c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2016, številka 47 / letnik XIV.
 
Grave est fidem fallere.
Hudo je, če se zlorabi zaupanje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Izbrana deseterica najvplivnejših pravnikov za leto 2016
Izbrali ste 10 najvplivnejših slovenskih pravnic in pravnikov, ki so po vašem mnenju vidno zaznamovali leto 2016 tako na pravnem področju kot tudi širše v družbi.

Izmed dvajsetih finalistov, ki so bili največkrat predlagani v prvem delu, se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnic in pravnikov, ki so do 22. novembra do 12. ure, ko se je izbor končal, dobili največ glasov.Izbor, ki ga na portalu IUS-INFO organiziramo z namenom, da poudarimo pomen pravne stroke in njen vpliv na družbeno dogajanje v Sloveniji, bomo kot vsako leto sklenili s slovesno podelitvijo priznanj in medijsko odmevno okroglo mizo, ki bosta v sredo, 30. novembra 2016, ob 11. uri v ljubljanskem Hotelu Lev.

Na letošnji razpravi s skupnim naslovom »Pravo in politika - zaveznika ali nasprotnika?«, ki jo bo povezoval odvetnik Andrej Razdrih, odgovorni urednik revije Odvetnik, bo deset najvplivnejših pravnic in pravnikov odgovarjalo na vprašanja glasovalcev ter predstavilo svoja stališča in predlagalo rešitve za aktualne probleme v pravu in širše v družbi.

Dogodek bo odprt za javnost, vljudno vabljeni!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
V javni obravnavi novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela ZPP-E
Med vladnimi gradivi je objavljen predlog novele zakona o pravdnem postopku, ki naj bi pospešila sodne postopke. Novela med drugim od sodnika zahteva pripravo programa poteka obravnave zadeve in omejuje število pripravljalnih vlog ter spodbuja višje sodišče, naj na prvo stopnjo vrača manj zadev, ukinja pa tudi t. i. dovoljeno revizijo.

>> Sodnemu svetu dodatne pristojnosti
Med vladnimi gradivi je objavljen tudi predlog zakona o sodnem svetu, ki ureja položaj, pristojnosti, organizacijo in sestavo sodnega sveta, postopek in pogoje za izvolitev članov, trajanje njihovega mandata, prenehanje funkcije in druga vprašanja, povezana z delovanjem sodnega sveta. Predlagana vloga sodnega sveta pri določitvi mreže sodišč prve stopnje je, kot so pojasnili na vladi, tesno povezana s pripravo koncepta nove organizacijske sheme sodišč, s katerim se bodo odprle nove možnosti organizacije mreže sodišč prve stopnje.

>> Delovanje in organiziranost policije
DZ je soglasno sprejel novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero vlada izpolnjuje zaveze iz stavkovnih sporazumov s policijskima sindikatoma. Hkrati novela učinkoviteje ureja delovanje policije ter izboljšuje njeno organiziranost, med drugim vzpostavlja tudi karierni sistem.

>> Predlog zakona o probaciji
Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o probaciji, s katerim želi vzpostaviti sistem probacije. Cilj projekta je med drugim obsojene na kratke zaporne kazni obdržati v matičnem okolju in jim namesto zapora naložiti alternative oblike kazni, ki pa bodo še vedno dovolj vzgojne, so pojasnili na ministrstvu.

>> Upravljanje skladov
DZ je sprejel novelo zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, s katero se v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive o vzpostavitvi enotnih pravil glede skrbnika premoženja investicijskih skladov. To naj bi prispevalo k izboljšanju finančne stabilnosti kot tudi varstva vlagateljev.

>> Obvladovanje kreditnih tveganj
DZ je soglasno podprl novelo zakona o centralnem kreditnem registru, ki vzpostavlja zbirko podatkov o najetih posojilih tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov. V razpravi so med drugim izpostavili pomen, ki ga ima zakon za stabilnost bančnega sistema, in opozorili pred potencialnimi zlorabami zbranih podatkov. Poslanci so sprejeli tudi novelo zakona o potrošniških kreditih, ki ureja področji kreditnih pogodb za običajna potrošniška posojila in kreditnih pogodb za nepremičnine.

>> Omejevanje stroškov vodenja trgovalnih računov
DZ je podprl avtentično razlago določbe zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, s katero se želi zaščititi tiste državljane, ki morajo do konca leta odpreti trgovalne račune. To je storil, ker si nekatere članice KDD, ATVP in vlada po njegovem mnenju sicer jasno določilo zakona razlagajo drugače.

>> Dokazovanje bančne kriminalitete
DZ je s široko podporo potrdil vmesno poročilo bančne preiskovalne komisije o dogajanju v Factor in Probanki, ki je med drugim razkrilo slabe bančne prakse. Soglasno je sprejel tudi predloge komisije za spremembe področne zakonodaje in ustanovitev specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete.

>> Škobernetu bodo sodili znova
Zagovornik bivšega celjskega sodnika Milka Škoberneta Tomaž Bromše je vrhovne sodnike prepričal, da so mariborski sodniki, ki so Škoberneta obsodili na pol leta zapora zaradi krivega pričanja, absolutno kršili kazenski postopek. Tako bo Škoberne ponovno sedel na zatožno klop.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi novela ZPND-A
S spremembami in dopolnitvami > Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki so začele veljati 19. novembra, naj bi zaščitili žrtve nasilja v družini in izboljšali delovanje državnih institucij pri obravnavi tega nasilja. Novela izrecno prepoveduje nasilje v družini in telesno kaznovanje otrok, širi opredelitvi nasilja v družini in družinskih članov ter določa možnosti za ukrepanje policije in sodišč. Novi 3.a člen določa, da je prepovedana katerakoli oblika telesnega kaznovanja otrok, za katero se štejejo vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok oziroma vsako dejanje, namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode. S spremembo 1. člena (primerjalnik besedila) in 6. člena (primerjalnik besedila) se med organe in organizacije, ki imajo vlogo in naloge pri obravnavi nasilja v družini, po novem štejejo vsi izvajalci storitev na področju socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Dopolnjujejo se tudi ukrepi sodišča zaradi nasilnih dejanj (primerjalnik besedila 19. člena) in zagotavlja večje varstvo identitete žrtve, katere podatki se lahko javno objavijo zgolj s soglasjem žrtve (kadar pa gre za otroka, pa le, če se s tem ne izpostavlja otrok ali njihovih osebnih podatkov). Dodatno zaščito žrtve zagotavljata tudi novi 9.a in 9.b člen.

>> Učinkovitejši nadzor nad pranjem denarja
19. novembra je začel veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki uradu za preprečevanje pranja denarja prinaša inšpekcijska pooblastila, v skladu s katerimi bo lahko izvajal nadzor pri vseh zavezancih na kraju samem. Trenutna ureditev namreč ni omogočala optimalnega nadzora in preprečevanja pranja denarja oz. financiranja terorizma. Vzpostavlja se tudi register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastniki podjetja, ga nadzirajo, kako drugače obvladujejo ali v imenu katerih se izvaja določena transakcija. Subjekti, ki so vpisani v poslovni register, bodo morali tako ugotoviti podatke o dejanskih lastnikih in jih vpisati v nov register. Zakon med drugim znižuje mejne vrednosti, nad katerimi morajo zavezanci uradu sporočati podatke o gotovinskih transakcijah, in sicer s 30.000 evrov na 15.000 evrov (68. člen). Uvaja se obveznost razkritja informacij o izrečenih ukrepih nadzora in identitete kršitelja. Po novem morajo nadzorni organi na svojih uradnih spletnih straneh javno objavljati informacije o izrečenih ukrepih nadzora in razkriti identiteto kršitelja ter o kršitvah, ukrepih in kršiteljih obvestiti tudi evropske nadzorne organe, ki te podatke objavijo na svojih spletnih straneh (161. člen).

>> Pooblastila in naloge pravosodnih policistov
Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov, ki bo začel veljati 16. februarja, natančno ureja izvrševanje pooblastil in nalog pravosodnih policistov, ki so določeni v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), program usposabljanja in program strokovnega izpita za pravosodne policiste v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, zahtevano vsebino usposabljanja za pravosodne policiste, ki so status pooblaščene uradne osebe pridobili zunaj uprave, in obrazec posebne izkaznice pravosodnih policistov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 72 in 73
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Usodna izbira    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Najvišja sodišča nosijo izjemno odgovornost za uresničevanje demokratične in pravne države. Sodišča seveda niso neki abstraktni pojmi, temveč jih napolnjujejo in ustvarjajo ljudje, tako tisti, ki nosijo sodno haljo, kot tisti brez nje, ki delajo v sodnih institucijah. Od sestave vsakokratnega mandata Ustavnega sodišča je zato mnogokrat odvisna tudi kakovost in zrelost delovanja pravne države.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Povračilo odvetniških stroškov
S tem, ko je bila delodajalcu izrečena obsodilna sodba zgolj v delu, po katerem delavcem ni obračunal in plačal prispevkov, ga je torej sodišče zgolj obsodilo v manjšem delu, kakor pa mu je to sicer očital obtožni predlog. Upoštevaje dejstvo, da se je obsojencu očitala storitev zgolj enega kaznivega dejanja po 1. odstavku 196. člena > Kazenskega zakonika (KZ-1), ki pa naj bi ga storil na način, da delavcem ni plačeval plač in prispevkov, v obravnavanem primeru sploh ne gre za situacijo iz 2. odstavka 95. člena > Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in vprašanje možnosti izločitve stroškov za oprostilni del sodbe, saj se navedena zakonska določba nanaša zgolj na primere, ko je nekdo obdolžen več kaznivih dejanj in mu je v enem delu izrečena oprostilna sodba. Glede na navedeno je sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 30 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 31 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 740 strokovnimi članki, več kot 10.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in čez 1.170 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
11. november 2016 Rast cen življenjskih potrebščin v oktobru 2016, v primerjavi s septembrom 0,5 %
19. november 2016 Sredstva za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi EU 95.782.281,19 96.532.280,75 EUR
19. november 2016 Sredstva za program evropske kohezijske politike 36.750.000,44 37.500.000,00 EUR
19. november 2016 Globa za mladoletnega kolesarja in mopedista brez zaščitne čelade 120 EUR
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.