c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2015, številka 50-51 / letnik XIII.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> US zavrglo pobudo Odvetniške zbornice
Odvetniška zbornica je presenečena nad oceno ustavnih sodnikov, da v pobudi zoper omejevanje odvetniških tarif in obvezno objavo iz odvetniškega imenika izbrisanih odvetnikov, ni izkazala pravnega interesa za začetek postopka. Odvetniška zbornica je namreč na ustavnem sodišču izpodbijala dva člena Zakona o odvetništvu (ZOdv), a je ustavno sodišče pobudo zavrglo. Prvi predvideva, da so odvetniki, postavljeni po uradni dolžnosti, in odvetniki, ki delujejo v okviru brezplačne pravne pomoči, upravičeni do polovičnega plačila, ki bi jim pripadalo po odvetniški tarifi (17. člen). Drugi izpodbijani člen pa zbornici nalaga, naj za leto dni na svoji spletni strani objavi vsak izbris odvetnikov iz odvetniškega imenika (31. člen).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik št. 73
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US dodaten rok za vložitev ugovora po ZOPNI
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bil del Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) pred spremembo marca lani v neskladju z ustavo. Sodišče mora v postopkih začasnega zavarovanja in začasnega odvzema premoženja toženim strankam dati dodatni 22-dnevni rok za ugovor, če je bila tožba vložena pred uveljavitvijo sprememb zakona. Zahtevo za presojo ustavnosti drugega odstavka 28. člena zakona je na ustavno sodišče vložilo Okrožno sodišče v Ljubljani na pobudo okrožnega sodnika, ki odloča v postopku za odvzem premoženja domnevnemu mamilarskemu tihotapcu Draganu Tošiću in sotoženim. Ta člen je določal, da je treba v postopku začasnega zavarovanja in začasnega odvzema premoženja nezakonitega izvora v pravdnem postopku ugovor vložiti v osmih dneh od vročitve sklepa sodišča prve stopnje.

>> Sprejeta novela ZDIJZ
Državni zbor je sprejel vladno novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Njen cilj je zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja. Ponovna uporaba pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke nadalje obdelati in analizirati. Po noveli so v režim ponovne uporabe vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, vendar le v zvezi s tistim prosto dostopnim gradivom, na katerem nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne lastnine.

>> Odvetniška zbornica zahteva službeni nadzor nad odgovornimi za preiskavo
Odvetniška zbornica zahteva ukrepanje in izvedbo službenega nadzora zoper odgovorne za izvedbo hišnih preiskav v preiskavi Perutnine Ptuj pri odvetnikih, čeprav ti niso osumljenci. Prav tako zbornica zahteva, da se pristojni do nadaljnjega izogibajo preiskav odvetniških pisarn, ko odvetniki niso osumljenci. Odvetniška zbornica se je zaradi tega obrnila na ustavno sodišče, kjer so s pritožbo spodbijali odredbo okrožnega sodišča, ki je bila podlaga za hišne preiskave. To je do končne odločitve prepovedalo nadaljnje preiskovanje zaseženih listin. Zaseženo je morala policija zapečatiti, morebitne kopije pa uničiti.

>> Prenova poklicnega zavarovanja in dvojni status upokojencev
Sprejeta je bila vladna novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki prenavlja poklicno zavarovanje in ureja dvojni status upokojencev. Novela tako uvaja dvojni status za vse zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno upokojitev. Možnost ureditve dvojnega statusa z uveljavitvijo izplačila 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine imajo po noveli vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih, in tudi starejši od 65 let.

>> Preoblikovanje lestvice za odmero dohodnine
DZ je sprejel novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero se bo lestvica za odmero dohodnine začasno za dve davčni leti preuredila v smeri razbremenitve srednjega sloja, hkrati pa bo za najvišje plače še vedno veljala 50-odstotna davčna stopnja.

>> Podaljšan obstoječi sistem dimnikarstva
DZ je podprl novelo zakona o varstvu okolja, ki regulacijo dimnikarskih storitev podaljšuje za eno leto. Poslanci so sicer v razpravi izrazili pričakovanje, da bo vlada ta čas izkoristila za pripravo sistemskega zakona o izvajanju dimnikarskih storitev, ki bo to področje uredil bolje.

>> Preiskava o DUTB pripeljala do Širclja
Kriminalisti NPU so v torek v okviru nadaljevanja oktobrskih preiskav na DUTB izvedli preiskave zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zoper poslanca SDS Andreja Širclja. Aktivnosti so potekale tudi na sedežu stranke SDS, še naprej pa so preiskovalci dejavni v prostorih DZ. Predsednik SDS Janez Janša je povedal, da so preiskovalci iz DZ ob strinjanju njegovega predsednika odnesli celo elektronsko korespondenco Širclja za določeno časovno obdobje. Predsednik DZ Milan Brglez zagotavlja, da so službe DZ ob preiskavi poslanca delovale primerno, predvsem pa skrbele za udejanjanje sodne odredbe ter zavarovanje integritete Širclja in DZ. Informacijski pooblaščenec v načelnem stališču pa navaja, da bi odredba sodišča morala vključevati možnost, da se zaseže zgolj osumljenčev poštni nabiralnik ter da se tako izogne zasegu celotnega poštnega strežnika, če dejanske okoliščine to omogočajo.

>> Ustavljen postopek razrešitve notarke
Koprska notarka Polka Bošković je prejela odločbo ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča, ki je ustavil postopek za njeno razrešitev. Kot poudarja Boškovićeva, je minister v obrazložitvi jasno zapisal, da je opravljanje poslanstva občinskega svetnika povsem združljivo z notarsko funkcijo ter da ni delovala v konfliktu interesov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Dodatna pooblastila vojski
11. decembra je začela veljati dopolnitev > Zakona o obrambi (ZObr), ki vojski pri širšem varovanju državne meje daje dodatna pooblastila. Vojaki bodo lahko opozarjali in usmerjali osebe, jim začasno omejili gibanje in sodelovali pri obvladovanju skupin in množic. Vojska bo dodatna pooblastila izvajala pod pogoji, ki so predpisani za policiste, čas teh pooblastil pa bo časovno omejen, in sicer za obdobje, kot je to nujno, in ne dlje kot tri mesece z možnostjo podaljšanja.

>> Izvrševanje proračunov za prihodnji dve leti
1. januarja bo začel veljati Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), ki bo omogočil tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna. Zakon določa obseg zadolžitve in dovoljenih poroštev države, obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu ter tudi povprečnino za občine v višini 522 evrov. Med novostmi je tudi določba, po kateri morajo neposredni uporabniki proračuna najpozneje do 31. januarja 2016 zagotoviti sredstva za stroške dela zaposlenih pri posrednih uporabnikih. Predviden je tudi nov proračunski sklad, v katerega se bo nakazalo deset odstotkov kupnine od prodaje kapitalskih naložb v lasti države. Poleg tega zakon ne bo več izrecno zahteval zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, januarja prihodnje leto pa se bo izvedla izredna uskladitev pokojnin. Pokojnine se bodo tako uskladile v višini 0,7 odstotka, transferji posameznikom in gospodinjstvom pa se ne bodo usklajevali še do konca leta 2017.

>> Državna proračuna za prihodnji dve leti
Objavljena sta bila Proračun RS za leto 2016 (DP2016) in Proračun RS za leto 2017 (DP2017), ki se začneta uporabljati 1. januarja. Zaradi gospodarske rasti in posledično višjih davčnih prihodkov se bodo lahko sprostili nekateri varčevalni ukrepi, a ne vsi, saj želi vlada v nekaj letih odpraviti primanjkljaj. Proračunski prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 8,7 milijarde evrov, odhodki pa bodo z 9,5 milijarde evrov za približno 320 milijonov evrov manjši kot letos. Proračunskega primanjkljaja bo tako 839,3 milijona evrov oz. 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To je najnižji primanjkljaj po začetku krize. V letu 2017 bodo prihodki ostali na približno enaki ravni kot v 2016, odhodki pa naj bi se zmanjšali še za približno 110 milijonov evrov na 9,4 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako načrtovan v višini 717,8 milijona evrov, kar je 1,74 odstotka BDP.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 95, 96 in 97
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Varstvo poslovnih skrivnosti
Parlament in Svet EU sta potrdila predlog direktive, ki naj bi pomagala podjetjem pri izbiri pravnih sredstev proti kraji ali zlorabi poslovnih skrivnosti. Nova pravila naj bi zagotavljala varstvo svobode izražanja in informacij, poleg tega naj bi zagotavljala tudi neovirano delo novinarjev.

>> Dogovor o zaščiti podatkov
Parlament in Svet EU sta se dogovorila glede zakonodaje varstva podatkov. Glasovanje o uredbi in direktivi naj bi bilo danes in napoveduje se, da naj bi bila predpisa končno lahko sprejeta.

>> Nova pravila distribucije zavarovanj
Svet EU je sprejel direktivo glede distribucije zavarovanj. Z novimi pravili naj bi se izboljšalo varstvo potrošnikov pri nabavi zavarovalnih produktov. Cilj direktive je izboljšati ureditev maloprodaje zavarovanj za pospešitev tržne integracije, ustvariti pogoje za pošteno konkurenco med distributerji in okrepiti varstvo imetnika police.

>> Opredelitev pojmov zakonske zveze in družine
Evropska komisija je registrirala evropsko državljansko iniciativo, ki spodbuja komisijo, da pripravi zakonodajo, ki bi določila pomen pojmov zakonske zveze kot skupnosti žene in moža ter družine, ki temelji na zakonski zvezi oziroma potomstvu. S tem se začenja enoletno zbiranje podpisov podpore iniciativi.

>> Sodna praksa Sodišča EU
Sodba splošnega sodišča v zadevi T-615/14 obravnava registracijo blagovne znamke na podlagi uredbe 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti. Nogometni klub Barcelona (FCB) je želel registrirati oris grba kluba kot znamko Skupnosti, vendar je sodišče zavrnilo tožbo kluba proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu zaradi pomanjkanja razlikovalnega učinka znaka. Po mnenju sodnikov prve stopnje prijavljena znamka potrošnikom ne omogoča, da bi ugotovili trgovinski izvor proizvodov in storitev, ki so zajeti v prijavi za registracijo, saj nobena od značilnosti zadevnega znaka ne vsebuje izstopajočega elementa, ki bi lahko pritegnil pozornost potrošnikov.

     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Mnenje Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov št. 18    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Pred kratkim objavljeno mnenje Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov z naslovom »Položaj sodstva in njegov odnos do drugih vej oblasti v moderni demokraciji«, na katero sem bil opozorjen, je zame zanimivo iz več razlogov. Najprej gotovo zaradi dejstva, da gre za vprašanja s področja teorije države in prava, nato pa zaradi dejstva, da je mogoče marsikateri del – če ne že kar celoto – tega besedila brati, kot da bi bilo opisano aktualno dogajanje v Republiki Sloveniji.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Priposestvovanje stvarne služnosti
Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da so tožniki res več kot trideset let uporabljali za dostop do svojih nepremičnin ravno nepremičnino v lasti tožene stranke in pridobili služnostno pravico. Pri presoji tožbenega zahtevka pa je sodišče prve stopnje pravilno upoštevalo drugi odstavek 44. člena SPZ, ki je vsebinsko povsem enak pred tem veljavnemu paragrafu 1500 Občega državljanskega zakonika (ODZ), da pravica, pridobljena s priposestvovanjem, ne sme biti v škodo tistega, ki je v dobri veri in z zaupanjem v javne knjige pridobil pravico, še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica vpisana v zemljiško knjigo. Določba je odraz spoštovanja načela zaupanja v zemljiško knjigo, katerega bistvo je v tem, da tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisane v zemljiško knjigo, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. To načelo pa varuje le tiste pridobitelje, ki so v pravnem prometu ravnali pošteno. V konkretnem primeru je torej bistveno, ali je toženka ob nakupu nepremičnine vedela oziroma bi ob zadostni skrbnosti morala vedeti za obstoj originarno pridobljene služnostne pravice na podlagi zunaj knjižnega priposestvovanja.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Kazenski zakonik (KZ-1) je relativno nov predpis, vendar e doživel že pet vplivov, od tega tri novele. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh šest verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 94. člen člen KZ-1, ki določa tek in prekinitev zastaranja.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 500 strokovnimi članki, več kot 900 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
4. december 2015 Rast cen življenjskih potrebščin okt. 2015 v primerjavi s sept. 2015 0 %
4. december 2015 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do okt. 2015, glede na 2014 - 0,5 %
4. december 2015 Rast cen življenjskih potrebščin novembra 2015, v primerjavi z oktobrom 2015 + 0,1 %
5. december 2015 Globe za kršitve pri opravljanju prevoza potnikov ali blaga v prometu 2.000 do 4.000 4.000 do 8.000 EUR
1. januar 2016 Povišanje zgornje meje globe za hujše kršitve zavarovalnice (v primerjavi z ZZavar) 125.000 250.000 EUR
1. januar 2016 Sprememba globe za lažje kršitve zavarovalnice (v primerjavi z ZZavar) 12.520 do 125.000 12.000 do 120.000 EUR
1. januar 2016 Sprememba zneska pri dopustnosti neizterjave za namenska sredstva EU (v primerjavi z ZIPRS1415) 100 250 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.