c S

Sodišče EU o razkritju notranje informacije

14.04.2022 Razkritje notranje informacije (s strani novinarja) o skorajšnji objavi članka, v katerem se bo poročalo o govoricah glede družb, ki kotirajo na borzi, je zakonito, če je potrebno za opravljanje novinarske dejavnosti in če se pri njem spoštuje načelo sorazmernosti.

Novinar je na spletnem mestu Daily Mail objavil članka, v katerih je poročal o govoricah glede oddaje javnih ponudb za nakup vrednostnih papirjev družbe Hermès (s strani družbe LVMH) in družbe Maurel & Prom. Navedeni ceni sta bili občutno višji od tečaja teh vrednostih papirjev na borzi Euronext. Zaradi te objave sta se tečaja teh vrednostih papirjev precej zvišala. Malo pred objavo so nekateri britanski državljani oddali naročila za nakup zadevnih vrednostih papirjev, ki so jih po objavi prodali. Autorité des marchés financiers (organ za nadzor nad finančnimi trgi, Francija) (AMF) je novinarju naložil denarno sankcijo 40.000 evrov, ker je tem britanskim državljanom povedal o skorajšnji objavi svojih člankov in jim tako razkril „notranje informacije“.

Cour d’appel de Paris (višje sodišče v Parizu, Francija), pri katerem je bila vložena tožba za odpravo te odločbe, je Sodišču predložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe o razlagi določb prava Unije o trgovanju z notranjimi informacijami. Prvič, izvedeti je želelo, ali je mogoče informacijo o skorajšnji objavi članka, v katerem se bo poročalo o govorici na trgu, šteti za notranjo informacijo, za katero velja prepoved razkritja takih informacij. Drugič, navedeno sodišče je Sodišče vprašalo o izjemah od te prepovedi v posebnem okviru novinarske dejavnosti.

Sodišče je navedlo, da informacija o skorajšnji objavi članka, v katerem se bo poročalo o govorici na trgu v zvezi z izdajateljem finančnih instrumentov, lahko pomeni informacijo, ki „ima natančno določene lastnosti“, in tako spada pod pojem „notranja informacija“, kadar so v njej navedeni zlasti cena, po kateri naj bi bili kupljeni vrednostni papirji, ter to, kdo sta novinar, ki se je podpisal pod navedeni članek, in medijska hiša, ki je objavo tega članka zagotovila.

Posredovanje notranjih informacij za novinarske namene je v skladu s pravom Unije lahko upravičeno na podlagi svobode tiska in svobode izražanja. Novinarski nameni lahko zajemajo pripravljalna raziskovalna dela za objavo, ki jih novinar opravi, da bi preveril resničnost govoric.

Vendar je razkritje notranje informacije s strani novinarja zakonito le, če se za to razkritje šteje, da je potrebno za opravljanje njegovega poklica in da se pri njem spoštuje načelo sorazmernosti.

Nacionalno sodišče mora tako preučiti ti vprašanji: na eni strani, ali je bilo potrebno, da novinar, ki želi preveriti resničnost govorice na trgu, tretji osebi poleg vsebine zadevne govorice razkrije to, da bo članek, v katerem se bo o tej govorici poročalo, objavljen v kratkem. Na drugi strani pa, ali bi bila morebitna omejitev svobode tiska, ki bi jo povzročila prepoved takega razkritja, pretirana glede na potencialni odvračalni učinek take prepovedi za opravljanje novinarske dejavnosti ter glede na pravila in kodekse, ki veljajo za novinarje, v primerjavi s škodo, ki jo lahko tako razkritje povzroči ne samo zasebnim interesom nekaterih vlagateljev, ampak tudi celovitosti finančnih trgov.

Sodišče Evropske unije, Sodba v zadevi C-302/20, 15. marec 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.