c S
V SREDIŠČU
Sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Nov Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) ohranja nekatere rešitve starega zakona (na primer vzpostavitev virtualnih podatkovnih sob), uvaja pa tudi precej novosti (na primer možnost izdelave predhodnega mnenja, možnost združitve pravd in vzorčni postopek).

29.05.2024 09:27
Nedopustnost pritožb slovenskih ribičev proti Hrvaški

Slovenski ribiči so lahko razumno predvideli, da bodo njihova ravnanja v spornih vodah pomenila manjše kršitve po veljavni hrvaški zakonodaji, je zapisalo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ko je pritožbe slovenskih ribičev zaradi zatrjevane kršitve 7. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) s strani Hrvaške po točki a tretjega odstavka 35. člena EKČP 16. aprila 2024 razglasilo za nedopustne, ker je ocenilo, da so očitno neutemeljene.

28.05.2024 02:01
Umetna inteligenca z vidika uporabe kazenskega prava Razvoj umetne inteligence (UI) nedvomno sproža razmišljanje o ustreznosti nekaterih temeljev kazenskega prava. Gotovo mednje sodi dejstvo, da je le človekovo ravnanje (in ne ravnanje UI) lahko predmet ugotavljanja kazenske odgovornosti. Od celotnega spektra človekovega ravnanja je voljno ravnanje tista "psihološka (subjektivna) realnost" in posebna razlika (differentia specifica), ki preprečuje, da bi bil kdo kaznovan za storjeno dejanje brez zavesti in volje.1 27.05.2024 00:00
Španija ni izpolnila pozitivne obveznosti varovanja zasebnega življenja pritožnika

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo z dne 16. novembra 2023 odločilo o vprašanju pozitivne obveznosti državnih organov pri spoštovanju posameznikove pravice do zasebnega življenja, konkretno obveznosti domačih organov glede ravnanja s potrebno skrbnostjo, da bi pomagali ranljivemu mladoletniku, španskemu državljanu, rojenemu v tujini, pridobiti rojstni list in osebne dokumente.

24.05.2024 11:01
Blagovne znamke

Predlagana znamka se zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko ne registira, če obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, kjer je varovana prejšnja znamka.

23.05.2024 02:15
IZ SODNE PRAKSE: Razlastitev

Načeloma morajo biti v enakem položaju le tisti razlaščeni lastniki, katerih zemljišča so imela enak izvorni status, ki so bila razlaščena za enak namen in ki so bila tudi sicer v vseh lastnostih primerljiva.

22.05.2024 09:45
O ustavnosti razporejanja sodnikov

Razporeditev okrožnih sodnikov na okrajno sodišče na podlagi Zakona o sodiščih (ZS) ne posega v zahtevo po sodnikovi neodstavljivosti in s tem v načelo neodvisnosti sodnikov iz 125. člena Ustave Republike Slovenije (URS), je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-82/21 z dne 24. aprila 2024. Je pa ugotovilo, da je veljavna ureditev pritožbe zoper to razporeditev neustavna. O zadevi je odločalo na podlagi zahteve Sodnega sveta.

21.05.2024 03:43
Ali Luganska konvencija v praksi dosega svoj namen? Izvrševanje sodnih odločb med Slovenijo in Švico

Kljub temu da je Švica podpisnica mnogih mednarodnih sporazumov, v praksi očitno ohranja svojo distanco do EU. Na to nakazuje tudi zavračanje Luganske konvencije iz leta 2007,1 katere podpisnica je tudi Švica. Omenjena konvencija ureja pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, vendar pa Švica svojih obveznosti v praksi ne izpolnjuje.

20.05.2024 00:00
Romom v Severni Makedoniji kršena pravica do izstopa iz države

V zanimivi odločbi Memedova in drugi proti Severni Makedoniji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) presojalo vprašanje, ali je bila pritožnikom kršena pravica svobodno zapustiti državo, tudi lastno, ter ali so bili pri prepovedi prehoda državne meje diskriminirani na podlagi pripadnosti romski etnični manjšini.

17.05.2024 09:35
Evropski preiskovalni nalog

Medtem ko mora evropski preiskovalni nalog za pridobitev dokazov izpolnjevati enake pogoje tako v državi izvršiteljici kot pridobiteljici, pa to ne velja za zbiranje podatkov. Za izdajo evropskega preiskovalnega naloga se namreč ne zahteva, da so izpolnjeni pogoji za zbiranje dokazov v državi izdajateljici, vendar mora biti mogoč poznejši sodni nadzor nad spoštovanjem temeljnih pravic zadevnih posameznikov.

16.05.2024 01:12
IZ SODNE PRAKSE: Pravica do poštenega postopka

Ker Sodni svet tožnici pred ustnim razgovorom in odločanjem ni dal možnosti, da s predložitvijo listinskih dokazov ovrže obremenjujoče očitke o neetičnem ravnanju in kazenski ovadbi, oziroma ni sam preveril govoric, je bila kršena tožničina pravica do poštenega postopka.

15.05.2024 09:16
O odškodninski odgovornosti formalnega delodajalca

Stališče sodišč, po katerem je odločilna okoliščina za presojo odškodninske odgovornosti (tudi) formalnega delodajalca njegova fizična navzočnost na skupnem delovišču, je v nasprotju z ustavno zahtevo po ustvarjanju pogojev za varno delo, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Up-1514/22 z dne 18. aprila 2024.

14.05.2024 01:35
Zadeva ESČP Škoberne proti Sloveniji in neselektivna hramba telekomunikacijskih prometnih podatkov Zadeva ESČP Škoberne proti Sloveniji1 se nanaša na obtožbe za nadaljevano kaznivo dejanje jemanja podkupnine sodnika po prvem odstavku 261. člena KZ-1.2 Primer presega slovensko perspektivo in zadeva širše vprašanje v EU glede problematike splošne in neselektivne hrambe prometnih podatkov (ang. data retention), povezane z razveljavljeno Direktivo 2006/24/ES o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij.3 13.05.2024 00:00
Albanija z omejevanjem volilne pravice zapornikom ni kršila EKČP Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo Myslihaka proti Albaniji odločalo o skladnosti zakonske prepovedi glasovanja na parlamentarnih volitvah osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za huda kazniva dejanja in so v času volitev prestajale zaporno kazen. 10.05.2024 00:00
Splošna in neselektivna hramba IP-naslovov Splošna in neselektivna hramba IP-naslovov ne pomeni nujno resnega posega v temeljne pravice, če je cilj takšne hrambe boj proti kaznivim dejanjem in če nacionalna ureditev določa podrobna pravila hrambe, ki zagotavljajo strogo ločevanje različnih kategorij osebnih podatkov in tako izključujejo, da bi bilo mogoče iz teh podatkov natančno sklepati o zasebnem življenju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 09.05.2024 09:51
Pravica do obrambe in sprememba pravne kvalifikacije kaznivega dejanja

Pravico do obrambe je treba razumeti tako, da vključuje tudi pravico obdolženca, da je v primeru, če namerava sodišče uporabiti drugačno pravno kvalifikacijo očitanih dejanj, kot jo je uporabilo tožilstvo, o tem pravočasno obveščen, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Up-1702/22 z dne 14. marca 2024, ko je odločalo o ustavni pritožbi zoper konkretno sodbo Vrhovnega sodišča.

08.05.2024 01:52
IZ SODNE PRAKSE: Navedba neresničnih podatkov pri sklepanju zavarovalne pogodbe

Če zavarovalec ob sklepanju pogodbe na vprašanje zavarovalnice ne odgovori resnicoljubno, ta kršitev utemeljuje zanj neugodno sankcijo le, če vprašanje resnično zadeva nevarnostno okoliščino. Če se v postopku z izvedencem izkaže, da ne gre za relevantno okoliščino, sankcija, predvidena v splošnih pogojih pogodbe, ni utemeljena.

07.05.2024 03:34
Vstop pridobitelja lastninske pravice na stanovanju v pravni položaj najemodajalca po javni dražbi v izvršilnem postopku V Sloveniji se krepi trend elektronskih javnih dražb v izvršilnih postopkih. Prvega februarja 2021 je začel delovati portal sodnedrazbe.si, na katerem so na enem mestu objavljene vse aktualne dražbe slovenskih sodišč. Tako imenovano draženje z udobnega fotelja je sodoben način za doseg čim višjih cen nepremičnin, posledično pa tudi učinkovito poplačilo upnikov. Pa je res za posameznike tako mamljiva nizka cena nepremičnin in udoben način nakupa, da ne pomislijo na prepogosta tveganja? Množične javne dražbe se ne zaključijo z izdajo sklepa o domiku, plačilom kupnine in izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine, temveč z nepredvidenimi odvetniškimi stroški in večletnimi sodnimi postopki zaradi najemniških razmerij. 06.05.2024 00:00
Učinkovitejše delovanje parlamenta

V skrajšanem postopku so bile sprejete spremembe in dopolnitve > Poslovnika Državnega zbora, s katerimi naj bi se zagotovilo učinkovitejše in ustreznejše delovanje Državnega zbora v okviru njegovih ustavno in zakonsko določenih nalog in pristojnosti v zakonodajnem postopku ter pri obravnavi zadev EU.

03.05.2024 01:47
Novela Zakona o prekrških ZP-1K

Že enajsti spremembi > Zakona o prekrških (ZP-1), ki se sicer uporablja od leta 2005, botrujejo tri odločbe Ustavnega sodišča, na podlagi katerih se z novelo določajo roki za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom, urejajo pravice do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo ter določa dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju.

30.04.2024 01:45