c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2019, številka 25 / letnik XVII.
 
Usus tyrannus.
(Ustaljena) raba je tiran.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
Vlada bo v kratkem obravnavala predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki med drugim spreminja postopek imenovanja funkcionarjev KPK, reorganizira delo komisije in širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Predlog konkretneje opredeljuje pogoje za funkcionarsko mesto v KPK oz. potrebne izkušnje, kompetence in reference kandidatov. Med vsebinske pogoje za imenovanje funkcionarjev novela dodaja pogoj osebnostne primernosti. Za funkcionarje, ki zasedajo najbolj odgovorne položaje, predlog novele določa spletno objavo podatkov o spremembah premoženjskega stanja. Predlog novele določa vrste in pravila postopkov, ki jih vodi KPK, ter pravice in obveznosti sodelujočih v postopkih. Jasno se razmejujejo postopki, v katerih odločajo vsi trije funkcionarji, in postopki, ki jih vodijo strokovni uslužbenci komisije. KPK bo kot kolegijski organ po novem morala odločati le o zadevah, ki jih primarno določa zakon, in o zadevah, ki jih bo zahteval funkcionar komisije. S tem bo komisija kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi in z vidika ciljev manj pomembnimi zadevami.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova generalna sekretarka Sveta Evrope je hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustanovitev preiskovalne komisije v zadevi Kangler bo treba dobro utemeljiti
Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) se je na plenarnem zasedanju, ki je potekalo v minulih dneh, odločila za nujno oceno delitve pristojnosti med zakonodajno in pravosodno vejo oblasti v Sloveniji. Pristojni slovenski organi morajo do konca junija predložiti dodatne informacije. Za začetek tako imenovanega ad hoc vrednotenja Slovenije se je Greco odločil na podlagi zahteve državnega sveta za začetek parlamentarne preiskave politične odgovornosti državnih tožilcev in sodnikov, so zapisali pri Svetu Evrope.

>> Zaradi možne neustavnosti prekinjena obravnava novele ZOFVI
Odbor DZ za izobraževanje je za nekaj dni preložil poslansko razpravo in odločanje o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero ministrstvo za izobraževanje predlaga spremembe financiranja zasebnih osnovnih šol. Zakonodajno-pravna služba ima namreč o predlogu precej pomislekov, tudi glede njegove ustavnosti.

>> Upravno sodišče odpravilo prepoved Thompsonovega koncerta
Zunanji oddelek upravnega sodišča v Mariboru je ugodil tožbi organizatorja koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona in odločbo Upravne enote Maribor, s katero je bil koncert maja 2017 prepovedan, odpravilo. Sodišče je presodilo, da je organizator storil vse potrebno, da bi se vsakršno povzročanje nasilja, motenje javnega reda in miru oziroma izvrševanje kaznivih dejanj preprečilo, ko je pravočasno prijavil prireditev. Zadevo je vrnilo upravni enoti v ponovni postopek.

>> Sodelovanje sodnika na predvolilnem shodu stranke v nasprotju s sodniškim kodeksom
Komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu je sprejela načelno mnenje, da sodelovanje na javnem shodu, na katerem politična stranka promovira svoje kandidate za evropske poslance, in fotografiranje z njimi, ni v skladu s kodeksom sodniške etike. Sodni svet se je prav tako opredelil do trditev sodnika Zvjezdana Radonjića o domnevnih pritiskih in poskusu vplivanja na njegovo sodniško neodvisnost. Ugotovil je, da so Radonjićeve trditve brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja.

>> Posledice na Krkovičevo zdravje bo ocenil sodni izvedenec
Poleg odškodnine za zapor Anton Krkovič državo toži tudi zaradi načetega zdravja in drugih posledic, ki naj bi mu jih povzročil proces, pri čemer skupno terja 600.000 evrov. Kako je sam proces vplival na Krkovičevo zdravje, bo zdaj preverjal sodni izvedenec medicinske stroke, ki ga je postavilo sodišče. Ker pa ta za pripravo izvedenskega mnenja potrebuje nekaj časa, je sodišče naslednji narok preložilo za nedoločen čas.

>> Motiv za napad na mariborsko sodnico zasebne narave
Kriminalistična preiskava je po besedah vodje mariborskih kriminalistov Andreja Kolbla pokazala, da motiv za napad na mariborsko sodnico izhaja iz njenega zasebnega življenja. Zoper osumljenca, ki je trenutno na prostosti, so v ponedeljek podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma poskusa umora.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi novela ZDT-1C
22. junija so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki usklajujejo zakon z Uredbo (EU) 2017/1939 glede imenovanja evropskega tožilca ter določajo pogoje in postopek nabora kandidatov, ki bodo predlagani v imenovanje, pri čemer se zasleduje njihova nepristranskost in neodvisnost. Evropsko javno tožilstvo je predvideno kot nadnacionalni tožilski organ, ki naj bi zagotovil učinkovit kazenski pregon kaznivih dejanj, s katerimi se posega v finančne interese EU. Po uredbi bo namreč vsaka država članica predlagala za to mesto tri kandidate. Za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje lahko kandidira vrhovni ali višji državni tožilec ali okrožni državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila EJT in pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah EU, ki obvezujejo RS. Prav tako se z novelo določa postopek predlaganja kandidatov za evropske delegirane tožilce, ki bodo v imenu evropskega tožilstva delovali v svojih državah.

>> Novela ZOdv-F že velja
Spremembe in dopolnitve > Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki so prav tako začele veljati 22. junija, omogočajo opravljanje storitev in odvetniškega poklica na trajni podlagi s samozaposlitvijo ali redno zaposlitvijo v Sloveniji tudi za državljane članic Evropskega gospodarskega prostora in Švice. Razlog za pripravo novele ZOdv-F je uradni opomin Evropske komisije, ki je opozorila na neskladnost slovenske zakonodajne ureditve odvetništva s pravom EU. V povezavi z regulacijo poklicnih storitev je namreč prepovedana vsakršna diskriminacija, ki posredno ali neposredno temelji na državljanstvu.

>> Obsežna novela davčnega postoka se začne uporabljati v ponedeljek
22. junija so začele veljati tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki se bodo začele uporabljati 1. julija 2019, razen novega III.C poglavja četrtega dela ZDavP-2 (pravila za poročanje o čezmejnih aranžmajih) in novega 248.c člena (avtomatična izmenjava čezmejnih aranžmajev, o katerih se poroča), ki se bosta začela uporabljati 1. julija 2020. Z novelo ZDavP-2L se v slovenski pravni red prenašata Direktiva Sveta (EU) 2018/822 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča, ki razširja področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje, in Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v EU, katere namen je povečanje učinkovitosti postopka skupnega dogovarjanja kot temeljnega mehanizma, namenjenega reševanju čezmejnih davčnih sporov oz. vzpostavitvi ukrepov, ki bodo zagotovili učinkovito reševanje sporov, povzročenih zaradi različne razlage in uporabe dvo- ali večstranskih mednarodnih pogodb.

>> Izvolitev ustavnega sodnika in informacijske pooblaščenke
Državni zbor je na seji 18. junija sprejel Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega Republike Slovenije, in sicer je za sodnika izvolil dr. Roka Čeferina, ki bo nadomestil ustavno sodnico Etelko Korpič-Horvat, kateri devetletni mandat poteče 27. septembra. Poleg tega je Državni zbor na isti seji sprejel Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke. Za informacijsko pooblaščenko je ponovno imenoval Mojco Prelesnik, ki funkcijo informacijske pooblaščenke opravlja od 17. julija 2014.

>> Namestnik predsednika Državne volilne komisije
21. junija je bil objavljen Poziv za vlaganje kandidatur za namestnico ali namestnika predsednika Državne volilne komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča, ki se objavlja zaradi prenehanja funkcije dosedanjega namestnika predsednika Državne volilne komisije. Novi namestnik bo imenovan za preostanek mandatne dobe komisije, katere štiriletni mandat je začel teči 15. decembra 2016. Kandidature je potrebno poslati na naslov Mandatno-volilne komisije Državnega zbora do vključno petka, 28. junija 2019, na podlagi prejetih prijav pa bo Komisija določila kandidata, o imenovanju katerega bo odločil Državni zbor.

>> Pretok neosebni podatkov
22. junija je začela veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji, s katero se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe 2018/1807/EU o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji, enotna kontaktna točka in enotna spletna informacijska točka.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 39, 40 in 41
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Poljski zakon o vrhovnem sodišču v nasprotju s pravom EU
Sodišče EU je odločilo (zadeva C-619/18), da je poljski zakon o vrhovnem sodišču, ki znižuje upokojitveno starost vrhovnih sodnikov, v nasprotju s pravom EU ter krši načelo nezamenljivosti sodnikov in posledično neodvisnost sodstva. Evropska komisija je v odzivu na odločitev zapisala, da je pripravljena podpirati poljske oblasti pri uresničevanju sodbe ter z njimi nadaljevati pogovore o reševanju vseh odprtih vprašanj v zvezi s pravno državo v okviru trenutnega postopka po 7. členu Pogodbe o EU.

>> Sodišče EU: Razlito gorivo na letališki stezi je lahko izredna okoliščina
Razlito gorivo na letališki stezi, ki ni posledica okvare na lastnem letalu, lahko letalski prevozniki uveljavljajo kot izredno okoliščino v primeru dolgotrajne zamude, je presodilo Sodišče EU (zadeva C 159/18). V tem primeru jim tako ni treba plačati odškodnine zaradi zamude, ki presega tri ure.

>> V veljavi nova pravila o kibernetski varnosti
Danes je začel veljati evropski akt o kibernetski varnosti, ki uvaja certifikacijski okvir kibernetske varnosti izdelkov, procesov in storitev ter dodatne pristojnosti Agencije EU za kibernetsko varnost. Nova pravila bodo spodbudila kibernetsko varnost spletnih storitev in potrošniških naprav, saj bodo omogočila oblikovanje prilagojenih certifikacijskih shem EU na podlagi ocene tveganj. Agencija EU za kibernetsko varnost pa bo z dodatnimi pristojnostmi in viri lahko bolje podpirala ukrepe držav članic za soočanje z grožnjami in napadi na kibernetsko varnost.

>> Poročilo o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe
Evropska komisija je objavila poročilo o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe. Ugotovitve kažejo, da se število ovir, s katerimi se srečujejo evropska podjetja na tujih trgih, nenehno povečuje. V času porasta protekcionizma EU še naprej odpira izvozne trge za evropska podjetja in brani interese svojih podjetij na svetovnih trgih. Z obravnavo specifičnih težav, o katerih so poročala podjetja iz EU, je bilo od začetka mandata sedanje Komisije 123 takšnih ovir odstranjenih, kar je omogočilo dodatni izvoz v vrednosti 6 milijard evrov v letu 2018. V poročilu je opredeljenih 45 novih trgovinskih ovir, ki so jih uvedle države zunaj EU v letu 2018, s čimer se je skupno število ukrepov povečalo na rekordnih 425 v 59 različnih državah.

>> Dogovor o nepoštenih trgovinskih praksah v prehranski verigi
Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so danes dosegli politični dogovor o novem sklopu pravil, ki bodo vse kmete EU in veliko večino evropskih agroživilskih podjetij celovito ščitila pred praksami, ki so v nasprotju z dobrovernim in poštenim ravnanjem. Nova evropska zakonodaja bo prepovedala do 16 nepoštenih trgovinskih praks.

>> Varnejši potni list za vrnitev v primeru izgube dokumentov
Svet EU je sprejel direktivo o evropskem potnem listu za vrnitev, ki bo državljanom Evropske unije ob morebitni odtujitvi osebnih dokumentov v tretjih državah olajšal vrnitev domov. Dosedanji format potnega lista za vrnitev namreč ne odgovarja modernim varnostnim standardom in so ga zato nekatere države članice nehale uporabljati.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O neavtonomiji in nadzbirokratiziranosti univerz in fakultet (tudi) pri postopkih izvolitev v akademske nazive    

dr. Andraž Teršek
   
Pritrjujem predlogu za popolno odpravo “citatov/citiranosti” kot pogoja v postopkih habilitacij. Soglašam z zatrjevanji, da citati sami po sebi ne pomenijo in ne morejo pomeniti relevantnega, še manj odločilnega merila za presojo usposobljenosti kandidatov in za legitimnost njihove habilitacije na univerzah. Citiranost sama po sebi ne odraža ne kakovosti dela, ne njegovega obsega. V celoti je odvisna od volje drugih predstavnikov akademije in znanosti, na katero pa kandidati sami ne morejo neposredno vplivati. Oziroma, toliko slabše, kadar lahko na to neposredno vplivajo prav oni sami, preko osebnih stikov in poznanstev.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZMed?
Zakon o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

V časovni lestvici je vseh 18 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 9. člen Zmed o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 120 strokovnimi članki, več kot 280 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1.000 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.