c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2017, številka 13 / letnik XV.
 
Celare fraudem fraus est.
Prikrivati prevaro je prevara.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Razveljavljena določba ZDR-1 o vročanju odpovedi po pošti
Ustavno sodišče je razveljavilo četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da se odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča ter da se šteje, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve. Takšna zakonska ureditev namreč ne zagotavlja, da bo delavec z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo, zaradi česar je lahko kršena njegova pravica do sodnega varstva. Ustavno sodišče je zato ugodilo ustavni pritožbi in razveljavilo sklepe vrhovnega sodišča, višjega delovnega in socialnega sodišča ter Delovnega sodišča v Mariboru, zadevo pa slednjemu vrnilo v ponovno odločanje. To bo moralo sedaj upoštevati, kdaj je bila pritožnici odpoved vročena na zakonit način.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Urad RS za intelektualno lastnino je objavil tri prosta delovna mesta za višje svetovalce (pravnike).
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Okrajno sodišče ni upoštevalo razveljavljenega dela zakona
Ustavno sodišče je v primeru voznika tovornih vozil in lastnika vozil, v katerem Okrajno sodišče v Kranju ni upoštevalo razveljavljenega dela zakona o cestah, ugotovilo, da je očitek pritožnikov utemeljen. Ustavna odločba izpred skoraj treh let je bila namreč za odločanje okrajnega sodišča o zahtevi za sodno varstvo obvezujoča. Pritožnika sta v ustavnih pritožbah med drugim trdila, da je okrajno sodišče v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo kršilo njuni pravici iz 28. člena ustave. V skladu z njim se dejanja, ki so kazniva, ugotavljajo in kaznujejo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi zakon za storilca milejši.

>> Nova pogajanja za reformo trga dela
Na ministrstvu za delo obžalujejo, da razprava o mini reformi trga dela poteka prek medijev, saj so pričakovali, da jim bodo delodajalci, ki so odločno proti predlaganim spremembam, in sindikati, ki vidijo več varnosti za delavce, pripombe na zadnji osnutek sprememb posredovali (diskretno) v pisni obliki. Ministrstvo je namreč pred slabima dvema tednoma socialnim partnerjem, združenim v skupini za delovno zakonodajo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, posredovalo nove osnutke sprememb zakonov o delovnih razmerjih, o urejanju trga dela in o inšpekciji dela.

>> Vlada potrdila predlog zakona o drugem tiru
Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o drugem tiru, ki ureja temeljna vprašanja v zvezi z njegovim financiranjem, gradnjo, upravljanjem in gospodarjenjem. Predlog so že posredovali DZ v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku. Vlada mora namreč projekt prijaviti na razpis za evropska sredstva, ki se izteče julija. Poleg vlade je svoj predlog zakona vložil tudi nepovezani poslanec Andrej Čuš. Gre za identičen zakon, kot ga je predlagala civilna iniciativa Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir.

>> Izgon romske družine in novela ZTuj-2D
Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so preučili odločbo ustavnega sodišča, ki je razveljavilo odločitve organov o izgonu romske družine s Kosova iz Slovenije. Po mnenju nevladnih organizacij lahko odločba vpliva tudi na morebitno odločanje ustavnega sodišča o noveli > zakona o tujcih - prečiščeno besedilo, a na ministrstvu povezave ne vidijo.

>> Kazenski pregon zoper Kotnikovo še ni zastaral
Na ljubljanskem okrajnem sodišču in vrhovnem tožilstvu so potrdili, da so koprski policisti včeraj z domačega naslova v Kopru na Okrajno sodišče v Ljubljani privedli tožilko Dragico Kotnik. Sodišče jo je iskalo zaradi kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja v zadevi bulmastifi. Kazenski pregon v tej zadevi še ni zastaral, so pojasnili na sodišču.

>> Črnigoju 28 mesecev zaporne kazni
Ajdovsko okrajno sodišče je v torek nekdanjega predsednika upravnega odbora Primorja Dušana Črnigoja in nekdanjega vodjo kadrovske službe v družbi Ožbeja Marca zaradi preslepitve pri pridobitvi sredstev države obsodilo na 28 mesecev zaporne kazni in jima izreklo tudi denarno kazen, Primorju pa bo odvzeta protipravna premoženjska korist.

>> Ukrep prepovedi odvetniku
Odvetniška zbornica je odvetniku Davidu Šegi izrekla ukrep prepovedi opravljanja poklica za dobo 10 mesecev, potem ko je bil na mariborskem sodišču spoznan za krivega kaznivega dejanja izneverjanja stranki, ki jo je zastopal na sodišču. Odvetnik je skušal prepoved izpodbijati na vrhovnem sodišču, a neuspešno.

>> Država proti nekdanjemu veleposlaniku
V tožbi države proti nekdanjemu veleposlaniku v Madridu Petru Rebercu je pričal izvedenec psihiatrične stroke Dragan Terzič. Kot je pojasnil, je bila pri Rebercu že od srede 90. let prisotna psihiatrična bolezen, ki jo je zaradi nadpovprečne inteligence uspel prikrivati, ob nastopu funkcije veleposlanika pa te službe ni bil sposoben opravljati.

>> Višine odškodnin lastnikom zemljišč z ograjo na meji
Vlada bo določila metodologijo, po kateri bodo izračunali višino odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena ograja na meji. Po predlogu bodo lastniki za pozidana zemljišča dobili 0,3 evra na kvadratni meter, za vodna in neplodna zemljišča 0,025 evra, odškodnine za kmetijska zemljišča pa bodo odvisne od bonitetne ocene.

>> Nezakonito pridobljeni podatki za izterjavo parkirnin
Slovenska odvetniška družba je za izterjavo domnevno neplačanih parkirnin na Hrvaškem nezakonito pridobivala osebne podatke lastnikov motornih vozil, je objavila slovenska informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. A to vendarle ne vpliva na obstoj dolgov zaradi neplačila parkirnin, je opozorila.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razveljavljen 195. člen Stanovanjskega zakona
V Uradnem listu RS je bila objavljena odločba ustavnega sodišča, ki je razveljavilo prvi odstavek 195. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1). Po tem členu najemniki v neprofitnih stanovanjih, oddanih na javnem razpisu, niso dolžni obdobno predložiti dokazil, da še izpolnjujejo pogoje za pridobitev takšnega stanovanja, če je bila najemna pogodba sklenjena pred uveljavitvijo zakona leta 2003. Zaradi takšne ureditve je po navedbah Občine Izola, ki je določbo izpodbijala, določen del neprofitnih stanovanj ostal izven njenega nadzora, zato ne more zagotavljati, da stanovanje, pridobljeno iz javnih sredstev, dejansko uporabljajo samo tisti prebivalci, ki izpolnjujejo za to določene socialne kriterije in pogoje. Ustavno sodišče se v obrazložitvi odločbe o razveljavitvi člena sklicuje na prvi odstavek 151. člena SZ-1, ki določa, da je pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj v javnem interesu. Neprofitna najemnina, ki se plačuje za najem neprofitnega stanovanja, je po vsebini socialna pravica in pomeni izpeljavo ustavnega načela socialne države. Za pridobitev socialnih pravic morata država in občina predpisati izpolnjevanje določenih pogojev.

>> Izplačila v javnem sektorju
Od 25. marca veljajo spremembe in dopolnitve > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki med drugim dodajajo v seznam vrst izplačil funkcionarju in javnemu uslužbencu dve vrednosti, in sicer dodatek za stalno pripravljenost na določenem kraju (šifra C131) ter razliko v plači sodnikom za zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka (šifra A080).

>> Uporaba konoplje v medicinske namene
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, ki bodo začele veljati 8. aprila, so med drugim premestile konopljo v seznamu skupin prepovedanih drog iz prve skupine prepovedanih drog v drugo. Prva opredeljuje rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini. V drugi skupini pa so rastline in substance, ki so sicer nevarne za zdravje, a se lahko uporabljajo v medicini. Do sedaj so bolniki lahko na zdravniški recept v lekarni dobili sintezne in naravne ekstrakte konoplje, po novem bodo lahko tudi vršičke konoplje, torej rastlino in ne le izvlečke.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 14
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Starost sodnikov    

dr. Marko Novak
   
Na eni strani imamo vse več rednih sodnikov, praviloma na prvi stopnji, katerih starost ob prvem imenovanju je že skoraj slabih štirideset let, na drugi strani pa je v sedanji sestavi kar tretjina ustavnih sodnikov, ki so skorajda njihovi vrstniki. Tu nekaj ne štima, žal. Res je Ustavno sodišče kolegijski organ, pa bodo njihovi starejši kolegi malce dvignili starostno povprečje in tako ubranili javno podobo tega sodišča kot »moralnega zakonodajalca«, ki ga odlikuje ne le najvišja mera (ustavno)pravnega znanja, temveč tudi še posebej velik občutek za modre odločitve. To so »celostne« in daljnosežne odločitve. Prav modrost pa prinesejo šele leta in z njimi izkušnje, ki prinašajo celovitost pogleda, namesto mladostne fragmentiranosti, pa čeprav še tako pedantne.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Je podaljšanje poskusne dobe dovoljeno?
Določitev poskusnega dela je za delavca namreč dodatni pogoj in njegovo podaljšanje pomeni tudi podaljšanje njegovega negotovega položaja. Zato je treba šteti zakonske določbe in določbe kolektivnih pogodb o maksimalnem trajanju poskusnega dela na posameznih delovnih mestih za del minimalnih standardov, ki morajo biti zagotovljeni tudi v pogodbi o zaposlitvi. Poskusno delo se lahko izjemoma podaljša, vendar le v primeru začasne odsotnosti z dela (drugi odstavek 125. člena ZDR-1) oziroma odsotnosti kot jih opredeljuje drugi odstavek 17. člena KPKD (vendar le odsotnosti več kot deset delovnih dni), kar pa v tej zadevi ni bilo podano, saj tožnik v času poskusnega dela ni bil odsoten.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 16 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 400 strokovnimi članki in več kot 3.300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.