c S

Novela zakona o integriteti kmalu na klopeh ministrov

26.06.2019 Vlada bo v četrtek predvidoma obravnavala predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Novela med drugim spreminja postopek imenovanja funkcionarjev KPK, reorganizira delo komisije in širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Spremembe premoženjskega stanja najodgovornejših funkcionarjev bodo objavljene na spletu.

Poglavitni cilj predloga zakona ostaja, da država zagotovi pogoje za pošteno, odgovorno, profesionalno in transparentno delo funkcionarjev in javnih uslužbencev, je navedeno v spremnem besedilu k predlogu novele, objavljenem na straneh eUprave.

Kot poudarjajo predlagatelji novele z ministrstva za pravosodje, ta ne spreminja temeljnih načel zakonske ureditve, saj še vedno "uresničuje načelo ustavnosti in zakonitosti, načelo delitve oblasti ob načelu ljudske suverenosti, načelo sorazmernosti v uresničevanju in omejevanju pravic, načelo enakosti pred zakonom, načelo pravne varnosti, načelo transparentnosti in načelo odprtosti".

Med pogoji za funkcionarsko mesto v KPK tudi osebnostna primernost

Predlog konkretneje opredeljuje pogoje za funkcionarsko mesto v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) oz. izkušnje, kompetence in reference kandidatov. Med vsebinske pogoje za imenovanje funkcionarjev novela dodaja pogoj osebnostne primernosti.

Po predlogu novele bo prenovljen postopek imenovanja funkcionarjev KPK. Namesto dosedanje izbirne komisije namreč uvaja kandidacijsko komisijo. Ta bo preverila izpolnjevanje zakonsko opredeljenih pogojev kandidatov, nato pa seznam predložila predsedniku republike.

Namen kandidacijske komisije je zagotoviti izbor med strokovno in osebnostno primernimi kandidati. Dokončno izbiro funkcionarjev pa novela prepušča izključno predsedniku republike.

Predlog novele predvideva reorganizacijo dela KPK

Predlog novele določa vrste in pravila postopkov, ki jih vodi KPK, ter pravice in obveznosti sodelujočih v postopkih. Jasno se razmejujejo postopki, v katerih odločajo vsi trije funkcionarji, in postopki, ki jih vodijo strokovni uslužbenci komisije.

KPK bo kot kolegijski organ po novem morala odločati le o zadevah, ki jih primarno določa zakon, in o zadevah, ki jih bo zahteval funkcionar komisije. S tem bo komisija kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi in z vidika ciljev manj pomembnimi zadevami.

Podrobneje je opredeljeno tudi vabljenje in potek razgovora pred komisijo, pri čemer je jasno določeno, kdaj je oseba vabljena na razgovor pred KPK zaradi razjasnjevanja okoliščin in kdaj zaradi njenega ravnanja.

Prepoved nasprotja interesov za več zavezancev 

Z dopolnitvijo določb o nadzoru DZ nad delom komisije se izenačujejo obveznosti funkcionarjev komisije z obveznostmi drugih funkcionarjev pri institutih, ki veljajo za ene in druge. Predlagana ureditev v zvezi z omejitvami in prepovedmi glede sprejemanja daril se širi na vse uradne osebe in njihove družinske člane.

Predlog prinaša dodatno omejitev poslovanja s funkcionarjem kot fizično osebo še eno leto po prenehanju njegove funkcije. Veljavnost instituta nasprotja interesov pa širi na poslovodne osebe in člane organov upravljanja, vodenja ter nadzora v gospodarskih družbah, v katerih ima prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost.

Predstojnik uradne osebe, ki se znajde v nasprotju interesov, mora aktivno sodelovati pri presoji nasprotja interesov ter pri usmerjanju nadaljnjega ravnanja uradne osebe, določa predlog.

Razširjen tudi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja

Predlog zakona širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja na člane DS ter člane organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv. Spremembe bodo funkcionarji morali sporočati v 30 dneh po nastanku vsake spremembe.

Za funkcionarje, ki zasedajo najbolj odgovorne položaje, predlog novele določa spletno objavo podatkov o spremembah premoženjskega stanja. To so med drugim poslanci in predsednik DZ, predsednik DS, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, poklicni in nepoklicni župani ter podžupani, pa tudi člani Sveta Banke Slovenije.

Novela med drugim poenostavlja področje sprejemanja daril in določneje ureja pravno podlago za delovanje in nadgradnjo spletnega orodja Erar, ki zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev. Obveznost poročanja o lobističnih stikih pa novela širi še na interesne organizacije.

Pripombe KPK v noveli le deloma upoštevane

Predlog novele bi moral bolj celostno urediti problematiko lobiranja, nasprotij interesov, pojava vrtljivih vrat ter zaščite prijaviteljev, so v zvezi z novelo opozorili v Transparency International (TI) Slovenia. Kot je navedel generalni sekretar organizacije Vid Tomić, novelo sicer pozdravljajo, a opozarjajo, da bi bila potrebna obsežnejša prenova zakonodaje.

TI Slovenia v javnih razpravah o spremembah zakonodaje sodeluje že od leta 2015, tudi v prihodnje pa si bodo prizadevali za spremembe "v krepitev preprečevanja korupcije in vzpostavljanja integritete, transparentnosti in odgovornosti v skladu z mednarodnimi standardi", so še zapisali.

V KPK so v odzivu na prošnjo za komentar novele navedli le, da so bile njihove pripombe le deloma upoštevane.

Ljubljana, 25. junija (STA)
Foto: STA


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.