c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2016, številka 25 / letnik XIV.
 
Simplicitas legibus amica.
Preprostost je prijateljica zakonov.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Spremembe zakona o javnih agencijah
Ministrstvo za javno upravo je objavilo predlog sprememb zakona o javnih agencijah, ki sledijo pripombam računskega sodišča, eden od ciljev pa je med drugim ureditev aktivnejše vloge resornega ministrstva pri izvajanju nadzora nad delom in poslovanjem javnih agencij. Po navedbah predlagatelja se je v obliko javnih agencij kot samostojnih subjektov javnega prava postopno izločila večina funkcij, ki v državno upravo v ožjem pomenu besede ne sodijo in jih je mogoče bolje, hitreje in ob manjši obremenitvi javnih sredstev opravljati izven nje. Vendar pa se je v več kot desetletnem obdobju po sprejetju zakona izkazalo, da je ureditev opravljanja nekaterih upravnih nalog, prenesenih z javnim pooblastilom na javne agencije, statusno kot tudi finančno neustrezna oziroma neracionalna.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Iz nove številke Pravne prakse: Kakšna bo četrta sestava Ustavnega sodišča
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> 25-letnica Ustavnega sodišča RS
Ob 25-letnici delovanja Ustavnega sodišča so na slovesnosti poudarili velik pomen sodišča pri konstituiranju države in vzpostavljanju pravne kulture. Ob pogledu v prihodnost pa sodišče čaka še vrsta izzivov, pri čemer bo ključno, da ostane neodvisno. Ustavno sodišče doživlja kritike in očitke, enkrat da je preveč aktivistično, drugič, da je preveč zadržano pri svojem odločanju. "Ostati v čisti sferi prava, ko imamo opravka s temeljnimi vrednotami, ni vedno lahko," je pojasnil Predsednik Ustavnega sodišča Miroslav Mozetič, ki je prepričan, da je morebiten aktivizem sodišča opravičljiv in celo nujen, če je uporabljen v funkciji varovanja ustavnosti, ne sme pa biti v službi ene ali druge politike ali različnih parcialnih in osebnih interesov.

>> Dva kandidata za predsednika Vrhovnega sodišča RS
Na ponovljeni poziv k vložitvi kandidatur za mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS, ki se je iztekel v sredo, sta se prijavila dva vrhovna sodnika, Vladimir Horvat in Rudi Štravs, so pojasnili v Sodnem svetu. Zdajšnjemu Predsedniku Vrhovnega sodišča Branku Masleši se šestletni mandat izteče novembra, za nov mandat pa se ne bo potegoval.

>> Nov zakon o trošarinah
DZ je sprejel nov zakon o trošarinah. Ta zmanjšuje administrativne obremenitve, usklajuje slovensko ureditev z evropsko ter odgovarja na spremenjene razmere na trgu. Med drugim uvaja status malega pivovarja in prinaša trošarine za elektronske cigarete.

>> Osnovni račun tudi za brezdomce in azilante
DZ je sprejel novelo > zakona o plačilnih storitvah in sistemih, ki vsakemu potrošniku daje pravico do osnovnega bančnega računa. Banke bodo morale po novem za svoje stranke sprejeti tudi brezdomce ali azilante in bodo lahko odprtje osnovnega bančnega računa zavrnile le v zelo ozko določenih primerih.

>> Novela zakona o SDH
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za drugo branje v DZ pripravil predlog novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH) - prvotni predlog, s katerim želijo nepovezani poslanci izboljšati učinkovitost delovanja SDH. Pri tem je na pobudo poslancev koalicije zahteve do SDH precej omilil.

>> Predlog zakona o soupravljanju brez podpore
Poslanci predlogu zakona o soupravljanju, ki so ga pripravili v Združeni levici, niso namenili zadostne podpore za nadaljnjo razpravo. V ZL so sicer prepričani, da bi spremembe prinesle nov zalet ekonomski demokraciji, a je večina poslanskih skupin že v prvi obravnavi predlagateljem očitala neusklajenost z vsemi socialnimi partnerji.

>> Neučinkovitost pri odkrivanju in pregonu bančnega kriminala
Kot država nismo učinkoviti pri odkrivanju in pregonu bančnega kriminala, je na seji parlamentarnega odbora za pravosodje opozoril pravosodni minister Goran Klemenčič. Izpostavil je, da se prevečkrat ukvarjamo s kazensko odgovornostjo, premalokrat pa z odškodninsko in profesionalno, obenem upa, da se bo ponovno obudil zakon o sistemskih preiskavah in se bomo že jeseni o njem pogovarjali. Tudi viceguvernerka Banke Slovenije Mejra Festič je pritrdila, da je pri sedanji definiciji kaznivega dejanja najtežje najti dokaze za obarvan naklep in pridobitev premoženjske koristi. "To bi bilo treba spremeniti kot v Nemčiji v eventualni naklep, kjer bo lažje najti epilog," je dejala.

>> Furs prepočasi v izterjavo davka
Finančna uprava RS (Furs) je po ugotovitvah računskega sodišča le delno uspešna pri izterjavi davka od dohodkov pravnih oseb. Med vzroki za to revizorji navajajo prepočasen začetek davčne izvršbe ter prepočasno stopnjevanje pritiska na davčne dolžnike. Kot je ugotovilo, so davčni uradi začeli z davčno izvršbo v povprečju 201 dan po zapadlosti davčnega dolga, načine izvršbe pa so stopnjevali v povprečju šele 339 dni po začetku izvršbe. Furs v odzivu navaja, da ugotovitve računskega sodišča niso odsev dejanskega stanja, saj je od leta 2014 naprej pri učinkovitosti pobiranja dajatev in obvladovanja davčnega dolga prišlo do velikega napredka.

>> Pomanjkanje integritete v lokalni samoupravi
Področje transparentnosti, integritete in odgovornosti je na lokalni ravni precejšen izziv, ki se ga bodo morali odgovorni v občinah prej ko slej lotiti, na podlagi analize ugotavlja Transparency International (TI), saj so tako župani kot občinske uprave izpostavljeni velikemu korupcijskemu tveganju predvsem na področju javnih naročil in zaposlovanja lokalnih javnih uslužbencev, zadostni ukrepi za zmanjšanje teh tveganj pa niso vzpostavljeni.

>> Pobuda za uvedbo disciplinskega postopka
Sodni svet komisijo za etiko in integriteto sprašuje, ali je ravnanje Darka Krašovca, ki je med mirovanjem sodniške funkcije v pravdnem postopku po ženinem pooblastilu zastopal gospodarsko družbo in zahteval izločitev vseh sodnikov zaradi pristranskosti, v skladu s kodeksom sodniške etike. Dal je še pobudo za uvedbo disciplinskega postopka.

>> Kršitve v ravnanju CSD Velenje
Upravna inšpekcija je ugotovila, da je CSD Velenje pri obravnavi primera dveh dečkov, ki ju je konec marca namestil v rejništvo, kršil pravila upravnega postopka. CSD Velenje, ki je nepravilnosti že začel odpravljati, je poudaril, da inšpekcija ni presojala strokovnosti odločitve centra. Dečka ostajata v rejništvu, o stikih z babico še ni odločeno. Odvetnik babice Velimir Cugmas, za katerega ugotovitve upravne inšpekcije niso presenečenje, v zvezi s primerom pričakuje prednostno obravnavo pritožbe na ustavnem sodišču.

>> Nevihta okoli Luke Koper razburkala tudi politiko
Nevihta, ki so jo sprožili predlog SDH za zamenjavo nadzornikov Luke Koper in očitki prve nadzornice Alenke Žnidaršič Kranjc, je razburkala tudi politiko. Primorska poslanca SMC Tilen Božič in Marko Ferluga sta zamrznila članstvo v stranki, svoja pričakovanja sta izrazila tudi SD in DeSUS. Predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić je opozoril na "laži" in "neresnične podatke", ki so bili v zvezi z družbo izpostavljeni v zadnjem obdobju. Delavci Luke pa so nezadovoljstvo izražali na zboru. SDH se je zaradi burnega odziva dela javnosti odločil, da namesto Jürgena Sorgenfreia za novega nadzornika Luke Koper na prihajajoči skupščini predlaga Rajka Reška.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Izvrševanje kazni zapora
Pravilnik o izvrševanju kazni zapora, ki bo stopil v veljavo 16. avgusta, podrobneje ureja izvrševanje kazni zapora, mladoletniškega zapora in kazni zapora, izrečene po drugih predpisih, ki se v skladu z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) izvršujejo v zavodih za prestajanje kazni zapora. Novi pravilnik posebej določa varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin obsojenca s strani oseb, ki obravnavajo obsojenca med prestajanjem kazni zapora. Še posebno skrb zagotavlja varstvu obsojenčevih pravic in dostojanstva pri postopku oddaje urina, postopku preizkusa prisotnosti alkohola, uresničevanju verske svobode ter nameščanju in zagotavljanju bivanjskih pogojev. Sicer pa obsežen pravilnik v 120 členih ureja vsa področja od sprejema obsojenca v zavod, prek bivanja, prehrane, dela, zdravstvenega varstva do discipline, pritožb in odpusta obsojenca ter tudi nadzor glede zakonitega ravnanja z obsojenci.

>> Potrdila in vpogled v register neposestnih zastavnih pravic
Objavljen je bil Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za elektronsko pošiljanje potrdil in vpogled v register neposestnih zastavnih pravic, ki določa, da se prva alineja drugega odstavka 38. člena ter prvi in tretji odstavek 45. člena > Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin začnejo uporabljati 30. junija.

>> Višina penalov
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je bil sprejet Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki za leto 2016 znaša 102,41 evra, kar pomeni, da ni spremembe v primerjavi z letom 2015.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 42 in 43
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Pravila proti izogibanju davkom
Članice EU so se danes dogovorile o ukrepih za učinkovitejše preprečevanje izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb. Z novimi pravili naj bi zagotovili, da bodo podjetja plačevala davke tam, kjer ustvarijo dobiček. Medtem ko so pri Evropski komisiji dogovor pozdravili, pa so bili v Evropskem parlamentu do njega kritični.

>> Evropska obmejna in obalna straža
Države članice so dosegle dogovor o vzpostavitvi evropske obmejne in obalne straže, ki naj bi pripomogla k boljšemu varovanju zunanjih meja EU. Jedro predstavlja nova agencija za meje, ki bo lahko v primeru pomanjkljivosti posredovala v posamezni članici. V Bruslju poudarjajo, da bodo države ohranile pristojnost in suverenost nad mejami.

>> Juncker prepričan, da EU potrebuje britanski pragmatizem
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je prepričan, da Britanci potrebujejo EU, ta pa potrebuje britanski pragmatizem. V primeru, da bodo Britanci na četrtkovem referendumu vendarle glasovali za izstop iz unije, Juncker ne namerava odstopiti, so zatrdili pri komisiji.

>> Strategija za odnose s Kitajsko
Bruselj je razgrnil strategijo, ki opredeljuje odnose s Kitajsko v naslednjih petih letih. Izpostavlja glavna področja sodelovanja in priložnosti za okrepitev odnosov, zlasti v gospodarskem smislu, pa tudi v zunanji in varnostni politiki.

>> Sodišče Evropske unije
V zadevi C-308/14 so na Sodišču EU presojali dopustnost pogoja povezanosti socialne pomoči in pravice do prebivanja. Sodniki so odločili, da država članica (Združeno kraljestvo) lahko zahteva od prejemnikov pomoči za vzdrževanega otroka in davčnega dobropisa za vzdrževanega otroka, da morajo imeti pravico do prebivanja v državi članici, v kateri dobivajo to socialno pomoč. Sodišče je pojasnilo, da sicer ta pogoj pomeni posredno diskriminacijo, vendar je nujen zaradi varstva financ države članice.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nikakor ministra v Sodni svet!    

dr. Marko Novak
   
Z napovedjo Ministra za pravosodje na zadnjih Dnevih slovenskega sodstva, da kani »odpeljati« imenovanje sodnikov iz hrama demokracije ven, se je tudi javno odprla debata o tem, kaj naj bo temu alternativa. To za Sodni svet nikakor ni bilo presenečenje, saj smo pred časom, po nekaj zaporednih zapletih pri imenovanju novih sodnikov ponovno opozorili na težavo iz te Pandorine skrinjice. Minister je bil politično dovolj pogumen, da je temu problemu prisluhnil in ga želi tudi rešiti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je doživel 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno preverite spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (sprememba v drugem odstavku glede povrnitve škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 230 strokovnimi članki in več kot 190 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter več kot 1870 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.