c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2020, številka 44 / letnik XVIII.
 
Deliberandum est diu, quod statuendum est semel.
Dolgo je treba razmišljati o tistem, kar se enkrat normira.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> V PKP6 tudi delno kritje fiksnih stroškov, poenostavitve postopkov ter višje globe
V torek je Vlada potrdila predlog ukrepov iz šestega protikoronskega paketa, med katerimi so subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, delna nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet ter drugi.Nov ukrep za poslovne subjekte, tako pravne kot fizične osebe, je povračilo fiksnih stroškov tistim, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Država bo del fiksnih stroškov krila tistim, katerih prihodki so se zaradi epidemije zmanjšali za najmanj 40 odstotkov. Ukrep naj bi veljal samo do konca leta. > Več

Do 31. januarja 2021 je predvideno tudi podaljšanje moratorija na odplačevanje posojil za leto dni za vse kreditojemalce. Davčni zavezanci bodo ponovno imeli možnost odloga plačila davkov za dve leti ali pa obročnega plačila zaradi izgube prihodkov zaradi epidemije. > Več

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa se podaljšuje do 30. junija 2021, zvišuje se povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, ta ukrep bo veljal do 31. januarja 2021, poenostavljajo pa se postopki prijave dela na domu in vlaganja vlog za pridobivanje pravic iz javnih sredstev. > Več

Nadzor nad izvajanjem ukrepov za zajezitev širjenja virusa bo dobilo več inšpektoratov, ki bodo lahko tudi izrekali globe. Pri tem se kazni za kršenje ukrepov s področja omejevanja širjenja nalezljive bolezni občutno zvišujejo in lahko sežejo vse do 15.000 evrov za posameznika. > Več

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Glasovanje le še do torka do 12. ure
Na portalu IUS-INFO se prihodnji teden zaključuje jubilejni 20. izbor 10 najvplivnejših pravnikov, v katerem lahko glasujete za enega izmed 20 finalistov, ki so bili v prvem delu izbora predlagani največkrat.Pri glasovanju lahko pripišete tudi vprašanje za izbranega kandidata. Izbranci bodo na sklepni okrogli mizi predstavili svoja mnenja o aktualnih družbenopolitičnih temah. Datum letošnjega dogodka, ki ga bo mogoče spremljati tudi v živo na spletu, bomo sporočili takoj po izboljšanju epidemioloških razmer v državi.

 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zavrnjen predlog za začasno zadržanje odloka o omejitvi gibanja v nočnih urah
Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za začasno zadržanje odloka o začasni omejitvi gibanja v nočnih urah zaradi epidemije, ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena zakona o ustavnem sodišču, po katerem sme zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice.

>> Sodba Korošcu zaradi povzročitve tragične prometne razveljavljena
Ljubljansko višje sodišče je razveljavilo sodbo Janu Korošcu, ki je marca lani v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla dva pešca. Zadevo je prvostopenjskemu sodišču vrnilo v ponovno sojenje. Korošec sicer ostaja v priporu.

>> Nekdanja vodilna morata vrniti milijon evrov
Nekdanja vodilna uslužbenca Kada Uroš Svete in Gregor Razboršek bosta morala ponovno sesti na zatožno klop zaradi domnevne goljufije in zlorabe položaja v primeru preprodaje prednostnih delnic Hita. Pravnomočna pa je sodba delovnega sodišča, po kateri morata Kadu oz. Modri zavarovalnici vrniti dober milijon evrov.

>> Časar oproščen v zadevi Grafist
Koprsko okrožno sodišče je nekdanjemu prvemu možu Luke Koper Robertu Časarju izreklo oprostilno sodbo zaradi pogodb z družbo Grafist. Prav tako je bila obtožb oproščena drugoobtožena Irena Andrejašič Troha, ki je bila tedaj vodja investicijske službe v Luki Koper in je vodila postopek za izbiro izvajalca del.

>> Kako postopati ob rubežu plače delavca?
Kadar delodajalci prejmejo sklep o izvršbi, izdan zoper njihovega delavca, imajo zakonsko dolžnost, da ta sklep izvršijo. V skladu s 129. ZIZ izvršilno sodišče s sklepom o izvršbi na plačo zarubi del plače in delodajalcu naloži, da mora po pravnomočnosti tega sklepa plačati oziroma plačevati upniku denarni znesek oziroma denarne zneske, za katere je dovolilo izvršbo. V primeru, da delodajalec ne zarubi zakonsko določenega deleža, upniku odgovarja za škodo, ki jo je ta zaradi tega utrpel.

>> Uveljavljanje pravice do tridnevne odsotnosti z dela zaradi bolezni
V skladu z 20. členom ZZUOOP je lahko zaposleni odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Če odsotnost od dela traja le en ali dva zaporedna dneva, je pravica izkoriščena, in je v istem koledarskem letu ni več mogoče izkoristiti še za preostanek.

>> Inšpektorji odkrili 112 nelegalnih in 30 nevarnih objektov
Gradbeni inšpektorji so od 1. februarja do 1. septembra opravili 683 inšpekcijskih nadzorov in uvedli skoraj 400 postopkov, od tega 386 upravnih in 14 prekrškovnih. V 269 upravnih zadevah, ki so bile zaključene do 5. novembra, so inšpektorji odkrili 145 nedovoljenih objektov in izdali kar 154 inšpekcijskih odločb.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Omejitev gibanja oseb nadzorujejo tudi občinska redarstva
Spremembe > Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki so začele veljati 6. novembra, določajo, da izjava pri prehajanju meja med občinami ni potrebna, če oseba potuje na delo oz. z dela, izvaja nujne delovne naloge ali odpravlja neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje. Spremembe poleg tega določajo, da izvajanje Odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb in Policije, nadzorujejo tudi občinska redarstva.

>> Izjeme pri vstopu v državo brez odreditve karantene
Spremembe > Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS, ki so začele veljati 8. novembra, med izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu (brez predložitve negativnega testa) v primeru prehajanja meje zaradi nujnih odložljivih osebnih opravkov ali poslovnih razlogov, opravljanja kmetijsko-poljedelskih-gozdarskih del na lastniškem ali najemniškem zemljišču v obmejnem območju in v primeru odhoda na lastniško zemljišče v sosednji državi poleg posameznikov in njegovih ožjih družinskih članov, uvršča še člane skupnega gospodinjstva, če te osebe potujejo skupaj.

>> Nove izjeme pri prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
6. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki med izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom uvrščajo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, specializirane otroške prodajalne, specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo pohištvo, storitve pedikure in storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo. Poleg tega se je število oseb v zaprtih javnih prostorih zmanjšalo na eno stranko na 30 kvadratnih metrov, pred spremembo je veljala omejitev 20 kvadratnih metrov na stranko.

>> Obračun kilometrine v javnem sektorju
Od 1. oktobra dalje se v javnem sektorju pri obračunu kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo za infrastrukturo ministrstvu za javno upravo, to pa jo objavi na svoji spletni strani. Cena se uporablja od prvega v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani. Za potrebe novega načina obračunavanja kilometrine so bili sklenjeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki urejajo dejavnosti javnega sektorja.

>> Davčni obračun akontacije dohodnine
7. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki med drugim v prilogah 1 in 2 dodajajo možnost izvzema prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP in ZZUOOP ter naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP. Poleg tega spremembe prinašajo novo prilogo 10, ki vsebuje obrazec in metodologijo za izpolnjevanje obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za donacije.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 159 - 161
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Izredno stanje in »razglašeno« izredno stanje ali To ni ta naša razglednica    

dr. Andraž Teršek
   
Kako si pravniški kolegi »predstavljajo« izredno stanje in razloge zanj? Posebej v izrednem stanju, ko ni »razglašeno« izredno stanje in je razglašena epidemija, ki po stališču večine sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča »traja ves čas«, mnogi ljudje pa se še vedno sprašujejo, ali je ali ni razglašena? Katere pravice in svoboščine bi »morala« država »razveljaviti«, da bi šlo za izredno stanje? Koliko pravic: večino, vse, razen…? In zakaj bi jih »morala« razveljaviti, če bi bilo »razglašeno« izredno stanje, ko jih le načeloma in le »sme« razveljaviti – če so za to izpolnjeni ustavnopravni pogoji?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Vračilo neupravičeno prejetega plačila
Vrhovno sodišče je s sodbo opr. št. III Ips 32/2020 z dne 13. oktobra 2020 odločalo o vprašanju, kdaj postane plačilo na podlagi pravnomočne sodbe, zoper katero je vložena revizija, nepošteno v smislu 193. člena OZ oziroma od katerega dne dalje je tožena stranka dolžna plačati zamudne obresti. Sodna praksa stoji enotno na stališču, da je že obvestilo o vložitvi revizije dovolj, da mora prejemnik odškodnine od tedaj dalje ravnati tako, da s svojim ravnanjem ne bo preprečil plačniku odškodnine uspeha z zahtevkom na vrnitev (preveč) plačane odškodnine. Če ne ravna tako, je nepošten.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
17. november 2020 Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) 
 
17. november 2020 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
17. november 2020 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
 
17. november 2020 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) 
 
17. november 2020 Energetski zakon (EZ-1) 
 
17. november 2020 Zakon o cestninjenju (ZCestn) 
 
17. november 2020 Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) 
 
1. januar 2021 Zakon o vodah (ZV-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2021 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
1. januar 2021 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 41 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je tudi vseh 42 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 29. člena ZLS o pristojnostih občinskega sveta). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZLS je povezan tudi z več kot 280 strokovnimi članki, z več kot 440 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in osmimi odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.