c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2019, številka 07 / letnik XVII.
 
Propria confessio est optima convictio.
Lastno priznanje je najboljša obsodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Tretjina varuhovih priporočil ni uresničenih
Načelu dobrega upravljanja, kjer je bilo lani največ kršitev človekovih pravic, skoraj 90, po številu kršitev sledijo kršitve ustavne določbe, da je Slovenija pravna in socialna država ter kršitve dela Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), ki se nanaša na neupravičeno zavlačevanje postopka. Varuh je lani obravnaval 309 utemeljenih pobud in med njimi brez upoštevanja zagovorništva otrok ugotovil 377 kršitev, kar je 56 manj od leta prej. Na večini področij je opazil napredek. Izjemi sta področji ustavno zagotovljene enakosti pred zakonom in ustavne pravice do osebnega dostojanstva in varnosti, medtem ko je bilo pri načelu pravičnosti število kršitev nespremenjeno. Ob predaji poročil o delu varuha in Državnega preventivnega mehanizma za lani ter pregleda dela varuha od leta 2013 je varuhinja Vlasta Nussdorfer izpostavila, da sta za uresničitev priporočil odgovorna vlada in DZ.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Strokovni članki iz nove revije Podjetje in delo 2019/1
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Delovanje Sodnega sveta
V Sodnem svetu pozdravljajo zagotovitev sredstev za delovanje v rebalansu proračuna, a opozarjajo, da ta niso zadostna za dvig kvalitete izvajanja njihovih pristojnosti. Prav tako opozarjajo na prenizka sredstva za delovanje sodišč in na neupoštevanje višjih finančnih posledic sprejema družinskega zakonika in bodočega zakona o nepravdnem postopku.

>> Sodnik si želi zaključiti sojenje Noviču do konca aprila
Zvjezdan Radonjič, predsednik sodnega senata v novem sojenju za umor Janka Jamnika, upa, da bo lahko konec aprila letos izrekel sodbo v tej zadevi. Ker pričakuje pritožbe, želi zagotoviti čas še za odločanje višjega oz. vrhovnega sodišča. Zadeva zastara dve leti po razveljavitvi prve sodbe na vrhovnem sodišču, torej septembra 2020. Sodni senat je v torek sicer znova zaslišal zaposlena na Kemijskem inštitutu Mirana Gaberška ter Mašo Korenčan, Mateja Oražma, nekdanjega sopripornika obdolženega Milka Noviča, ter strokovno pričo obrambe, kemika z Instituta Jožef Štefan Mirana Čeha.

>> Vrhovno sodišče razveljavilo obsodilno sodbo za nekdanjega duhovnika
Vrhovno sodišče je razveljavilo obsodilno sodbo, s katero je ljubljansko višje sodišče na zaporno kazen štirih let zaradi spolne zlorabe otroka obsodilo duhovnika Franca Klopčiča. Ker je višje sodišče to storilo, ne da bi opravilo obravnavo, je kršilo t. i. načelo neposrednosti in kontradiktornosti.

>> Zadeva Stožice premeščena drugi sodnici
Sodišče je ugodilo zahtevi enega od obtoženih v zadevi Stožice - nekdanjega direktorja Grepa Uroša Ogrina - in izločilo sodnico Špelo Koleta, zadevo pa dodelilo drugi sodnici, so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Kdaj se bo nadaljevalo sojenje v zadevi, v kateri je obtožen tudi ljubljanski župan Zoran Janković, še ni znano.

>> Prenova resolucije o preprečevanju korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) začenja postopek prenove resolucije o preprečevanju korupcije v Sloveniji. Vse zainteresirane predstavnike civilne družbe in širše javnosti vabijo k sodelovanju v tem postopku. Resolucija je nacionalni dokument, zato njeno oblikovanje ni zgolj v njihovi domeni, ampak mora biti rezultat sodelovanja vseh zainteresiranih in relevantnih deležnikov tako javnega sektorja kot civilne družbe.

>> Izvajanje priporočil glede boja proti pranju denarja
Strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL), ugotavlja, da Slovenija v celoti izvaja priporočila o bančnih nakazilih v okviru boja proti pranju denarja in financiranja terorizma. V poročilu navajajo tudi, da je Slovenija sprejela določene ukrepe za povečanje preglednosti delovanja pravnih oseb in preprečitev zlorab z njimi, vendar pa se ti ukrepi niso izkazali za zadostne, da bi kriminalcem učinkovito preprečili ustanavljanje podjetij za nezakonite namene.

>> Komisija za nadzor javnih financ spet s pomisleki o drugem tiru
Člani parlamentarne komisije za nadzor javnih financ iz vrst opozicije so na včerajšnji nujni seji izrazili več pomislekov o drugem tiru, povezanih predvsem s finančno konstrukcijo in enotirnostjo proge. Opozorili so, da je še čas, da se "preprečijo nadaljnje slabe odločitve", računskemu sodišču pa so s sklepom predlagali revizijo projekta. Državna revizijska komisija pa je zahtevek družbe Geoportal za revizijo razpisa za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir železniške proge Divača-Koper zavrnila kot neutemeljen, so včeraj sporočili iz projektne družbe 2TKD.

>> Slovenija pripravlja tožbe proti Italiji zaradi radijskih frekvenc
Vlada je na predlog ministrstva za javno upravo sprejela akcijski načrt, s katerim želi okrepiti pritisk na Italijo oziroma obmejne radijske postaje zaradi seganja frekvenc na slovensko ozemlje. Med drugim je za pripravo tožb pooblastila državno odvetništvo, ki bo v kratkem vložilo šest tožb zoper radijske postaje, je povedal minister Rudi Medved.

>> Davek na nepremičnine po ureditvi evidenc
Potem ko je ministrstvo za finance jeseni napovedovalo, da bo novi sistem obdavčitve nepremičnin uveden z letom 2020, sedaj ugotavlja, da davka ni mogoče uvesti, dokler ne bodo urejeni podatki o zemljiščih, prek katerih potekajo javne ceste in železnice.

>> Pozivi za večjo zaščito žvižgačev
Društvo novinarjev Slovenije in Transparency International (TI) Slovenia sta na pravosodno ministrico Andrejo Katič naslovila javno pismo, v katerem sta se tudi v luči priprave evropske direktive o zaščiti žvižgačev zavzela za njihovo maksimalno zaščito. Pozivata tudi k čimprejšnji pripravi in sprejetju zakona, s katerim bi uredili to področje.

>> Podpora in zaščita žrtvam spolnih zlorab
Oblikovala se je civilna iniciativa za boj proti spolnim zlorabam v Cerkvi na Slovenskem Dovolj.je, ki žrtvam nudi celostno strokovno podporo, tako psihosocialno kot pravno pomoč v kazenskih in cerkvenih postopkih. V iniciativi se zavzemajo za popolno zaščito žrtev spolnih zlorab in od Cerkve zahtevajo ničelno toleranco do teh dejanj.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Feminizacija pravniškega poklica    

dr. Marko Novak
   
Če so v prejšnjih časih, ko so se ženske borile za enakopravnost, nekje uvajali celo ženske kvote, bi morali po mnenju nekaterih zdaj uvesti moške kvote - vsaj glede na nekatere omenjene številke. Sam se k temu nikakor ne nagibam, saj so se kvote celo tam, kjer so jih uvajali (pred desetletji v ZDA glede obveznih mest na izobraževalnih institucijah za manjšine - t. i. affirmative action) izkazale za neproduktivne in so jih kasneje opustili. Menim, da je treba uravnoteženost med spoloma dosegati na druge, bolj dolgoročne načine. Jasno pa, da morajo biti vsakršni ukrepi v tej smeri rezultat poglobljenih študij in ne horuk akcij. Pregledati je treba celoten proces izobraževanja pravnikov, pri tem pa pričeti že v srednji šoli, potem pri sprejemu na pravno fakulteto, sam študij na fakulteti, pripravništvo in PDI, tudi kako stimulativna je sodniška služba v primerjavi z odvetniško, itd.
   
     
   
 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zagovornik načela enakosti
16. februarja je začel veljati Poslovnik Zagovornika načela enakosti, ki podrobneje ureja način dela, ravnanje z vlogami in druga vprašanja, pomemba za delo Zagovornika. Poslovnik je sprejet na podlagi 32. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki v tretjem odstavku določa, da Zagovornik svojo organiziranost in postopek uredi s poslovnikom in drugimi splošnimi akti. Poslovnik tako med drugim v 19. členu določa kriterije za prednostno obravnavo prejetih zadev. In sicer se kot prednostne obravnavajo zadeve, ki zahtevajo hitro reagiranje, so vezane na rok ali pri katerih je stranka v hudi stiski, zadeve z znaki diskriminacije, zadeve, ki vsebuje težko popravljive posledice, zlasti če je diskriminacija storjena v razmerju do otrok ali drugih slabotnih oseb, zadev, ki imajo znake dolgotrajne oz. ponavljajoče se diskriminacije, zadeve, ki imajo znake množične ali večkratne diskriminacije, ter zadeve, pri katerih gre za hujskanje k sovraštvu, in širše javno pozivanje, ki spodbuja k diskriminaciji.

>> Rimski statut
15. februarja je bil objavljen Zakon o ratifikaciji Spremembe 124. člena Rimskega statuta, ki je bila sprejeta v Haagu 26. novembra 2015 in določa črtanje 124. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. Ta je urejal možnost pogodbenic statuta podati izjavo, da za obdobje sedmih let po začetku veljavnosti statuta za posamezno državo ne sprejemajo pristojnosti MKS glede vojnih hudodelstev, če se domneva, da so ga storili državljani države pogodbenice oziroma da je bilo kaznivo dejanje storjeno na njenem ozemlju.

>> Namenitev dela dohodnine za donacije
2. marca bo začela veljati sprememba > Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki določa novo dinamiko izplačevanja donacij iz naslova dohodnine. Davčni organ tako nakazila upravičencem izvede do 20. januarja in do 20. septembra, pred spremembo pa je bilo rokov za nakazila več, in sicer do 20. marca, do 20. junija, do 20. septembra in do 20. decembra.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 10
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitvi IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Neprimerno obnašanje na delovnem mestu
Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 203/2018) je v konkretni zadevi ugotavljalo zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neupoštevanja navodil in neprimernega vedenja. Zavzelo je stališče, da v primeru če je delavec pri odreditvi naloge razburjen in ima pripombe v zvezi z odrejeno nalogo, to še ne pomeni neprimernega obnašanja do nadrejene delavke, ki bi ga lahko šteli za kršitev pogodbenih obveznosti in na podlagi katerega bi mu lahko odpovedali pogodbo o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 39 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 40 verzij besedila zakona, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 270 strokovnimi članki, več kot 420 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.