c S

Učinkovitejše delovanje parlamenta

03.05.2024

V skrajšanem postopku so bile sprejete spremembe in dopolnitve > Poslovnika Državnega zbora, s katerimi naj bi se zagotovilo učinkovitejše in ustreznejše delovanje Državnega zbora v okviru njegovih ustavno in zakonsko določenih nalog in pristojnosti v zakonodajnem postopku ter pri obravnavi zadev EU.

Dopolnjen drugi odstavek 140. člena določa, da v primeru, ko se tretja obravnava predloga zakona opravi na prvi naslednji seji (lahko tudi na eni od naslednjih sej), vendar k predlogu zakona niso bili vloženi amandmaji, predlagatelj oziroma njegov predstavnik na začetku obravnave točke dnevnega reda ne poda dopolnilne obrazložitve, predstavnik vlade, kadar vlada ni predlagateljica zakona, ne poda mnenja ter predstavniki poslanskih skupin ne podajo stališč do predloga zakona. Takšna rešitev je bila potrebna zaradi načela racionalnosti in ekonomičnosti zakonodajnega postopka, saj so bila poslanska stališča že predstavljena in so na tretji obravnavi praviloma enaka kot na prejšnjih dveh. Seveda ta ureditev ne velja, če so amandmaji bili vloženi – takrat se lahko podajo dopolnilne obrazložitve, mnenja in stališča.

Doslej je bilo določeno, da morajo matična delovna telesa pred obravnavo na seji državnega zbora obvezno obravnavati predloge sprememb pogodb, na katerih temelji EU, predloge stališč Republike Slovenije in predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU. Skladno s spremembo takšne obravnave niso več obvezne, temveč bodo predsedniki matičnih teles glede na vsebino in pomembnost posamezne zadeve sami presodili in odločili, ali bodo matična telesa zadevo obravnavala in o njej pripravila mnenje. Kadar se odločijo za pripravo mnenja, morajo matična telesa ta mnenja skupaj z morebitnimi amandmaji poslati najpozneje dva dneva pred sejo pristojnega odbora. Če tega ne storijo, se šteje, da s predlogom soglašajo. Matična delovna telesa morajo podati mnenje z morebitnimi amandmaji, če to v treh dneh od dodelitve predloga stališč Republike Slovenije oziroma predloga deklaracije matičnemu delovnemu telesu zahteva najmanj tretjina članov matičnega delovnega telesa ali poslanska skupina. Rok dveh dni za posredovanje mnenja velja tudi za Državni svet (spremenjen drugi odstavek 154.g člen Poslovnika).

Smiselno enako velja za obravnavo zadev EU, ki spadajo v pristojnost Državnega zbora (154. h člen Poslovnika). Tudi za te obravnava več ni obvezna, ampak se izvede po presoji predsednika matičnega telesa, s čimer imajo možnost, da se sami odločijo, ali bo matično delovno telo dodeljeno zadevo obravnavalo, do nje zavzelo stališče ter svoje mnenje z morebitnim amandmajem posredovalo pristojnemu delovnemu telesu. Mora pa matično delovno telo izvesti obravnavo, če to zahteva vsaj tretjina članov matičnega delovnega telesa ali poslanska skupina, mnenje pa mora biti posredovano najpozneje dva dneva pred sejo pristojnega odbora.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika bodo začele veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.