c S
V SREDIŠČU
Pravna in finančna pomoč ribičem

Vlogo za nadomestilo zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije, morajo imetniki dovoljenja za leto 2024 vložiti najpozneje do 30. septembra letos.

25.07.2024 01:23
IZ SODNE PRAKSE: Pretrganje zastaranja

Vrhovno sodišče je presojalo, katere okoliščine, ki jih je navedel tožnik, pomenijo nepremagljive ovire, zaradi katerih ni mogel sodno zahtevati izpolnitve obveznosti.

24.07.2024 11:21
Zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah (ZUOPUE)

V želji po učinkovitejšem poslovanju upravnih enot in pospešenem vključevanju tujcev na domači trg dela je Državni zbor 15. julija 2024 sprejel nov zakon, imenovan Zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah (ZUOPUE). Ta prinaša ključne spremembe v Zakon o tujcih (ZTuj-2), Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) in Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).

23.07.2024 01:42
Pravna analiza mehanizmov za obravnavo medvrstniškega nasilja v slovenskih osnovnih šolah Članek izhaja iz avtoričinih lastnih opažanj v praksi, izkušenj, znanja in raziskav, ki se nanašajo na iskanje razlogov za pogosto neučinkovito obravnavo vzgojne problematike, katere jedro predstavlja medvrstniško nasilje. Namen članka je strukturirana predstavitev mehanizmov, ki so šoli na voljo za obravnavo medvrstniškega nasilja. Vsebina je načeloma strukturirana po sistemu: pravna podlaga, izzivi v praksi in predlogi rešitev. 22.07.2024 00:00
Pravica do odklopa Pravica do odklopa je bila uzakonjena lani novembra s sprejemom novele Zakona o delovnih razmerjih (novela ZDR-1D). Delavcu uzakonjena pravica daje možnost, da delodajalec ne posega v njegov prosti čas v času dnevnega ali tedenskega počitka, izrabe letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti z dela. Delodajalci morajo ustrezne ukrepe glede pravice do odklopa sprejeti do 16. novembra 2024. 19.07.2024 03:42
IZ SODNE PRAKSE: Podaljšanje pripora

Senat sodišča, ki odloča o podaljšanju pripora v fazi preiskave, mora ob vsaki odločitvi znova preizkusiti, ali obstaja utemeljen sum očitanega kaznivega dejanja. Pri tem ima trditveno in dokazno breme tožilec.

18.07.2024 03:14
Doplačilo najemnine za denacionalizirana stanovanja

Z novelo Stanovanjskega zakona (SZ-1F) se odpravlja ustavno nedopustni položaj, ko lastniki denacionaliziranih stanovanj niso smeli zaračunavati tržne najemine. Nesorazmerje se bo v desetletnem prehodnem obdobju postopoma odpravilo.

17.07.2024 01:56
O ustavnosti povratnega učinkovanja novih obrestnih pravil

Za povratno učinkovanje novih obrestnih pravil, ki naknadno povečujejo obrestno breme, v primerih ko je davčna obveznost, ki se (ponovno) ugotovi v ponovnem postopku davčnega nadzora, že plačana, ne more biti izkazana javna korist, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-150/21 z dne 14. junija 2024.

16.07.2024 08:34
Analiza pojasnila FURS o tanki kapitalizaciji Meje namenske razlage v davčnem pravu

Ena od pomembnih dejavnosti Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) je izdajanje in posodabljanje navodil in pojasnil v zvezi z izvajanjem davčnopravnih predpisov. Gre za izvajanje pravice do informiranja davčnih zavezancev, kot je določena v 13. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).1 Eno od zanimivejših pojasnil, ki jih je izdal FURS, je stališče do tanke kapitalizacije,2 ki med drugim odpre tudi vprašanje uporabe namenske razlage v davčnem pravu.

15.07.2024 00:00
Omejitev stavke učiteljev skladna z EKČP

V primeru Humpert in drugi proti Nemčiji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločalo o vprašanju pravice do stavke javnih uslužbencev, konkretno štirih učiteljev (pritožnikov), ter o disciplinskih ukrepih zoper njih, ker so med delovnim časom sodelovali pri stavkah, ki jih je organiziral sindikat.

12.07.2024 00:34
Zakonodajna pristojnost občine

Občina ima zakonsko podlago za določitev plovbnega režima po reki s predpisom in tudi za določitev morebitne pristojbine. Ne morejo pa nadzora nad izvajanjem tega predpisa poleg redarjev in inšpektorjev izvajati tudi »druge pooblaščene osebe«, saj za to ni ustrezne pravne podlage.

11.07.2024 00:32
IZ SODNE PRAKSE: Odmera kazenske sankcije in priznanje krivde v kazenskem postopku

Priznanje krivde različno vpliva na odmero kazenske sankcije, saj lahko sodišče presodi, da ne pomeni olajševalne okoliščine; lahko ga upošteva kot olajševalno okoliščino v skladu s splošnimi pravili za odmero kazni, lahko pa tudi ugotovi, da ima priznanje krivde težo posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljuje izrek omiljene kazni.

10.07.2024 05:44
Pravica obdolženca do seznanitve s spremembo pravne opredelitve dejanja v luči judikature ESČP, SEU in ustavne odločbe Up-1702/22-10 Če začnem pri koncu naslova, je Ustavno sodišče Republike Slovenije (USRS) z naslovno odločbo razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VSRS) in zadevo vrnilo v novo odločanje, ker je VSRS samo spremenilo pravno opredelitev dejanja, ne da bi o tem pritožnici omogočilo primeren čas in obrambo zoper spremenjeno odločitev.1 Pri tem se je USRS obsežno sklicevalo na prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in Sodišča Evropske unije (SEU), predvsem na prelomno sodbo BK, C-175/22 z dne 9. novembra 2023. 08.07.2024 00:00
Vpliv okolja na zdravje ljudi

Pravica do čistega in zdravega okolja je tesno povezana s pravico do varovanja človekovega zdravja. Pri podeljevanju obratovalnega dovoljenja se mora upoštevati vpliv dejavnosti tega obrata tako na okolje kot na zdravje ljudi.

04.07.2024 00:43
IZ SODNE PRAKSE: Zaporedna javna naročila

Novonastala pravna oseba kot univerzalni pravni naslednik je dolžna uporabljati določila javnega naročanja od svoje ustanovitve naprej, ker zaporednih javnih naročil iste vrste že po naravi stvari pred tem ni mogla imeti.

03.07.2024 09:31
O ustavnosti omejitve izplačevanja nadomestila iz invalidskega zavarovanja

Čim večja zaposlenost delovnih invalidov oziroma čimprejšnja ponovna zaposlitev delovnih invalidov ni le v javnem interesu, temveč tudi v interesu posameznega delovnega invalida, je poudarilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-146/22 z dne 30. maja 2024. V njej je presojalo ustavnost prve povedi tretjega odstavka 126. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), za katero je ugotovilo, da ni v nasprotju s 50. členom Ustave Republike Slovenije (URS).

02.07.2024 03:01
Obvladovanje absentizma javnih uslužbencev s pomočjo detektiva Absentizem je pomembna problematika v delovnih organizacijah, saj vsakršna odsotnost z dela, zlasti nenapovedana ali neupravičena, močno vpliva na produktivnost, razporeditev dela in obremenitev prisotnih zaposlenih. V kontekstu zmanjševanja absentizma ima detektivska dejavnost pomembno vlogo. Naloga detektiva je zagotoviti natančne informacije, ki omogočajo delodajalcem učinkovitejše upravljanje delovne prisotnosti in preprečevanje zlorab. Delodajalci, zlasti v javni upravi, se soočajo z dodatnimi izzivi. Ta članek raziskuje kompleksnost tematike absentizma, pravne okvire, ki regulirajo delo detektivov, in praktične vidike njihovega dela pri odkrivanju in dokazovanju zlorab v delovnem okolju. Namen je osvetliti, kako lahko detektivi prispevajo k boljšemu razumevanju in upravljanju absentizma v javni upravi. 01.07.2024 00:00
O ustavnosti nadomestila za rabo vode oziroma plačila za vodno pravico za rabo vode

Nadomestilo za rabo vode oziroma plačilo za vodno pravico za rabo vode v letih 2005–2007, ki bi ju bilo treba ob ustrezni podzakonski ureditvi napovedati oziroma odmeriti v letih 2006–2008, je ob uveljavitvi ZV-1C že zastaralo, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-348/20 z dne 30. maja 2024.

28.06.2024 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Enako obravnavanje v javnih razpisih

V javnih razpisih (in tudi v drugih tem podobnih postopkih dodeljevanja javnih sredstev) se bistveno enaki položaji obravnavajo enako, če pa se v bistvenem enaki položaji obravnavajo različno, mora za to obstajati razumen razlog, stvarno povezan s predmetom urejanja.

27.06.2024 09:52
Novela ZKP-P

Z novelo > Zakona o kazenskem postopku (ZKP) se pravočasno prilagajajo postopkovne določbe, ki so potrebne za pridobivanje prometnih podatkov s področja elektronskih komunikacij in bančnih podatkov z odločbo Ustavnega sodišča, ter v slovenski pravni red prenašata v preteklosti nepopolno preneseni evropski direktivi.

26.06.2024 15:11