c S

Novosti pri evidenčnih naročilih po ZJN-3B

03.01.2022 Evidenčna naročila pomembno vplivajo na gospodarsko rast, na proizvodnjo in ponudbo na trgu, spodbujajo k lokalni trajnostni oskrbi ter predstavljajo enega izmed institutov za doseganje strateških ciljev. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (*1), ki je začel veljati 1. januarja 2022, se zaradi višjih mejnih vrednosti za oddajo evidenčnih naročil obseg tovrstno oddanih naročil širi.

V nadaljevanju izpostavljam novosti, na katere mora biti pozoren naročnik pri začetih postopkih oddaje evidenčnih naročil od novega leta dalje.

Povišane mejne vrednosti za oddajo evidenčnih naročil na splošnem področju

Z novelo ZJN-3B se spreminjajo mejne vrednosti za oddajo evidenčnih naročil, ki so določene v 21. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)(*2). Tako se od 1. januarja 2022 dalje evidenčna naročila na splošnem področju za blago, storitve ali projektni natečaj oddajajo za naročila, katerih letna ocenjena vrednost je nižja od 40.000 evrov brez DDV, in za gradnje naročila, katerih letna ocenjena vrednost je nižja od 80.000 evrov brez DDV.(*3)

Mejne vrednosti za oddajo evidenčnih naročil se, če izvzamemo interventno zakonodajo za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, zvišujejo za blago, storitve in projektne natečaje z 20.000 evrov brez DDV na 40.000 evrov ter za gradnje s 40.000 evrov brez DDV na 80.000 evrov brez DDV.

Objava seznama o oddanih evidenčnih naročilih samo na Portalu javnih naročil

Do novele ZJN-3 se je lahko seznam o oddanih evidenčnih naročilih za vsa naročila, ki so enaka ali presegajo ocenjeno vrednost 10.000 evrov brez DDV z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano, objavil bodisi na spletni strani naročnika bodisi na Portalu javnih naročil. Z novelo drugega odstavka 21. člena ZJN-3 lahko naročnik objavi seznam o oddanih evidenčnih naročilih samo na Portalu javnih naročil.

Vsebina(*4) seznama o oddanih evidenčnih naročilih ostaja nespremenjena. Kot do sedaj je treba seznam oddati vsako leto do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Navodila za pripravo seznama oddanih evidenčnih naročil, ki jih je izdal Direktorat za javno naročanje, so javno dostopna na spletnem portalu Elektronsko javno naročanje e-JN.

Izločeni sklopi po petem odstavku 73. člena ZJN-3 uvrščeni med evidenčna naročila

Določba petega odstavka 73. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na 21. člen ZJN-3 odda javna naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz ZJN-3, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000 evrov za blago ali storitve, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe tega zakona, ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana pridobitev podobnega blaga ali predlagana izvedba storitev.


Štiri nove izjeme, za katere ni treba izvesti postopka javnega naročanja

Med evidenčna naročila se skladno z določbo 15., 16., 17. in 18. točke 27. člena ZJN-3 po novem uvrščajo tudi javna naročila:

1. na splošnem področju, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam, pod pogojem, da naročnik ne uživa nobenih posebnih ali izključnih pravic v zvezi s prodajo ali dajanjem predmeta takih javnih naročil v najem, drugi subjekti pa ga lahko prosto prodajo ali dajo v najem pod enakimi pogoji kot naročnik, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije;

2. blaga, ki so namenjena za protokolarna darila ali druge oblike izvajanja promocije Republike Slovenije, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije;

3. živil, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije, in

4. storitev revidiranja obveznih revizij, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja revidiranje, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije ...

Nadaljevanje članka za naročnike >> Blažka Vrsajković: Novosti pri evidenčnih naročilih po ZJN-3B
>> ali na portalu  Pravna praksa, št. 49-50, 2021

>> Članek lahko preberete tudi, če niste naročnik.

----------------------------------
Opombe:
1 Ur. l. RS, št. 121/21.
2 Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18.
3 Navedeni ocenjeni vrednosti sta na podlagi določbe prvega odstavka 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, Ur. l. RS, št. 49/20 in nasl.) v uporabi do 31. decembra 2021.
4 In sicer opis predmeta, vrsta predmeta in vrednost oddanega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.
...


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.