c S

Novi Zakon o varstvu okolja prinaša rešitve za težave z odpadki

19.08.2021 13:25

Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) prinaša nove rešitve, s katerimi se urejajo najbolj pereči problemi na področju varstva okolja, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki.

 

Na problem neodgovornega ravnanja z odpadno embalažo je opozorila že Gospodarska zbornica Slovenije. Iz njihove analize je razvidno, da trenutni sistem ne dosega okoljskih ciljev, odgovorna podjetja pa ne izvajajo obveznosti odvoza. Znano je, da je na skladiščih izvajalcev javnih služb (IJS), po ocenah Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG), ostalo neprevzete 30 % zbrane komunalne odpadne embalaže. Zaradi tega je bila država iz proračuna primorana finančno intervenirati. Nakopičena embalaža lahko predstavlja veliko okoljsko nevarnost, zaradi požarov in drugih posledic pa tudi nevarnost človeku.

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo pripravili novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), da se omenjena problematika uredi na okoljsko varen način, tako kot to zahtevajo evropske direktive, predvsem pa pošteno z vidika »povzročitelj plača«.

Na področju odpadkov ZVO-2 na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO).

Na MOP smo prepričani, da bo ZVO-2 postavil nove in zdrave temelje sistemu PRO, v katerem je zajeta tudi odpadna embalaža, ki bo učinkovit, pregleden in tudi stroškovno optimalen. V ta namen bo ZVO-2 za vsak masni tok odpadkov določil zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike. Ti bodo nato predelali odpadke, ki so nastali kot posledica dajanja proizvodov na trg. V tem primeru ne bo možnosti za sprenevedanje in neodgovorno ravnanje, saj bo ta organizacija samostojno odgovorna za določen masni tok.

Tak sistem se je v tujini izkazal za najbolj učinkovitega. Belgija in Češka sta odličen primer, da pri ravnanju z odpadki konkurenčnost ne more biti prvi cilj, temveč mora biti prvi cilj okoljska odgovornost. V posameznih državah članicah EU so z vidika števila organizacij PRO za področje odpadne embalaže vzpostavljene različne oblike organiziranosti. Z vidika števila organizacij v Evropi imajo poleg Belgije in Češke vzpostavljen sistem ene organizacije PRO za posamezen odpadkovni tok tudi Ciper, Grčija, Francija, Finska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija in Švedska.  

Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije. Te narekujejo, da mora biti ZVO-2 sprejet v čim krajšem času.

Namen ZVO-2 je sicer spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Cilji novega zakona so zlasti:

 • preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
 • ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
 • trajnostna raba naravnih virov,
 • zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
 • odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
 • povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
 • opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se:

 • spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, uresničevanju obnovljive rasti in pospeševanju prehoda na krožno gospodarstvo,
 • spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in
 • plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov.

Ta zakon določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi s preprečevanjem ali zmanjševanjem nastajanja odpadkov, škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je nujno za prehod na krožno gospodarstvo in za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti EU.

Ravno v tem tednu na MOP potekajo intenzivni pogovori z relevantnimi deležniki (nevladne organizacije, gospodarstvo, lokalne skupnosti in drugimi), s katerimi usklajujemo zadnje podrobnosti, preden bo zakon poslan na vlado.

 • Ministrstvo za okolje in prostor