c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2015, številka 09 / letnik XIII.
 
Virtutis numquam mollis est probatio.
Dokazovanje kreposti ni nikoli lahko.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sprejeti noveli zakonov o sodiščih in sodniški službi
DZ je včeraj sprejel novelo zakona o sodiščih in novelo zakona o sodniški službi, ki bosta po navedbah vlade prispevali k bolj učinkovitemu delovanju sodišč in zaostrili pogoje za preverjanje primernosti kandidatov za sodniško funkcijo. Novela zakona o sodiščih med drugim sodnemu svetu nalaga pripravo kodeksa sodniške etike ter ustanovitev komisije za etiko in integriteto. Poleg tega predvideva možnost razporejanja okrajnih sodnikov na okrožna sodišča, kar naj bi odpravilo neenakomerno obremenitev sodišč. Novela zakona o sodniški službi naj bi prinesla bolj objektiven in pregleden postopek izbire sodnikov. Postopek bo tako lahko imel več faz, kandidate pa bodo postopno izločali. Prav tako se uvaja možnost opravljanja ustreznih preizkusov kandidatov, med katere sodijo tako preizkusi strokovnega znanja kot tudi možnost psihološkega testiranja. Natančneje novela določa tudi pogoj osebnostne primernosti kandidata za izvolitev v sodniško funkcijo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo noveliranega Sodnega reda
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Istospolni do možnosti poroke in posvojitve otrok
DZ je sprejel novelo > Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), na podlagi katere istospolni pari dobivajo pravico skleniti zakonsko zvezo in tako tudi možnost posvojitve otrok. Novela registrirano istospolno partnersko skupnost v vseh elementih izenačuje z zakonsko zvezo, ki je po novem določena kot življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. S tem pa tudi za istospolne partnerske skupnosti prinaša enake pravne, ekonomske in socialne posledice, kot jih ima zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost dveh oseb različnega spola. Med njimi je tudi možnost posvojitve otrok, ki je bila med nasprotniki tako v parlamentarni razpravi kot v delu civilne družbe najbolj kritizirana. Nasprotniki novele nadaljujejo boj proti njeni uveljavitvi, tako naj bi državni svet odločal o vložitvi veta na zakon, napovedano pa je tudi zbiranje podpisov za referendum. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pozdravlja dejstvo, da je Slovenija zmogla preseči zgolj registracijo istospolne skupnosti in manjšini omogočiti iste pravice, kot jih ima večina. Kot je dejala, s tem ni nihče nič izgubil, vsi pa smo pridobili kot družba, saj je sprejemanje sočloveka z vzemi njegovimi pravicami v demokraciji pomembno.

>> Javnost podatkov o gospodarskih družbah
Poslanci DZ so potrdili tudi predlog novele > Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki med drugim vsakomur omogoča javni dostop do podatkov o tem, ali in v katerih pravnih subjektih je določena oseba član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist ter ustanovitelj oziroma družbenik. Z objavo in javnim dostopom do teh podatkov se po oceni vlade preprečuje možnost nastopa konflikta interesov oziroma se omogoča lažje uveljavljanje odgovornosti v primeru nastanka škode. Pravna varnost in delovanje gospodarskega pravnega prometa namreč po prepričanju vlade zahteva tudi zagotavljanje jasne in pregledne strukture podjetij ter povezav med gospodarskimi družbami.

>> Državnotožilski kodeks in spremembe BPP
Poslanci DZ bodo v današnjem delu marčevske redne seje med drugim obravnavali novelo zakona o državnem tožilstvu in novelo zakona o brezplačni pravni pomoči. Prva državnotožilskemu svetu nalaga sprejem kodeksa državnotožilske etike ter oblikovanje komisije za etiko in integriteto, ki bo sprejemala načelna mnenja glede spoštovanja kodeksa. Druga pa predvideva omejitev pravice do prvega pravnega nasveta, poenostavitev prošnje za brezplačno pravno pomoč ter uskladitev kriterijev in postopka ugotavljanja materialnega položaja prosilca za brezplačno pravno pomoč s postopkom za ugotavljanje upravičenosti do drugih pravic iz javnih sredstev.

>> DUTB, SDH in upravljanje državnih naložb
Vlada bo danes predvidoma sprejela paket ukrepov glede Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), k čemur jo je pozvalo tudi računsko sodišče. Poleg zakonskih so napovedane tudi kadrovske spremembe. Vlada naj bi potrdila tudi predlog nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (SDH) ter obravnavala predlog strategije upravljanja državnih naložb. Računsko sodišče, ki je DUTB za poslovanje v letu 2013 izdalo negativno mnenje, poziva vlado, ministrstvo za finance in DUTB, naj bo poročilo javno v celoti, da bo lahko pojasnilo okoliščine, ki so botrovale takšnemu mnenju. Po mnenju DUTB številni očitki računskega sodišča ne odražajo dejanskega stanja, poročilo pa temelji na nepravilnih ugotovitvah.

>> Na podlagi ZOPNI do zdaj vloženih pet tožb
Na podlagi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je bilo do sedaj vloženih pet tožb, pri čemer je s sodbo zaključena ena. Tožbe so bile vložene zoper 11 fizičnih in zoper štiri pravne osebe, skupna vrednost tožbenega zahtevka pa je 12,5 milijona evrov, je v odgovoru na poslansko vprašanje povedal pravosodni minister Goran Klemenčič.

>> KPK bo nadaljeval nadzor nad premoženjem Janeza Janše
Senat Komisije za preprečevanje korupcije je sklenil nadaljevati nadzor nad premoženjskim stanjem predsednika SDS Janeza Janše, je na današnji novinarski konferenci sporočil predsednik komisije Boris Štefanec. Vrhovno sodišče je namreč odpravilo zaključno poročilo o premoženjskem stanju predsednikov političnih strank v delu, ki se nanaša na Janšo.

>> Koprsko tožilstvo nad Časarja doslej s petimi obtožnicami
Zoper nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja, ki so ga s tiralico našli v Dominikanski republiki, sedaj pa v Parizu čaka, da bo priveden v Slovenijo, poleg že pravnomočne obsodbe teče še več postopkov. Koprsko okrožno tožilstvo je doslej zoper njega vložilo pet obtožnic in dve zahtevi za preiskavo.

>> Davek na nepremičnine večje vrednosti je bil neustaven
Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bile zakonske podlage za davek na nepremičnine večje vrednosti, ki se je plačeval v drugi polovici leta 2012 in leta 2013, v neskladju z ustavo. Za lani se tega davka ni več odmerilo, saj je ustavno sodišče medtem razveljavilo zakon o davku na nepremičnine.

>> FURS v pol leta izdal za več kot dva milijona evrov glob
Mobilne enote Finančne uprave RS (Furs) so v pol leta nadzora cestnega prometa odkrile skoraj 2000 kršitev in zanje izrekle prek dva milijona evrov glob. Pri hujših kršitvah prevoznikov, ki so s pomočjo vgrajenih naprav prikrivali dejavnost vožnje in počitka, je bila najvišja izrečena kazen 16.000 evrov pravni osebi in 4000 evrov odgovorni osebi.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Uravnoteženje javnih financ občin
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) prinaša predvsem spremembe drugih zakonov, ki bodo občinam omogočile racionalnejšo organizacijo izvajanja nalog in zmanjšanje stroške njihovega izvajanja. ZUUJFO, ki bo začel veljati 15. marca, vpliva na enajst zakonov, izpostavljamo pa:

» Zakon o financiranju občin (ZFO-1) - občine lahko z odlokom predpišejo občinske takse za dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih površin v lasti občine npr. za oglaševanje, prirejanje razstav ali prireditev. (2. člen ZUUJFO) Spreminja se delež sredstev občine za sofinanciranje investicij, pri čemer se povečuje možnost občin, da se zadolžujejo za sofinanciranje investicij iz proračuna EU, prav tako pa se poenostavlja postopek dodeljevanja dodatnih sredstev državnega proračuna za sofinanciranje investicij.

» Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in Zakon o upravnih taksah (ZUT) - občine lahko za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine, zaračunajo upravno takso v višini 22,66 evrov (5. - 7. člen ZUUJFO).

» Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) - občine lahko s statutom določijo in ukinejo pravno subjektiviteto ožjih delov občine, prav tako pa jim lahko določijo naloge npr. urejanje prostora, zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin itd. (9. člen ZUUJFO) Pomembna novost, ki jo uvaja ZUUJFO, je možnost ustanovitve občinskega pravobranilstva (novi 50.c člen ZLS). Občina lahko sama ali skupaj z drugimi občinami ustanovi med-občinsko pravobranilstvo, ki zastopa občino (lahko pa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina) pred sodišči in drugimi državnimi organi. Določen je tudi način imenovanja vodje pravobranilstva ter pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, imenovana za občinskega pravobranilca. Glede položaja in statusa občinskega pravobranilstva v sodnih, upravnih in drugih postopkih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

» Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) - občine lahko samostojno, brez sodelovanja notarja, vložijo zemljiškoknjižni predlog in hkrati v elektronsko obliko pretvorijo tudi zasebne listine, ki so podlaga za predlagani vpis v zemljiško knjigo (15. člen ZUUJFO).

» Zakon o vrtcih (ZVrt) - s spremembo člena, ki ureja zagotavljanje sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina, je določeno, da sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev (17. člen ZUUJFO). Enako velja za otroke tujcev. Prav tako se vzpostavlja pravna podlaga za občine, da vzpostavijo evidenco vseh upravičencev, za katere zagotavljajo plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev.

>> Rebalans in izvrševanje proračuna
1. marca je začel veljati rebalans > Proračuna RS za leto 2015 (DP2015), ki za 64 milijonov evrov zmanjšuje letošnje prihodke proračuna, in sicer na 8,56 milijarde evrov. Odhodki pa so po novem načrtovani v višini 9,95 milijarde evrov, kar je 462 milijonov evrov več kot doslej. Proračunski primanjkljaj bo tako dosegel 1,39 milijarde evrov in bo za 189 milijonov evrov večji kot lani. V veljavi je tudi novela > Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), ki med drugim posega na odhodke in izdatke proračuna (12. člen - primerjalnik besedila) ter zvišuje obseg zadolževanja v proračunu 2015 do višine 3.974.706.989 evrov (40. člen - primerjalnik besedila). Z novelo se znižuje povprečnina občinam za proračunsko leto 2015 (46. člen - primerjalnik besedila), za zagotavljanje sredstev občinam pa sta dodana 46.a člen, ki občinam omejuje sredstva od prihodkov od dohodnine, in 46.b člen, ki občinam omogoča dodatno zadolžitev za lastni delež pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15 do 12
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
dr. Aleš Završnik:
Bulicid
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./53. Zakaj toliko umorjenih?    

Vlasta Nussdorfer
   
Zato je mlade in stare treba ozaveščati o pasteh, ki prežijo na vsakogar, zlasti na najmlajše, ki jih sodobne mobilne naprave na različne načine popeljejo v tako drugačne in tudi nevarne svetove. Neukvarjanje z otroki, zastiranje problemov, nesprejemanje drugačnosti, netolerantnost, naši slabi zgledi - vse to je dobra popotnica za slab začetek in tudi konec vzgoje naših otrok. Ko bomo opozorjeni, bo morda prepozno.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odpis davčnega dolga
Prvostopni organ je zavrnil vlogo tožnika za odpis davčnega dolga. Pri tem je poudaril, da bi skladno z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) ter Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku lahko dovolil odlog plačila davka za čas do dveh let oz. dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih oziroma v celoti ali deloma dovolil odpis davka, če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Organ je na podlagi podatkov v vlogi in uradnih evidenc ugotovil, da zavezanec živi v skupnem gospodinjstvu z mamo, zunajzakonsko partnerko in dvema mladoletnima hčerama. Ker sta on in partnerka brezposelna, dobivata socialno pomoč. Davčni zavezanec je prav tako solastnik nepremičnega premoženja ter direktor in lastnik družbe. Na podlagi vsega navedenega je davčni urad ugotovil, da mesečni dohodek družinskega člana presega cenzus 265,22 evrov, ki je pogoj za odpis davčnih obveznosti. Ker navedeni zakonski pogoj v obravnavanem primeru ni izpolnjen, je davčni organ tožnikovo vlogo zavrnil. Davčni zavezanec mora za odpis davčnega dolga kumulativno izpolnjevati pogoje tako glede nizkih dohodkov kakor tudi premoženja. Če eden izmed navedenih pogojev ni izpolnjen, odpisa davčnega dolga ni mogoče dovoliti.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), ki je bil objavljen leta 1993, je doživel že 36 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 37 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
28. februar 2015 Taksa za obravnavo vlog ali obvestil po Uredbi (EU) št. 648/2012 500 točk
27. februar 2015 Povprečna mesečna bruto plača v letu 2014, v primerjavi z 2013 1.523,18 1.540,25 EUR
27. februar 2015 Povprečna mesečna neto plača v letu 2014, v primerjavi z 2013 997,01 1.005,41 EUR
27. februar 2015 Povprečna mesečna bruto plača za december 2014, v primerjavi z novembrom 1.633,22 1.566,09 EUR (-4,1%)
27. februar 2015 Povprečna mesečna neto plača za december 2014, v primerjavi z novembrom 1.053,77 1.018,67 EUR (-3,3%)
27. februar 2015 Rast cen življenjskih potrebščin januarja 2015 v primerjavi z decembrom 2014 - 1,3%
1. marec 2015 Temeljna obrestna mera za marec 2015 (letna in mesečna) 0,0 %
3. marec 2015 Trošarina za neosvinčeni bencin (za 1000 l) 538,0600 515,2000 EUR
3. marec 2015 Trošarina za plinsko olje za pogonski namen (za 1000 l) 434,4200 409,9800 EUR
3. marec 2015 Trošarina za plinsko olje za ogrevanje (za 1000 l) 124,6300 105,8000 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.