c S

Inšpektorji v letošnji akciji odkrili 112 nelegalnih in 30 nevarnih objektov

10.11.2020 13:10 Ljubljana, 10. novembra (STA) - Gradbeni inšpektorji so tudi v letošnji akciji nadzora nad objekti ugotovili velik odstotek nedovoljenih objektov. Odkrili so jih 145, med njimi jih je bilo 112 nelegalnih, 30 pa nevarnih. Zanje so odredili ustavitev gradenj oz. prepoved uporabe in rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje.

Gradbeni inšpektorji so od 1. februarja do 1. septembra letos na območjih, ki jih nadzirajo, preverjali, ali gradnja objekta, za katero je inšpektorat s prijavo prejel namig o nedovoljeni gradnji, poteka zakonito oz. ali je investitor zanjo pridobili gradbeno dovoljenje in ali dela izvaja skladno z gradbenim dovoljenjem. V akciji je sodelovalo 58 inšpektorjev.

Kot so danes sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor, so gradbeni inšpektorji v tem času opravili 683 inšpekcijskih nadzorov in uvedli skoraj 400 postopkov, od tega 386 upravnih in 14 prekrškovnih. V 269 upravnih zadevah, ki so bile zaključene do 5. novembra, so inšpektorji odkrili 145 nedovoljenih objektov in izdali kar 154 inšpekcijskih odločb.

Za 112 odkritih nelegalnih objektov so bili odrejeni ustavitve gradenj in roki za njihovo odstranitev. Za 30 nevarnih objektov so bile odrejene takojšnje prepovedi njihove uporabe in rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje. Za tri neskladne objekte so inšpektorji izdali odločbe. Izdali so tudi tri odločbe o prepovedi uporabe zaradi neskladne uporabe objekta, in sicer do izdaje uporabnega dovoljenja oz. novega gradbenega dovoljenja.

Pri treh objektih so gradbeni inšpektorji pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu ugotovili še druge nepravilnosti in kršitve gradbenega zakona, zanje so izdali odločbe za odpravo nepravilnosti v določenem roku. Izdali so tudi tri odločbe z izrekom inšpekcijskega ukrepa v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev objekta.

V sklopu akcije je bilo uvedenih 14 prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve odločbi o prekršku v višini izrečenih glob 2000 evrov, trije plačilni nalogi višini 4000 evrov in pet odločb z izrečenim opominom.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora do 5. novembra in nepravilnosti niso bile ugotovljene oz. so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, pa je bilo izdanih 70 sklepov o ustavitvi postopkov, trije sklepi o ustavitvi izvršbe in osem ustavitev postopka. V teh osmih zadevah so zavezanci ali sami izvršili odločbo ali pa legalizirali objekt.

Ker za določene prekrškovne zadeve in upravne inšpekcijske postopke še niso bili pridobljeni vsi podatki za ugotovitev dejanskega stanja, bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije. "Že sedaj pa lahko rečemo, da je tudi letos gradbena inšpekcija odkrila velik odstotek nedovoljenih objektov," so navedli na inšpektoratu. V do sedaj obravnavanih zadevah je bilo takih kar 53,9 odstotka.

"Ker v 30 odstotkih obravnavanih zadev v času poročanja še ni bilo odločeno oz. ugotovitveni postopki v teh zadevah še potekajo, je pričakovati, da bo odstotek ugotovljenih nedovoljenih objektov po dokončanju vseh upravnih zadev še bistveno višji," so izpostavili.

Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali je zgrajen brez dokončnega gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, če ga gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem. Nelegalen objekt je tudi objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali razveljavljeno, in objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, če je zgrajen v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali drugim predpisom občine.

Neskladen objekt je objekt, ki ima vsaj dokončno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja skladno z gradbenim zakonom.

Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte.