c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2021, številka 12 / letnik XIX.
 
Sententia facit ius.
Sodba ustvarja pravo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti pri odrejanju karantene
Vlada je v torek sprejela nov predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, s katero nadomešča predlog prvotne novele, ki ga je določila 10. marca. Med drugim je novo to, da bo oseba, ki jo bosta v karanteno napotila NIJZ ali policija, morala podpisati izjavo o seznanitvi s karanteno, v nasprotnem primeru ji bo karantena odrejena z odločbo ministrstva.

S podpisom se bodo osebe zavezale, da bodo karanteno prestajale na domu, kar pomeni, da bodo sprejele obveznosti, ki izhajajo iz napotkov v izjavi in navodil NIJZ. Ker gre za prostovoljno odločitev osebe in ne za oblastno odločitev organa, s katerim bi osebi naložil dolžnost, novela zakona ne predvideva pravnega sredstva zoper izjavo. Za osebe, ki izjave ne bodo podpisale, novela zakona določa, da se jim odredi ukrep karantene na domu z odločbo ministrstva za zdravje. V tem primeru bo posameznik imel možnost vložitve pravnega sredstva zoper odločbo ministrstva.Če je v karanteno napotena zaposlena oseba, mora v roku 24 ur o tem obvestiti svojega delodajalca. Kadar je z zakonom določeno, da osebi, ki prestaja karanteno na domu, pripada nadomestilo plače ali druge pravice iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, lahko nadomestilo plače ali druge pravice uveljavlja z izjavo iz tega zakona.

Za namen izvajanje nadzora nad karanteno na domu predlog novele določa evidenco podatkov, ki jo upravlja NIJZ in do katere dostopa zdravstveni inšpektorat, glede na nov predlog pa tudi ministrstvo in policija.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> (Ne)ustavnost odpovedi zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
Ustavno sodišče je s sklepom U-I-16/21 začasno zadržalo izvrševanje tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih. Zadržane določbe bi delodajalcu omogočile, da bi smel dati delavcu odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga, ker je ta izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Zadržanje izvrševanja daje slutiti, da se Ustavno sodišče nagiba k temu, da bi takšen odpovedni razlog ocenilo kot neustaven.

>> Sprejeta pokojninska novela
DZ je sprejel pokojninsko novelo, po kateri se bo prehodno obdobje za izenačitev odmernega odstotka za moške z odmernim odstotkom za ženske končalo že 1. januarja 2023, ne pa šele dve leti pozneje. Poleg tega zvišuje najnižjo invalidsko pokojnino in zagotovljeno pokojnino.

>> Denarno nadomestilo staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici
Poslanci DZ so sprejeli novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela.

>> Nekateri protikoronski ukrepi podaljšani do konca junija
Vlada je podaljšala ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka do konca junija. Do konca junija je podaljšala tudi ukrepe na področju postopkov zaradi insolventnosti in na davčnem področju.

>> V rdečih regijah znova omejeno gibanje
Vlada je na sredini seji odločila, da se v obalno-kraški, goriški in koroški regiji, ki so glede na epidemiološko stanje ponovno obarvane v rdeče, ponovno uvede omejitev gibanja na regijo. Gibanje bo tako dovoljeno med občinami znotraj posamezne regije. Medtem pa je prehajanje med rdečimi in drugimi regijami prepovedano v obe smeri.

>> Nočna omejitev gibanja bo trajala od 22. do 5. ure
Vlada je odločila, da bo odslej nočna omejitev gibanja trajala od 22. do 5. ure. Pri zbiranju oz. druženju, prireditvah in shodih vlada ni sprejela nobenih sprememb. V vseh regijah je dovoljeno zbiranje do deset ljudi, prav tako so dovoljene prireditve in shodi do deset ljudi.

>> Vstop v Slovenijo samo z negativnim izvidom testa PCR
Vlada je odločila, da je vstop v Slovenijo možen samo z negativnim rezultatom testa PCR, ne pa tudi z negativnim hitrim testom. To velja tudi za prekinitev karantene. Vlada je tudi odločila, da dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne bodo več potrebovali sedemdnevnega negativnega testa.

>> Sodniki med prednostnimi skupinami za cepljenje
Strategija cepljenja proti covidu-19 med prednostne skupine za cepljenje uvršča tudi zaposlene v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema. Medtem ko so se sodniki že začeli cepiti, pa so se tožilci in odvetniki obrnili na ministrstvo za zdravje, naj se tudi njih uvrsti med prednostne skupine, a odgovora še niso prejeli.

>> Lani manj začetih stečajev
Država je z obsežnimi ukrepi ublažila vpliv koronske krize na likvidnost podjetij in brezposelnost. Trenutno stanje v podjetjih je razmeroma dobro in je nad pričakovanji, kažejo ocene GZS ter dveh največjih bank v državi. OZS pa opozarja, da je stanje slabo v delu malega gospodarstva, ki je zaradi epidemije zaprt oz. posluje omejeno.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Banke NE, kreditojemalci DA; ali priznanje in čast Višjemu sodišču v Mariboru    

dr. Andraž Teršek
   
Konkretneje, če je banka v kreditno pogodbo vključila element, ki povsem spremeni njeno temeljno naravo in namen, mora biti tudi opozorilo o tem elementu bistveno obsežnejše in bolj poglobljeno, kot to velja za običajne pogodbene elemente, s katerimi potrošnik redno računa. Zato ne zadošča le seznanjenost z možnostjo zvišanja in znižanja cene kredita, ampak mora banka izrecno opozoriti potrošnika, da je sprememba cene kredita »neomejena« (t. i. »izrecno opozorilo na neomejenost tveganja«) in da sprememba lahko tudi znatno škodi potrošniku; celo do te mere, da je lahko tveganje zanj neobvladljivo. Za presojo pravnega vprašanja o »nepoštenosti« namreč ni bistveno, ali se je po sklenitvi pogodbe valutno tveganje dejansko uresničilo in v kolikšni meri. »Za presojo je odločilno, da je valutna klavzula, ki ni ustrezno omejena, nedopustna pogodbena vsebina.« Pika!
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Biometrične osebne izkaznice
Spremembe in dopolnitve > Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1), ki bodo začele veljati 3. aprila, uporabljati pa se bodo začele 3. januarja 2022, usklajujejo zakon z Uredbo 2019/1157/EU in se bodo tako ob vlogi za izdajo osebne izkaznice zajeli biometrični podatki podobe imetnika in prstnih odtisov, ki se bodo zapisali na pomnilniški medij obrazca osebne izkaznice. Osebni izkaznici bo predpisana vloga nacionalnega nosilca elektronske identitete in povečana bo njena uporabnost za nastopanje v pravnem prometu z dodanimi podatki o državi in kraju rojstva, pošti ter poštni številki.

>> Volitve članov Sodnega sveta
15. junija bodo volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve dveh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 29. marec.

>> Pregled veljavnih odlokov za zajezitev epidemije
Vlada je podaljšala večino ukrepov za teden dni, do 26. marca, ter sprostila nekaj omejitev po regijah. Po novem so dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do 10 ljudi, nespremenjena ostaja omejitev gibanja ponoči. 22. marca so lahko gostinci tudi v primorsko-notranjski regiji, poleg tistih v posavski in jugovzhodni, odprli terase in vrtove lokalov (ob upoštevanju higienskih navodil NIJZ). V obalno-kraški regiji pa so lahko vrata pod določenimi pogoji odprle vse trgovine, kot to velja v preostalem delu države. Poleg tega od 19. marca v obalno-kraški regiji ni več omejeno gibanje le na to regijo, prav tako je dovoljeno zbiranje do deset ljudi.

>> Zvišanje prispevkov za osebno dopolnilo delo
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki bo začela veljati 1. aprila, določa, da višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 8,41 evra, za zdravstveno zavarovanje pa 2,4 evra.

 
 
> Drugi novi predpisi: UL št. 40 do 42
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pogodbena kazen za kršitev konkurenčne klavzule
Ni mogoče enačiti pojmov odškodninske odgovornosti in pogodbene kazni, saj gre za dva različna instituta, ki izvirata iz različnih pravnih temeljev. Na podlagi Obligacijskega zakonika (OZ) ima upnik pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo, če mu ta sploh ne bi nastala.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2001, je doživel že 21 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

V časovni lestvici je vseh 22 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 9. člen Zmed o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 150 strokovnimi članki in več kot 330 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
27. marec 2021 Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) 
 
27. marec 2021 Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) 
 
27. marec 2021 Zakon o nagradi Zlata čebela (ZNZČ) 
 
27. marec 2021 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ) 
 
27. marec 2021 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 
 
1. april 2021 Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) 
 
1. april 2021 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
1. junij 2021 Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) 
 
27. junij 2021 Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.