c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2020, številka 43 / letnik XVIII.
 
Dotata mulier virum regit.
Žena z (veliko) doto vlada možu.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kdaj se bo v praksi začelo e-poslovanje v kazenskem in civilnih sodnih postopkih?
2. novembra 2020 je bil objavljen Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, ki bo začel veljati 1. januarja 2021, začetek uporabe elektronskega poslovanja v praksi pa je zamaknjen do izpolnitve tehničnih pogojev. Digitalizacija bo imela vrsto pozitivnih učinkov, saj bo olajšala poslovanje sodišč, državnih tožilstev, odvetnikov in drugih deležnikov in udeležencev postopkov. Zmanjšana bodo administrativna bremena, znižali se bodo stroški poslovanja, informatizacija pa bo pozitivno vplivala tudi na hitrost postopkov.Pravilnik tako prinaša možnost, da bo stranka vložila vlogo neposredno iz svojega informacijskega sistema, gre za t.i. vložitev elektronske vloge preko e-odložišča. Posodablja pa se tudi ureditev vlaganja preko portala e-sodstvo in sicer na način, da bo stranka z varnim elektronskim podpisom že prej podpisala elektronski dokument z nestandardiziranim delom besedila elektronske vloge in ga priložila e-opravilu z uporabo ustrezne funkcionalnosti modula e-opravila. Glede na prehodno določbo pravilnika pa bodo takšnega novega načina vlaganja najprej deležni novo informatizirani postopki, postopno pa se bodo temu prilagodili tudi že obstoječi informatizirani civilni postopki.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nova kandidata za sodišči v Luksemburgu
Sodni svet je včeraj podprl kandidaturo Marka Ilešiča za položaj sodnika na Sodišču EU in Maje Brkan za položaj sodnice na Splošnem sodišču EU. Stališči je Sodni svet sprejel soglasno na podlagi predstavljenih referenc v razpisu in brez dodatnih ustnih razgovorov.

>> Brez ocene ustavnosti omejevanja vstopa v trgovine za starejše
Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti dela vladnega odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, ki je v spomladanskem času starejšim od 65 let dovoljeval nakupovanje v živilskih trgovinah le med 8. in 10. uro ter zadnjo uro obratovalnega časa. Pobudnika namreč nista dokazala pravnega interesa.

>> Višje sodišče ni prisluhnilo tožilstvu v zadevi Gratel
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo oprostilno sodbo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću v zadevi Gratel. Tožilstvo je na višjem sodišču v pritožbi vztrajalo, da v omenjenem primeru ni šlo za odškodnino občini, ker je podjetje preseglo obseg dogovorjenih del, temveč podkupnino.

>> Božji kompleks slovenskega sodstva
Vrhovno sodišče je dvignilo sodniško neodvisnost na raven, ki je sodobni demokratični pravni sistemi ne poznajo. Sodna veja oblasti se je tako odločila, da se bo odcepila, s sabo je vzela pravice, nam pa pustila obveznosti.

>> Poziv k zakonski ureditvi javnosti sodb
Pravnik Jurij Toplak opozarja, da od sodbe vrhovnega sodišča iz maja letos, ki se vsebinsko sploh ni nanašala na javnost sodb, sodišča prosilcem onemogočajo dostop do sodb in drugih dokumentov, varovalke informacijskega pooblaščenca pa ni več.

>> Nov zakon o duševnem zdravju
Ministrstvo za zdravje želi s predlogom novega zakona o duševnem zdravju, ki ga je dalo v javno razpravo, uresničiti ustavni odločbi (U-I-294/12 in U-I-477/18, Up-93/18), povezani s sprejemom oseb z duševno motnjo v varovani oddelek doma za starejše. Rok za oddajo pripomb je 30. november.

>> S predlogom novele nad fiktivne prijave prebivališč
Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novele zakona o prijavi prebivališča, ki prinaša dodatne ukrepe za zmanjšanje števila fiktivnih prijav, med drugim s ponovno uvedbo krajevne pristojnosti za prijavo prebivališča.

>> Novi ciljni ukrepi šestega PKP
Vlada bo šesti protikoronski paket pripravila do konca tedna in se v njem z novimi ciljnimi ukrepi posebej osredotočila na tiste panoge, ki so zaradi epidemije najbolj prizadete. Posebna pozornost pa bo namenjena majhnim in srednjim podjetjem, ki so najbolj ranljiva in bodo zato deležna posebne zaščite. ZSSS je vladi poslala 32 predlogov ukrepov za blažitev posledic epidemije, na GZS so oblikovali 11 predlogov, dodaten nabor ukrepov je pripravila tudi OZS.

>> Varstvo otrok kot višja sila za odsotnost z dela
Delo na domu ni združljivo z obveznostjo varstva otroka, zato je tudi v takšnih okoliščinah (to je, ko se delo opravlja na domu) primerno, da se v konkretnem primeru presoja, ali so pri delavcu podani elementi višje sile, zaradi katere ne more opravljati dela in je upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače. Ministrstvo za delo nima enoznačnega odgovora na vprašanje staršev osnovnošolskih otrok, ali podaljšanje počitnic predstavlja višjo silo za odsotnost z dela, če nimajo varstva za otroke.

>> Potrdilo o napotitvi zaposlenega v karanteno
NIJZ je izdal kratka navodila za pridobitev potrdila za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Povečanje učinkovitosti KPK
17. novembra bo začela veljati obsežna novela > Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki med drugim dopolnjuje pogoje in postopek imenovanja funkcionarjev KPK, reorganizira delovanje KPK, na novo ureja pristojnost KPK ob sumu kršitev ZIntPK, določa dodatne ukrepe KPK za krepitev integritete in preprečevanje korupcije, dopolnjuje določbe o nadzoru državnega zbora nad delom KPK, širi omejitve in prepovedi glede sprejemanja daril na vse uradne osebe in njihove družinske člane, dodatno omejuje poslovanje funkcionarjev kot fizičnih oseb še eno leto po prenehanju funkcije, širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja in uvaja obveznost poročanja o lobističnih stikih za interesne organizacije.

>> Pravica staršev do krajšega delovnega časa
Sprememba > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki bo začela veljati 1. januarja 2021, določa, da država staršem, ki koristijo krajši delovni čas, zagotovi plačilo prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti od osnove, ki jo bo center za socialno delo izračunal pred izdajo odločbe na način, kot se izračuna osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo. Pred začetkom uveljavitve spremembe se plačajo prispevki od sorazmernega dela minimalne plače.

>> Evropsko elektronsko cestninjenje
Spremembe in dopolnitve > Zakona o cestninjenju (ZCestn), ki bodo začele veljati 17. novembra, urejajo cestninjenje vozil do 3.500 kg največje dovoljene mase z elektronsko vinjeto, čezmejno izmenjavo podatkov o lastniku vozila ter samem vozilu, za katerega ni bila plačana cestnina ter podrobneje opredeljujejo posamezne določbe s področja evropskega elektronskega sistema cestninjenja. Določbe, ki se nanašajo na EETS in čezmejno izmenjavo informacij o neplačilu cestnine, se začnejo uporabljati 20. oktobra 2021, cestninjenje vozil do 3.500 kg NDM z elektronsko vinjeto pa se začne izvajati 1. decembra 2021.

>> Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
17. novembra bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki v slovenski pravni red prenašajo Direktivo 2018/410. Novela spreminja sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v delu, ki se nanaša na porabo sredstev, pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov. Poleg tega se spreminja tudi 20. člen ZVO-1, ki določa, da morajo proizvajalci za izdelke, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, zagotavljati in financirati predpisano ravnanje z rabljenimi izdelki.

>> Učinkovita raba energije
17. novembra bo začel veljati Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), ki določa ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in ukrepe za izboljšanje energetski učinkovitosti stavb. Poleg tega določa tudi pristojnosti organov, ki opravljajo naloge po ZURE, in izvajanje politike države na področju energetske učinkovitosti.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 156 - 158
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob noveli ZKP-O    

mag. Martin Jančar
   
Spremembe, ki se pripravljajo, so zaradi pristopa Evropskega javnega tožilstva takšne, da vzpostavljajo v zadevah njihove pristojnosti položaj, ki bo specifičen, ravno v delu, ki se tiče preiskave. Enostavneje povedano, v teh zadevah bo mogoče voditi specifično tožilsko preiskavo, nekaj, kar se kot geneza Zakona o kazenskem postopku (ZKP), nakazuje že nekaj časa, a nimamo volje ali hrabrosti, da jo dokončno uredimo na ravni „navadnega“ postopka. Ukinitev preiskave in s tem povečana kontradiktornost kazenskega postopka je že nekajkrat spodletela, sedaj nas zahteve Evropske unije tako rekoč „prehitevajo po desni“. Namesto uvajanja takšnega specifičnega postopka, ki bo po moji oceni vnesel dodatno zmedo, bi bilo bolje vzpostaviti sistem brez sodne preiskave. To zahteva seveda ključno kadrovsko in materialno okrepitev tožilstva in dokončno ukinitev mentalne sheme iz začetka te kolumne. Časi so se pač spremenili.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Evropski nadzornik v boju proti pranju denarja
Finančni ministri EU so se včeraj zavzeli za izboljšanje in okrepitev pravne strukture za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Evropska komisija naj bi v prvem četrtletju prihodnjega leta predlagala evropski nadzorni organ za boj proti pranju denarja, ki bi v izjemnih okoliščinah lahko posegel v delo nacionalnih oblasti, če te ne bi bile zmožne zagotoviti ustreznega nadzora.

>> Postopek proti Madžarski zaradi nove azilne zakonodaje
Evropska komisija je v petek sprožila postopek proti Madžarski zaradi nove azilne zakonodaje, ki jo je država sprejela in uveljavila po izbruhu pandemije covida-19. Kot opozarja Bruselj, nova zakonodaja "nezakonito omejuje dostop do azilnega postopka".

>> Sankcije proti Lukašenku in njegovim sodelavcem
Države članice Evropske unije so se včeraj dokončno dogovorile o uvedbi sankcij proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku in še 14 drugim beloruskim uradnikom, tudi njegovemu sinu Viktorju.

>> Sloveniji dva opomina in dve obrazloženi mnenji
Evropska komisija je pretekli teden objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Slovenija med drugim ni zagotovila informacij o ravnanju s prednostnimi snovmi in podatkov o določenih ciljih za ponovno uporabo in predelavo izrabljenih vozil.

>> Pobuda za enakovredno kohezijsko politiko
V EU do sobote poteka zbiranje izjav podpore evropski državljanski pobudi, ki si prizadeva za bolj enakovredno kohezijsko politiko z večjim poudarkom na regijah, ki se po več značilnostih razlikujejo od okoliških.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bilo objavljeno leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 12-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je vseh 13 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 4. člen ZDIJZ o informaciji javnega značaja). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z 270 strokovnimi članki, več kot 300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), in več kot 60 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
17. november 2020 Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) 
 
17. november 2020 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
17. november 2020 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
 
17. november 2020 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) 
 
17. november 2020 Energetski zakon (EZ-1) 
 
17. november 2020 Zakon o cestninjenju (ZCestn) 
 
17. november 2020 Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) 
 
1. januar 2021 Zakon o vodah (ZV-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2021 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
1. januar 2021 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.