c S

Vlada novelirala nekatere odloke in uredbo o izvajanju presejalnih programov

20.08.2021 15:08

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe določenih odlokov, ki določajo ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. S spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je določila izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun. Sklenila je, da se bo v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, za učence in dijake izvajalo samotestiranje.

Vlada izdala novelo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je vlada določila izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun.

Med izjemami so zaposleni v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo, osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode, in za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. Prav tako je določeno, da se bo samotestiranje izvajalo za učence 7., 8. in 9. razreda ter dijake, sredstva pa bodo zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije.

Sprememba tretjega odstavka 7. člena uredbe določa, da minister poleg določanja najvišje višine povračil za zdravstveno storitev iz prvega odstavka 6. člena in načina izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov določi tudi stroške izdaje testov HAG za samotestiranje.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG).
Za učence in dijake se bo v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvajalo samotestiranje.

Veljavnost odloka je določena za sedem dni, kar pomeni, da začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok določa, da je proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu dovoljen vsem športnikom, kot jih določa omenjeni zakon. Dovoljena je tudi športno rekreativna dejavnost ter izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.

Za izvajanje športnih tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje, mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza ali organizator športnega tekmovanja imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci se tekmovanj lahko udeležijo, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. V tem delu se odlok sklicuje na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Tako je ustreznost dokazil sedaj enotno urejena za vsa področja, tudi za izvajanje programov v športu.

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost ter izvajalci programov usposabljanj, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG. Tedensko testiranje ni potrebno, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, pogoji za športnike, organizacijsko osebje in gledalce športnih tekmovanj ne veljajo, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Določena je obveznost organizator športnega tekmovanja, da s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce o pogojih, ki so potrebni za udeležbo na športnih tekmovanjih.
Organizator izvaja tudi nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za udeležbo na tekmovanjih izvaja organizator športnega tekmovanja. Pri tem mora vzpostaviti neposredno preverjanje pogojev že ob vstopu na športno tekmovanje.

Za izvajanje športnih dejavnosti, ki so dovoljene s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporablja odlok, ki določa uporab zaščitne maske.

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Tako se določa, da za gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode, druge pravne osebe zasebnega prava, Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa določa, da se navedene dejavnosti lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v eni od držav v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Osebam, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil, testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Strokovna svetovalna skupina Ministrstva za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 je zaradi poslabšanja stanja sprejela stališča, ki so upoštevana tudi v tem Odloku o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS. Za izvajanje avtotaksi prevozov, javnih linijskih prevozov, posebnih linijskih prevozov, stalnih izvenlinijskih prevozov in občasnih prevozov potnikov, je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu.

Izvajanje avtotaksi prevozov je dovoljeno le, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila in uporabo obraznih zaščitnih mask in, če voznik enkrat tedensko opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in ima dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vozniku avtotaksi vozila testiranja ni treba opraviti, če izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Tudi za osebje upravljavca žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav, velja, da sme uporabljati žičniške naprave le pod pogojem, da enkrat tedensko izvede testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in ima dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Osebju upravljavca žičniških naprav testiranja ni treba opraviti, če izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ostali uporabniki žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog morajo izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, z določenimi izjemami. Izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz drugega odstavka 3. člena tega odloka ni potrebno za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, ter otrok do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev, prav tako pa omejitve iz 3. člena tega odloka ne veljajo v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Glede na hiter porast okužb z različico delta v državah članicah EU, v posledici česar obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije novega koronavirusa v Sloveniji, je vlada sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, upoštevaje vsebino Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 z dne 7. januarja 2021, ki je bil zaradi pojenjanja pandemije spremenjen dne 9. aprila 2021.

Za zaposlene v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, v igralnicah, igralnih salonih in prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski in kongresni dejavnosti, gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah in v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program še naprej velja obvezno tedensko testiranje s testi HAG ali PCR, v kolikor ti zaposleni niso prebolevniki ali cepljeni proti covid-19.

Predlagani odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode.

Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Odlok v primerjavi z veljavnim odlokom določa tedensko testiranje na virus SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, razen če te osebe izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja. Osebe iz prejšnjega stavka, ki občasno izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, morajo izpolnjevati pogoj PCT, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v takem primeru je pri pogoju testiranja veljavnost HAG testa 48 ur in PCR testa 72 ur, saj se te osebe zaradi le občasnega izvajanja verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja ne rabijo tedensko testirati).

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev

Vlada je izdala Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom.

Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri izvajanju kulturnih storitev. Odlok v primerjavi z veljavnim odlokom določa tedensko testiranje na virus SARS-CoV-2 za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve in prihajajo v neposredni stik s končnimi uporabniki, razen če te osebe izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja. Osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve in prihajajo v neposredni stik s končnimi uporabniki in nastopajoči, ki le občasno sodelujejo ali nastopajo, morajo izpolnjevati pogoj PCT, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v takem primeru je pri pogoju testiranja veljavnost HAG testa 48 ur in PCR testa 72 ur, saj se te osebe ne rabijo tedensko testirati).

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Z Odlokom vlada podaljšuje obdobje, ko se osebo, ki je bila cepljena zoper COVID-19, ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, iz šest mesecev na devet mesecev od dne, ko se vzpostavi polna zaščita po cepljenju.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje spremenila obdobje, ko se osebo, ki je bila cepljena zoper COVID-19, ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, iz šest mesecev na devet mesecev od dne, ko se vzpostavi polna zaščita po cepljenju. S spremembo se tudi usklajuje zapis imen in proizvajalcev cepiv proti COVID-19 v tem odloku in Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala novelo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Predlagane spremembe sledijo predlogu svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje.

S tem odlokom se do 29. avgusta 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

- Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
- Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19;
- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
- Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Nomotehnično je podaljšanje veljavnosti pripravljeno v obliki spremembe končne določbe zadevnih odlokov. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprejela predlog sprememb in dopolnitev Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19

Nacionalna strategija za cepljenje proti covid-19 se dopolnjuje zaradi novih znanstvenih spoznanj v zvezi s cepivi in cepljenjem. Skladno s spremembami v dovoljenju za promet z določenimi cepivi, ki so registrirana za osebe stare 12 let in več, so ta cepiva dostopna tudi za otroke in mladostnike v starosti od 12 do 18 let.

Vlada Republike Slovenije je 3. 12. 2020 sprejela strategijo in jo zaradi novih okoliščin ter spremenjenih epidemioloških razmer posodobila 1. 3. 2021, 10. 3. 2021, 1. 4. 2021, 15. 4. 2021 in 22. 4. 2021. S tem sklepom se spreminja Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19 in Priloge 2, Priloga 4, Priloga 6 in Priloga 7.

Strategija na novo določa, da osebe s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo) in težje imunsko oslabljene osebe lahko prejmejo tretji odmerek dvoodmernega cepiva proti COVID-19 v skladu s presojo lečečega specialista (odločitev je individualna). Glede na nova spoznanja in odobreno registracijsko dokumentacijo posameznih cepiv proti COVID-19 se bodo priloge strategije ter priporočila glede prednostnih skupin in poživitvenih odmerkov sproti posodabljali in objavljali na spletni strani NIJZ in MZ.

Glede na zadostno razpoložljivost cepiv si osebe lahko izberejo vrsto cepiva, cepljenje pa se lahko izvaja tudi brez predhodnega naročanja. Po uvedbi digitalnega covid EU potrdila se od 1. 7. 2021 osebam po potrebi izda tudi pisno digitalno covid potrdilo EU. Z namenom zagotovitve čim večje dostopnosti cepljenja, se cepljenje v cepilnih centrih lahko opravi tudi pri osebah brez stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, stroške storitve cepljenja plačajo osebe same.

Prilogi 2 in 4 strategije sta na predlog Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke dopolnjeni z novimi informacijami o že odobrenih in kandidatnih cepivih.

Priloga 7 je dopolnjena z novo starostno skupino od 12 do 18 let ter posodobljena glede na predvideno število oseb za cepljenje.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Slovenija pošilja materialno pomoč Severni Makedoniji

Vlada je danes sprejela odločitev, da se Republiki Severni Makedoniji prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite za soočanje z gozdnimi požari pošlje materialno pomoč v obliki motornih žag, nahrbtnikov za gašenje in požarnih metel. Ocenjena vrednost pomoči, skupaj s prevozom, znaša 76.000 evrov. Sredstva bodo zagotovljena iz proračunske rezerve, sklep pa bo izvedla Uprava za zaščito in reševanje.

Pristojni organ Republike Severne Makedonije je 3. avgusta letos prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaprosil za mednarodno pomoč pri obvladovanju požarov v naravnem okolju, ki so prizadeli več območij Republike Severne Makedonije, zlasti vzhodni in severovzhodni del države. Zaradi številnih intervencij so bili njeni nacionalni viri izčrpani, zaradi česar je Republika Severna Makedonija 3. avgusta najprej zaprosila za pomoč v obliki gasilskih vozil z moštvom, 4. avgusta tudi v obliki zmogljivosti za gašenje gozdnih požarov iz zraka ter 13. avgusta za pomoč v obliki gasilske opreme.

Slovenija bo skladno z zaprosilom za pomoč Makedoniji prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite zagotovila materialno pomoč v obliki desetih motornih žag, štiristo nahrbtnikov za gašenje in sto požarnih metel v skupni vrednosti 76.000 evrov.

Vir: Ministrstvo za obrambo

  • Vlada Republike Slovenije, 20. avgust 2021