c S

Sprejeta novela Zakona o sodnih taksah

17.12.2021 07:22

16. decembra je bila v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o sodnih taksah (ZST-1D). Med pomembnejšimi rešitvami sta zlasti 20-odstotno znižanje sodne takse za elektronske vloge in nova taksna oprostitev za delavce in zavarovance kot tožnike v postopkih o individualnih delovnih sporih in socialnih sporih ter za tožečo stranko v postopku po Zakonu o kolektivnih tožbah (ZKolT), o katerem odloča delovno sodišče.

Državni sekretar Zlatko Ratej je dodal, da Ministrstvo za pravosodje z novelo zasleduje štiri glavne cilje:

  1. uskladitev taksne ureditve z odločbo Ustavnega sodišča,
  2. prilagoditev sodnih taks spremembam v veljavni zakonodaji,
  3. izboljšanje ureditve taksnih oprostitev in
  4. izboljšanje dostopa odvetnikov do spisnih listin v primeru obrambe po uradni dolžnosti.

V okviru 1. cilja, t. j. uskladitve taksne ureditve z odločbo Ustavnega sodišča, znižujemo zgornjo omejitev vrednosti predmeta za odmero sodnih taks za nepravdne postopke, in sicer iz 60 milijonov eurov na en milijon eurov. Poleg tega prosilcu za taksne ugodnosti ne bo več treba pridobiti soglasja družinskih članov za pridobivanje njihovih podatkov s strani sodišča.

Z 2. ciljem prilagajamo sodne takse spremembam v veljavni zakonodaji, ki so nastopile v obdobju od uveljavitve prejšnje novele Zakona o sodnih taksah iz leta 2016. Najpomembnejše so spremembe sodnih taks za postopke v družinskih zadevah, kjer se takse usklajujejo z novim Zakonom o nepravdnem postopku v povezavi z Družinskim zakonikom. Posebno skrb posvečamo varstvu koristi otrok z novo taksno oprostitvijo za otroka, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, ter za otrokovega skrbnika. Poleg družinskih zadev se takse usklajujejo z novo ureditvijo revizije, z Zakonom o kolektivnih tožbah, Zakonom o vzpostavitvi etažne lastnine in drugimi predpisi.

Pri 3. cilju izboljšujemo ureditve taksnih oprostitev, ki jih razširjamo na posredne proračunske uporabnike, ki so v celoti v lasti države, ter na organizacije, ki kot javno službo opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Stranka, ki ji je dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna pomoč, bo za isti postopek že na podlagi zakona oproščena plačila sodnih taks. Jasno bo določeno, da bo lahko tudi nasprotnik stranke uveljavljal taksne ugodnosti.

V okviru 4. cilja odvetnikom, ki izvajajo obrambo po uradni dolžnosti, olajšujemo dostop do spisnih listin s tem, da bo sodno takso za fotokopije treba plačati šele na koncu postopka. Poleg tega bo zaradi posodobljenega taksiranja izdaje nosilca podatkov manj potreb po fotokopijah.

  • Ministrstvo za pravosodje