c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Oktober 2016, številka 40 / letnik XIV.
 
Iustitia non debet claudicare.
Pravičnost ne sme šepati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Veto na zvišanje obdavčitve podjetij
Državni svet je izglasoval odložilni veto na novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki predvideva zvišanje stopnje davka s 17 na 19 odstotkov s 1. januarjem 2017. Dodatno obremenjevanje gospodarstva ni ne pravično in ne razvojno, so soglašali državni svetniki. DZ bo moral zdaj o noveli zakona ponovno odločati.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik št. 77
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> DZ začel obravnavo proračuna
Zainteresirana delovna telesa DZ so danes začela obravnavo predloga državnega proračuna za prihodnji dve leti (predlog spremembe DP2017-A in predlog DP2018), s katerim vlada zasleduje cilj nadaljnje konsolidacije javnih financ s postopnim zniževanjem dolga. Čeprav se razmere v javnih financah izboljšujejo, pa politika vlade ostaja razmeroma restriktivna.

>> Volilna zakonodaja
Po več kot letu dni, odkar je DZ opravil splošno razpravo o paketu volilne zakonodaje, se je odbor za notranje zadeve včeraj lotil druge obravnave zakonodajnega predloga. Po polemični uvodni razpravi je odbor podprl predlog, da se nadaljevanje razprave in odločanje o predlogu preloži na eno od naslednjih sej odbora. Predlagani paket volilne zakonodaje prinaša novele zakonov o volitvah v DZ, o državnem svetu, o volitvah predsednika republike, o vladi, o lokalnih volitvah in o lokalni samoupravi, ki so v pristojnosti odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ter novelo zakona o poslancih, ki jo bo v četrtek presojala parlamentarna mandatno-volilna komisija.

>> Minister o reformi pravosodja
Minister za pravosodje Goran Klemenčič o reformi pravosodja in odzivih nanjo pravi, da na ministrstvu prisluhnejo pomislekom, vendar pa se ne ustrašijo vsake kritike. Spremembe so usmerjene v hitrejše postopke, poenoteno sodno prakso, večjo kvaliteto sojenja in procesno disciplino vseh udeležencev. Pri spremembah zakona o kazenskem postopku se glavna bitka po njegovih besedah bije okoli nekaj členov, tudi tistih, ki govorijo o krnitvi sodne preiskave.

>> Iskanje predsednika ljubljanskega okrajnega sodišča
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani. To je sicer že drugi poziv za novega predsednika okrajnega sodišča, potem ko se je aprila mandat iztekel Vesni Pavlič Pivk. Ljubljansko okrajno sodišče trenutno vodi začasna predsednica Nataša Kosec, saj se je prvi poziv končal neuspešno, torej brez izbire novega predsednika sodišča.

>> Okrajna sodišča založila 945 oporok
Med skrbnim pregledom so na vseh 44 okrajnih sodiščih našli 945 nerazglašenih oporok. Zaradi napake sodišč volje oporočiteljev po njihovi smrti niso bile izpolnjene, v zapuščinskem postopku se je imetje razdelilo po zakonu. Na vrhovnem sodišču morebitnim oškodovancem svetujejo, naj svoje pravice uveljavljajo s pravdo.

>> Zadeva Balkanski bojevnik
V zadevi Balkanski bojevnik je včeraj preko videokonference iz Urugvaja pričal Anastazij Martinčič, ki je bil v isti zadevi v Južni Ameriki obsojen na 13 in pol leta zapora. Na konkretna vprašanja sodnice in tožilke ni želel odgovarjati, saj ni dobil zagotovila, da zaradi pričanja v Sloveniji ne bo preganjan. Po njegovem so sicer obtoženi krivi.

>> Prijaznejši prostor za najmlajše priče
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so opozorili na pravice otrok, ki pridejo na sodišče kot priče. Zanje so uredili prijazen prostor, ki se nahaja v nemotečem okolju in je dostopnejši tako otrokom kot sodnikom in sodnemu osebju ter urejen po priporočilih varuha človekovih pravic in dobrih praks iz tujine.

>> Izbran novi generalni sekretar ZN
Varnostni svet ZN je za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije izbral bivšega portugalskega premierja in nekdanjega Visokega komisarja ZN za begunce Antonia Guterresa. Na prvem glasovanju z barvnimi lističi je dobil 13 glasov podpore in dva brez mnenja. Potrditi ga mora še Generalna skupščina, kar pa velja za formalnost.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pogrebna in pokopališka dejavnost
V skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki bo začel veljati 15. oktobra, bodo državljani lahko sami izbrali izvajalca pogrebnih storitev. Pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč, bo ostala v pristojnosti občin, medtem ko se bo pogrebna dejavnost, če bi bilo to mogoče, izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Občine morajo zagotoviti izvajanje 24-urne dežurne službe in pokopališko dejavnost najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. Občina, ki ni lastnik pokopališča ali nima urejene razpolagalne pravice, za upravljanje pokopališča uporablja določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zagotovi izvajanje pokopališke dejavnosti v skladu s 27. členom najpozneje v desetih letih od uveljavitve tega zakona.

>> Naloge delovnih teles DZ
Spremembe in dopolnitve > Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4), ki veljajo od 22. septembra, med drugim dopolnjujejo II. poglavje odloka, v katerem se v 8. točki pri Odboru za pravosodje dodaja obravnava predlogov zakonov, drugih aktov in problematik, ki se nanašajo na sistemsko urejanje omejevanja korupcije, na preučevanje in načrtovanje uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter na organizacijo in status Varuha človekovih pravic.

>> Prostori za pridržanje
Pravilnik o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje, ki bo začel veljati 15. oktobra, natančno določa normative, ki jih morajo pri projektiranju, gradnji in prenovi upoštevati načrtovalci, projektanti, izvajalci gradbenih in prenovitvenih del ter opremljevalci policijskih prostorov za pridržanje. Glede na dolžino trajanja pridržanja so normativi različno določeni za izvajanje pridržanja oseb do 12 ur in pridržanja oseb nad 12 ur.

>> Priznanja na področju pravosodja
Od 1. oktobra velja spremenjeni 3. odstavek 10. člena (primerjalnik besedila) > Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja, ki ureja podelitve in izročitve medalj ter diplom. Po novem se medalje javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem izročijo na svečan način na osrednji prireditvi ob dnevu pravosodja, in sicer:
    • generalni državni pravobranilec izroči javnim uslužbencem in funkcionarjem državnega pravobranilstva medalje iz prve alineje prvega odstavka 4. člena;
    • minister za pravosodje izroči medalje javnim uslužbencem ministrstva za pravosodje; javnim uslužbencem državnih tožilstev ter javnim uslužbencem in funkcionarjem državnega pravobranilstva pa izroči medalje iz druge alineje prvega odstavka 4. člena;
    • generalni državni tožilec izroči medalje državnim tožilcem; javnim uslužbencem državnih tožilstev pa izroči medalje iz prve alineje prvega odstavka 4. člena;
    • predsednik Vrhovnega sodišča RS izroči medalje javnim uslužbencem sodišč, sodnikom in drugim funkcionarjem sodišč.

>> Obračun trošarin
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah, ki velja od 1. oktobra, podrobneje določa obračunavanje in plačevanje trošarine za trošarinske izdelke, za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost. Novi pravilnik vsebuje tudi prilogo z obrazci in navodili za izpolnjevanje trošarinskega dokumenta.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 62
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Grob vdor v osebnost in zasebnost je tudi brez slabega namena še vedno to, kar je – 2. del    

dr. Andraž Teršek
   
V članku z enakim naslovom, a brez tokratne oznake, da gre za njegov drugi del oziroma nadaljevanje, sem opisal primer policijskega vdora v osebne podatke, zasebnost, ugled in dobro ime, pa tudi dostojanstvo posameznika. Policija je ravnala, kot da se res ne bi zavedala ustavnih in zakonskih meja svojih pooblastil in svoje pristojnosti. Četudi je bilo njeno ravnanje morda res v dobri veri, se je zdelo dovolj pomembno, da se ga naslovi tudi s pismenim pojasnilom policiji, z nadzornim pojasnilom iz urada informacijske pooblaščenke in s strokovnim pojasnilom pravoslovca. A kaj, ko v odnosu do slovenske policije to ponovno in očitno ni bilo dovolj, da bi zadoščalo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izbris subjekta iz sodnega registra po ZFPPIPP
Če dolžnik ni izpolnil vseh svojih obveznosti, je to ovira za izbris subjekta vpisa iz sodnega registra brez likvidacije tudi v primeru začetka postopka izbrisa, ko je izbrisni razlog, da dolžnik ne posluje na naslovu, ki je naveden v poslovnem registru.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 36 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 37 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 250 strokovnimi članki, več kot 360 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. oktober 2016 Plače JU za delo v tujini - indeks življenjskih stroškov OZN, London 1,2805 1,2317
1. oktober 2016 Plače JU za delo v tujini - indeks življenjskih stroškov OZN, Ženeva 1,3415 1,3537
1. oktober 2016 Plače JU za delo v tujini - indeks življenjskih stroškov OZN, Bruselj 1,1463 1,1707
30. september 2016 Povprečna mesečna bruto plača v RS za julij 2016, glede na junij 1.564,49 1.549,78 EUR (-0,9%)
30. september 2016 Povprečna mesečna neto plača v RS za julij 2016, glede na junij 1.018,70 1.010,78 EUR (-0,8%)
30. september 2016 Rast cen življenjskih potrebščin avgusta 2016 v primerjavi z julijem 0,0%
30. september 2016 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin do avg 2016 v primerjavi s povprečjem 2015 - 0,3%
1. oktober 2016 Temeljna obrestna mera za oktober, mesečna 0,0%
1. oktober 2016 Temeljna obrestna mera za oktober, letna 0,00%
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.