti in pravne države, terjata drugačno plačilo. Obenem je treba upoštevati medsebojni odnos med tremi vejami oblasti. 22.07.2022 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Izplačilo nadur Delavec je upravičen do plačila za ure, ki presegajo polni delovni čas, tudi če niso bile izrecno odrejene kot nadurno delo, če jih je dejansko opravil in je delodajalec vedel zanje, pri čemer je upravičen do plačila skupaj z dodatkom tako za ure znotraj omejitev nadurnega dela kot ure, ki te omejitve presegajo. Tudi če delodajalec za odrejanje oziroma dopuščanje nadurnega dela nima zakonsko določenega razloga, to ne pomeni, da delavec za ure preko polnega delovnega časa, ko je opravljal delo z vedenjem delodajalca, ni upravičen do plačila. 21.07.2022 00:00
Sodišče EU o pristojnosti za določitev sedeža agencije Sklepi predstavnikov držav članic o določitvi novega sedeža agencije EMA (Evropska agencija za zdravila) in sedeža organa ELA (Evropski organ za delo) so politični akti brez zavezujočih pravnih učinkov, zato zoper njih ni mogoče vložiti tožbe za razglasitev ničnosti. Za določitev sedežev agencije EMA in organov ELA je pristojen zakonodajalec Unije in ne države članice. 20.07.2022 00:00
Istospolno usmerjeni in (skupna) posvojitev otrok

Odrekanje možnosti skupne posvojitve partnerjema partnerske zveze dejansko nasprotuje samemu bistvu posvojitve, ki je v zagotovitvi stabilnega, ljubečega in podpornega okolja za otrokov razvoj, je presodilo Ustavno sodišče RS v odločbi U-I-91/21, Up-675/19 z dne 23. junija 2022. Ukrep vnaprejšnje izključitve partnerjev partnerske zveze od možnosti uvrstitve na seznam kandidatov za posvojitev ni primeren za dosego cilja varstva koristi posvojenca.

19.07.2022 07:00
Instituta solastnine in skupne lastnine ter sodna praksa V praksi je najbolje, če je določen subjekt (fizična ali pravna oseba) edini lastnik določenega premoženja. Tako razpolaganje, kot tudi upravljanje s takim premoženjem je dejansko najbolj enostavno, saj zanju ne potrebuje soglasja ostalih (so) lastnikov. Če vzamemo za primer nepremičnino - lahko jo proda, odda v najem, zastavi za najem hipotekarnega kredita, nekomu podari, zapusti, lahko na njej zamenja streho, opravi ostala nujna in nenujna vzdrževalna dela ipd. 18.07.2022 08:57