c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2021, številka 14 / letnik XIX.
 
Discere non est vitiosum, sed ignorare.
Ni se narobe učiti, marveč ne znati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kdaj gre za zlorabo bolniške odsotnosti?
Eden izmed glavnih izzivov sodobnega delodajalca je obvladovanje absentizma, situacije, ko je delavec z dela odsoten, čeprav delodajalec upravičeno pričakuje nasprotno, da bo delavec na delu prisoten. Za področje normativne ureditve bolniške odsotnosti so pomembni predvsem Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Upoštevati je treba še Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Pomemben pravni vir na tem področju pa so konkretni posamični akti oz. posamezne odločbe v zvezi z uveljavljanjem pravic iz zdravstvenega zavarovanja.Delodajalec je upravičen delavca poslati na usmerjen preventivni zdravstveni pregled k pooblaščenemu zdravniku, in sicer če gre za delavce, ki so bili v obdobju enega leta v bolniškem staležu zaradi bolezni ali poškodbe petkrat ali večkrat.

Sicer pa ima delodajalec zoper odločitve zdravniške stroke glede presoje bolniške odsotnosti oz. v primeru zlorabe bolniškega staleža na voljo različna pravna sredstva: zahtevo za presojo mnenja osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo, pritožbo zoper odločbo imenovanega zdravnika ter tožbo pred delovnim in socialnim sodiščem.

>> Več v članku

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov za zajezitev epidemije
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Avtonomnost, neodvisnost in suverenost    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Povsem drugače kot pri sodiščih je pri tožilcih. Ti v nasprotju s svojo lastno predstavo niso del neke imaginarne pravosodne veje oblasti, ker ta ne obstaja. Tožilstvo je del izvršilne veje oblasti in zanjo, s tem pa za ljudstvo, po zakonu in najboljših praksah tožilske stroke izvaja kazenski pregon kot del državne politične strategije pregona kriminala. Pri svojem delu mora biti vsak tožilec funkcionalno neodvisen, kar pomeni, da se nihče onkraj zakona ne sme vpletati v njegovo konkretno zadevo. To pa ne pomeni, da se, kot to velja za sodstvo, tožilci politično, kadrovsko in finančno samoupravljajo. Ne, kot del izvršilne veje oblasti je zanje odgovorna vlada, ki to odgovornost nosi napram državnemu zboru in ljudstvu kot celoti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ESČP poziva Slovenijo k pojasnilom
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je sprožilo postopek v zadevi Kodrič proti Sloveniji, v kateri je Rok Čeferin odločal na dveh stopnjah. ESČP je v torek na spletnih straneh objavilo dopis, s katerim Slovenijo poziva, naj se opredeli do zatrjevane kršitve poštenega postopka. Državno odvetništvo je potrdilo, da je 24. marca prejelo pritožbo ESČP v zadevi Kodrič proti Sloveniji

>> US: Ureditev odpusta iz psihiatrične bolnišnice skladna z URS
Ustavno sodišče je odločilo, da zakon o duševnem zdravju v delu, ki se nanaša na predlog za odpust iz psihiatrične bolnišnice, ki ga vloži oseba ali njen odvetnik, ni v neskladju z Ustavo RS. Kot so poudarili na ustavnem sodišču, ureditev ne posega v človekovo pravico do sodnega varstva osebe, pač pa pomeni način njenega uresničevanja.

>> Ustavno sodišče razveljavilo 52. člen PKP6
Ustavno sodišče je razveljavilo 52. člen šestega protikoronskega zakona, ki podaljšuje rok za izpolnjevanje pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda, opredeljenih v noveli zakona o visokem šolstvu.

>> Del spora med Telekomom in AVK znova na prvo stopnjo
Vrhovno sodišče je v sporu med Agencijo za varstvo konkurence (AVK) in Telekomom Slovenije, v katerem je AVK očitala Telekomu zlorabo prevladujočega položaja na medoperaterskem trgu, razveljavilo sodbo Upravnega sodišča v delu, ki je tožbo Telekoma zavrnilo. V tem delu je Vrhovno sodišče zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

>> Pravnomočne obsodbe v zadevi Primskovo
Višje sodišče je potrdilo sodbo okrožnega sodišča v ponovljenem sojenju nekdanji finančnici Merkurja in nekdanjemu direktorju družbe Kograd Igem zaradi pomoči pri preprodaji trgovskega centra Primskovo. Okrožno sodišče je lani izreklo enake kazni kot prvič, višje sodišče pa je to potrdilo.

>> Vpliv epidemije na delo sodišča
Na račun nižjega pripada zadev ter omejenega poslovanja so lani na mariborskem okrožnem sodišču s pripadajočimi okrajnimi sodišči v primerjavi z letom prej rešili za 14 odstotkov manj zadev, in sicer 66.661, leta 2019 pa 77.546. Število nerešenih zaostankov se je v pomembnejših zadevah z 2221 lani povečalo na 2799, medtem ko so močno znižali nerešene sodne zaostanke v ostalih zadevah, ki se v glavnem rešujejo brez naroka.

>> Novela zakona o vodah brez veta
Državni svet v torek ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o vodah, ki jo je državni zbor sprejel pred tednom dni. Se pa obeta referendum, saj so v državni zbor danes že prispeli podpisi državljanov pod dvema različnima pobudama.

>> Računsko sodišče lani izdalo 64 revizijskih poročil
Leto 2020 je bilo zaradi epidemije covida-19 posebno tudi za računsko sodišče. Vplive spremenjenega načina dela je v praksi najbolj občutilo v komunikaciji z revidiranci in zagotavljanju dokumentacije ter pojasnil. Kljub temu je sodišče izdalo 64 revizijskih poročil, kar je primerljivo s preteklimi leti (Poročilo o delu za leto 2020).

>> Predlog podaljšanja subvencioniranja čakanja na delo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vladi predlaga podaljšanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za en mesec, do konca maja. Računajo, da bi lahko bilo maja v ukrep vključenih 45.000 delavcev.

>> Predlog podaljšanja moratorijev na posojila
Vlada predlaga dopolnitev > šestega protikoronskega zakona s podaljšanjem možnosti moratorijev na bančna posojila. Po njej bi se nekaterim kategorijam posojilojemalcev omogočil dodaten odlog plačila posojilnih obveznosti do konca letošnjega leta.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Enakopravna obravnava pri odmeri pokojnine
Spremembe in dopolnitve > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki bodo začele veljati 17. aprila, uporabljati pa se bodo začele 1. maja, določajo iztek prehodnega obdobja za izenačitev odmernega odstotka za moške z odmernim odstotkom za ženske že 1. januarja 2023 in ne šele dve leti pozneje, in sicer bo odmerni odstotek za vse znašal 63,5 odstotka. Poleg tega zvišujejo najnižjo invalidsko pokojnino v znesku, ki se v letu 2021 določi v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove in zagotovljeno pokojnino za 40 let pokojninske dobe na 620 evrov.

>> Nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana
17. aprila bo začela veljati novela > Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici ali zdravilišču, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta starosti, v primerih težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, kronične bolezni in zdravljenja težkega zdravstvenega stanja pa do 18. leta starosti. Novost je tudi določitev zgornje meje pri trajanju nege ožjega družinskega člana v koledarskih, in ne več delovnih dnevih.

>> Vlada novelirala svoj poslovnik
17. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Poslovnika Vlade RS, ki med drugim odpravljajo nejasnosti v zvezi z glasovanji na dopisnih sejah. Tako je določeno, da če se član Vlade izrecno ne opredeli do gradiva s predlaganimi sklepi, se šteje, da je zanj glasoval. Poleg tega se bo vladna gradiva, ki vsebujejo predpis ali drug akt z določeno enotno identifikacijsko oznako EVA, pripravljalo v novem informacijskem sistemu za vodenje podatkov o predpisih in pripravo elektronskih dokumentov. Sistem za upravljanje, vodenje in koordiniranje bo začel delovati, ko bodo izpolnjeni pogoji za njegovo nemoteno in varno delovanje. Dopolnitev Poslovnika se nanaša tudi na okrepitev presoje posledic predpisov, saj se določa, da se je treba v okviru presoje administrativnih posledic opredeliti tudi do informacijskih vidikov. Prav tako se na novo opredeljuje priprava poročila o sodelovanja z javnostjo. Dodaja se tudi določilo, vezano na zamudo pri prenosu ali izvajanju prava EU, s katerim se določa, da po sprejemu odgovora Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije do zaključka predsodnega oz. sodnega postopka pristojno ministrstvo ali vladna služba vladi mesečno poroča o stanju zadeve, v zvezi s katero je bil odgovor sprejet.

>> Usmeritve za delovanje RS v institucijah EU
Objavljena je bila Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021-2024, s katero je Državni zbor sprejel temeljne politične usmeritve do strateških vprašanj, s katerimi se bo RS srečevala pri nadaljnjem odločanju v postopkih sprejemanja posameznih zakonodajnih aktov in drugih dokumentov EU v obdobju 2020-2024. RS bo v tem času posebno pozornost namenjala trajnostnemu okrevanju in stabilnosti gospodarstva, krepitvi ekonomske in socialne kohezije, zaščiti državljanov in njihovih svoboščin, vključno s krepitvijo odpornosti Unije in njenih članic na krize, promociji interesov in vrednot EU v sosedstvu in svetu ter nadaljevanju širitvenega procesa, krepitvi skupne zunanje politike in poglabljanju transatlantskih vezi ter učinkovitejšemu delovanju povezave.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 51 in 52
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Enakopravnost športnikov invalidov
Vrhovno sodišče je s sodbo št. X Ips 122/2020 ugotovilo utemeljenost revizije. Izpostavilo je, da je dodatek k pokojnini namenjen tudi zagotavljanju dostojnega življenja upokojenega športnika, ki si je večji obseg pravic, kot bi mu šle le na podlagi pokojninskega zavarovanja, dodatno pridobil s svojim izjemnim delom na področju športa. Doseganje tega cilja pa športnikom invalidom ne sme biti onemogočeno samo zato, ker se ne morejo udeleževati svetovnih prvenstev v športih, v katerih se tekmuje na olimpijadi Mednarodnega olimpijskega komiteja, posredno torej zaradi osebne okoliščine (invalidnosti), saj bi bilo to v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena Ustave RS. Revident kot dobitnik medalj na svetovnem prvenstvu v golbalu, ki je olimpijska kolektivna športna panoga na paraolimpijskih igrah, izpolnjuje kriterij uvrstitve in ranga tekmovanja iz prve alineje prvega odstavka 3. člena ZDPIDŠ.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o sodniški službi (ZSS), ki je bil objavljen leta 1994, je doživel že 22 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZSS.

V časovni lestvici je vseh 23 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 40. člen ZSS o mirovanju sodniške funkcije). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZSS je vsebinsko povezan z več kot 250 strokovnimi članki in skoraj 300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.