c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2021, številka 05 / letnik XIX.
 
Factum a iudice, quod ad officium eius non pertinet, ratum non est.
Dejanje sodnika, ki ne sodi v njegovo pristojnost, ne velja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kaj prinaša že sprejeta novela ZGD-1K?
Pretekli teden je DZ sprejel novelo ZGD-1K, ki zasleduje pet ciljev, in sicer usklajuje slovenski pravni red z evropskim, dopolnjuje omejitve ustanavljanja družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi nameni in omejitve ustanavljanja širi tudi na tuje fizične in pravne osebe. Izboljšuje korporativno upravljanje v družbah, nadzornim organom omogoča lažji in učinkovitejši nadzor nad poslovanjem gospodarskih družb.



Z opredelitvijo poslovnega naslova družbe ter obveznosti vpisa poslovnega in elektronskega naslova družbe v register naj bi izboljšali nadzor nad poslovanjem družb in delovanjem odgovornih oseb.

V prihodnje bodo tudi tuje pravne in fizične osebe podvržene enakemu preverjanju obstoja omejitev ustanavljanja in prenosa poslovnih deležev kot domače.

Med omejitvami se razširja nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih oseba ne more postati ustanovitelj, družbenik ali podjetnik, in sicer s kaznivimi dejanji zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Nove omejitve so med drugim določene tudi za osebe, ki so javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, seznamu neplačnikov DDV ali seznamu različnih zlorab identifikacije za namene DDV. Dodatna omejitev za ustanavljanje in pridobivanje poslovnih deležev pa velja tudi za osebe, ki jim je bila s pravnomočno odločbo Tržnega inšpektorata RS izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s nedovoljenim posegom v osnovni kapital družbe.

Novela prenavlja tudi nekaj veljavnih prekrškov, nekaj pa jih določa na novo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Pregled pomembnejših ukrepov iz PKP8
Državni zbor je včeraj potrdil novi protikoronski zakon (PKP8 - sprejeto besedilo), za katerega smo še pred objavo v Uradnem listu pripravili podrobne obrazložitve vseh 65 členov. PKP8 prinaša dodatnih 320 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic epidemije, ključna sta subvencioniranje dviga minimalne plače in podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo, širi pa se tudi krog upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka iz PKP7. Znova se uvaja odsotnost z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do tri zaporedne dni skupaj, in sicer do konca leta. Novost pa so globe za preskakovanje vrstnega reda pri cepljenju.

>> Vlada domnevne neustavnosti PKP7 ocenjuje za neutemeljene
Vlada je sprejela mnenje o sindikalni zahtevi za oceno ustavnosti 21. in 22. člena > PKP7 in o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane ureditve. Glede zatrjevanega neskladja z 8. in 66. členom > Ustave RS, Vlada v mnenju pojasnjuje, da je bil namen predlaganega ukrepa delodajalcu po koncu varovanega obdobja starejšega delavca v skladu s 114. členom ZDR-1 olajšati postopek same izvedbe redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če se v obdobju, ko ima delavec že zagotovljeno socialno varnost v obliki starostne pokojnine, odloči, da delavca ne potrebuje več.

>> Ministrstvo z rešitvami glede spolnega nasilja
Na ministrstvu za pravosodje so pozdravili zakonodajno pobudo za redefinicijo spolnega nasilja, ki vsebuje predlog ureditve po modelu "ja pomeni ja". Trenutna ureditev je namreč utemeljena na uporabi sile in s tem žrtve sili, da se aktivno upirajo in s tem tvegajo še večje nasilje. Na ministrstvu poudarjajo, da so v predlog novele kazenskega zakonika umestili spremembe na področju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Od predloga iz pobude se predlog ministrstva razlikuje v tem, da predlaga t. i. model veta, torej izrečenega nesoglasja, ki je bil s strani strokovne skupine prepoznan kot najbolj vzdržen.

>> US glede izbrisov v bankah znova z vprašanji za Sodišče EU
Ustavno sodišče se je v presoji ustavnosti Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU. V Banki Slovenije se s tem strinjajo, medtem ko so mali delničarji ogorčeni, saj se rešitev po njihovem znova odmika za več let.

>> Poleg zaporne kazni predlagana tudi prepoved opravljanja poklica
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je včeraj nadaljevalo sojenje zaradi korupcije v zdravstvu. Tožilstvo je v zaključnih besedah za obtožene zdravnike, ki jim očita nedovoljeno sprejemanje daril, poleg zapornih in stranskih denarnih kazni ter odvzema prejete nedovoljene nagrade predlagalo tudi začasno prepoved opravljanja zdravniškega poklica.

>> Pet let prizadevanj za rejništvo nad vnukoma
Konec marca bo minilo pet let, odkar so predstavniki centra za socialno delo iz vrtca v Slovenj Gradcu proti volji starih staršev v rejništvo odpeljali nekajletna dečka. Babica dečkov si pred upravnim sodiščem še vedno prizadeva za izvajanje rejniške dejavnosti. V povezavi s stiki pa čaka na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice.

>> Manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa
Vlada je spremenila odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo tako, da je določenih manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom v državo. Pri štirih skupinah, med drugim pri čezmejnih dnevnih migrantih in tistih, ki mejo prehajajo zaradi šolanja, bo veljal negativni test, ki ni starejši od sedmih dni.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sodišča znova poslujejo kot običajno
31. januarja je začela veljati nova Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki določa, da vsa sodišča od 1. februarja opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ. Procesni roki v zadevah, v katerih so bili začasno ustavljeni, so začeli teči 1. februarja.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je z novim odlokom podaljšala veljavnost večine ukrepov za zajezitev epidemije in sprejela tudi nekaj zaostritev. Novi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki je začel veljati 30. januarja, v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska dovoljuje zbiranje v vrtcih, osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda in v višjih strokovnih šolah ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka. Zaposleni v omenjenih zavodih se testirajo s hitrim antigenskim testom (HAG).

>> Postopki zaradi insolventnosti
Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti, ki je začel veljati 30. januarja, ureja podrobnejša pravila o vlaganju elektronskih pisanj upravitelja, vlaganju elektronskih vlog strank, elektronsko vročanje in opravljanje drugih elektronskih opravil v postopkih zaradi insolventnosti. Določbe četrtega odstavka 4. člena, ki se nanašajo na eINS-opravila, ki jih lahko v eINS-postopku opravljajo uporabniki iz skupine stranke ali udeleženci postopka - fizične osebe, se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.

>> e-Izvršba
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, ki so začele veljati 30. januarja, med drugim določajo, da v e-Izvršba-postopku uporabnikom ni zagotovljena elektronska vložitev elektronske vloge prek odložišča e-sodstvo in da se v e-Izvršba-postopkih spis vodi v elektronski obliki.

>> Zemljiška knjiga
30. januarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o zemljiški knjigi, ki za elektronsko poslovanje v zemljiškoknjižnem postopku za vprašanja, ki niso posebej urejena s Pravilnikom, določajo uporabo Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku - ne glede na njegove določbe pa se v eZK-postopku določbe o zagotavljanju vložitve elektronske vloge prek odložišča e-sodstvo ne uporabljajo.

>> Znesek minimalne plače
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je 1.024,24 evra, kar v neto znesku predstavlja 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Z januarjem se je v skladu z novelo > Zakona o minimalni plači iz decembra 2018 uveljavila nova formula za izračun minimalne plače.

>> Plače v javnem sektorju
30. januarja so začele veljati dopolnitve > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki Uredbo usklajujejo z ZIUPOPDVE. V uredbi se tako za namen izplačila novega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva dodaja nova šifra izplačila C227. Dodatek pripada javnim uslužbencem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije in se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela od 19. oktobra dalje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12 do 14
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kdo naj predvsem skrbi za ugled sodstva?    

dr. Marko Novak
   
V zadnjem času se zdi trend glede uporabnikov sodišč konstantno pozitiven, kar pa ne velja za ugled v širši javnosti. Zdi se, da bi tudi tu sodstvo, pa tudi Sodni svet, lahko naredila več v zvezi z bolj promptnim in primernim odzivom na kritiko sodišč, bila bolj dostopna za družbeno komunikacijo, da ni sodstvo kot oblast zaprto zgolj v slonokoščeni stolp lastnih odločitev. Kajti v današnjem svetu informacijske tehnologije in digitalnih komunikacij sodstvo žal ne more komunicirati z javnostjo le prek svojih sodb. Seveda so te najpomembnejše, toda treba jih je tudi pojasnjevati, več nastopati v javnosti, delovati tudi proaktivno itd.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Ultimat Poljski glede svobode pravosodja
Evropska komisija je dala Poljski mesec dni časa, da prekine delovanje spornega disciplinskega senata vrhovnega sodišča za sodnike. Če Poljska ne bo sprejela ustreznih ukrepov v skladu s pravom unije, bi lahko Bruselj proti njej vložil novo tožbo na sodišču EU, je opozorila Evropska komisija.

>> Zahteva preprečitev trde meje na irskem otoku
Severnoirska premierka Arlene Forster je pretekli teden zahtevala odpravo dela sporazuma o brexitu, katerega namen je preprečiti trdo mejo med Irsko in Severno Irsko. To je zahtevala, potem ko se je ta t. i. severnoirski protokol znašel v središču spora glede cepiv med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

>> Europol svari pred lažnimi potrdili o negativnih testih
Dokler zaradi pandemije covida-19 veljajo omejitve potovanj, obstaja velika verjetnost, da bodo kriminalci priložnost izkoristili za izdelavo in prodajo lažnih potrdil o testih na okužbo z novim koronavirusom, je danes opozoril evropski policijski urad Europol. Zabeležili so že več primerov prodaje lažnih potrdil potnikom.

>> Podaljšan začasni okvir za državne pomoči v EU
Evropska komisija je začasni okvir za državno pomoč, ki je bil za podporo gospodarstvu sprejet lani ob izbruhu koronske krize, podaljšala do 31. decembra letos. Ob tem je tudi povišala predvidene zgornje meje pomoči in omogočila, da se do konca leta 2022 nekateri povratni instrumenti pretvorijo v nepovratna sredstva.

>> Izplačila iz sheme Sure
Evropska komisija je iz sheme Sure za zaščito delovnih mest med pandemijo covida-19 v torek izplačala še 14 milijard evrov devetim članicam EU. Med njimi je tudi Slovenija, ki je dobila še 913 milijonov evrov. Od začetka izvajanja sheme je doslej 15 članic prejelo 53,5 milijarde evrov, Slovenija 1,1 milijarde.

>> Kritika mehanizma EU za nadzor nad izvozom cepiv
V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) so zaskrbljeni zaradi mehanizma Evropske unije za preglednost pri izvozu cepiv, ki omogoča tudi prepoved izvoza. Poudarili so, da ta ukrep trenutno ne pomaga pri soočanju s pandemijo covida-19.

>> Priporočila o strožjih omejitvah potovanj
Države članice EU so pretekli teden na ravni veleposlanikov podprle priporočila o zaostritvi omejitev potovanj v EU zaradi pandemije covida-19, ki med drugim odsvetujejo vsa nenujna potovanja v uniji, ter odobrile nov zemljevid epidemiološko nevarnih območij.

>> V EU nova pravila glede dostopa do sestavin za eksplozive
1. februarja so začela veljati nova pravila, ki omejujejo dostop do sestavin za eksplozive. Pravila obsegajo strožje zaščitne ukrepe in nadzor nad trženjem nevarnih kemikalij, ki so bile zlorabljene za izdelavo doma narejenih eksplozivnih naprav, uporabljenih v številnih terorističnih napadih v Evropi.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je relativno nov predpis, je doživel že 12 vplivov, ki so v celoti upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJN-3.

V časovni lestvici je predhodnik tega zakona in vseh 13 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 22. člena o mejnih vrednostih za objave). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZJN-3 je ob vsakem posameznem členu povezan s KOMENTARJEM zakona ter z več kot 300 strokovnimi članki in več kot 750 odločbami Državne revizijske komisije.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.