c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2015, številka 33 / letnik XIII.
 
Eligendum est quod minimum habeat iniquitatis.
Izbrati je treba tisto, kar je najmanj krivično.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Slovenija na vrhu po kršitvah človekovih pravic
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je do konca leta 2014 prejelo več kot 8.400 tožb iz Slovenije, razsodilo je v 323 primerih in v 304 od njih ugotovilo vsaj eno kršitev. Glede na število prebivalcev je Slovenija prva po številu ugotovljenih kršitev človekovih pravic med 47 državami članicami Sveta Evrope.. V pregledu dela sodišča v letih 1959-2014, objavljenem maja letos, so vsaj eno kršitev človekovih pravic ugotovili v 304 primerih, v treh primerih pa sta se strani poravnali. Največ ugotovljenih kršitev se nanaša na pravico do sojenja v razumnem roku in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Za Vrhovno sodišče ti podatki niso nobena novost, medtem ko na pravosodnem ministrstvu in pri varuhu človekovih pravic pravijo, da pri tem ne gre posploševati.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Na sodišču EU so prvič razpravljali o bitcoinih
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Arbitražno sodišče se bo popolnilo
Arbitražno sodišče je v odzivu na stališče Slovenije, ki je po odstopu Hrvaške od arbitražnega sporazuma zahtevala, da se arbitražni postopek nadaljuje, sporočilo, da bo stališča obeh držav preučilo, ko bo znova sestavljeno. To je sedaj v rokah predsednika sodišča Gilberta Guillauma, ki bo v skladu z arbitražnim sporazumom imenoval oba arbitra.

>> Konec sodnih počitnic
Mesec dni je naokrog in na slovenska sodišča se vrača običajni delovni ritem. O krivdi se bodo morali izreči domnevni ugrabitelji Zorice Škrbić (predobravnavna naroka preklicana), čez dobra dva tedna bo tudi Milko Novič moral pojasniti, ali priznava umor direktorja Kemijskega inštituta. Na sodišča se vračajo tudi nekateri odmevnejši primeri gospodarske kriminalitete.

>> Zakonitost sodnih taks
Višje sodišče v Kopru je obravnavalo pritožbo piranskega občinskega redarstva na sklep okrajnega sodišča, ki je za nezakonite razglasilo sodne takse, ki jih občina zaračunava kršiteljem ob kaznih za napačno parkiranje. Višje sodišče je presodilo v prid občine in s tem odpravilo odločitev sodišča prve stopnje, so sporočili z občine.

>> Čezmejno dedovanje
V ponedeljek je začela veljati evropska uredba o dedovanju, ki poenostavlja čezmejno dedovanje. Doslej so bili lahko namreč čezmejni postopki dedovanja in oporok zaradi raznolikosti pravosodnih sistemov in zakonodaj držav članic zelo zapleteni.

>> Boj proti mednarodni korupciji
Slovenija se že sedmo leto zapored uvršča med države, ki konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju OECD izvaja "malo ali nič", kaže raziskava v Transparency International (TI). To pomeni, da Slovenija krši mednarodne zaveze v boju proti podkupovanju, pa opozarjajo pri slovenski podružnici TI.

>> Nadzor na diplomatsko-konzularnih predstavništvih
Zunanje ministrstvo je več medijem poslalo poročila o nadzoru, v katerih so domnevno zabeleženi vsi grehi slovenskih diplomatov v zadnjih letih. Nepravilnosti je precej, večinoma gre za negospodarno ravnanje z javnim denarjem. Generalni sekretar na MZZ Stanislav Vidovič je povedal, da je cilj nadzora na 49 diplomatsko-konzularnih predstavništvih davkoplačevalcem upravičiti vsak porabljen evro in odpraviti nepravilnosti, hkrati pa povrniti ugled diplomaciji. Po njegovi oceni dolgovi, izvzemši odmevne primere, ne znašajo več kot 5000 evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Okolje in vode
Novela > Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki je začela veljati 13. avgusta, črta določila, na podlagi katerih so lahko proizvodni obrati, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, obratovali tudi brez dovoljenja, če so bili razlogi za to na strani ministrstva. Po novem bodo morale naprave brez dovoljenja prenehati z obratovanjem. 13. avgusta je začela veljati tudi novela > Zakona o vodah (ZV-1), ki med drugim predvideva združitev področja upravljanja z vodami v novoustanovljeno direkcijo za vode ter podaljšuje prehodno obdobje za plačevanje za rabo vode tudi za tiste, ki nimajo koncesije oz. vodne pravice.

>> Prevoz nevarnega blaga
13. avgusta so začele veljati tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB), ki prilagajajo slovensko zakonodajo na področju prevoza nevarnega blaga pravnim aktom EU in mednarodnim sporazumom, ki jih je sprejela Slovenija. Zakonodaja se usklajuje predvsem v delu, ki se nanaša na imenovanje varnostnih svetovalcev in zavarovanje tovora pri premikanju ter izpolnjevanju pogojev pooblaščenih organizacij za pregled vozil za prevoz nevarnega blaga. Novela ureja pristojnost za področje radioaktivnih snovi ter določa, da se pooblaščene organizacije za preglede vozil in usposabljanje voznikov določijo na javnem razpisu.

>> Pravilnik o potrjevanju računov
15. avgusta je začel veljati Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki je podlaga za uvedbo davčnih blagajn 2. januarja prihodnje leto. Da bi zavezancem omogočili lažji prehod na novi način izdajanja računov, bo sistem poskusno stekel že 1. decembra. Pravilnik podrobneje ureja vsebino, postopek pridobivanja in uporabo namenskega digitalnega potrdila, način ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa enkratne identifikacijske oznake računa, dolžino in obliko zapisa zaščitne oznake izdajatelja računa, vsebino in obliko sporočil z obveznimi podatki o računu, vrste poslovnih prostorov zavezanca, varnostne mehanizme za izmenjavo podatkov, standardna sporočila o napakah, protokole postopkov v primeru napak itd.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 60
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od objave leta 2002 doživelo kar 20 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 21 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi s 204 strokovnimi članki, več kot 1.750 judikati slovenskih sodišč (vrhovno, višja, upravno) in 1.759 judikati EU ter več kot 200 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Krajše obrazložitve prvostopenjskih sodb    

dr. Marko Novak
   
Proces prenove sodnega sistema, ki naj bi se pričel že nekje to jesen, je treba izkoristiti za odpravo in spremembo čim več sistemskih anomalij, ki so nakopičile v zadnjih dvajsetih letih. Ena od teh bi utegnila biti tudi preobsežnost obrazložitev odločb sodišč prve stopnje. To je po mnenju večine sodnikov, s katerimi prihajam tako ali drugače v stik, pereč problem naših prvostopenjskih sodišč že nekaj časa. Domnevam, da gre tu predvsem za okrožna sodišča, ki se ukvarjajo s težjimi zadevami, gotovo pa se temu ne morejo izogniti tudi okrajna sodišča, predvsem ko obravnavajo kakšno bolj odmevno, praviloma tudi kompleksno zadevo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Načelo kontradiktornosti
Eno temeljnih načel pravdnega postopka je načelo kontradiktornosti oziroma pravica do izjave iz prvega odstavka 5. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki je neposredni izraz pravice do enakega varstva pravic v postopku iz 22. člena Ustave RS. To načelo se nanaša tudi na dokazni postopek - stranka ima namreč pravico sodelovati v dokaznem postopku, predlagati dokaze in se izreči o dokaznih predlogih nasprotne stranke, tej pravici pa na drugi strani ustreza obveznost sodišča, da predlagane dokaze izvede, pri čemer ta obveznost ni absolutna.

Sodišče ni dolžno slediti dokaznim predlogom strank, če naj bi se z njimi ugotavljalo dejstvo, ki po pravni presoji sodišča ni relevantno, ali če gre za dokaz, ki je popolnoma neprimeren za ugotovitev nekega dejstva, ki je že dokazano, ne velja pa nasprotno - sodišče ne sme zavrniti izvedbe nekega dokaza z argumentom, da se je že prepričalo o nasprotnem (glej tudi VS RS VIII Ips 167/2010).

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
28. avgust 2015 Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT) 
 
28. avgust 2015 Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC) 
 
28. avgust 2015 Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT) 
 
1. september 2015 Zakon o medijih (ZMed) 
 
1. september 2015 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. september 2015 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) 
 
1. september 2015 Zakon o tujcih (ZTuj-2) 
 
1. september 2015 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
 
1. september 2015 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
 
1. september 2015 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
4. avgust 2015 Trošarina za neosvinčen bencin (EUR/1000 l) 486,0600 503,7800 EUR
4. avgust 2015 Trošarina za plinsko olje za pogonski namen (za 1000 l) 409,9800 114,6400 EUR
4. avgust 2015 Trošarina za plinsko olje za ogrevanje (za 1000 l) 105,8000 114,6400 EUR
7. avgust 2015 Rast cen življenjskih potrebščin julija 2015 - 0,8%
7. avgust 2015 Popravek poročila o gibanju plač za maj 2015 1.535,37 1.540,91 EUR
22. avgust 2015 Izdaja odločbe o izrednem prenosu na izrednega skrbnika 400 točk
22. avgust 2015 Izdaja odločbe o prepovedi trženja enot AIS 200 točk
22. avgust 2015 Izdaja odločbe o prepovedi trženja enot odprtih investicijskih skladov v tretji državi 100 200 točk
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.