c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2022, številka 15 / letnik XX.
 
Invitat culpam, qui peccatum praeterit.
Kdor se ne meni za prestopek, spodbuja (nove) prestopke.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pomen pravice do zakonito imenovanega sodnika
Sodstvo - pravilneje sodišča ali še pravilneje sodniki - je v sami srčiki koncepta vladavine prava. V pravno urejeni državi je namreč pravo tisto, ki vlada in ki z ustavo omejuje politično voluntatem, ki je v predstavniški demokraciji skozi usta izvoljenih poslancev parlamenta izražena volja ljudstva. To pomeni, da imajo ključno vlogo pri zagotavljanju vladavine prava sodišča. Če je ideja vladavine prava nasprotna oblastni samovolji in oblastni tiraniji, potem je ultimativni cilj in smisel vladavine prava preprečevanje oblastne samovolje.V pravni državi se spori rešujejo na pravni način, torej z uporabo pravnih argumentov v pravno urejenih postopkih pred sodišči. Spore rešujejo sodišča. Zato je od njih odvisno, ali je in koliko je država pravno urejena, ali v njej vlada pravo ali pa samovolja oblastnikov. Sodišča so garant vladavine prava, ali kot je reklo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), zadnje poroštvo posameznikovih pravic. Na njih vladavina prava stoji in z njimi vladavina prava pade. A prav zato, ker so sodniki garant vladavine prava, so lahko tudi njen grobar.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Od danes zaščitne maske niso več obvezne
Vlada je na sredini dopisni seji potrdila predlog strokovne skupine za covid-19 in tako je s četrtkom odpravljeno obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih razen v zdravstvu in nastanitvah socialnega varstva. Vlada je tudi določila prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.
>> Sodišče EU o razkritju notranje informacije za novinarske namene
Razkritje notranje informacije (s strani novinarja) o skorajšnji objavi članka, v katerem se bo poročalo o govoricah glede družb, ki kotirajo na borzi, je zakonito, če je potrebno za opravljanje novinarske dejavnosti in če se pri njem spoštuje načelo sorazmernosti.
>> Poskus dviga zdravniških plač razveljavljen
Ustavni sodniki so z odločbo U-I-25/22-15 razveljavili 48. člen > PKP10 oz. ZDUPŠOP, ki bi omogočal dvig zdravniških plač do 63. plačnega razreda. S tem členom je državni zbor na predlog koalicijskih strank določil, da bi lahko zdravniki in zobozdravniki dosegli 63. plačni razred v sistemu plač v javnem sektorju. Trenutno lahko napredujejo do 57. plačnega razreda. Ključno za odločitev ustavnega sodišča je bilo, da so poslanke in poslanci prepovedali referendum o tem ukrepu, čeprav ni bil nujen za blaženje škodljivih posledic epidemije.
>> US razveljavilo del zakona o davčnem postopku
Ustavno sodišče (odločba U-I-106/19-19) je razveljavilo peti odstavek 20. člena > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), v kolikor določa, da se na seznamu neplačnikov objavijo tudi podatki o fizičnih osebah, ki so dejanski lastniki pravne osebe, ki je objavljena na seznamu neplačnikov davkov, postale po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti v smislu drugega odstavka 20. člena ZDavP-2.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)
13. aprila je začel veljati novi zakon, ki vsebuje več kot 300 členov, v katerih ureja številna področja, od odpadkov, izpustov toplogrednih plinov do ohranjanja biotske raznovrstnosti. Ključni namen zakona je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, celovit in pregleden ter stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Novi zakon določa zgolj eno organizacijo za vsak masni tok odpadkov, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike obdelave odpadkov in delovala neprofitno. ZVO-2 predvideva tudi uveljavitev kavcijskega sistema za pločevinke in plastenke. >> Več
>> Sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) - primerjalnik spremenjenega besedila
9. aprila je začela veljati sprememba zakona, ki določa, da nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela ne more biti manjše od 60 odstotkov minimalne plače, ki je določena z ZMinP. Ne glede na to je za zavarovanca, katerega osnova za plačilo prispevkov je nižja od 60 odstotkov minimalne plače, najnižje nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je zavarovan. Pred spremembo je bilo določeno, da nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače. Nova ureditev se uporablja pri obračunu nadomestil od 1. maja 2022.
>> Uredba o varovanju tajnih podatkov
Nova uredba, ki bo začela veljati 26. aprila, med drugim na novo ureja način in obliko izvedbe izločanja tajnih podatkov iz dokumenta v primerih, ko bi se z dokumentom morale seznaniti osebe, ki nimajo veljavnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Z vidika rokovanja s tajnimi podatki uredba podrobneje določa vsebino pisne ocene, označevanje, kopiranje, distribucijo, prenos, ravnanje ob izgubi oziroma nepooblaščenem razkritju tajnega podatka in njihovo uničenje. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 49 do 51
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Profesor Cunder posthumno oproščen krivde    

prof. dr. Jernej Letnar Černič
   
Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenski družbi ni samoumevno. V sodobnem slovenskem ustavnem redu ga poznamo šele zadnjih trideset let. Slovenska država se je ob prehodu v demokratični sistem odločila za nepopoln prelom s prejšnjim nedemokratičnim. Sodbe sodišč nekdanjega režima so ostale v veljavi, pri čemer so obsojenci, njihovi družinski člani in vrhovni državni tožilec lahko vložili zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sodbe sodišč nedemokratičnega reda. Vrhovno sodišče RS je tako v zadnjih tridesetih letih ugodilo več tisočim zahtevam za varstvo zakonitosti. Statistika vseh takšnih zadev zaenkrat še ne obstaja, vendar bi bila dobrodošla za oceno in priznanje vloge sodne veje oblasti v postopkih tranzicijske pravičnosti v slovenski družbi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ocena delovne uspešnosti
Preizkus ocene delovne uspešnostni ni urejen niti v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) niti v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, kar pomeni, da niso določene formalnosti postopkovne narave, po katerih naj bi tekel postopek preizkusa ocene pred komisijo.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.