c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2021, številka 34 / letnik XIX.
 
Actus omissa forma legis corruit.
Pravni posel pade, če je izpuščena z zakonom predpisana oblika.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odpuščanje zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, kot način spodbujanja k upokojevanju?
V javnem sektorju je po prenehanju prisilne upokojitve, uvedene z ZUJF, moč zaznati problem, da se po sedanji ureditvi zaposleni pogosto ne odločijo za upokojitev, čeprav izpolnjujejo enega ali oba pogoja. K temu pripomorejo spodbude, ki jim jih je prinesel ZPIZ-2G (40 odstotkov pokojnine in povečevanje osnov za odmero). Ker se je zelo malo direktorjev javnih zavodov pripravljenih soočiti s tem na način, da se tudi od starejših delavcev zahteva polno izpolnjevanje delovnih nalog, se pojavljajo ideje, da bi uporabili inštitut odpuščanja zaposlenih iz poslovnih razlogov.Osnova za ugotavljanje viškov iz poslovnih razlogov je opredeljena v ZDR-1, nadgrajujejo pa jo običajno kolektivne pogodbe. Vedno velja, da se lahko odpove pogodba o zaposlitvi le, če prenehajo (utemeljene) potrebe po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, in sicer zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov. V praksi bi pri javnih institucijah lahko govorili o ekonomskih razlogih le, če bi prišlo do dogovora z ustanoviteljem, da se zmanjša financiranje ob istočasnem zmanjšanju izvajanja opredeljenih nalog javne ustanove.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Tudi zagovorniku načela enakosti je močno »zdrsnilo«    

dr. Andraž Teršek
   
Odločilna odločitev je v rokah ljudi, ljudstva: ali bodo ljudje dovolili, da javna oblast, javne institucije, mediji in posamezniki med ljudi in v ljudi vnesejo nov razdor, novo polarizacijo, nov etiketizem, nov temelj strahu, prestrašenosti pred drugimi ljudmi, odklonilnosti, zavračanja, medsebojnega žaljenja, zmerjanja, obtoževanja in sovražnih nagnjenj: si ali nisi cepljen proti covidu. Dovoliti, da se to (ker se je že zgodilo in se množično dogaja, stopnjevano) v državi in družbi zakorenini, bo pomenilo odpovedati se zadnjemu zrnu osebnega dostojanstva, integritete, umnosti, razumnosti in samospoštovanja - posameznika kot osebe, človeka.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Plačana odsotnost z dela in brezplačen vrtec
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) od leta 2019 zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan. S 1. septembrom 2021 pa se med drugim ponovno uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom. Brezplačen vrtec bo zagotovljen tudi za nekatere druge primere.
>> Vložitev tožbe na plačilo prispevkov
Delodajalec svoji delavki ni plačeval prispevkov za socialno zavarovanje. Delavka je dobila plačo (neto), sedaj pa je ugotovila, da je očitno delodajalec prispevke obdržal. Če želi, da se prispevki obračunajo in plačajo, ali lahko vloži tožbo na delovno sodišče? Delodajalec namreč trdi, da je v skladu s sodno prakso to stvar davčnih organov, ne pa sodišča.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)
Novela ZZK-1E, ki je začela veljati 22. avgusta, je bila nujna zaradi zadnje novele SPZ-B, ki je v slovenski pravni red prinesla institut povezanih nepremičnin. Med ključne posege sodijo tudi določbe, ki so povezane z digitalizacijo postopka pred overitvijo zemljiškoknjižnega dovolila, torej postopka pred Finančno upravo. Novela prinaša podlago, da bo lahko notar pogodbo poslal po elektronski poti in po tej isti poti prevzel tudi potrdilo o plačilu davka. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
Novela, ki je v uporabi od 23. avgusta, določa izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun. Med izjemami so tako zaposleni v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo, osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode, in za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. Prav tako je določeno, da se bo samotestiranje izvajalo za učence 7., 8. in 9. razreda ter dijake, sredstva pa bodo zagotovljena iz proračuna RS. >> Več
>> Dopolnitev Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu
Dopolnitev, ki je začela veljati 24. avgusta, je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izjemoma ne velja pogoj PCT. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka - novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 131 do 134
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Nedobroverna uporaba nepremičnine
Lastnik ni dolžan posebej utemeljevati svojega prikrajšanja v povezavi z brezplačno uporabo njegove nepremičnine s strani osebe, ki za to nima pravnega naslova. V tem razmerju gre za lastninsko pravico, ki uživa posebno varstvo že po 33. členu Ustave. Odraz njenega varstva je tudi ureditev v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ), ki dolžnosti plačila uporabe stvari odvezuje zgolj dobrovernega lastniškega posestnika, nasprotno pa je nedobroverni posestnik lastniku dolžan povrniti korist, ki jo je prejel, ne da bi moral lastnik posebej utemeljevati svoje prikrajšanje.

 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.