c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2016, številka 34 / letnik XIV.
 
Utilitas publica privatae praeferri debet.
Javna korist mora imeti prednost pred zasebno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zagovornik načela enakosti
Ker je 24. maja stopil v veljavo Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), v skladu s katerim je potrebno v roku 6 mesecev od uveljavitve imenovati zagovornika načela enakosti, je bil v Uradnem listu RS št. 55 objavljen Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti. Za zagovornika je lahko imenovana oseba z univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri ali visoko strokovno izobrazbo iste smeri s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo iste smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju uresničevanja načela enakosti ali človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Predlog za možnega kandidata je potrebno poslati do 14. septembra.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Odvetniška pisarna SCHÖNHERR – podružnica v Sloveniji išče ODVETNIŠKEGA PRIPRAVNIKA (m/ž)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predlog za poenostavitev pobiranja davkov
Vlada bo že kmalu po počitnicah v obravnavo v DZ poslala predlog novele zakona o davčnem postopku, ki prinaša kar nekaj novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Davčni organ bo namreč lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih. Da bi zavezance spodbudili k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti, se predlaga sprememba višine obrestnih mer, in sicer se bosta upoštevali teža kršitve ter okoliščina, ali je zavezanec kršitev odpravil sam ali pa jo je ugotovil davčni organ. Poslanci naj bi novelo potrdili še letos, uveljavitev pa je predvidena 1. januarja 2017.

>> Predlog davčnega prestrukturiranja nared za potrditev
Predlog davčnega prestrukturiranja, ki ga je s ciljem razbremenitve stroškov dela spomladi napovedal takratni finančni minister Dušan Mramor, je nared za potrditev na vladi. Zaradi sprememb pri dohodnini je v proračunu pričakovati za 106 milijonov evrov manj prihodkov letno, kar se bo deloma nadomestilo z višjo obdavčitvijo podjetij. Vlada bo predlog novele zakona o dohodnini in predlog novele zakona o davku od prihodkov pravnih oseb poslala v obravnavo v DZ na eni prvih sej po počitnicah. Obe noveli naj bi začeli veljati 1. januarja 2017.

>> Prenova prostorske in gradbene zakonodaje
Ministrstvo za okolje in prostor je osnutke nove prostorske in gradbene zakonodaje (Osnutek Zakona o urejanju prostora, Osnutek Gradbenega zakona in Osnutek Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih) po javni razpravi, ki je bila v začetku leta, precej spremenilo in dodelalo ter jih bo predvidoma septembra poslalo v novo javno razpravo. Še vedno je predvideno, da bodo novi zakoni uveljavljeni v letu 2017.

>> Nasprotovanje predlogu zakona o vajeništvu
V študentski (ŠOS) in Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) nasprotujejo predlogu zakona o vajeništvu, ker da je bil pripravljen brez mladih in njim v škodo. Zakon sledi nareku delodajalcev, pri čemer pristojno ministrstvo ni pripravilo nobenih analiz ali kazalnikov, s katerimi bi spremljali uspešnost modela, opozarjajo v obeh organizacijah.

>> Za ministrico za finance bo predlagana Mateja Vraničar Erman
Predsednik vlade Miro Cerar se je odločil za novo ministrico za finance predlagati državno sekretarko na finančnem ministrstvu Matejo Vraničar Erman. Na tem položaju bo nasledila Dušana Mramorja, ki je sredi julija nepričakovano odstopil. Vraničarjeva vabilo na to mesto ocenjuje kot veliko priznanje njenemu delu in poudarja, da si bo v nadaljevanju mandata odločno prizadevala za nadaljevanje izvajanja začrtanih ukrepov, kot sta davčno prestrukturiranje in skrbno vodenje javnih financ.

>> Dokazni postopek v sojenju za nesrečo na Jesenicah 2011 končan
Na kranjskem okrožnem sodišču se je včeraj končal dve leti trajajoč dokazni postopek zoper Andreja Ponikvarja, ki naj bi kot strojevodja potniškega vlaka leta 2011 na Jesenicah povzročil železniško nesrečo s številnimi ranjenimi. Zaključne besede in predvidoma tudi izrek sodbe bodo sledili v petek, ko bo minilo natanko pet let od nesreče.

>> SVS na prvi stopnji dobil tožbo za izplačilo nadur
Delovno in socialno sodišče v Celju je s sodbo v vzorčnem postopku odločilo, da mora ministrstvo za obrambo za vse kompenzirane ure v zadnjih petih letih članu Sindikata vojakov Slovenije (SVS) izplačati dodatek za delo preko polnega delovnega časa, so sporočili iz sindikata. Ministrstvo za obrambo se bo na sodbo pritožilo.

>> Zadeva Hypo
V zadevi Hypo, v kateri štiri nekdanje vodilne iz slovenske podružnice banke tožilec preganja zaradi nepremičninskih poslov z Vegradom, se je na ljubljanskem sodišču zaradi spremenjene sestave senata ponovno začela glavna obravnava. Tožilec Stanislav Pintar je ponovno predstavil obtožnico, sledilo je branje dosedanjih zaslišanj obtoženih.

>> Strategija upravljanja državnih naložb
SDH v predlogu sprememb strategije upravljanja državnih naložb po neuradnih informacijah predlaga nekatere spremembe v klasifikaciji, med drugim bi Zavarovalnico Triglav premaknili iz strateških v pomembne. Petrol in Pozavarovalnica Sava ostajata pomembni, a naj bi SDH predlagal tudi možnost prodaje. Na potezi sta finančno ministrstvo in vlada.

>> Minister Klemenčič na obisku v ženskem zaporu
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je danes z državnim sekretarjem Darkom Staretom in generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem obiskal ženski zapor na Igu, kjer se je seznanil s problematiko zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev za uslužbence kot tudi za delo z zaprtimi.

>> Premier še vedno zaupa direktorju Sove
Premier Miro Cerar meni, da je direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Zoran Klemenčič podal izčrpno poročilo glede očitkov v anonimkah. Po preučitvi poročila in opravljenem razgovoru je premier ocenil, da ni razlogov, zaradi katerih ne bi bilo mogoče direktorju Sove zaupati tudi v prihodnje.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Reproduciranje avtorskih del prek obsega iz 50. člena ZASP
Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji, ki se prične uporabljati s šolskim letom 2016/2017, ureja pogoje uporabe avtorskih del v obliki reproduciranih oziroma fotokopiranih izvodov izvirnikov avtorskih del v celoti ali posameznih delov, izdanih v papirnati obliki, ki se jih uporablja kot dopolnilno učno gradivo pri izvajanju javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov, način določitve nadomestila za uporabo Združenju SAZOR, tarifo za plačilo nadomestila ter način plačevanja nadomestila. Sestavni del tega sporazuma je tudi obrazec tipske pogodbe o izvajanju sporazuma, ki se nahaja v Prilogi I in so jo z Združenjem SAZOR dolžni skleniti vsi uporabniki, opredeljeni v 3. členu sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 157. člena ZASP, ne glede na to, ali so sodelovali pri pogajanjih ali sklenitvi tega sporazuma ali ne. Dogovorjena vrednost tarife na letni ravni za izračun pavšalnega nadomestila je 2,074 evrov na učenca in dijaka v bruto znesku in se lahko z aneksom spremeni po izteku treh let po sklenitvi tega sporazuma, t.j. za šolsko leto 2019/2020.

>> Zaključki izvrševanja proračunov za tekoče leto
Skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016 je bilo za neposredne uporabnike proračuna RS v tem letu prevzemanje obveznosti mogoče le do ponedeljka, 22.8.2016, za obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS1617 pa do 30.12.2016. Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2016, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.

>> Centralni register podatkov o pacientih
Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih se začne uporabljati 31.8. in določa pooblastila zdravstvenih delavcev in drugih pooblaščenih oseb v CRPP. V skladu z 2. členom ima lahko zdravnik ali klinični psiholog različna pooblastila, ki so navedena v Prilogi: 1. pooblastilo brez omejitev pri vpogledu, pridobivanju in uporabi zdravstvene dokumentacije, 2. poblastilo z opozorilom, da je zdravstvena dokumentacija nastala na drugem področju zdravstvene dejavnosti, zaradi česar je vpogled, pridobivanje in uporaba dopustna le, če je strokovno utemeljeno, da je potrebna za izvajanje zdravstvene oskrbe pacienta oz. je to utemeljeno pričakovati ali pa 3. zdravstvene dokumentacije ni dopustno vpogledovati, pridobivati in uporabljati.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 54 in 55
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Način izvedbe dokaza z izvedencem
V zadevi II Ips 26/2015 je škodni dogodek predstavljala prometna nesreča, v kateri je prometno nesrečo povzročil voznik smetarskega vozila, ki je vozil neprevidno in prehitro, zaradi česar je kolesarka - tožnica, ki mu je pripeljala nasproti po strmem klancu navzdol, padla, tovorno vozilo pa jo je prevozilo z levimi kolesi. Pri ugotavljanju vzrokov za škodni dogodek je sodišče moralo izhajati iz opisa dejanja, kot je bil ugotovljen v izreku pravnomočne kazenske obsodilne sodbe. V reviziji je tožnica zahtevala višjo odškodnino in ugovarjala pisnemu izvidu izvedenca, vendar je bila revizija zavrnjena. Vrhovno sodišče RS je obrazložilo, da 253. člen ZPP sicer predvideva primarno ustno izvedbo dokaza z izvedencem, vendar se pravilo o ustni izvedbi tega dokaza v praksi spreminja v izjemo, saj izvedenci svoj izvid in mnenje večinoma podajajo pisno. Zakon res ne nudi podlage za tako prakso, vendar takšno postopanje sodišča ne preraste nujno v kršitev postopka.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako izvoliti sodnike?    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Zgornji predlog, vsaj posredno, temelji na dveh premisah. Prva, ki jo pogosto slišimo iz ust predstavnikov sodne veje oblasti, je, da sodstvo trpi pod neprestanimi napadi dnevne politike, zaradi česar je treba odstraniti njen vpliv pri izvolitvah sodnikov, saj bo le tako mogoče zagotoviti njegovo neodvisnost in nepristranost. Druga premisa pa je, da je sodstvo samo po sebi dovolj zmožno, neodvisno in nepristransko, da bo lahko samo izbralo najkakovostnejše kandidate. Obe stališči sta v debati v demokratični družbi legitimni, a vendarle ne nujno najbolj prepričljivi. Predlog za izključitev zakonodajne veje oblasti iz postopka izvolitve sodnikov je zaskrbljujoč vsaj iz treh razlogov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
mag. Nina Scortegagna Kavčnik:
Sorazmerni del letnega dopusta
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZDR-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že štiri vplive, od tega en popravek in eno novelo. Vse te spremembe so upoštevane le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDR-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 54. člen ZDR-1, ki določa pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

ZDR-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 240 strokovnimi članki, več kot 660 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 149 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. september 2016 Prispevek za osebno dopolnilno delo za PIZ, na posamezno vrednotnico 7 7,05 EUR
1. september 2016 Prispevek za osebno dopolninlo delo za ZZ, na posamezno vrednotnico 2 2,01 EUR
1. september 2016 Najnižja bruto urna postavka za študentsko delo 4,5 4,53 EUR
12. avgust 2016 Rast cen življenjskih potrebščin v RS za julij 2016 v primerjavi z junijem - 0,9 %
1. september 2016 Letna tarifa za fotokopiranje avtorskih del v osnovnih in srednjih šolah (bruto, na šolarja) 2,074 EUR
1. september 2016 Letna tarifa za fotokopiranje avtorskih del v vrtcih (bruto, na otroka) 0,61 EUR
13. avgust 2016 Varnostno občutljiva javna naročila na obrambnem področju, za katera je treba pridobiti soglasje medresorske komisije nad 20.000 nad 40.000 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.