c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2019, številka 39 / letnik XVII.
 
Ubi emolumentum, ibi onus.
Kjer je korist, tam je (tudi) breme.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2019
Začel se je prvi del izbora in že lahko predlagate najvplivnejše pravnice in pravnike v Sloveniji za leto 2019. Vsak obiskovalec portala lahko poda največ tri predloge in sme to storiti le enkrat. Za veljavne štejejo predlogi, ki navajajo uveljavljene slovenske pravnice in pravnike. Dvajset največkrat predlaganih kandidatov se bo uvrstilo v nadaljevanje izbora. Svoj predlog lahko tudi kratko obrazložite ali dopišete vprašanje za kandidata. Če bo število predlogov enako, bo odločalo večje število obrazložitev oziroma vprašanj.Drugi, glasovalni del izbora se bo začel 24. oktobra. Glasovalci boste izbirali med dvajsetimi kandidati, ki so bili v prvem delu največkrat predlagani. Izbor, ki ga organiziramo na portalu IUS-INFO z namenom, da poudarimo pomen in vpliv pravne stroke na družbeno dogajanje v Sloveniji, bomo tudi letos sklenili z medijsko odmevno okroglo mizo, na katero bomo povabili vseh deset najvplivnejših pravnic in pravnikov, ki jih boste izbrali izmed dvajseterice. Tradicionalna okrogla miza, ki bo konec novembra v Ljubljani, bo tudi letos v znamenju razprave najvplivnejših pravnikov o aktualnih in perečih družbenopolitičnih temah ter rešitvah, ki jih predlagajo. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo, ki jo bo mogoče spremljati tudi v živo na spletu.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova Notarska tarifa začne veljati 19. oktobra
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče o veljavnosti prisluhov
Ustavno sodišče je sklenilo začeti ustavno presojo dveh členov Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki določata veljavnost dokazov, pridobljenih s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. In sicer glede vsebine, ki jima jo je dala Avtentična razlaga DZ iz leta 2017. Presojali bodo tudi člene Poslovnika DZ, ki urejajo avtentično razlago.

>> Neizvrševanje odločb Ustavnega sodišča
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v državni zbor poslala poročilo o neodzivnosti v zvezi z odločitvami DZ, Ustavnega sodišča RS in drugih nadzornih institucij. Med drugim ugotavlja, da še vedno ostaja neizvršenih devet odločitev Ustavnega sodišča glede neustavnosti zakonov, predpisov ali drugih aktov.

>> Sodba upravnega sodišča o skrbništvu dečkov razveljavljena
Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo Upravnega sodišča v Mariboru v primeru skrbništva dečkov, ki so ju delavci velenjskega centra za socialno delo 31. marca 2016 brez vednosti starih staršev, kjer sta bivala po tragični smrti svoje mame, odpeljali v rejniško družino, kjer sta še danes. Sojenje je vrnjeno na prvo stopnjo.

>> Protikorupcijska novela in ureditev spolnih deliktov
Odbor za pravosodje bo organiziral javni predstavitvi mnenj o predlogu novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter o zakonski definiciji spolnih deliktov v Sloveniji, so člani odbora sklenili danes. Javni predstavitvi bosta predvidoma novembra in decembra.

>> Vlada kritično do predlagane zakonodaje o poslancih in DZ
Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele zakona o poslancih in mnenje o predlogu zakonu o Državnem zboru. Med drugim predlaga razmislek o črtanju omejitve, po kateri so do nadomestila plače upravičeni tisti, ki so funkcijo opravljali več kot pol leta. Pri zakonu o DZ pa opozarja, da bi bilo zakonsko urejanje vsebin, ki sodijo v poslovnik, v nasprotju z ustavo.

>> Odbor za pravosodje skozi predloga proračunov
Odbor DZ za pravosodje se je danes kot zainteresirano delovno telo seznanil s predlogom proračunov, za pravosodni resor za prihodnji dve leti (predlog 2020 in predlog 2021). Pravosodna ministrica Andreja Katič ni zadovoljna s tem, da bo prihodnje leto za pravosodje manj denarja kot letos, optimistična pa ostaja, ker se načrtovana sredstva zvišujejo v letu 2021.

>> Različna obravnava zaradi starosti v določenih primerih dopustna
Nedavna vložitev tožbe Zagovornika načela enakosti zaradi starostne diskriminacije sproža vprašanja o spornosti starostnih omejitev na številnih področjih. Pri zagovorniku pojasnjujejo, da je različna obravnava zaradi starosti lahko dopustna, če zasleduje zakonit cilj in če so sredstva za dosego tega cilja ustrezna, potrebna in sorazmerna.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zadeva Omerzu in ugled slovenskega sodstva    

dr. Marko Novak
   
Že kar nekaj časa smo priča t. i. aferi Omerzu, kjer je dolgoletni predsednik Delovnega sodišča v Mariboru v kazenskem postopku zaradi zalezovanja nekdanje ljubice. Zadeva je vsekakor večplastna, saj se v njej odpirajo vprašanja sodnikove kazenske (v petek je bila celo izdana (nepravnomočna) prvostopenjska obsodilna sodba), etične in disciplinske odgovornosti. Zoper sodnika pa se odpira nova fronta, v zvezi z zaposlitvijo sorodnice, ko ga je Ministrica za pravosodje prijavila KPK. Skratka, problemi se širijo, težave stopnjujejo, ugled in kredibilnost konkretnega sodnika pa se vse bolj pogreza v mulj, od koder ni videti vrnitve. S tem pa trpi tudi ugled kolektiva.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Notarska tarifa
Nova Notarska tarifa, ki bo začela veljati 19. oktobra, določa način vrednotenja in obračunavanja notarskih storitev, po njej pa se vrednotijo notarske storitve, določene v Zakonu o notariatu (ZN). Nova tarifa prinaša zvišanje pristojbin za notarske storitve kot je to razvidno iz Priloge oziroma Izvlečka pristojbin. Tako se je med drugim pristojbina za sestavo notarske listine glede na vrednost predmeta zvišala za med 3 in 89 evri, pristojbina za overitev podpisa na pogodbi se je zvišala za do 8 evrov, overitev prevoda notarske listine pa se je zvišala za 3 evre, na 26 evrov za vsako začeto stran.

>> Posegi v večstanovanjskih stavbah
Spremembe in dopolnitve > Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki bodo začele veljati 19. oktobra, omogočajo etažnim lastnikom, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, izvedbo gradbenih del in izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir tudi, kadar je zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje (primerjalnik besedila 29. člena).

>> Ustvarjanje pogojev za enake možnosti
19. oktobra bo začela veljati novela > Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), ki naj bi povečala delež premalo zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava. Tak cilj je tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov lokalne in narodne skupnosti v takšne organe. Novela natančno opredeljuje izjeme, ko ni mogoče zagotoviti najmanj 40-odstotne zastopanosti enega spola.

>> Davek na dodano vrednost
19. oktobra bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki pa se bodo, razen spremenjenega tretjega odstavka 68. člena, spremenjenega prvega odstavka 74. člena in spremenjenega drugega odstavka 74.i člena, začele uporabljati 1. januarja 2020. Cilji novele je uskladitev ZDDV-1 z Direktivo 2018/1910 glede posebne ureditve skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobav, Direktivo 2019/475 in Direktivo 2018/1713 v zvezi z uveljavitvijo možnosti uporabe nižje stopnje DDV za elektronske dobave publikacij. Sprememba tako med drugim za elektronsko dobavljene publikacije uveljavlja stopnjo DDV, ki je enaki stopnji, ki se uporablja za publikacije na fizičnih nosilcih.

>> Usklajevanje transferjev enkrat letno
Spremembe in dopolnitve > Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (ZUTPG), ki bodo začele veljati 19. oktobra, določajo usklajevanje transferjev le enkrat letno, medtem ko se zdaj usklajujejo dvakrat na leto. Vsi transferji, ki se izplačujejo iz različnih blagajn, se bodo po novem usklajevali enotno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu glede na podatke državnega statističnega urada.

>> Avtorska pravica
Spremembe in dopolnitve > Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki bodo začele veljati 19. oktobra, usklajujejo zakon z Direktivo 2017/1564 in s tem omogočajo lažji dostop do objavljenih del invalidnim osebam. V korist invalidov je tako prosto reproduciranje, distribuiranje in priobčitev javnosti objavljenih del, varovanih z avtorsko ali sorodnimi pravicami, pod pogojem, da je uporaba neposredno povezana z njihovo invalidnostjo.

>> Podaljšanje uporabe ZUVRAS
19. oktobra bodo začele veljati spremembe > Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado republike Hrvaške (ZUVRAS), ki za dve leti podaljšujejo obdobje uporabe ZUVRAS v delu, ki ureja nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov in zagotavlja izplačila nadomestil omenjenim imetnikom za materialno škodo na ribolovnem plovilu in zaradi oviranega gospodarskega ribolova.

>> Preprečevanje terorizma
19. oktobra bo začel veljati Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma. Dodatni protokol, ki je bil sklenjen v Rigi 22. oktobra 2015, določa pet novih kaznivih dejanj, za katere morajo države pogodbenice sprejeti potrebne ukrepe in jih določiti kot kazniva dejanja po njihovem notranjem pravu.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 59 in 60
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Države članice potrdile direktivo o zaščiti žvižgačev
Nova zakonodaja bo bolje zaščitila žvižgače, saj vzpostavlja varne kanale za poročanje tako pristojnim znotraj organizacije kot javnim organom. Žvižgače bo zaščitila tudi pred odpustitvijo, premestitvijo na nižje delovno mesto in drugimi oblikami povračilnih ukrepov. Direktiva zajema številna področja prava EU, od preprečevanja pranja denarja, varstva podatkov in zaščite finančnih interesov EU do javnega zdravja, okoljske zaščite in jedrske varnosti. Države EU bodo imele na voljo dve leti za prenos novih pravil v nacionalno zakonodajo.

>> Izvajanje Direktive o dostopu do odvetnika
Direktiva 2013/48/EU v EU zagotavlja pravico do odvetnika od začetka policijskih zaslišanj in skozi ves kazenski postopek, prav tako pa tudi pravico do ustreznih, zaupnih srečanj z odvetniki. Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju te direktive, ki je ključna za to, da je vsakemu osumljencu zagotovljeno pošteno sojenje. Poročilo ugotavlja, da je bil v izvajanju direktive storjen znaten napredek, čeprav morajo države članice še veliko narediti za spoštovanje pravice do poštenega sojenja.

>> Izvrševanje direktive o napotitvi delavcev
Evropska komisija je sprejela poročilo o uporabi in izvajanju direktive o izvrševanju > direktive o napotitvi delavcev v državah članicah. Omenjena direktiva je v veljavo stopila leta 2014 in vsebuje ključne ukrepe proti izigravanju in zlorabi pravil EU o napotitvi delavcev. Poročilo ugotavlja, da je direktiva prispevala k boljšemu izvajanju pravil o napotitvi delavcev v EU.

>> Uspešnost samodejne izmenjave informacij
Evropska komisija ugotavlja, da pravila EU v zvezi z davčno preglednostjo o samodejni izmenjavi informacij med državami pomagajo pri učinkovitejšem boju proti izogibanju davkom. Države zdaj prejemajo informacije, ki jih potrebujejo za boj proti goljufijam, davčni utaji in izogibanju davkom, poleg tega pa nova pravila prispevajo k odvračanju davčnih zavezancev od skrivanja prihodkov ali sredstev. Države bodo naslednje leto začele izmenjevati še informacije o svetovanju glede davčnega načrtovanja, ki ga zagotavljajo posredniki v posameznih državah.

>> Nova pravila o e-obrazcih
Evropska komisija je sprejela nova pravila o digitalnih obrazcih za zbiranje podatkov, ki zagotavljajo jasnejše in dostopnejše spletne informacije o javnih naročilih in nabavah. Posodobitve bodo olajšale delo podjetjem, ki iščejo poslovne priložnosti in javnosti predstavljajo javno porabo na preglednejši način. Nova pravila bodo zelenim, socialnim in inovativnim podjetjem omogočila boljši dostop do javnega naročanja v skladu z načrtom Komisije o uspešnem izvajanju javnega naročanja v Evropi in za njo.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZJN-3, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je relativno nov predpis, je doživel že pet vplivov, ki so v celoti upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJN-3.

V časovni lestvici je predhodnik tega zakona in vseh šest različic besedila, kot so je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 22. člena o mejnih vrednostih za objave). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZJN-3 je ob vsakem posameznem členu povezan s KOMENTARJEM zakona ter z več kot 100 strokovnimi članki in več kot 700 odločbami Državne revizijske komisije.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.