c S
V SREDIŠČU
Italija s kopičenjem odpadkov v mestih povzročila izredne razmere in s tem kršila EKČP

V zadevi Locascia in drugi proti Italiji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločalo o vprašanju, ali je država kršila svoje pozitivne obveznosti pri zagotavljanju pravilnega delovanja storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov ter s tem varovanja zdravja lokalnih prebivalcev.

12.04.2024 09:26
Svoboda izražanja na družbenih medijih

Svoboda izražanja ni absolutna človekova pravica. Pri pisanju izjav na družbenem omrežju X, ko torej ne gre za izjavo v spontani razgreti razpravi, se od osebe pričakuje višja stopnja skrbnosti pri izbiri in uporabi besed. Gre za enosmerno izražanje mnenja, pred podajanjem katerega lahko oseba premisli, kakšen bo učinek njene izjave in ali ta ustreza minimalnim pravnim in etičnim standardom demokratične družbe, saj je to nujen pogoj za vzdrževanje kulturne javne razprave.

11.04.2024 01:17
IZ SODNE PRAKSE: Davčno izogibanje

Ko davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je prišlo do nedovoljenega davčnega izogibanja, naloži plačniku davka plačilo davka, ki bi moral biti plačan (če ne bi bilo nedopustnega ravnanja). Vendar pa mora, če je v zvezi z istim gospodarskim (ekonomskim) dogodkom davčni zavezanec že plačal določen davek, upoštevati to plačilo kot delno plačilo tega davka.

10.04.2024 10:15
Novela B Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS)

Državni zbor je 4. aprila 2024 sprejel novelo B > Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu. Novela prinaša tri glavne novosti – opredeljuje javno rabo slovenščine, posodablja zagotavljanje zaščite slovenščine v digitalnem okolju ter usklajuje določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), določbe o globah pa z Zakonom o prekrških (ZP-1).

09.04.2024 01:38
Ali disciplinska ali kazenska odgovornost odvetnika?

Odvetniki svoj poklic opravljajo na podlagi ustavne določbe kot del pravosodja. Odvetništvo je skladno s 137. členom Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava)1 kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Zakon o odvetništvu (ZOdv)2 v 1. členu določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba in da odvetništvo opravljajo odvetniki oziroma odvetnice kot svoboden poklic, pravica opravljati odvetniški poklic pa se pridobi z vpisom v imenik odvetnikov oziroma odvetnic, kamor se vpisujejo tudi odvetniške družbe.

08.04.2024 00:00
Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov Cilj druge novele > Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je preprečiti in zmanjšati uporabo elektronskih cigaret med mladimi ter s prepovedjo kadilnic zaščititi prebivalce pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih. 05.04.2024 00:00
Novela F Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)

Državni zbor je 26. marca 2024 sprejel novelo F > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novela (med drugim) zakon usklajuje z 90. členom Ustave Republike Slovenije (URS), v katerem je določen zakonodajni referendum, in celovito ureja referendumski spor.

04.04.2024 00:01
IZ SODNE PRAKSE: Odločanje o izločitvi dokazov

Sodišču prve stopnje se do predloga za izločitev dokazov, ki je bil podan na predobravnavnem naroku in o katerem sta prvo- in drugostopenjsko sodišče odločili s posebnim sklepom, v sodbi ni treba ponovno opredeljevati. Obseg obrazložitve, ki jo mora sodišče podati v odgovor, je odvisen od navedb, ki jih je v predlogu za izločitev dokazov podala stranka postopka.

03.04.2024 09:20
Ali je zaradi kršitev pravil o javnem naročanju mogoče zahtevati povračilo izgubljenega dobička? Člen 49 ZPVPJN1 ureja odškodninsko odgovornost zaradi kršitev pravil o javnem naročanju in določa, da se odgovornost presoja po pravilih o odgovornosti brez krivde. 02.04.2024 00:00
ESČP: Nemčija upravičeno prepovedala delovanje humanitarne organizacije v podporo Hamasu

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 10. oktobra 2023 sprejelo sodbo, v kateri je odločilo o sporu med Internationale Humanitäre Hilfsorganisation (»pritožnik«, nepridobitno združenje za humanitarno pomoč s sedežem v Frankfurtu, ki je delovalo do leta 2010) in Zvezno republiko Nemčijo.

29.03.2024 09:18
Objektivna nepristranskost institucij in organov EU

Objektivna nepristranskost je temeljna pravica, ki zagotavlja pošteno, pravično in nepristansko odločanje. Predpostavlja se, da institucije in organi EU delujejo skladno s tem načelom, zato stranki v postopku morebitne pristranskosti posameznega člana odbora ni treba dokazovati.

28.03.2024 00:45
IZ SODNE PRAKSE: Delni umik tožbe

Če stranka delno umakne tožbo takoj po izpolnitvi zahtevka, to ne pomeni umika tožbe in s tem neuspeha v postopku. Tožnik mora zaradi delnega umika tožbe toženki povrniti sorazmerni del stroškov pravdnega postopka, stroški glede dela zahtevka, s katerim je uspel, pa se odmerijo po uspehu.

27.03.2024 09:47
Obvestilo o neizbiri kandidata na položaj direktorja javnega zavoda ni upravni akt

Upravni spor je mogoč zoper odločitev o izbiri, ne pa (le) zoper odločitev (obvestilo) o neizbiri kandidata na položaj direktorja javnega zavoda, je presodilo Vrhovno sodišče v sklepu v zadevi I Up 14/2023 z dne 8. novembra 2023. V njej je odločalo o pritožbi tožnice zoper sklep Upravnega sodišča, s katerim je to zavrglo njeno tožbo zoper obvestilo Ministrstva za kulturo o izidu razpisa, s katerim jo je toženec obvestil, da ni bila izbrana za direktorico javnega zavoda.

26.03.2024 01:01
Kdaj in zakaj je smiselno začeti postopek prodaje kapitalske naložbe? Prispevek predstavlja celovit vpogled v procese nakupa in prodaje deležev v gospodarskih družbah. Razčlenjuje ključne razloge, zaradi katerih družbeniki ali delničarji posegajo po poslovnih transakcijah, osvetljuje postopek nakupa in prodaje, poudarja pomen strukturiranja pogodb, skrbnega pregleda in obvladovanja tveganj. Posebno pozornost namenja tudi davčnim vidikom prodaje kapitalskih naložb. Čeprav se pri takšnih transakcijah najpogosteje prenaša poslovni delež (pri družbah z omejeno odgovornostjo) ali delnica (pri delniških družbah), in ne družba, je v ospredju interesov kupca vseeno družba. S skrbnim načrtovanjem postopka se lahko zaščitijo pravno varovani interesi tako kupcev in prodajalcev kapitalske naložbe kot tudi same družbe ter maksimizirajo njihove ekonomske koristi. 25.03.2024 00:00
ESČP zaščitilo svobodo izražanja v Litvi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je na podlagi pritožbe E. Eigirdasa (v nadaljevanju: prvi pritožnik) in neprofitne organizacije Demokratijos pletros fondas (v nadaljevanju: drugi pritožnik), vloženi proti Litvi, s sodbo odločilo o vprašanju svobode izražanja v povezavi z obveznostjo objave sklepov regulativnega organa medijev, ki je pritožnika disciplinsko kaznoval zaradi kršitve zahtev novinarske in založniške etike v povezavi z objavo dveh člankov. 22.03.2024 09:11
Obveznosti Velike Britanije po brexitu Čeprav je Velika Britanija izstopila iz Evropske unije, so jo pravila sporazuma o izstopu zavezovala k spoštovanju prava EU do konca prehodnega obdobja, tj. do 31. 12. 2020, postopki zaradi morebitnih kršitev prava EU pa se lahko uvedejo še štiri leta po tem datumu. 21.03.2024 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Zaslišanje obremenilne priče Čeprav lahko soobdolženec kot avtor obremenilne izjave pozneje med postopkom uporabi privilegij zoper samoobtožbo in se brani z molkom, pa mora sodišče ob upoštevanju uveljavljenih kriterijev presoditi, ali (1) so podani opravičljivi razlogi za opustitev neposrednega zaslišanja priče, (2) ali je izjava priče edini ali odločilen dokaz, na katerega se opira obsodilna sodba, in (3) ali so sodišča v zadostni meri poskrbela za uravnoteženje slabšega položaja obrambe, s čimer se ugotovi, ali je bil postopek zoper obdolženca kot celota pošten. 20.03.2024 00:00
Načelo neposrednosti pri izvajanju dokazov glede izločitve dokazov Ker je senat sodišča prve stopnje, potem ko je Višje sodišče v Ljubljani popolnoma spremenilo dokazno oceno verodostojnosti prič, pri svoji presoji upošteval le zapisani izpovedbi kriminalistov, ki sta bili podani v predhodnem postopku pred predsednico senata, obrambi pa ni bilo dopuščeno, da vprašanja zastavi neposredno na glavni obravnavi, je bilo kršeno načelo neposrednosti iz 22. člena Ustave Republike Slovenije (URS), je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Up-808/21 z dne 6. februarja 2024. 19.03.2024 00:00
Interventni zakoni in zakoni o nujnih ukrepih v pravnem redu Republike Slovenije Interventna zakonodaja, s katero se začasno ureja posamezno družbeno področje zaradi naravne nesreče ali drugega izrednega dogodka, je v Sloveniji v porastu. Ne glede na to, da smo tovrstno zakonodajo poznali že v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je z začasnimi ukrepi reševalo predvsem naravne nesreče, je njena uporaba pogostejša od izbruha epidemije covida-19. Zakonodajalec je v Sloveniji sprejel interventne zakone ne samo zaradi naravnih nesreč, ampak tudi za reševanje različnih težav v družbi, kot so gospodarske, finančne, energetske in druge krize, pandemije in celo za čakalne vrste v zdravstvu, problematiko odpadne embalaže ipd. 18.03.2024 00:00
Prevladujoči javni interes

Sodišče EU je v pritožbenem postopku ugotovilo, da so harmonizirani standardi o varnosti igrač zaradi svojih pravnih učinkov del prava Unije. Pri tem se je oprlo zlasti na načelo pravne države in načelo prostega dostopa do zakonodaje ter ugotovilo, da je možnost državljanov, da se seznanijo s temi standardi, lahko nujna, da se preveri, ali dani proizvod ali storitev dejansko izpolnjuje zahteve take zakonodaje. Tako je Sodišče ugotovilo, da prevladujoč javni interes upravičuje razkritje navedenih harmoniziranih standardov.

15.03.2024 05:10