c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2019, številka 19 / letnik XVII.
 
Maleficia propositis distinguuntur.
Zločini se razlikujejo od namenov (nakan).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pred politiko zahtevno usklajevanje sprememb volilne zakonodaje
Predstavniki parlamentarnih strank se bodo danes na posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju predvidoma pogovarjali o predlaganih spremembah volilne zakonodaje. Na mizi imajo tri različice: predlog sprememb volilnih okrajev ter predloga za njihovo ukinitev z uvedbo obveznega relativnega ali absolutnega prednostnega glasu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predložitev vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev do 19. maja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zamik novega množičnega vrednotenja nepremičnin
DZ je v ponedeljek sprejel noveli zakonov, s katerima je izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknil z julija letos na marec prihodnje leto. Vlada je zamik predlagala, da se uredijo vsi podatki in uskladijo novi modeli vrednotenja. Novela zakona o množičnem vrednotenja nepremičnin tako rok za sprejetje novih modelov vrednotenja in izvedbo prvega cikla množičnega vrednotenja po novih pravilih zamika z 31. julija 2019 na 31. marec 2020, hkrati se za to obdobje podaljša veljavnost obstoječega sistema. Povezano s tem je bilo treba spremeniti zakon o evidentiranju nepremičnin, v katerem se rok za začetek uporabe novega sistema vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru s 1. junija 2019 prestavlja na 31. marec 2020.

>> Ministrstvo prejelo okrog 300 pripomb na spremembe ZOFVI
Ministrstvo za izobraževanje je na predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po javni razpravi, ki se je končala v petek, prejelo okrog 300 pripomb. Po mnenju zasebnih osnovnih šol so predlagane spremembe financiranja korak v novo neustavnost. Ministrstvo naj bi s tem uresničilo več let staro odločbo ustavnega sodišča o financiranju javnih programov v zasebnih osnovnih šolah. Po predlogu bi država tem zasebnim šolam za izvajanje obveznega javnega programa zagotavljala 100 odstotkov sredstev, razširjeni javni program pa ne bi bil več financiran. Slednje pa ne bi veljalo za tiste, ki so že vpisani v zasebne osnovne šole in tiste, ki bodo vanje vpisani v naslednjem šolskem letu.

>> Državni svet v DZ pošilja zakon za konverzijo posojil v frankih
Državni svet je potrdil predlog zakona, ki predvideva konverzijo kreditov, najetih v švicarskih frankih, v kredite v evrih, in ga bo poslal v obravnavo v DZ. S tem želijo rešiti težave kreditojemalcev, katerih kreditna obveznost se je zaradi visoke rasti tečaja franka močno povečala.

>> V DZ opozorila o pritiskih na sodnike
DZ je na izredni seji razpravljal o predlogu priporočila SDS, s katerim bi DZ pristojnim organom priporočil analizo pritiskov v pravosodju ter pripravo zakonskih sprememb. V SDS so v razpravi opozarjali na sprijetost politike s sodstvom, v koaliciji in Levici pa na nedopusten poseg v sodno vejo oblasti z razpravo o odprtem sodnem postopku. Predlog priporočila SDS, s katerim bi DZ pristojnim organom priporočil analizo pritiskov v pravosodju ter pripravo zakonskih sprememb, je sicer zavrnil že matični odbor za pravosodje, zato DZ o tem ni glasoval.

>> V zadnjem času pogosti spori prekarnih delavcev in tožbe zaradi mobinga
Na Višjem delovnem in socialnem sodišču so v 25 letih obstoja sodišča vseh treh stopenj rešili veliko sporov, število prejetih zadev pa niha glede na družbene razmere in zakonodajne spremembe. V zadnjem času so pogosti spori prekarnih delavcev, ki uveljavljajo svoje pravice iz delovnega razmerja. Gre za delavce, ki dela ne opravljajo v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ampak na podlagi študentskih napotnic, kot samozaposleni ali na podlagi kakšnih pogodb. Tako so že leta 2007 odločili, da ob predpostavki, da so bili podani vsi elementi delovnega razmerja, status študenta ni ovira za priznanje delovnega razmerja. Enako velja, če gre za delavca, ki opravlja delo kot samostojen podjetnik. Kot so še spomnili na sodišču, med atipične oblike dela sodi tudi agencijsko delo, ki v sodni praksi odpira številna vprašanja, zlasti v primeru nesreč pri delu.

>> Sodišče Michela Stephana spoznalo za krivega
Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je v torek libanonskega znanstvenika Michela Stephana spoznal za krivega kaznivega dejanja napeljevanja k uboju enega izmed vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca in mu dosodil enotno kazen osmih let zapora. Odredil mu je tudi podaljšanje pripora do začetka prestajanja zaporne kazni. Obramba je napovedala pritožbo.

>> Dodatne namestitve v prezasedene socialnovarstvene zavode niso sprejemljive
Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za revizijo socialnovarstvenega zavoda Dom Lukavci ter določilo, da mu zaradi prezasedenosti ni treba sprejeti osebe s shizofrenijo. Namestitev dodatnih oseb v prezasedene socialnovarstvene zavode ni sprejemljiva z vidika posega v pravice drugih uporabnikov, so pojasnili na vrhovnem sodišču.

>> Obtoženi podkupovanja v zdravstvu zanikali krivdo
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je v ponedeljek začel predobravnavni narok za obtožene v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu, ki bo zaradi večjega števila obtoženih potekal po delih. Tokrat so pred sodnico Dejano Fekonja stopili Vane Antolič, Nataša Faganeli in Jana Šturm. Nobeden od njih ni priznal krivde.

>> Pod aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti že 21 podpisov
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki določa izplačilo regresa za javne uslužbence v višini, kot ga je predlagala vlada, je do zdaj podpisalo 21 reprezentativnih sindikatov. Danes pričakujejo še dva podpisa, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Najslabše plačani bodo dobili 1050 evrov regresa.

>> Svetina ob obravnavi poročila varuha izpostavil anonimne prijave in neizpolnitev odločbe glede zasebnih šol
Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je kot zainteresirano delovno telo seznanil s poročilom varuha človekovih pravic za lani. Med področji, ki jih je treba urediti, je varuh Peter Svetina med drugim izpostavil problematiko anonimnih prijav v šolstvu in uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnih osnovnih šol.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Uokvirjena ideologija    

dr. Matej Avbelj
   
Ljudje smo ideološki. Tudi pravniki. Pa če je kdo zaradi tega še tako razburjen. Zatrjevanje nasprotnega kategorično zgreši pomen človeka kot mislečega subjekta. Če sem subjekt, ki mislim, to nujno pomeni, da si notranji in zunanji svet razlagam v skladu s svojo vrednostno shemo. Samo prek svojega vrednostnega sita, ki je na eni strani, v svojem jedru, verjetno kar prirojeno, na drugi strani pa dinamično in podvrženo nenehnemu spreminjanju, dokler sem živ, lahko dostopam do fizične in še bolj družbeno-pojmovne realnosti. Ko živim, motrim in ustvarjam svet okoli sebe. Kot pravniki pa ga celo institucionaliziramo, po ideološki podobi sebe in družbenih, vrednostnih skupin, ki jim pripadamo. To, in tako pravniška kakor tudi sodna ideologija, je dejstvo. Bolj zanimivo vprašanje pa je, v kolikšni meri uspe in sme ta ideologija prodreti v sodniško pravniško delo. Kaj ji preprečuje njeno prevlado? Z drugimi besedami, kako uokviriti ideologijo, da pravo ostane tudi pravo in ne le ideološki konstrukt vplivnih pravniških skupin?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Strokovna podpora žrtvam kaznivih dejanj
V soboto, 18. maja, bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki pa se bodo začele uporabljati 18. avgusta. Novela uvaja novo socialnovarstveno storitev, ki bo na sistemski ravni zagotovila ustrezno podporo žrtvam kaznivih dejanj in njihovim družinskim članom. Strokovna obravnava žrtev kaznivih dejanj bo zajemala prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje, usmerjanje in vodenje, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja. Strokovno obravnavo oziroma svetovanje bodo izvajali delavci v lokalnih enotah centrov za socialno delo. Upravičenec do strokovne podpore pa je lahko vsakdo, ki je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v RS, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje prijavil. Kadar je kaznivo dejanje storjeno izven ozemlja RS, je upravičenec oseba, ki ima v RS stalno ali začasno prebivališče. Kadar je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za upravičence do podpore štejejo tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je živela v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodniki v ravni vrsti, posvojenec ali posvojitelj, bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila dolžna preživljati. Z novelo ZSV-I, , se v slovenski pravni red prenaša t. i. Direktiva 2012/29/EU o žrtvah v delu, ki se nanaša na zagotavljanje podpore žrtvam kaznivih dejanj.

>> Posredovanje podatkov ATVP
25. maja bo začel veljati novi Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ki v skladu s 489. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) določa vrste zahtevanih podatkov in dokumentov, potrebnih za izvedbo postopka nadzora, dolžine rokov za posredovanje podatkov glede na njihovo nujnost in razpone višine denarnih kazni za posredovanje nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov oziroma neposredovanje podatkov. Novi pravilnik prinaša različne razpone višin denarnih kazni za pravne in fizične osebe (6. člen) ter dodaja omejitev izdajanja sklepov o izreku denarne kazni tudi za fizične osebe (7. člen).

>> Imetniki vrednostnih papirjev
Prav tako 25. maja bo začel veljati novi Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, ki določa podrobnejša pravila o načinu izpolnjevanja obveznosti izdajateljev ter pravic imetnikov glede informacij za imetnike delnic, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu in glede informacij za imetnike dolžniških vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu.

>> Informacije o pomembnih deležih
Sklep o informacijah o pomembnih deležih, ki bo začel veljati 25. maja, določa podrobnejša merila za presojo nastopa obveznosti in izjem iz 141. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), podrobneje ureja obvestila in informacije o spremembi pomembnih deležev ter obveznosti imetnikov finančnih instrumentov in določa podrobnejša pravila o objavi informacij o lastnih delnicah javne družbe.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 30
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o vpisu v imenik odvetniške zbornice
Menihu, ki ima v drugi državi članici status odvetnika, grška zakonodaja, zaradi nezdružljivosti statusa meniha in odvetniškega poklica, prepoveduje vpis v imenik odvetniške zbornice. Sodišče EU je v zadevi C-431/17 opozorilo, da pravila, ki urejajo opravljanje odvetniškega poklica, niso bila predmet uskladitve in lahko znatno odstopajo od države do države. Poudarilo je še, da lahko nacionalni zakonodajalec predpiše določena pravila, ki pa morajo biti sorazmerna z doseganjem zastavljenih ciljev. Torej je za opravljanje poklica odvetnika bistveno, da ni konflikta interesov, kar zlasti zahteva, da morajo biti odvetniki neodvisni od organov, ki nikakor ne smejo vplivati nanje. V konkretnem primeru to pomeni, da bo Sodni svet moral presoditi, ali lahko menih, upoštevaje nacionalno zakonodajo, opravlja poklic odvetnika v Grčiji ali ne, saj mora pri tem spoštovati enaka pravila poklicnega ravnanja kot ostali odvetniki v tej državi. Sodišče EU je tako zaključilo, da je grška zakonodaja, ki menihu prepoveduje vpis v imenik odvetniške zbornice, v nasprotju s pravom EU.

>> EU grozi Romuniji s postopkom zaradi kršenja vladavine prava
Evropska komisija je v pismu, ki ga je pretekli teden poslala Bukarešti, Romunijo opozorila, da bo proti njej sprožila postopek zaradi kršenja vladavine prava, če ne bo izboljšala stanja na področju spoštovanja temeljnih vrednot EU. Evropska komisija je že minule mesece kritizirala Romunijo zaradi kršitev zavez na področju neodvisnosti sodstva in boja proti korupciji. Romunski parlament pa je aprila sprejel zakon, ki bi v primeru uveljavitve delno dekriminaliziral podkupovanje in skrajšal roke zastaranja za določena kazniva dejanja.

>> Posodobitev in povezovanje informacijskih sistemov EU
Svet EU je v torek potrdil predlog Evropske komisije za izboljšanje povezanosti informacijskih sistemov EU za varnost, migracije in upravljanje mej, s čimer bo zapolnjena pomembna varnostna vrzel v EU. Bolje povezani sistemi bodo mejnim uslužbencem in policiji omogočili boljši dostop do informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog. Sistem bo vzpostavil evropski portal za iskanje ter skupno zbirko biografskih in biometričnih podatkov državljanov tretjih držav, ki so na voljo v več informacijskih sistemih EU, ter omogočal souporabo biometričnih podatkov in mnogovrstnega detektorja identitete, ki bo razkrival primere lažnih ali več identitet.

>> Spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
Evropska komisija je pozitivno ocenila delo Evropske agencije za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Agencija je med letoma 2013 in 2018 delovala kot prepoznavni center odličnosti znanja v Evropi in širše ter zagotavljala dejanske, objektivne, zanesljive in primerljive podatke na evropski ravni o drogah, zasvojenosti z drogami in njihovih posledicah. Podatki agencije so v pomoč pri oblikovanju politik za nadzor nad drogami na ravni EU, poslužujejo pa se jih tudi mednarodni deležniki, raziskovalci in drugi. Prav tako je pomembno, da agencija uspešno spremlja nove grožnje in trende, saj se trg drog hitro in stalno spreminja. Agencija je še naprej uspešna tudi pri zgodnjem odkrivanju in spremljanju psihoaktivnih snovi, ki lahko povzročijo resne zdravstvene posledice, vključno z zastrupitvami in smrtjo.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZIKS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) je doživel že trinajst vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIKS-1.

V časovni lestvici je vseh štirinajst verzij prečiščenih besedil, kot so se spreminjala od objave zakona, prav tako tudi predhodnik tega zakona. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo vsebine posameznega člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 18. člen, ki določa poziv obsojencem na prestajanje kazni). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZIKS-1 je ob posameznih členih vsebinsko povezan z več kot 160 strokovnimi članki, več kot 260 judikati slovenskih sodišč in več kot judikati Sodišča EU.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.