c S
V SREDIŠČU
Nezakonita izključitev v postopku javnega naročanja

Tudi ponudnik, ki je bil nezakonito izključen iz postopka oddaje javnega naročila, ima pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki jo je utrpel zaradi izgube priložnosti sodelovanja v tem postopku za pridobitev naročila.

20.06.2024 09:39
O začetku teka roka za vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi

Zakonska ureditev, ki bi določala, da rok za vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) začne teči že z vročitvijo sklepa o izvršbi, ne pa šele po poteku enotedenskega roka iz 8. člena Uredbe št. 1393/2007 (zavrnitev sprejema pisanja zaradi neustreznega jezika), bi naslovnika prikrajšala tako za polni učinek enotedenskega roka za zavrnitev pisanj iz Uredbe št. 1393/2007 kot tudi za osemdnevni rok iz tretjega odstavka 9. člena ZIZ, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Up-648/23, Up-738/20, U-I-344/20 z dne 9. maja 2024.

19.06.2024 01:38
IZ SODNE PRAKSE: Kdaj se glavna obravnava ne izvede

Izvedba glavne obravnave je ustavna pravica, povezana z zagotovitvijo poštenega sodnega postopka in učinkovitega sodnega varstva. Neizvedba glavne obravnave je dopustna le na podlagi ustavno dopustnih in zakonsko predpisanih izjemnih razlogov, te pa mora sodišče v svoji sodbi tudi jasno in izrecno obrazložiti.

18.06.2024 11:40
Kaznovalna narava določil davčne zakonodaje v luči ustavnih odločitev in njihov vpliv na javnofinančne prihodke Davčna zakonodaja je pogosto predmet presoje ustavnosti in zakonitosti. V odmevni odločbi št. U-I-113/17 je Ustavno sodišče 70-odstotno davčno stopnjo davka od nenapovedanih dohodkov opredelilo kot kaznovalne narave in ugotovilo, da ustavna kazenskoprocesna jamstva po 29. členu Ustave RS (v nadaljevanju: Ustava) niso zagotovljena, ter določbo 68.a člena Zakona o davčnem postopku delno razveljavilo. Posledično so davčni zavezanci v ponovnih postopkih prejeli vrnjenih 17,5 milijona evrov. Glede na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice pa se pojavi dvom o pravilnosti odločitve Ustavnega sodišča. 17.06.2024 00:00
Univerze izvajajo visokošolsko javno službo in niso nosilke javnih pooblastil

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo Up-505/19 z dne 9. 5. 2024 odločalo o pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča. V jedru spora je bilo vprašanje, ali javne univerze, ko izvajajo visokošolsko javno službo, pri tem izvajajo tudi javna pooblastila in delujejo na oblasten način ali pa gre za interno delovanje, ki deluje po načelu avtonomije in zato ne spada v sodno pristojnost sodišč.

14.06.2024 10:55
IZ SODNE PRAKSE: Plačilo dohodnine

Davčni organ v kasnejšem postopku odmere dohodnine ni vezan na dokončni in pravnomočni akt, s katerim so bile ugotovljene višina, vrsta dohodka in akontacija dohodnine v postopku odmere akontacije dohodnine.

13.06.2024 10:39
O ustavnosti tajnega sledenja tovoru Ker (med drugim) z ustaljenimi metodami razlage iz 18.a člena Zakona o finančni upravi (ZFU) ni mogoče ugotoviti vsebine hujšega prekrška, je Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-33/23 z dne 16. maja 2024 presodilo, da je ta člen ZFU, ki je urejal tajno sledenje tovoru v primeru najhujših kršitev predpisov o obdavčenju, v nasprotju z 2. členom Ustave Republike Slovenije (URS), in ga je zato razveljavilo. 12.06.2024 11:07
Višje plače za sodnike

Ustavno sodišče je po presoji ustavnosti Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) odločilo, da se pri določanju sodniških plač upoštevajo plačni razredi sodniških funkcij, kot so veljali na dan 1. 6. 2012, usklajeni z inflacijo od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2023.

11.06.2024 12:16
Za prvo in hkrati najtežjo kršitev se učencu ne sme izreči vzgojnega opomina Članek se kritično opredeli do postopka izrekanja najstrožjega vzgojnega ukrepa - vzgojnega opomina, kot ga določa 60.f člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).1 Problem trenutne zakonodaje je, da se izrek vzgojnega opomina predvideva le v situacijah, ko so bili učencu že predhodno izrečeni drugi vzgojni ukrepi in dejavnosti.2 Če učenec izvede kršitev prvič in gre hkrati za najtežjo kršitev, šola učencu vzgojnega opomina ne sme izreči, temveč je učenec podvržen milejšim vzgojnim ukrepom. Takšno stališče je stališče Inšpektorata RS za šolstvo (v nadaljevanju: inšpektorat),3 s katerim pa se ni mogoče strinjati ne s pravnega ne z vzgojnega vidika. 10.06.2024 00:00
ESČP: Nizozemska kršila pravico do svobode zbiranja udeležencem v protestu

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Laurijsen in drugi proti Nizozemski presojalo vprašanje mej, do kod so protestniki še varovani s pravico do svobode zbiranja in združevanja iz 11. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP).

07.06.2024 15:07
Dostop do informacij

Evropski parlament mora omogočiti dostop do informacij v zvezi s poslancem Evropskega parlamenta, ki je bil obsojen na sodišču.

06.06.2024 04:46
Pravica do obrazložene sodne odločbe s sodišču lastno ubeseditvijo

Navzven razviden in zaznaven proces presoje sodišča ni izpolnjen, kadar sodišče svojo presojo v obsežnem delu obrazloži z dobesednimi prepisi navedb oziroma besedami ene od strank, pa čeprav se z njimi strinja, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Up-97/20 z dne 4. aprila 2024. Takšno ravnanje po oceni Ustavnega sodišča pomeni kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave Republike Slovenije (URS).

05.06.2024 00:29
IZ SODNE PRAKSE: Pravno varstvo v primeru razrešitve

Izguba položaja sama po sebi ne utemeljuje pritožničinega predloga za izdajo začasne odredbe. Imenovanje na vodstveni položaj v javnem sektorju je privilegij in ne pravica posameznika, zato samo zaradi neimenovanja na ta položaj ali njegove izgube ne more priti do posega v njegov pravno varovani položaj (zasedati tako vodstveno mesto).

04.06.2024 04:47
Novosti financiranja kolektivne tožbe s strani tretje osebe po noveli ZKolT-A Od 26. januarja 2024 je v veljavi novela Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A, v nadaljevanju: novela),1 ki jo je Državni zbor RS sprejel ob izteku prejšnjega leta. Večina novosti, ki jih prinaša novela, je povezanih z obveznostjo držav članic EU po prenosu določb Direktive 2020/1828/EU o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov (v nadaljevanju: Direktiva).2 Mednje sodijo zlasti širitev področja uporabe ZKolT v primeru kršitev pravic potrošnikov, sprememba sistematike ureditve procesnega upravičenja za vložitev kolektivne tožbe s področja varstva potrošnikov in nadgrajeni kriteriji za presojo reprezentativnosti upravičenih oseb za vlaganje kolektivnih tožb. 03.06.2024 00:00
ESČP in slovenski ribiči, v petih točkah Prejšnji teden je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) sprejelo odločitev, da so pritožbe slovenskih ribičev zoper Hrvaško nedopustne. Čeprav so mnogi odločitev komentirali kot presenetljivo, želiva v nekaj točkah pojasniti, zakaj je bil primer Chelleri proti Hrvaški (pritožbe št. 49358/22, 49562/22 in 54489/22) za ESČP preprost. 31.05.2024 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Izbira milejšega ukrepa

Tudi če v slovenski pravni red Recepcijska direktiva II še ni bila prenesena, to ni ovira za sodišče, da presodi, ali bi moral biti v zadevi uporabljen milejši ukrep od pridržanja na prostore Centra za tujce, oziroma da presodi nesorazmernost tega ukrepa.

30.05.2024 09:03
Sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Nov Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) ohranja nekatere rešitve starega zakona (na primer vzpostavitev virtualnih podatkovnih sob), uvaja pa tudi precej novosti (na primer možnost izdelave predhodnega mnenja, možnost združitve pravd in vzorčni postopek).

29.05.2024 09:27
Nedopustnost pritožb slovenskih ribičev proti Hrvaški

Slovenski ribiči so lahko razumno predvideli, da bodo njihova ravnanja v spornih vodah pomenila manjše kršitve po veljavni hrvaški zakonodaji, je zapisalo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ko je pritožbe slovenskih ribičev zaradi zatrjevane kršitve 7. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) s strani Hrvaške po točki a tretjega odstavka 35. člena EKČP 16. aprila 2024 razglasilo za nedopustne, ker je ocenilo, da so očitno neutemeljene.

28.05.2024 02:01
Umetna inteligenca z vidika uporabe kazenskega prava Razvoj umetne inteligence (UI) nedvomno sproža razmišljanje o ustreznosti nekaterih temeljev kazenskega prava. Gotovo mednje sodi dejstvo, da je le človekovo ravnanje (in ne ravnanje UI) lahko predmet ugotavljanja kazenske odgovornosti. Od celotnega spektra človekovega ravnanja je voljno ravnanje tista "psihološka (subjektivna) realnost" in posebna razlika (differentia specifica), ki preprečuje, da bi bil kdo kaznovan za storjeno dejanje brez zavesti in volje.1 27.05.2024 00:00
Španija ni izpolnila pozitivne obveznosti varovanja zasebnega življenja pritožnika

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo z dne 16. novembra 2023 odločilo o vprašanju pozitivne obveznosti državnih organov pri spoštovanju posameznikove pravice do zasebnega življenja, konkretno obveznosti domačih organov glede ravnanja s potrebno skrbnostjo, da bi pomagali ranljivemu mladoletniku, španskemu državljanu, rojenemu v tujini, pridobiti rojstni list in osebne dokumente.

24.05.2024 11:01