c S
V SREDIŠČU
O neustavnosti tretjega in dela četrtega odstavka 184. člena Družinskega zakonika

Ureditev v delu, v katerem določa, da so starši dolžni celotno preživnino nakazati na poseben otrokov račun in da skrbnik del sredstev nakaže v proračun, sploh ne varuje pravice otroka, nameščenega v zavod, da ga starši preživljajo, temveč varuje izključno korist proračuna, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-100/21 z dne 14. 3. 2024.

25.04.2024 01:55
Državni zbor potrdil nov Energetski zakon Državni zbor je na 19. redni seji s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov Energetski zakon (EZ-2), ki določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij. 24.04.2024 14:37
IZ SODNE PRAKSE: Dodatna pogodba k pogodbi o zaposlitvi

Pogodba, ki je dopolnjevala pogodbo o zaposlitvi, je delavcu sicer naložila določeno finančno breme v primeru predčasne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar ta poseg ni bil takšen, da bi kršil prepoved prisilnega dela.

24.04.2024 03:57
Pasivna volilna pravica

Ustavno sodišče je razveljavilo peti odstavek 12. člena > Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ). Zavzelo je stališče, da se mora institut neizvoljivosti razlagati skladno z načelom enakosti pred zakonom, kar pomeni, da se morajo v bistvenem isti položaji urejati enako, pri čemer je primerjalo institut neizvoljivosti z ureditvijo pri drugih zbornicah, prav tako osebah javnega prava.

23.04.2024 01:49
Ali člani nadzornega sveta odgovarjajo za škodljive poslovodne odločitve? Za odgovor na naslovno vprašanje je temeljnega pomena zakonska in teoretična razmejitev med poslovodno in nadzorstveno funkcijo v sistemu upravljanja. Po naravi stvari kapitalska družba potrebuje dva organa, s katerima oblikuje in izvršuje svojo voljo, saj bi bila brez tega opravilno nesposobna. Ta "nujna organa" sta skupščina družbe in organ vodenja, torej poslovodstvo. Ker je nadzor mogoče izvajati znotraj teh organov, za obstoj in funkcioniranje družbe ni nujno potreben poseben (ločen) nadzorni organ.1 22.04.2024 00:00
Dostopnost informacij o oglasih

Zahteva Amazona, da mu ni treba omogočiti javnega dostopa do vseh svojih oglasov, je bila zavrnjena. Kljub verjetno težko popravljivi škodi, ki bo zaradi tega nastala spletnemu trgovcu, je Sodišče EU odločilo, da interesi zakonodajalca EU v obravnavani zadevi prevladajo.

19.04.2024 10:43
Švica kršila EKČP z neizpolnjevanjem podnebnih zavez o zmanjšanju izpustov CO2

V sodbi z dne 9. 4. 2024 je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) presojalo zahtevno in vedno bolj aktualno vprašanje pozitivne obveznosti in odgovornosti držav (v tem primeru Švice) za posledice ogrevanja ozračja in podnebnih sprememb.

18.04.2024 13:43
IZ SODNE PRAKSE: Hitrejše napredovanje v višji sodniški naziv

Sojenje v pomembnejših zadevah, mentorstvo in dodelitev na sodišče višjega položaja so posledica napredovanja v višji naziv, ne pogoj za napredovanje.

17.04.2024 10:48
O ustavnosti 42. člena ZZSDT

Prvi odstavek 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) ter drugi odstavek te zakonske določbe v delu, v katerem se nanaša na prepoved zaposlovanja in dela tujcev pri delodajalcu oziroma naročniku dela, ki je bil pravnomočno oglobljen za prekršek, nista v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Tako je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-130/22 z dne 21. marca 2024.

 
16.04.2024 11:58
Predložitev pogodbe o prodaji poslovnega deleža za potrebe vpisa prenosa poslovnega deleža v sodni register V zadnjem obdobju so registrska sodišča v nekaterih primerih predlogov za vpis prenosov poslovnih deležev v sodni register izdala odredbe, s katerimi so od strank pogodb o odsvojitvi poslovnih deležev zahtevala, da predložijo pogodbe o odsvojitvi poslovnih deležev z navedeno kupnino oziroma pogodbe o prodaji poslovnih deležev, ki so bile sicer priložene notarskim zapisom pogodb o odsvojitvi poslovnih deležev, a niso bile priložene predlogu za vpis prenosa poslovnega deleža v sodni register.1 15.04.2024 00:00
Italija s kopičenjem odpadkov v mestih povzročila izredne razmere in s tem kršila EKČP

V zadevi Locascia in drugi proti Italiji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločalo o vprašanju, ali je država kršila svoje pozitivne obveznosti pri zagotavljanju pravilnega delovanja storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov ter s tem varovanja zdravja lokalnih prebivalcev.

12.04.2024 09:26
Svoboda izražanja na družbenih medijih

Svoboda izražanja ni absolutna človekova pravica. Pri pisanju izjav na družbenem omrežju X, ko torej ne gre za izjavo v spontani razgreti razpravi, se od osebe pričakuje višja stopnja skrbnosti pri izbiri in uporabi besed. Gre za enosmerno izražanje mnenja, pred podajanjem katerega lahko oseba premisli, kakšen bo učinek njene izjave in ali ta ustreza minimalnim pravnim in etičnim standardom demokratične družbe, saj je to nujen pogoj za vzdrževanje kulturne javne razprave.

11.04.2024 01:17
IZ SODNE PRAKSE: Davčno izogibanje

Ko davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je prišlo do nedovoljenega davčnega izogibanja, naloži plačniku davka plačilo davka, ki bi moral biti plačan (če ne bi bilo nedopustnega ravnanja). Vendar pa mora, če je v zvezi z istim gospodarskim (ekonomskim) dogodkom davčni zavezanec že plačal določen davek, upoštevati to plačilo kot delno plačilo tega davka.

10.04.2024 10:15
Novela B Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS)

Državni zbor je 4. aprila 2024 sprejel novelo B > Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu. Novela prinaša tri glavne novosti – opredeljuje javno rabo slovenščine, posodablja zagotavljanje zaščite slovenščine v digitalnem okolju ter usklajuje določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), določbe o globah pa z Zakonom o prekrških (ZP-1).

09.04.2024 01:38
Ali disciplinska ali kazenska odgovornost odvetnika?

Odvetniki svoj poklic opravljajo na podlagi ustavne določbe kot del pravosodja. Odvetništvo je skladno s 137. členom Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava)1 kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Zakon o odvetništvu (ZOdv)2 v 1. členu določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba in da odvetništvo opravljajo odvetniki oziroma odvetnice kot svoboden poklic, pravica opravljati odvetniški poklic pa se pridobi z vpisom v imenik odvetnikov oziroma odvetnic, kamor se vpisujejo tudi odvetniške družbe.

08.04.2024 00:00
Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov Cilj druge novele > Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je preprečiti in zmanjšati uporabo elektronskih cigaret med mladimi ter s prepovedjo kadilnic zaščititi prebivalce pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih. 05.04.2024 00:00
Novela F Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)

Državni zbor je 26. marca 2024 sprejel novelo F > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novela (med drugim) zakon usklajuje z 90. členom Ustave Republike Slovenije (URS), v katerem je določen zakonodajni referendum, in celovito ureja referendumski spor.

04.04.2024 00:01
IZ SODNE PRAKSE: Odločanje o izločitvi dokazov

Sodišču prve stopnje se do predloga za izločitev dokazov, ki je bil podan na predobravnavnem naroku in o katerem sta prvo- in drugostopenjsko sodišče odločili s posebnim sklepom, v sodbi ni treba ponovno opredeljevati. Obseg obrazložitve, ki jo mora sodišče podati v odgovor, je odvisen od navedb, ki jih je v predlogu za izločitev dokazov podala stranka postopka.

03.04.2024 09:20
Ali je zaradi kršitev pravil o javnem naročanju mogoče zahtevati povračilo izgubljenega dobička? Člen 49 ZPVPJN1 ureja odškodninsko odgovornost zaradi kršitev pravil o javnem naročanju in določa, da se odgovornost presoja po pravilih o odgovornosti brez krivde. 02.04.2024 00:00
ESČP: Nemčija upravičeno prepovedala delovanje humanitarne organizacije v podporo Hamasu

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 10. oktobra 2023 sprejelo sodbo, v kateri je odločilo o sporu med Internationale Humanitäre Hilfsorganisation (»pritožnik«, nepridobitno združenje za humanitarno pomoč s sedežem v Frankfurtu, ki je delovalo do leta 2010) in Zvezno republiko Nemčijo.

29.03.2024 09:18