c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2020, številka 13 / letnik XVIII.
 
Verba volant, scripta manent.
(Izrečene) besede (od)letijo, zapisane ostanejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dnevno dopolnjujemo preglede pomembnih ukrepov in informacij
Državni zbor bo danes obravnaval predlog zakona za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa, na katerega so bila vložena številna dopolnila. Zakon predvideva ukrepe v višini treh milijard evrov za pomoč različnim prizadetim družbenim skupinam, veljali pa naj bi od razglasitve epidemije do konca maja, morda mesec dni dlje. V sredo so iz predloga umaknili določilo glede pooblastila policistom za sledenje posameznikom brez odredbe sodišča, včeraj pa je bilo vloženo tudi dopolnilo, da bi iz 103. člena črtali pooblastila za izdelavo fotorobota in vstop v tuje stanovanje. V zakonu bi tako policiji ostala pooblastila, kot so iskanje oseb, izvajanje prepoznave oseb po fotografijah, postavljanje cestne zapore z blokadnimi točkami, začasno omejevanje gibanja oseb, privedbo in zbiranje in obdelovanje podatkov. Objavljamo pregled ključnih ukrepov iz predloga zakona in povzetek ukrepov MDDSZ.Od 30. marca je v veljavi prepoved gibanja izven občine prebivališča, obvezna uporaba mask in rokavic v zaprtem javnem kraju, nakupi v trgovinah so med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine (prečiščeno besedilo odloka).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Brezplačni spletni seminarji: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ravnanje DZ v primeru ustavno nedopustnih referendumov
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki ga v parlamentarno obravnavo pošilja po nujnem postopku. Predlog ureja postopek ravnanja DZ v primerih, ko bi bil referendum na določen zakon skladno z ustavno določenimi razlogi nedopusten.

>> Predlog podelitve izjemnih pooblastil vojski na odboru DZ brez zadostne podpore
Vladni predlog za aktivacijo > 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi podelili izjemna pooblastila vojski pri širšem varovanju državne meje, na odboru DZ za obrambo ni prejel potrebne dvotretjinske večine navzočih. Ob navzočih 19 poslancih jih je za predlagan sklep glasovalo 11, kar je manj od dveh tretjin, zato predlog ni bil sprejet.

>> Slovenija med državami z najmanj neizvršenimi sodbami ESČP
Odbor ministrov Sveta Evrope v včeraj objavljenem letnem poročilu o izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v letu 2019 ugotavlja pomemben napredek, a tudi izzive. Slovenija s trenutno 13 neizvršenimi sodbami sodi v skupino držav z najmanjšim številom neizvršenih sodb, so sporočili s pravosodnega ministrstva.

>> Kazen začasno prekinjena 68 zapornikom, 15 na prostost predčasno
Na podlagi nedavno sprejetega interventnega zakona, ki pri obvladovanju epidemije koronavirusa omogoča začasni ali predčasni odpust zapornikov, je bila do zdaj kazen začasno prekinjena 68 zapornikom, 15 pa jih je bilo izpuščenih predčasno, je povedala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Pri vseh je bil narejen varnostni pregled, je dodala.

>> Abramovu in Adlešičevi podaljšali pripor do konca maja
Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Sebastienu Abramovu in njegovemu dekletu Juliji Adlešič v zadevi odžagana roka vnovič podaljšal pripor, in sicer do 27. maja, so danes povedali na sodišču. Razlog za podaljšanje pripora, ki se jima izteče 2. aprila, je ponovitvena nevarnost.

>> Tožilci in ostalo osebje delajo od doma, kjer je to le mogoče
Zaradi izrednih razmer, ki jih narekuje nevarnost okužbe z virusom covid-19, so na državnih tožilstvih povsod, kjer delovni proces to dopušča, organizirali delo od doma. Na vrhovnem državnem tožilstvu od doma dela 73 odstotkov tožilcev in 52 odstotkov ostalega osebja. Še vedno pa tožilci opravljajo dežurstva, hodijo na naroke in usmerjajo policijo.

>> Na državnem odvetništvu kot nujne opredelili le postopke v zadevah zavarovanja
Z Državnega odvetništva RS so sporočili, da od 13. marca z odredbo generalnega državnega odvetnika Jurija Groznika delo poteka od doma, le za posamezne zaposlene je odrejena prisotnost opravljanja službe na delovnem mestu. Od 31. marca velja nova odredba, da so kot nujne zadeve opredeljeni le še postopki v zadevah zavarovanja.

>> Šumi nastopil mandat predsednika KPK
Robert Šumi je včeraj nastopil šestletni mandat predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Ob prevzemu funkcije je poudaril pomen, ki ga ima krepitev integritete v vseh sferah družbe. Z uveljavitvijo interventnega zakona so se spremenili tudi nekateri postopki, KPK pa bo v skladu s pristojnostmi in novimi omejitvami prejemala prijave še naprej.

>> Množično vrednotenje nepremičnin
Vlada je zaradi epidemije novega koronavirusa zamaknila roke na področju množičnega vrednotenja nepremičnin. Lastniki nepremičnin tako aprila še ne bodo dobili obvestil o novem vrednotenju. Nove vrednosti nepremičnin bodo v evidenci javno razvidne s 1. januarjem 2021.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Institut stopničaste tožbe
Stopničasta tožba, ki jo ureja 182.a člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP), je procesni institut, s katerim lahko tožeča stranka uveljavlja dva zahtevka zoper isto toženo stranko tako, da si pridrži določitev drugega zahtevka ter navedbo dejstev in dokazov, na katere opira ta zahtevek, če je to odvisno od pridobitve dejstev ali dokazov, ki jih stranka zahteva s prvim zahtevkom. Z vprašanjem stopničaste tožbe se je Višje sodišče ukvarjalo v zadevi opr. št. I Cp 297/2019, in sicer je ugotavljalo dopustnost njene uporabe. Spraševalo se je, ali je tožeča stranka v takšni trditveni in dokazni stiski, da ne more konkretizirano opredeliti zahtevka.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki je v veljavi od 29. marca, določa ukrepe za zagotovitev delovanja posameznih državnih in drugih organov ter nosilcev javnih pooblastil. Interventni zakon za čas epidemije z izjemo nujnih zadev prekinja tek rokov v sodnih, prekrškovnih in upravnih postopkih. Zakon za potrebe možnega ukrepanja zaradi koronavirusa posega tudi v delo zaporov in določa tudi, da roki za začetek prestajanja zaporne kazni ne tečejo. Direktor zapora bo lahko zaporniku za en mesec prekinil prestajanje zaporne kazni, če za to ne bo varnostnih zadržkov. Prav tako bo lahko zapornika predčasno odpustil iz zapora, če bo največ šest mesecev pred iztekom kazni in če bo izpolnjeval pogoje, ki veljajo za pogojni izpust. Za lažje razumevanje smo objavili tudi odgovore na najpogostejša vprašanja o ukrepih in pripravili podrobne obrazložitve po posameznih členih.

>> Interventni ukrepi na področju plač in prispevkov
29. marca je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), katerega ključne rešitve se nanašajo na ohranjanje delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah. Interventni zakon predvideva delna povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo in delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela, ter možnost odloga plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe. Delodajalci, ki želijo izkoristiti pomoč države po tem zakonu, morajo izpolnjevati pogoje iz 2. člena (podrobna obrazložitev 2. člena). Delodajalec bo lahko pravico do povračila izplačanih nadomestil plače tako v primeru začasnega čakanja na delo kot odrejene karantene uveljavljal samo enkrat in največ za obdobje treh mesecev oziroma v primeru karantene za obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje.

>> Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki je začel veljati 29. marca, ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in s tem povezan nadzor.

>> Interventni ukrepi na javnofinančnem področju
29. marca je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), s katerim se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Poleg tega se z ZIUJP določajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.

>> Zadostna oskrba prebivalstva s hrano
Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP), ki je začel veljati 29. marca, z namenom zagotovitve zadostne oskrbe prebivalstva s hrano zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2, preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi, ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za hrano ljudi, omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanje mandata organom Kmetijsko gozdarske zbornice ter nekatere druge s tem povezane ukrepe.

>> Delo Ustavnega sodišča
Od 28. marca je Poslovnik Ustavnega sodišča dopolnjen z novimi členi, ki urejajo delovanje Ustavnega sodišča v primeru naravnih in drugih hujših nesreč, večjih epidemij ali podobnih večjih izrednih dogodkov, ki ovirajo nemoteno delo. Seje Ustavnega sodišča se v navedenih primerih izvedejo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, predsednik Ustavnega sodišča pa po nastopu izrednega dogodka izda podrobnejša navodila za izvajanje omenjenih členov.

>> Delo Sodnega sveta
S Sklepom o delu Sodnega sveta RS v času trajanja Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se Sodni svet zavezuje k prizadevanju iskanja možnosti, da se delo organa nadaljuje v čim večji meri. V času trajanja epidemije bo Sodni svet odločal o zadevah iz svoje pristojnosti na videokonferenčnih sejah, s soglasjem vabljenih oseb se bodo videokonferenčno izvajali tudi razgovori.

>> Zaostrovanje omejitev gibanja
30. marca je začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin, ki se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je po novem obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobno, ter zaščitnih rokavic. Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB), izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

>> Omejitve prodaje in storitev
30. marca je začela veljati že tretja sprememba > Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Sprememba določa, da lahko nakup v prodajalnah v času od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci pa lahko nakup opravijo samo v tem času.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 35 - 40
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dostop do cepiva?    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Starka s koso še naprej skoraj neomejeno pleni po evropski celini. Večina evropskih držav je popolnoma nemočna pri omejevanju širjenja epidemije. Poskušajo vse. A zaenkrat zaman. Nekateri protiukrepi izzvenevajo zaradi predhodnega podcenjevanja epidemije. Vse države se zato sprašujejo, kako čimprej priti do učinkovitega cepiva zoper koronavirus?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) je doživel že 14 vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIKS-1.

V časovni lestvici je predhodnik tega zakona in vseh 15 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 18. člen, ki določa poziv obsojencem na prestajanje kazni). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZIKS-1 je ob posameznih členih vsebinsko povezan z več kot 170 strokovnimi članki in več kot 290 judikati slovenskih sodišč. Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.