c S
Kaj PKP6 prinaša davčnim zavezancem? 01.12.2020 Šesti paket protikorona ukrepov (PKP6) poslovnim subjektom določa milejše pogoje za obročno plačilo in odlog plačila davkov. Ukrep velja do 31. decembra 2020, vendar ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev. Obrazec je že na voljo v eDavkih. PKP6 predvideva tudi pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. decembra 2020 dalje.

POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17.12.2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31.12.2020. FURS bo nakazal pomoč do 20.1.2021.

Kdo bo upravičenec do pomoči?

Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28.11.2020):

 • vsaj enega zaposlenega,
 • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • je gospodarska družba družbenika ali delničarja oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70%, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31.12.2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Kakšni so pogoji za dodelitev pomoči?

 • Da ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19,
 • da bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30% glede na enako obdobje leta 2019.

Pomoč se lahko dodeli za upravičeno obdobje, ki je obdobje od 1. oktobra 2020 do 31 decembra 2020.

Kakšna je višina pomoči?

Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:

 • tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30% do vključno 70% pripada 0,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju  oziroma 1,8% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.
 • tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70% pripada 1,2% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju  oziroma 3,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Ali je predvidena kakšna omejitev višine pomoči?

Višina pomoči ne sme biti višja od:

 • 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za celotno četrtletje),
 • 70% neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma ,
 • 90% neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje,
 • 800.000 EUR skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 EUR, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019. Podrobnejše informacije so v ZIUOPDVE.

Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Kdaj in kako uveljavljam pomoč?

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020.

Kdaj bo nakazana pomoč?

Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.

Kaj sledi, če zavezanec naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za dodelitev pomoči?

Upravičenec, ki je uveljavil in prejel pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev letnega obračuna DDPO oz. DohDej (do 31.3.20201) in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

POENOSTAVLJEN NAČIN ODLAGANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI V SKLADU S PKP6

Ukrep velja do 31. decembra 2020, vendar ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev.

PKP6 določa milejše pogoje za odobritev plačilne ugodnosti poslovnim subjektom in sicer, da je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

Na podlagi PKP6 namreč lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije (prvi odstavek 67. člena ZIUOPDVE).

Odlog oziroma obročno plačilo je mogoče odobriti za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj). Prav tako se plačilna ugodnost poslovnemu subjektu na podlagi PKP6  lahko odobri tudi za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo).

Morebiten obstoj dolga zavezanca do javnih blagajn (npr. iz naslova glob za storjene prometne prekrške ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS) ni ovira za odobritev plačilne ugodnosti po PKP6.

V PKP6 pa je predvidena možnost zavarovanja plačila v primeru dovolitve odloga oziroma obročnega plačila zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije, saj je določeno,  da davčni organ pod pogoji, ki jih določa ZDavP-2, zavaruje izpolnitev in plačilo davčne obveznosti (peti odstavek 67. člena).

Upoštevajoč določila ZDavP-2 se v primeru odloga ali obročnega plačila zahteva zavarovanje plačila, če se utemeljeno pričakuje, da bo plačilo odložene davčne obveznosti oziroma obrokov onemogočeno ali precej oteženo (prvi odstavek 111. člena ZDavP-2).

Ob upoštevanju pravil PKP6 se za čas odloga ali obročnega plačila ne zaračunajo obresti. To velja v vseh primerih, ko je oz. bo zavezancu po uveljavitvi tega zakona odobren odlog ali obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu z PKP6 kot tudi v primeru odloga ali obročnega plačila davka, ki bo v času veljavnosti ukrepov po PKP6 odobren v skladu z določbami ZDavP-2 (101., 102. ali 103. člen).  

V zvezi z obročnim plačilom davkov velja tudi izpostaviti, da PKP6 določa enaka pravila glede posledic zamude pri plačilu posameznih obrokov kot ZDavP-2. Če zavezanec, ki mu je bilo odobreno obročno odplačevanje, zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki (četrti odstavek 67. člena ZIUOPDVE). Dodajamo še, da je pri plačilu obroka potrebno uporabiti referenco, ki je določena v odločbi, sicer se plačilo lahko porabi za poravnavo drugih zapadlih neplačanih obveznosti, kar tudi lahko vodi v razveljavitev odobrenega obročnega plačila.

Vlogo zavezanec odda: 
1. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.

Vloga se preko eDavkov vloži kot lastni dokument, in ne kot priloga k obračunu!

2. Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register. Kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani FURS


Vir: FURS, 30. november 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.