c S

Z junijem se obeta odprava večine ukrepov s področja pravosodja

17.05.2020 08:02 Po preklicu razglasitve epidemije koronavirusa bodo z 31. majem v pravosodju prenehali veljati ukrepi, razen tistih, za katere je z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) opredeljeno še določeno časovno obdobje veljavnosti po prenehanju ukrepov (npr. določbe o dodatnem položaju insolventnosti, odlogu obveznosti poslovodstva, odložitvi odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja, pravicah delavca pri jamstvenem skladu). Z junijem se bodo tako nadaljevale izvršbe in izvršilna dejanja.

Glede na to, da je bil 14. maja 2020 sprejet Odlok o preklicu epidemije, se skladno z določbo 20. člena ZIUZEOP veljavnost sprejetih ukrepov izteče z 31. majem 2020. S področja pravosodja to pomeni predvsem, da bo s tem dnem prenehal veljati tudi ukrep iz 93. člena ZIUZEOP, ki določa odlog in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi. To pomeni, da se bodo od 1. junija 2020 dalje nadaljevale vse izvršbe in posledično opravljala vsa izvršilna dejanja. Ostali ukrepi, ki so usmerjeni predvsem na področje postopkov zaradi insolventnosti, pa bodo glede na dejstvo, da v skladu z ZIUZEOP veljajo še določeno časovno obdobje po prenehanju ukrepov, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa ZIUZEOP.

Upoštevaje Odlok o preklicu epidemije je Ministrstvo za pravosodje (v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo) že pristopilo k pripravi vladnega gradiva na podlagi 2. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ). 2. člen ZZUSUDJZ namreč daje pooblastilo Vladi RS, da s sklepom ugotovi, da so ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, prenehali veljati, in sklep objavi v Uradnem listu RS. Glede na to, da se Odlok o preklicu epidemije začne uporabljati 31. maja 2020 in glede na dejstvo, da se ukrepi po ZIUZEOP iztečejo z 31. majem 2020, bo Ministrstvo za pravosodje (v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo) predlagalo Vladi RS ugotovitev, da ni več razlogov za ukrepe, ki jih določa ZZUSUDJZ, in da tudi vsi ukrepi na podlagi ZZUSUDJZ prenehajo veljati z 31. majem 2020.

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se bo v prihodnjem tednu sestala s predsednikom Vrhovnega sodišča RS Damijanom Florjančičem z namenom predstavitve stanja in razlogov za preklic njegove odredbe s sredine marca, ki določa, da lahko v primeru izrednih dogodkov posamezna sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. To se je že nekoliko sprostilo 5. maja (nova odredba), saj sodišča od takrat lahko opravljajo naroke ter odločajo in vročajo sodna pisanja v zadevah, ki ne štejejo kot nujne.

Kot so danes pojasnili na vrhovnem sodišču, sodišča zdaj poslujejo skladno z zakonom in odredbo predsednika vrhovnega sodišča. "To pomeni, da roki še vedno ne tečejo in stranke še vedno niso dolžne storiti ničesar, če tega ne želijo. Roki bodo namreč začeli teči prvi naslednji dan, ko bodo prenehali veljati posebni ukrepi. Ob nespremenjenih razmerah bo to predvidoma 1. junija," so zapisali.

Ljubljana, 15. maja (Ministrstvo za pravosodje in STA)