c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2022, številka 29 / letnik XX.
 
Confessio alterius alii non praejudicat.
Priznanje enega, ne prejudicira drugega.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Več dela, odločno višje plače in proti "enovitosti" sodnika
Časopis Delo je 27. junija 2022 objavil članek Mitje Felca z naslovom: "O spremembah se leta in leta samo razpravlja". Če sem prav razumel, naslov aludira na misel predsednika Vrhovnega sodišča RS mag. Damijana Florjančiča, citirano v članku, "da bi bili v sodstvu učinkovitejši, ni treba le čakati na posodobljeno zakonodajo". Pravniška srenja bi se, morda celo civilnodružbeno organizirana, na to morala - zaradi lastne soodgovornosti za stanje - odzvati. Menim, da je razprava o stanju in spremembah nujna ne glede na stalne zakonodajne spremembe ali pa prav zaradi njih. Stalne spremembe po mojem trdnem prepričanju prej slabijo kot krepijo sposobnost sodne veje oblasti za učinkovito opravljanje njene funkcije.Sprenevedajoče, svetohlinsko in nemoralno je vztrajati pri obstoječih plačah sodnikov. Zahtevnost njihovega dela in učinkovitost sojenja, ki bistveno prispevata h krepitvi pravice in resnice, zakonitosti in pravne države, terjata drugačno plačilo. Obenem je treba upoštevati medsebojni odnos med tremi vejami oblasti.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nadgrajena sodna praksa glede izdaje začasnih odredb
Vrhovno sodišče RS (VSRS Sklep I Up 109/2022) je nadgradilo in deloma spremenilo sodno prakso pri razlagi postopka in pogojev za izdajo začasnih odredb, s katerimi sodišče do pravnomočne odločitve v upravnem sporu zavaruje pravni položaj stranke pred posegi nosilcev oblasti. Z novostmi gre tudi za namero, da se prepreči težko popravljiva škoda na področju davčnega prava.
>> Instituta solastnine in skupne lastnine ter sodna praksa
V praksi je najbolje, če je določen subjekt (fizična ali pravna oseba) edini lastnik določenega premoženja. Tako razpolaganje, kot tudi upravljanje s takim premoženjem je dejansko najbolj enostavno, saj zanju ne potrebuje soglasja ostalih (so)lastnikov. Če vzamemo za primer nepremičnino - lahko jo proda, odda v najem, zastavi za najem hipotekarnega kredita, nekomu podari, zapusti, lahko na njej zamenja streho, opravi ostala nujna in nenujna vzdrževalna dela ipd.
>> Sodišče EU o pristojnosti za določitev sedeža agencije
Sklepi predstavnikov držav članic o določitvi novega sedeža agencije EMA (Evropska agencija za zdravila) in sedeža organa ELA (Evropski organ za delo) so politični akti brez zavezujočih pravnih učinkov, zato zoper njih ni mogoče vložiti tožbe za razglasitev ničnosti. Za določitev sedežev agencije EMA in organov ELA je pristojen zakonodajalec Unije in ne države članice.
>> Istospolno usmerjeni in (skupna) posvojitev otrok
Odrekanje možnosti skupne posvojitve partnerjema partnerske zveze dejansko nasprotuje samemu bistvu posvojitve, ki je v zagotovitvi stabilnega, ljubečega in podpornega okolja za otrokov razvoj, je presodilo Ustavno sodišče RS v odločbi U-I-91/21, Up-675/19 z dne 23. junija 2022. Ukrep vnaprejšnje izključitve partnerjev partnerske zveze od možnosti uvrstitve na seznam kandidatov za posvojitev ni primeren za dosego cilja varstva koristi posvojenca.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Javni poziv se zaključi 11. septembra 2022.
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju - primerjalnik spremenjenega besedila
Od 16. julija je v veljavi novela uredbe, ki med drugim ureja elektronsko vročanje s seznanitvijo, ki se opravi tako, da se naslovniku omogoči seznanitev z dokumentom s tem, da se mu na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje sporočilo o možnosti prevzema dokumenta iz informacijskega sistema za vročanje (elektronsko vročanje s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema) ali da se v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje dokument, ki se vroča (elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve prevzema).
>> Uredba o določitvi cen električne energije
Uredba, ki se bo uporabljala od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 94 - 97
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako ravnati z nepremostljivimi svetovnonazorskimi razlikami?    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Seveda, tako kot v drugih državah, kjer je že prej prišlo do popolne pravne izenačitve istospolnih partnerskih skupnosti z različnospolnimi, tudi v Sloveniji taka odločitev prispeva k delitvi duhov. Tisto, kar je za nekoga zmaga, je za drugega popoln moralni in svetovnonazorski poraz. To je normalno in posledica nazorskih razlik med nami, ki so v določenih primerih pač nepremostljive. Ključno vprašanje, ki se pri tem zastavlja, je, kako v ustavni, liberalni demokraciji ravnati z nepremostljivi svetovnonazorskimi razlikami?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izplačilo nadur
Delavec je upravičen do plačila za ure, ki presegajo polni delovni čas, tudi če niso bile izrecno odrejene kot nadurno delo, če jih je dejansko opravil in je delodajalec vedel zanje, pri čemer je upravičen do plačila skupaj z dodatkom tako za ure znotraj omejitev nadurnega dela kot ure, ki te omejitve presegajo. Tudi če delodajalec za odrejanje oziroma dopuščanje nadurnega dela nima zakonsko določenega razloga, to ne pomeni, da delavec za ure preko polnega delovnega časa, ko je opravljal delo z vedenjem delodajalca, ni upravičen do plačila.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
dr. Renata Salecl:
Ameriško poletje jeze
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.