c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2018, številka 10 / letnik XVI.
 
Ex dolo malo non oritur actio.
Iz zvijačne prevare ne izvira tožba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Nov veter na ljubljanskem tožilstvu
Največje tožilstvo v državi, ljubljansko, je nedavno prevzela Katarina Bergant. Tožilka, znana iz primera Radan, želi ustaviti odliv kadrov z ljubljanskega tožilstva. Kot je ocenila, je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, ki letno obravnava tretjino vseh vloženih ovadb v Sloveniji, prevzela v dobri kondiciji, a kadrovsko podhranjeno. "Od 60 sistemiziranih tožilskih mest pri nas dejansko dela le 46 tožilcev. Še večji problem so pogosti odhodi in starostna struktura zaposlenih. Sedem tožilcev izpolnjuje ali pa bo v kratkem izpolnilo pogoje za upokojitev. Imamo več prodornih in ambicioznih mladih tožilcev, ki pa potrebujejo še nekaj časa, da naberejo izkušnje," je opisala Bergantova, ki prav v teh mladih vidi prihodnost ljubljanskega tožilstva. Med ukrepi za boljše delo tožilcev Bergantova vidi tudi zagotovitev lastnega strokovnega sodelavca vsakemu tožilcu, tako kot jih imajo sodniki. Ker pa je na ljubljanskem tožilstvu pripad zadev tako velik, strokovni sodelavci, ki so dodeljeni posameznemu tožilcu, temu ne morejo biti v pomoč pri reševanju spisov, saj vodijo lastne zadeve pod mentorstvom in imenom tožilca. Za tožilca torej niso razbremenitev, ampak pravzaprav dodatna obremenitev, saj mora tožilec pregledati še vsako zadevo, ki jo strokovni sodelavec pripravlja pod njim.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Strokovni članki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka publikacije Sodnikov informator 2/2018
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Specializirani oddelek ljubljanskega sodišča vedno bolj obremenjen
Analiza, ki jo je Okrožno sodišče v Ljubljani pripravilo za pravosodno ministrstvo, pritrjuje opozorilom predsednikov tega in vrhovnega sodišča o naraščanju pripada in posledično števila nerešenih zadev na sodiščih, še posebej na specializiranih oddelkih. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič sicer pričakuje predloge rešitev težave.

>> Nezadostno financiranje KPK
V organizaciji Transparency International (TI) Slovenia in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so glede danes objavljenega poročila skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco izpostavili navedbe, da morajo pristojni organi v Sloveniji zagotoviti zadostna sredstva za delovanje KPK. Greco na splošno pozdravlja dobro razvit pravni okvir Slovenije v boju proti korupciji, prav tako pa tudi njeno obširno politiko pri dostopu do informacij javnega značaja. Poleg tega so zadovoljni, da ministri nimajo imunitete v kazenskih in civilnopravnih postopkih. Izražajo pa zaskrbljenost zaradi velikega prepada med zakonodajo in njenim izvrševanjem v praksi. Prav tako so zaskrbljeni, ker premoženjsko stanje oseb z najpomembnejšimi izvršilnimi funkcijami ni niti objavljeno niti ustrezno nadzirano.

>> Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o integriteti
Parlamentarni odbor za pravosodje je sklenil, da bo o predlagani noveli zakona o integriteti in preprečevanju korupcije opravil javno predstavitev mnenj, saj želijo pred obravnavo na odboru pridobiti mnenja zainteresirane javnosti. Javna predstavitev mnenj, ki bo v petek, 16. marca, naj bi med drugim odgovorila na vprašanje, ali ne bi bilo zaradi številnih predlaganih sprememb in dopolnitev bolj smiselno k rešitvam pristopiti celovito in pripraviti nov zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Prav tako naj bo odgovorila na vprašanje, ali so predlagane rešitve res prava pot do izboljšanja sistemskega okvirja boja proti korupciji.

>> Predlog zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih
Odbor za pravosodje je za plenarno sejo DZ pripravil predlog zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, s katerim želi vlada celovito urediti to področje. Z dopolnilom so člani odbora v zakon vnesli rešitev, po kateri se bodo sodni izvedenci tudi pri svojem delu "na trgu" znova lahko sklicevali na svoj status. Med drugim se z zakonom ustanavlja strokovni svet, ki bo najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja. Svet bo vsakih pet let pregledal njihova potrdila s strokovnih izobraževanj in usposabljanj in jih vsebinsko ovrednotil. Zakon uvaja tudi splošne smernice, ki jih morajo omenjeni strokovni pomočniki sodstva upoštevati pri izdelavi izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj.

>> Ustavno sodišče o statusu Slovenske karitas
Ustavni sodniki so s sedmimi glasovi za in dvema proti ugotovili, da je treba Slovensko karitas na javnih razpisih, ki se dotikajo področij njenega delovanja, torej dobrodelnosti, obravnavati enako kot druge podobne dobrodelne (nevladne) organizacije, četudi ima drugačno pravnoorganizacijsko obliko. Takšen status cerkvenim dobrodelnim organizacijam po mnenju ustavnih sodnikov daje sporazum med Svetim sedežem in Slovenijo, v katerem je v 13. členu navedeno, da so cerkvene dobrodelne in socialne ustanove pri olajšavah, pomoči in drugih spodbujevalnih ukrepih izenačene z drugimi podobnimi dobrodelnimi organizacijami v Sloveniji.

>> Postopek zoper Popoviča zastaral
Potem ko so Borisu Popoviču po več poskusih konec januarja le vročili obsodilno sodbo zaradi poslov koprske občine na Lazaretu in se je župan nanjo pritožil, je primer zastaral, še preden so o njem odločili višji sodniki. To je že peti kazenski postopek proti Popoviču, ki je zastaral.

>> MNZ o zavrnitvi prošenj za azil turškim državljanom
Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) zavračajo očitke, da so prošnje za azil turških državljanov zavrnili zaradi zunanjepolitičnih razlogov. Kot so poudarili, vsako prošnjo za mednarodno zaščito obravnavajo individualno in pri tem upoštevajo vse osebne okoliščine prosilcev. Njihova vrnitev v Turčijo bi lahko zaradi tamkajšnjih varnostnih razmer pomenila hudo kršitev evropskega in mednarodnega prava ter načela nevračanja, so opozorili trije evropski poslanci.

>> Poslanci za izvedbo državnozborskih volitev 10. junija
Vodje poslanskih skupin, ki so opravili posvetovanja s predsednikom republike Borutom Pahorjem, so predsedniku predlagali, naj državnozborske volitve razpiše za 10. junij, k temu datumu pa naj bi se nagibal tudi Pahor. Kandidata za novega guvernerja Banke Slovenije pa naj bi predsednik republike predlagal po volitvah.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zaščita delavcev pred kršitvami izvajalcev javnega naročila
Spremembe in dopolnitve > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki bodo začele veljati 1. aprila in se začele uporabljati 1. novembra, naj bi zaščitile delavce pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s strani izvajalca javnega naročila ali njegovega podizvajalca, in sicer tako, da bo lahko naročnik v primeru kršitev razveljavil pogodbo o javnem naročilu. Novela med drugim socialno klavzulo nadomešča z razveznim pogojem, ki mora biti vključen tudi v vse okvirne sporazume. Razvezni pogoj se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

>> Novosti družinske politike
17. marca bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki med drugim določajo, da se 1. januarja 2020 začne uporabljati določba, ki uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu otroka obliki dobroimetja. Dobroimetje v višini 280 evrov bo mogoče porabiti denimo za otroško opremo, potrebščine za otroke in otroško hrano (68. člen - primerjalnik besedila). Uvaja se tudi nov način izrabe očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, pregleden in fleksibilen, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata nespremenjena. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadar koli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole (27. člen - primerjalnik besedila). Prav tako uvajajo 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let (39. člen - primerjalnik besedila). Novela določa tudi starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20 odstotkov, in sicer za otroka do štirih let (72. člen). Poleg tega novela sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za velike družine (78.a člen). Objavljena je bila tudi Resolucija o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna družba« (ReDP18-28), ki opredeljuje ključne cilje in ukrepe za povečanje stopnje kakovosti družinskega življenja, zagotavljanje varstva, zaščite in blagostanja družin, posebej otrok, ter izboljšanje socialno-ekonomskega položaja družin za naslednje desetletno obdobje.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O „Russiagate“ in „Mullerjevi“ obtožnici    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Na drugi strani luže vse od novembra 2016 eno od osrednjih tem predstavlja tako imenovano „rusko vmešavanje“ v volilno dogajanje ob izbiri predsednika ZDA. Očitki znotraj tega se gibljejo od zatrjevanj, da je Trump t.i „mandžurski kandidat“ do tega, da so Rusi s svojimi vpadi v družabna omrežja ustvarili spore in nasprotja med različnimi ameriškimi družbenimi skupinami. Zadeva, ki se včasih poimenuje tudi „Russiagate“ ne preneha tudi po več kot letu trajajoči, drugače se to ne da opisati, histeriji. Sploh za privržence demokratske stranke se zdi, da se ne morejo izviti iz zapletenosti v to temo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Investicijski sporazumi med članicami EU z arbitražnim reševanjem sporov neskladni s pravom EU
Investicijski sporazumi med članicami EU, ki vsebujejo arbitražni način reševanja sporov v zvezi z zaščito naložb, niso v skladu s pravom EU, izhaja iz sodbe Sodišča EU. Sodišče je odločalo v primeru sporazuma med Nizozemsko in Slovaško. Nevladni sektor opozarja, da bi lahko imela sodba posledice za okoli 200 investicijskih sporazumov.

>> Sodišče EU: Podaljšanje zaposlitve prek upokojitvene starosti lahko časovno omejeno
Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi prek predpisane upokojitvene starosti je lahko časovno omejeno, zaposleni pa pri tem ne more trditi, da gre za zlorabo pogodb za določen čas, je odločilo Sodišče EU. Delavec z dopolnitvijo upokojitvene starosti namreč pridobi pravico do starostne pokojnine.

>> Zaščitni ukrepi v primeru dviga ameriških carin
Evropska komisija je opredelila zaščitne ukrepe v primeru uresničitve ameriških napovedi o uvedbi dodatnih uvoznih dajatev za jeklo in aluminij iz EU. EU načrtuje tri vrste ukrepov, za ublažitev izgub tudi dodatne dajatve na nekatere ameriške proizvode, na primer viski bourbon, arašidovo maslo, brusnice in pomarančni sok.

>> Poljska o sporni pravosodni reformi
Poljski premier Mateusz Morawiecki je danes v Bruslju predal pojasnila o sporni pravosodni reformi, zaradi katere Poljski grozi skrajni ukrep, ki v primeru resnih kršitev vladavine prava predvideva odvzem glasovalnih pravic. V Evropski komisiji za zdaj pravijo le, da bodo pojasnila v obliki bele knjige preučili in da se dialog nadaljuje.

>> EU od Velike Britanije terja 2,7 milijarde evrov
EU je proti Veliki Britaniji sprožila postopek, s katerim želi izterjati 2,7 milijarde evrov domnevno izgubljenih carinskih prihodkov. Ti izhajajo iz goljufij v trgovini s Kitajsko, proti katerim britanske oblasti menda niso ustrezno ukrepale.

>> Europol dobil izvršno direktorico
Generalna komisarka belgijske policije Catherine De Bolle je nova izvršna direktorica Europola. Mandat direktorja Europola je štiri leta z možnostjo enkratnega podaljšanja. Izvršni direktor Europola nadzira upravne in kadrovske zadeve in je pristojen za izvajanje nalog, ki so dodeljene uradu, so danes sporočili v Bruslju.

>> Evropski poslanci zaradi umora novinarja obiskali Slovaško
Na Slovaško je danes prispela delegacija Evropskega parlamenta, ki bo skušala izvedeti več o ozadju nedavnega umora raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka. Evropski poslanci se sicer na Slovaškem mudijo, medtem ko državo zaradi umora tone v vse hujšo politično krizo. Opozicijske stranke so namreč v sredo vložile predlog nezaupnice proti vladi.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 16 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

ZGD-1 je ob večini členov povezan s komentarjem zakona ter z več kot 990 strokovnimi članki, več kot 1.300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 700 judikati Sodišča EU ter 240 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.