c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2020, številka 20 / letnik XVIII.
 
Verba volant, scripta manent.
(Izrečene) besede (od)letijo, zapisane ostanejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Spremenjen termin sodnih počitnic
Zaradi epidemije novega koronavirusa so na sodiščih nastali nekateri zaostanki, ki jih bodo skušali reševati tudi s skrajšanjem letošnjih sodnih počitnic. Te naj bi tako letos namesto enega meseca trajale dva tedna, in sicer od 1. do 15. avgusta.Po besedah predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča se o tem, kdaj bo prenehala veljati uredba o omejenem poslovanju sodišč, dogovarjajo z ministrstvom za pravosodje, trenutno pa predvidevajo, da bo delo na sodiščih v običajnem obsegu steklo 1. junija. Takrat naj bi tudi znova začeli teči vsi sodni roki.

Na včerajšnji novinarski konferenci je bilo predstavljeno tudi Letno poročilo o delu sodišč v letu 2019, ki po besedah Florjančiča kaže, da slovensko sodstvo obvladuje vsakoletni pripad zadev, skrajšuje pa se tudi povprečni čas reševanja zadev. Lani so tako sodišča skupno prejela 839.000 zadev in jih rešila okoli 850.000. Ob koncu leta so imela nerešenih 133.000 zadev, kar je osem odstotkov manj kot leto prej. Med organizacijskimi težavami sodišč pa je izpostavil precejšnjo generacijsko vrzel med sodniki, saj primanjkuje sodnikov, starih od 35 do 45 leta, zaradi česar ne prihaja do prenašanja izkušenj s starejših na mlajše sodnike, ter nerešeno prostorsko problematiko predvsem ljubljanskih sodišč. Na torkovem srečanju z ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič pa sta razpravljala tudi o novi sodniški zakonodaji, ki jo intenzivno pripravljajo na ministrstvu in v kateri bi z rešitvami, kot je enovit sodnik, lahko dosegli boljšo organizacijsko in kadrovsko razporeditev.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Tretji paket protikoronskih ukrepov
Vlada je včeraj potrdila predlog tretjega protikoronskega zakona in ga poslala v potrditev v DZ. Glavna ukrepa tokratnega paketa sta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in turistični boni. Shema subvencioniranja skrajšanega delovnika bo na voljo delodajalcem, ki vsaj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela, in sicer na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Država bo subvencionirala od pet do 20 ur tedensko, kar pomeni, da bo moral delavec opraviti vsaj polovičen delovnik. Subvencije bodo fiksne in bodo znašale do 448 evrov, ukrep pa bo časovno omejen od 1. junija do 31. decembra. Poleg subvencioniranja skrajšanega delovnega časa za vse panoge je vlada v zakon vključila spremenjen ukrep subvencioniranja nadomestila plače za delavce na čakanju, ki ga bodo lahko koristila podjetja v turizmu in gostinstvu, ki jim bodo prihodki letos po njihovi oceni padli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Turistične bone bodo prejeli vsi prebivalci Slovenije, mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Boni bodo izdani v elektronski obliki, uveljavljati pa jih bo mogoče z davčno številko pri izbranem ponudniku turistične storitve. Temu bo Furs strošek povrnila v osmih dneh. Celotno vrednost bo treba izkoristiti naenkrat, in sicer najpozneje do 31. decembra.

>> Interventni zakon za zagon investicij
Vlada je določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na podlagi zakona bo določen seznam investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih. Cilj je koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z izvedbo pomembnih investicij. Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov investicij.

>> Pobudniki ustavne presoje prvega protikoronskega zakona brez pravnega interesa
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje, da predlog za začasno zadržanje določb prvega protikoronskega zakona, ki se nanaša na omejevanje sodelovanja nevladnih organizacij v okoljskih upravnih postopkih, ni utemeljen. Kot razlog pa med drugim navaja, da so pobudnice s preklicem epidemije izgubile pravni interes za vložitev pobude.

>> Prvoobtožena v zadevi odrezana roka v hišnem priporu
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so včeraj nadaljevali glavno obravnavo v t. i. zadevi odrezana roka. Na predlog obrambe je sodni senat pod vodstvom sodnice Marjete Dvornik odpravil pripor prvoobtoženi Juliji Adlešič in ga nadomestil s hišnim priporom. Tožilec Sedin Kičin je v izjavi za medije napovedal, da bo razmislil o pritožbi.

>> Tožilstvo vložilo obtožnico v zadevi Teš 6
Specializirano državno tožilstvo je na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico v zadevi Teš 6 zoper 12 slovenskih in tujih fizičnih oseb ter zoper eno slovensko in eno tujo pravno osebo zaradi skupno 24 kaznivih dejanj. Sodišče je odredilo prevod, nato pa bo sledilo vročanje. Zaradi obsežnosti zadeve bo reševanje primera terjalo precej časa.

>> Trend zmanjševanja števila nerešenih ovadb
Lani so državna tožilstva prejela 28.495 kazenskih ovadb, rešila pa so jih 1,9 odstotka več. Najbolj je naraslo število ovadb zoper pravne osebe in število ovadb proti mladoletnikom. Opazen je tudi hiter vzpon števila prejetih ovadb za t. i. predlagalne delikte, kar je mogoče povezati z zahtevami zavarovalnic. "Slednje bo v prihodnje terjalo razpravo o zamejitvi obremenjevanja tožilstva z zadevami, ki niso neposredno povezane z uveljavljanjem kazenske zakonodaje," v poročilu, ki ga mora obravnavati še matični odbor DZ, ugotavlja generalni državni tožilec Drago Šketa.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Preklic epidemije
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki velja od 15. maja in se uporablja od 31. maja, na območju Republike Slovenije preklicuje epidemijo, poleg tega pa določa, da se splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), v skladu s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo.

>> Nov odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi
18. maja je začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v RS, ki dopušča zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih, vendar le, če je mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ. Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in spoštovanje ukrepov odgovoren organizator. Strokovno utemeljenost ukrepov bo vlada ugotavljala vsakih sedem dni.

>> Izvajanje ukrepov na mejnih prehodih
15. maja je začel veljati nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki zaradi preprečitve ponovnih izbruhov bolezni COVID-19 določa ukrepe ob vstopu v Republiko Slovenijo na točkah, kjer je dovoljen prestop državnih meja. 17. maja ob 22.00 pa so začele veljati spremembe in dopolnitve Odloka, ki določajo postopno odpiranje mej in med izjeme oseb iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena dodajajo osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza.

>> Sprostitev večine omejitev pri prodaji blaga in storitev
18. maja je začel veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki sprošča opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekaterih storitev na področju turizma. Zaprti bodo ostali nastanitveni obrati z več kot 30 sobami, nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja, centri za velnes in fitnes, bazeni (vključno s ponujanjem vodnih aktivnosti) ter diskoteke in nočni klubi. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim priskrbijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje omenjenih navodil.

>> Poroštvo po ZDLGPE
14. maja je začela veljati Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi ZDLGPE, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banke ter nadomestilom za njegovo izvajanje.

>> Izvajanje 65. člena ZIUZEOP
Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je začela veljati 14. maja, ureja podrobnejša pravila v zvezi z omejitvami poroštva, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva za del zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajst mesecev, na podlagi 65. člena ZIUZEOP, način preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, obseg in način izvajanja pooblastila SID banke ter nadomestilo za njegovo izvajanje in poročanje.

>> Izvrševanje probacijskih nalog
4. junija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvrševanju probacijskih nalog, ki med drugim določajo, da oseba, ki bo izvrševala probacijsko nalogo, seznanitev z vsemi pravicami in obveznostmi potrdi s podpisom "Izjave o seznanitvi z obveznostmi in pravicami osebe", ki je priloga pravilnika.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67 - 73
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi
Vrhovno sodišče je s sodbo VIII Ips 53/2019 v delovno pravnem sporu ugotavljalo, ali lahko sodišče sindikalnemu zaupniku sodno razveže pogodbo ter pod kakšnimi pogoji. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne določa, da bi bili delavci, ki uživajo posebno pravno varstvo pred odpovedjo, varovani tudi pred sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi. Varstvo predstavnikov delavcev pred odpovedjo iz 112. člena ZDR-1 predstavlja omejitev, ki je naložena delodajalcu, medtem ko sodišča ne omejuje, da uporabi institut sodne razveze tudi pri sindikalnem zaupniku, če bi bilo to utemeljeno z okoliščinami in interesi pogodbenih strank.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kakšno bo naše duševno zdravje po krizi    

Vlasta Nussdorfer
   
Stres ljudje doživljamo zelo različno. Nekaterim pomaga, da iščejo in najdejo rešitve, druge povsem ohromi in zgolj tonejo. Vse globje. Depresija je na obzorju. Če smo že pred korona krizo ugotavljali, da bo zajela svet, je zdaj zagotovo tu. Strah se neusmiljeni širi in mnogo bolj kot število obolelih, mrtvih, ozdravljenih ali celo bojazen ponovitve epidemije, strašijo podatki vse višje brezposelnosti in povsem propadlih posameznikov, podjetij, celo panog. Vse večje zahteve po državni pomoči so šok celo za ta hip še zaposlene. Kaj bo jutri, se sprašujejo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> >> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki je bil objavljen leta 2006, je doživel že 29 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDavP-2.

V časovni lestvici je vseh 30 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 63. člen ZDavP-2 o vložitvi davčne napovedi na podlagi samoprijave). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZDavP-2 je vsebinsko povezan s 450 strokovnimi članki in več kot 2300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.