c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2020, številka 47 / letnik XVIII.
 
Iustitia nemini neganda.
Pravno varstvo se ne sme nikomur odreči.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kdo so upravičenci in kakšni so pogoji za povračilo fiksnih stroškov?
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28. novembra in vpliva na 38 drugih zakonov, smo za lažje razumevanje opremili s podrobnimi obrazložitvami po posameznih členih. PKP6 predvsem podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe (pregleden seznam), poglavitna novost pa je delno kritje fiksnih stroškov podjetjem (obrazložitev 109. člena).Do kritja fiksnih stroškov bo upravičena pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE vsaj enega zaposlenega, samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2, je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Za dodelitev pomoči bo moral upravičenec izpolnjevati dva pogoja, in sicer nezmožnost opravljanja svoje dejavnosti ali opravljanje v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije in upad prihodkov od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 vsaj za 30 odstotkov glede na enako obdobje leta 2019.

PKP6 med drugim ureja tudi vprašanje upravičenja do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela delavca zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi višje sile ob ustavitvi javnega prevoza (obrazložitev 24. člena).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US brez vsebinske presoje o odvzemu otrok
Ustavni sodniki o primeru odmevnega odvzema mladoletnih otrok materi ne bodo vsebinsko odločali. Ustavne pritožbe matere namreč niso sprejeli v obravnavo oziroma so jo zavrgli, saj so ocenili, da za to ne izpolnjuje zakonskih pogojev. Odločitev ustavnih sodnikov ni bila soglasna. Predsednik sodišča Rajko Knez se je v delno odklonilnem ločenem mnenju zavzel, da bi moralo ustavno sodišče izvesti oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v delu, ki ureja izvršbo glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki.

>> Procesni roki med spomladanskim valom v nenujnih zadevah niso tekli
Po mnenju vrhovnega sodišča (VSRS Sklep I Ips 31936/2014) je za presojo, ali je rok za vložitev pravnega sredstva med prvim valom epidemije tekel ali ne, odločilno, ali je bila zadeva nujna. Glede na to je sklep višjega sodišča v nenujni zadevi obsojenca, ki je predlagal nadomestitev zaporne kazni z delom v splošno korist, razveljavilo in mu ga vrnilo v vnovično odločanje.

>> Sodba, ki je ohromila informacijskega pooblaščenca
Informacijski pooblaščenec (IP) je 13. februarja 2019 oglobil odvetniško pisarno, ker je kršila prvi odstavek 8. člena ZVOP-1 in s tem storila prekršek po 1. točki prvega odstavka 91. člena istega zakona. Kršitev je bila storjena v letih 2016 in 2017 z obdelavo osebnih podatkov brez zakonske podlage ali osebne privolitve. Odvetniška pisarna se je na odločbo IP pritožila in pri tem izbrala izredno premišljeno pot, ker je poleg uveljavljanja številnih drugih prepričljivih materialnopravnih argumentov za neobstoj očitanih ji prekrškov, izpodbijala tudi veljavnost določb ZVOP-1.

>> Referendum o vojaških naložbah po odločitvi večine v DZ nedopusten
DZ je z 51 glasovi za in 33 proti potrdil sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o zakonu o investicijah v Slovenski vojski. V koaliciji so poudarjali, da zakon izpolnjuje vse pogoje, po katerih je referendum nedopusten, v štirih opozicijskih strankah so trdili nasprotno. V Levici so napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.

>> Številne novosti na področju varstva javnega reda in miru
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novega zakona o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim uvaja prekršek hrupa ob pridobljeni anonimni prijavi in hkratni osebni zaznavi policista. Policisti bodo imeli pooblastilo, da za preprečitev nadaljevanja kršitve odredijo izklop elektrike. Poleg tega predlog ločeno ureja nasilje v družini na področju zagotavljanja javnega reda in miru. Predlog tudi dodatno inkriminira nedostojno vedenje v obliki razkazovanja spolnih organov na javnem kraju, kjer je večja koncentracija ljudi ali se nahajajo otroci. Pripombe na predlog prenovljenega zakona je mogoče oddati do 4. januarja.

>> Noveli ZKP zelena luč odbora
Odbor za pravosodje je včeraj po več urah razprave dal zeleno luč vladnemu predlogu novele zakona o kazenskem postopku. Največ razprave je bilo namenjeno členu, ki vsakomur daje pravico dostopa do informacij javnega značaja v posameznih kazenskih zadevah, in členu, ki določa 90-dnevni rok, v katerem mora tožilec sprejeti odločitev o kazenski ovadbi.

>> PKP7 z dodatno pomočjo gospodarstvu
Vlada namerava v kratkem v obravnavo v DZ poslati predlog že sedmega protikoronskega zakona, kot je razvidno iz osnutka, ki kroži v javnosti, pa bo ponudil dodatno pomoč gospodarstvu. Prinaša tudi solidarnostni dodatek za upokojence, zamrznitev minimalne plače ter pravno podlago za izvedbo množičnega testiranja na novi koronavirus.

>> Predlog sprememb meja volilnih okrajev
Ministrstvo za javno upravo v osnutku novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ) predlaga spremembe, ki zadevajo 16 volilnih okrajev. Pri pripravi so izhajali iz veljavne ureditve in jo spremenili v delu, za katerega je ustavno sodišče odločilo (Odločba U-I-32/15), da ne ustreza več merilom za oblikovanje volilnih okrajev. To so približno enako število prebivalcev, geografska zaokroženost in skupne kulturne ter druge značilnosti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Varstvo osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj
31. decembra bo začel veljati Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo (EU) 2016/680. Zakon natančno ureja obdelavo osebnih podatkov na področju dela štirih pomembnih upravnih organov: Policije, Državnega tožilstva, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave za probacijo. Zakon določa tudi izjeme, ko na podlagi določenih zakonskih kriterijev področni zakoni lahko omejijo posameznikov dostop do njegovih osebnih podatkov ali popravljanje teh podatkov. Gre za primere, ko Policija, skladno z zakonom, deluje prikrito, prav tako pa v svojih odločbah tudi Informacijski pooblaščenec ne bo smel razkriti podatkov iz (operativnih) akcij Policije, saj bi lahko prišlo do škode za predkazenske ali kazenske postopke, če bi ta informacija postala javna. Eno izmed osnovnih načel, ki jih določa zakon, je prepoved diskriminacije glede obdelave osebnih podatkov.

>> Pridobivanje podatkov iz prekrškovnih evidenc
12. decembra začnejo veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi, ki prinašajo nove obrazce za pridobivanje podatkov iz evidence prekrškovnega organa, evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških in iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu. Poleg tega se skrajšuje rok hrambe zahtev za pridobitev podatkov iz prekrškovnih evidenc in kopij izdanih potrdil iz petih na dve leti od prejema zahteve.

>> Proračun RS za leti 2021 in 2022
28. novembra so začeli veljati spremembe > Proračuna RS za leto 2021, Proračun RS za leto 2022 ter Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), ki se bodo začeli uporabljati 1. januarja 2021, razen Proračuna za leto 2022, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2022. Proračuna med drugim prinašata zvišanje povprečnine, neomejen obseg sredstev v splošni proračunski rezervaciji za financiranje ukrepov zaradi epidemije v letu 2021 ter zvišanje letnega dodatka za upokojence. 2. decembra pa je začel veljati še Zaključni račun proračuna RS za leto 2019.

>> Sredstva za investicije v Slovenski vojski
Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), ki bo začel veljati 12. decembra, ureja zagotavljanje sredstev za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, določenih s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske in srednjeročnimi obrambnimi programi za njegovo izvedbo.

>> V naročilno knjigo le nujni podatki
Novela > Zakona o pacientovih pravicah, ki bo začela veljati 16. decembra, določa, da izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne medicine, ginekologu, pediatru in zobozdravniku ter za preventivne preglede, pri katerih ni čakalnih dob in paciente vpisujejo v naročilno knjigo, v knjigo ne vpisujejo več zaporedne številke vpisa pacienta, razloga obravnave in navedbe o izvedbi zdravstvene storitve. Poleg tega novela določa, da mora pacient predložiti napotno listino s stopnjo nujnosti "zelo hitro" v sedmih, in ne več petih dneh, napotno listino s stopnjo nujnosti "hitro" ali "redno" pa v 21, in ne več 14 dneh po njeni izdaji.

>> Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
Spremembe > Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki so začele veljati 28. novembra, zvišujejo najvišjo možno višino dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta iz največ 10 na največ 30 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca.

>> Podaljšana veljavnost vozniških dovoljenj
1. decembra je začela veljati sprememba > Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS, ki vozniškim dovoljenjem, teoretičnim delom vozniških izpitov in izkaznicam o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi začasne prepovedi potečejo do 17. decembra, podaljšuje veljavnost do 28. februarja 2021.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 171 - 178
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Administrativno zlo    

mag. Martin Jančar
   
Nekatere napake namreč povzročijo posledice, ki so čisto konkretne in vplivajo na eksistenco človeka v realnem življenju. Pri kazenskih sodbah lahko tak človek preživi neupravičeno nekaj časa v zaporu, pri upravnih odločbah je lahko recimo onemogočen pri podpori, ki jo država zagotavlja v ustavni kategoriji socialne države, ali celo odstranjen iz države, nezmožen dobiti zaposlitev in tako naprej in tako naprej. Pri tem se pogosto izkaže, da je po ugotovljeni napaki pred osebo, ki je posledice utrpela, še dolg križev pot, da pride do povračila za pretrpljeno, naj bo to izraženo v denarju ali kako drugače.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Poročanje o trgovinskih ovirah na tretjih trgih
Evropska komisija je uvedla nov pritožbeni sistem - Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop na trge izven EU ter o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU ter v okviru splošne sheme preferencialov.

>> Komisija obnovila zavezo krepitvi temeljnih pravic v EU
Evropska komisija je včeraj predstavila novo strategijo za okrepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU, ki potrjuje obnovljeno zavezo, da se zagotovi celovita uporaba Listine. Komisija bo od naslednjega leta naprej predstavljala letno poročilo, v katerem bo proučila, kako države članice uporabljajo Listino na izbranih tematskih področjih.

>> Pravila o davčni preglednosti tudi za digitalne platforme
Finančni ministri EU so v torek podprli razširitev evropskih pravil o davčni preglednosti na digitalne platforme, kot so Amazon, Airbnb in Uber, tako da bi tudi te plačevale pravičen delež davkov. Načelni dogovor bodo pozneje sprejeli po pisnem postopku, saj na videokonferenci uradnih odločitev ne morejo sprejemati.

>> Zaostritev pravil glede splava na Poljskem ogroža življenja žensk
Evropski poslanci so pretekli teden sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da zaostritev glede umetne prekinitve nosečnosti na Poljskem "ogroža zdravje in življenja žensk". Zapisali so še, da je sodba poljskega ustavnega sodišča "samo še en primer političnega prevzema pravosodja in sistematičnega kolapsa vladavine prava" na Poljskem.

>> Brez dogovora o svežnju bistveno manj kohezijskih plačil
V sporu glede proračuna in svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, ki ju blokirata Poljska in Madžarska, ni načrta B, je v torek poudaril predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Če dogovora o svežnju Evrope za spoprijem s pandemijo v vrednosti 1824 milijard evrov decembra ne bo, se bo EU financirala po sistemu začasnih dvanajstin, kar pomeni zelo resen položaj, tudi do 75-odstotno zmanjšanje kohezijskih plačil. V vsakem primeru pa bo veljala sporna uredba o pogojevanju sredstev z vladavino prava.

>> Nov akcijski načrt za intelektualno lastnino
Evropska komisija je pretekli teden objavila nov akcijski načrt za intelektualno lastnino, s katerim želi podjetjem omogočiti, da čim bolje izkoristijo svoje izume in izdelke ter poskrbijo, da ti koristijo evropskemu gospodarstvu in družbi. Intelektualna lastnina je po navedbah Bruslja namreč ključno gonilo gospodarske rasti.

>> Razprava o reformi schengna
Evropska komisija je v ponedeljek pripravila prvi schengenski forum, s katerim je sprožila politično razpravo o prihodnosti tega območja. Notranji minister Aleš Hojs je ob tem znova izrazil nezadovoljstvo glede hrvaškega varovanja meje.

>> Negotova možnost dogovora z Londonom pred iztekom roka
Možnost za dogovor o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom manj kot mesec pred koncem prehodnega obdobja po brexitu ostaja negotova, je včeraj opozoril glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier. Kot je dodal, ne more zajamčiti, da bo dogovor dosežen, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorili viri v Bruslju.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je od leta 1998 doživel že 16 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je tudi vseh 17 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 57.a člena ZVPot o pogodbah o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Besedilo ZVPot je vsebinsko povezano z več kot 320 strokovnimi članki, več kot 340 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter tudi z odločitvami in mnenji Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zasebni zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
12. december 2020 Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26) 
 
16. december 2020 Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) 
 
31. december 2020 Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) 
 
1. januar 2021 Zakon o vodah (ZV-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
1. januar 2021 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 
 
1. januar 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2021 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
1. januar 2021 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) 
 
1. januar 2021 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) 
 
1. januar 2021 Zakon o vojnih invalidih (ZVojI) 
 
1. januar 2021 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) 
 
1. januar 2021 Zakon o vojnih veteranih (ZVV) 
 
1. januar 2021 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 
 
1. januar 2021 Zakon o javnih financah (ZJF) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.