c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2022, številka 01 / letnik XX.
 
Aditum nocendi perfido praestat fides.
Zaupanje daje nepoštenemu možnost, da škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti pri evidenčnih naročilih po ZJN-3B
Evidenčna naročila pomembno vplivajo na gospodarsko rast, na proizvodnjo in ponudbo na trgu, spodbujajo k lokalni trajnostni oskrbi ter predstavljajo enega izmed institutov za doseganje strateških ciljev. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki je začel veljati 1. januarja 2022, se zaradi višjih mejnih vrednosti za oddajo evidenčnih naročil obseg tovrstno oddanih naročil širi.Pri oddaji evidenčnih naročil so naročniki zavezani upoštevati le tiste določbe ZJN-3, ki so izrecno predvidene za oddajo evidenčnih naročil, preostale določbe ZJN-3 pa se za oddajo evidenčnih določb ne uporabljajo. Zato je oddaja evidenčnih naročil manj normirana in hitreje izvedljiva, kar je nedvomno v interesu naročnika.

V nadaljevanju izpostavljamo novosti, na katere mora biti pozoren naročnik pri začetih postopkih oddaje evidenčnih naročil od novega leta dalje.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US: Del postopka pri preverjanju deviznih vlog LB v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Upravnega sodišča odločalo o ustavnosti tretje povedi prvega odstavka 146. člena ZPP, kolikor se nanaša na upravni spor zoper odločitev Sklada RS za nasledstvo v postopku verifikacije neizplačane stare devizne vloge na podlagi Zakona o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP).
>> Novela zakona o DDV in zakon debirokratizaciji
27. decembra so poslanci DZ sprejeli novelo zakona o DDV in zakon o debirokratizaciji. Z novelo ZDDV-1 se v slovenski pravni red implementirajo štiri evropske direktive, ki med drugim urejajo plačevanje DDV pri čezmejnem trgovanju na daljavo oziroma e-trgovanju. Sprejete spremembe naj bi imele imele pozitiven vpliv na gospodarstvo, posledično pa bodo vplivale tudi na višje prihodke državnega proračuna. Zakon o debirokratizaciji z namenom olajšanja dostopa do javnih storitev in ukinitve nekaterih administrativnih bremen posega v 12 zakonov, poleg tega pa razveljavlja zakone in podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več. Na njegovi podlagi se bodo lahko v centralnem registru prebivalstva dodali podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, ki naj bi omogočali hitrejši in učinkovitejši kontakt uradnih oseb s posamezniki. Po novem je predvidena možnost vročanja dokumentov na elektronski naslov, ki ga bo posameznik posredoval pristojnemu organu.
>> Uveljavljanje pravice do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni
Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. V katerem obdobju je mogoče uveljavljati pravico?
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o sodnih taksah (ZST-1)
12. januarja 2022 bo začela veljati novela ZST-1D, ki med drugim določa 20-odstotno znižanje sodne takse za elektronske vloge ter novo taksno oprostitev za delavce in zavarovance kot tožnike v postopkih individualnih delovnih sporov in socialnih sporov ter za tožečo stranko v postopku po Zakonu o kolektivnih tožbah (ZKolT), o katerem odloča delovno sodišče. >> Več
>> Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP)
30. decembra 2021 je začel veljati PKP10 (podrobne obrazložitve vseh 85 členov), ki vpliva na 32 drugih zakonov in prinaša dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije, med katerimi so tudi novi dodatki za najranljivejše, več ukrepov za pomoč gospodarstvu, podaljšanje lanskih bonov ter odškodninska odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
Cilj novele ZJN-3B, ki je začela veljati 1. januarja 2022, je ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod mejnimi vrednostmi EU (to so naročila male vrednosti), odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti, hkrati pa se ureja in dopolnjuje tudi določbe o prekrških. Z vidika transparentnosti se zagotavlja objava vse dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov). >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 200 do 209
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Deset odmevnejših sodb ESČP v letu 2021    

prof. dr. Jernej Letnar Černič
   
Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v letu 2021 kažejo, da domači pravni redi pogosto ne znajo oziroma celo ne želijo ustrezno zavarovati človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). V zadnji kolumni v 2021 izpostavljamo nekaj pomembnejših in zanimivejših sodb ESČP iz minulega leta. Nekatere izmed njih so pomembne tudi za izboljšanje prakse institucij slovenske demokratične in pravne države.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ali mora biti ugovor zoper sklep o izvršbi obrazložen?
V izvršilnem postopku je dolžnik podal ugovor zoper sklep o izvršbi, zaradi česar je bila zadeva napotena v pravdni postopek. Zoper tak sklep se je pravočasno pritožil upnik ter navedel, da dolžnik v ugovoru le pavšalno in neobrazloženo navaja določbe Obligacijskega zakonika (OZ), da sta bila dolžnik in upnik v različnih pravno poslovnih razmerjih in da naj bi drug do drugega imela različne pravovarstvene zahtevke, kar naj bi pomenilo, da v primeru neizpolnitve ene stranke tudi druga stranka ni dolžna izpolniti svoje obveznosti.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
8. januar 2022 Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI) 
 
12. januar 2022 Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) 
 
12. januar 2022 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
12. januar 2022 Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO) 
 
12. januar 2022 Zakon o sodnih taksah (ZST-1) 
 
12. januar 2022 Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) 
 
12. januar 2022 Energetski zakon (EZ-1) 
 
12. januar 2022 Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS) 
 
12. januar 2022 Zakon o oskrbi s plini (ZOP) 
 
12. januar 2022 Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1) 
 
14. januar 2022 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
 
18. januar 2022 Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) 
 
18. januar 2022 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
28. marec 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.