c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2015, številka 15 / letnik XIII.
 
Non omne quod licet honestum est.
Ni vse (tisto), kar je dovoljeno, (tudi) pošteno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pravosodni Supervizor
Osnutek nacionalnega reformnega programa (NRP) 2015-2016, ki ga je vlada sprejela v soboto, bo danes nadaljeval pohod po parlamentarnih odborih: obravnavala ga bosta odbora za finance in monetarno politiko ter za zdravstvo. Ukrepi na področju pravosodja med drugim prinašajo pripravo prvih elementov t. i. pravosodnega Supervizorja, ki bo povečal preglednost delovanja sodne veje oblasti ter omogočil objavo večine sodb in odločb sodišč vseh stopenj na internetu. Dokument velik poudarek daje ukrepom za boj proti korupciji. Tako vlada za letos napoveduje sprejetje novega zakona o preiskovalnih revizijah velikih investicijskih državnih projektov, ki naj bi pozitivno vplival na stabilnost in učinkovitost delovanja finančnega sistema države.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS-INFO čistopisi
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Se obeta večja transparentnost dela odvetnikov in notarjev?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija z zgledno lobistično zakonodajo
Poročilo Transparency international o lobiranju v Evropi Slovenijo uvršča na prvo mesto po kakovosti zakonske ureditve lobiranja med 19 evropskimi državami. Področne organizacije izsledke poročila pozdravljajo, a opozarjajo na pomanjkljivo izvajanje predpisov, zlasti na lokalni ravni. Za še večjo transparentnost pozivajo k nadgradnji zakonodaje. Iz KPK so sporočili, da napredek na področju nadzora nad lobiranjem dokazuje tudi rekordno število zabeleženih lobističnih stikov marca letos.

>> Vlada o spremembah ZGD-1
Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi onemogočila nepoštene poslovne prakse. Malo verjetno je, da bo sprejela predlog strategije upravljanja državnih naložb, ni pa mogoče izključiti razprave o usodi postopka prodaje Telekoma Slovenije.

>> Koliko pripomb na davčne blagajne bo upoštevanih?
Priprave na uvedbo davčnih blagajn, ki naj bi v proračun prinesle dodatnih 100 milijonov evrov prihodkov letno, so v polnem teku. Javna obravnava osnutka zakona je že končana, zdaj pa na finančnem ministrstvu preučujejo prejete pripombe in pripravljajo končni predlog. Ta naj bi bil nared do konca meseca.

>> Fišerjevo ravnanje pred Državnotožilski svet
Očitki KPK o koruptivnem ravnanju generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja romajo na mizo članov Državnotožilskega sveta. Njegova predsednica Alenka Mežnar je že napovedala, da bo o tem pripravila poročilo, svet pa naj bi se o zadevi predvidoma izrekel maja. Premier Miro Cerar poziva Državnotožilski svet k čimprejšnji odločitvi.

>> Tožilstvo umaknilo obtožnico zoper Delićevo
Potem ko je tožilstvo zaradi pomanjkanja dokazov umaknilo obtožni predlog zoper novinarko Anuško Delić in nekdanjega direktorja Sove Sebastjana Selana, je ljubljansko okrajno sodišče izreklo zavrnilno sodbo. Za Delićevo je razplet sramoten, saj tožilstvo vztraja, da je kriva.

>> Število k. d. lani padlo pod 10-letno povprečje
Število kaznivih dejanj je lani padlo pod desetletno povprečje, delež preiskanosti kaznivih dejanj je najvišji v zadnjih petih letih, ugotavlja policija v letnem poročilu. Spodbuden je tudi trend upadanja kršitev javnega reda, poleg tega je na slovenskih cestah lani ugasnilo manj življenj kot leto prej, pravi prvi mož policije Marjan Fank.

>> Nadzor nad delom na črno
FURS je lani v okviru aktivnosti za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ter nedovoljenega oglaševanja opravila 4947 postopkov nadzora in izrekla za skoraj 283.000 evrov glob. Največ kršitev je bilo v dejavnosti prometa in skladiščenja, gradbeništvu in gostinstvu.

>> O razumevanju prava in ugledu pravosodja
Na dogodku, s katerim so obeležili dan Pravne fakultete v Ljubljani, so se zbrali številni ugledni pravniki, a "zadeve Fišer" večina ni želela komentirati. Dekan Miha Juhart je sicer v izjavi novinarjem dejal, da je treba v tej zadevi upoštevati avtonomnost Državnotožilskega sveta. Vendar pa izpostavlja, da gre predvsem za etično vprašanje in se bo Fišer moral vprašati, kaj mu narekuje vest.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Banka Slovenije bo lahko izrekala globe
Novi Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki bo začel veljati 13. maja, naj bi pripomogel k izboljšanju upravljanja bank, saj zaostruje zahteve glede ureditve in postopkov korporativnega ter poslovnega upravljanja bank. Tako na novo opredeljuje upravljanje tveganj ter jasneje določa dolžnosti in odgovornosti članov uprave banke. V primeru kršitev zakona bo lahko Banka Slovenije po novem tako bankam kot vodilnim v njih izrekala kazni (15. Poglavje: Kazenske določbe). Pri bankah bodo lahko globe segale do 10 odstotkov skupnega letnega neto prometa, pri članih uprave ali nadzornega sveta pa do višine pet milijonov evrov.

>> Trije načini cestninjenja
Zakon o cestninjenju (ZCestn), ki ureja tako cestninjenje osebnih kot tovornih vozil, nadomešča Zakon o javnih cestah (ZJC) in Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV). Novi zakon, ki bo začel veljati 25. aprila, ureja tri načine cestninjenja, in sicer cestninjenje z ustavljanjem na cestninskih postajah, elektronsko cestninjenje in evropsko elektronsko cestninjenje. Ključna novost je letno usklajevanje cestninjenja za tovornjake z rastjo cen življenjskih potrebščin. Uvaja se tudi možnost zaračunavanja pristojbine za zunanje stroške, ki nastajajo zaradi prometnega onesnaževanja ali obremenitve s hrupom.

>> Brez prevoznic še do konca leta 2016
11. aprila so začele veljati spremembe > Zakona o gozdovih (ZG), ki podaljšujejo obdobje brez obveznih prevoznic pri prevozih gozdnih lesnih sortimentov do 31. decembra 2016. Spremembe omogočajo nadaljevanje sanacije po žledolomu poškodovanih gozdov brez nepotrebnih administrativnih postopkov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 in 25
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že 27 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici pa lahko pregledate vseh 28 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 600 strokovnimi članki, skoraj 9.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in čez 1.000 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Sodišče EU o prenosih športnih dogodkov na spletu
V zadevi C-279/13 (C More Entertainment AB proti Linusu Sandbergu) so sodniki na sodišču EU odločali o avtorski in sorodnih pravicah pri neposrednih prenosih športnih dogodkov na spletu. Države članice imajo namreč možnost, da RTV organizacijam priznajo izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo dejanja priobčitve javnosti njihovih oddaj, če tako varstvo ne ogroža varstva avtorske pravice. Vprašanje za predhodno odločanje se nanaša na razlago člena 3(2) Direktive 2001/29 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./56. Pravice in krivice (2)    

Vlasta Nussdorfer
   
Marsikdo, ki ima moč odločanja, bodisi da je državni uradnik bodisi nekdo višje na lestvici, zatrjuje, da je pri svojem delu sicer vesten, pošten, pravičen, vendar nekaterih stvari preprosto ni mogoče rešiti ali vsaj ne dovolj hitro. Ko ga povprašaš, zakaj ne, pogosto navede slabo zakonodajo, pa čeprav zakoni včasih dopuščajo tudi širšo razlago. Če kdo, bi morali tisti, ki se vsak dan srečujejo s težkimi življenjskimi zgodbami, vedeti, kaj je prav in koliko časa lahko traja reševanje zadev. Poglejmo si nekaj krivic.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
25. april 2015 Globa za uporabo cestninske ceste brez veljavne vinjete od 300 do 800 EUR
25. april 2015 Globa za nenamestitev vinjete na vozilo s prvotnim lepilom od 500 do 1000 EUR
13. maj 2015 Globa za banko, ki opravlja storitve, ki jih ne sme opravljati od 25.000 do 250.000 EUR
13. maj 2015 Globa za banko, ki je srednja ali velika gospodarska družba in opravlja storitve, ki jih ne sme opravljati od 80.000 do 500.000 EUR
13. maj 2015 Globa za posameznika, ki sprejema depozite od javnosti v nasprotju s 96. členom Zban-2 od 400 do 5.000 EUR
3. april 2015 Povprečna mesečna bruto plača za januar 2015, v primerjavi z dec. 2014 1.566,09 1.538,01 EUR (-1,8%)
3. april 2015 Povprečna mesečna neto plača za januar 2015, v primerjavi z dec. 2014 1.018,67 1.003,48 EUR (-1,5%)
11. april 2015 Letna članarina Zdravniške zbornice, za člane na starševskem dopustu 25,00 40,00 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.