c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2021, številka 20 / letnik XIX.
 
Nulla est maior probatio quam evidentia rei.
Noben dokaz ni boljši, kot je očitnost stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Stranpoti revizije v civilnih sporih
Problematika varstva ustavnosti in zakonitosti temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Republiki Slovenije je pereča, naj nam bo to všeč ali ne. Tudi na področju civilnega prava, kjer se, kot zatrjuje Vrhovno sodišče RS (VS RS), že več kot desetletje poizkuša z ukrepi omejevanja pripada zadev na sodišča, zmanjševanja zaostankov, odločanja brez nepotrebnega odlašanja ter z reformo instituta revizije odpraviti vzroke neustreznih stanj, zvišati stopnjo pravne varnosti in zakonitosti sodnih odločitev ter poenotiti sodno prakso. Dosedanja ravnanja predvsem sodne veje oblasti (VS RS in US RS) so bila neustrezna, saj so zahteve in predlogi merili na nadaljnje omejevanje dostopa strank do sodišč.

Preobremenjenost sodišč se počasi zmanjšuje, enako tudi letni pripad zadev. Obseg uveljavljanih pritožb in predlogov za dopustitev revizije se pomembno ne zmanjšuje. Tisto, kar bode v oči in je posebej zaskrbljujoče, pa je stagnacija obsega uveljavljanih pravnih sredstev strank pred sodišči, tudi pred VS RS.Z reformo smo zmanjšali standard pravnega varstva in prikrili mnoštvo pravnomočnih nepravnih sodnih odločb, saj te kot pravnomočne drugostopne odločbe živijo svoje nadaljnje življenje in s tem znižujejo tudi doseženo stopnjo pravne varnosti in pravne države. Ni namreč nobenega razloga, zaradi katerega ne bi mogli predpostavljati, da bi bilo stanje obsega vloženih revizij in posledično vrst odločitev o njih spremenjeno.

Bosta tako VS RS kot US RS le ugotovili, da se problemov pravne varnosti, pravilnosti in zakonitosti odločanja ne rešuje z omejevanem dostopa do njiju in omejevanjem ter ukinjanjem orodij - pravnih sredstev, temveč da je treba krepitev ustavnosti in zakonitosti ter pravne kulture zagotavljati na vse druge načine.

>> Nadaljevanje v članku

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov za zajezitev epidemije
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ustavnosodna presoja svobode vere: Primer obrednega zakola    

Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič
   
Pred tremi leti je Ustavno sodišče odločilo, da prepoved obrednega zakola brez predhodnega omamljanja živali ni v neskladju z Ustavo. Čeprav je bila odločitev glede izreka soglasna, je vprašanje njegove obrazložitve sodišče močno razdelilo. Skupina štirih sodnic in sodnikov je zagovarjala stališče, da ne gre za poseg v svobodo vere, temveč le za zakonodajalčevo ureditev načina uresničevanja te pravice, kar pomeni, da podrobne vsebinske presoje omejitve svobode vere sodišču niti ni treba opraviti. Skupina petih sodnic in sodnikov, med katerimi sem bil tudi sam, pa je presodila, da gre za primer posega v pravico do verske svobode, ki ga je torej treba vsebinsko podrobno presojati in šele na podlagi temeljite vsebinske presoje soditi o ustavni (ne)skladnosti omejitve.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US razveljavilo sodbi VS in VDSS
Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča (VIII Ips 336/2017) in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča (Psp 229/2017) v primeru, povezanem s priznanjem pravice do varstvenega dodatka. Razlaga omenjenih sodišč, po kateri se med prihodke prosilca vštevajo tudi predhodno prejeti dodatki, po mnenju ustavnih sodnikov ni v skladu z ustavno pravico do socialne varnosti.

>> Pozitivne izkušnje pri 20-letnem izvajanju mediacij
Izkušnje dveh desetletij izvajanja mediacij na Okrožnem sodišču v Ljubljani kažejo, da so stranke reševanje sporov na ta način zelo dobro sprejele. Slednje kažejo tudi številke, saj se v več kot polovici primerov spori v mediaciji zaključijo uspešno, to je s sklenjeno poravnavo ali umikom tožbe, so sporočili z omenjenega sodišča.

>> Ilešiču podpora komisije DZ
Mandatno-volilna komisija državnemu zboru predlaga, naj kot kandidata za sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu izvoli Marka Ilešiča, ki je na tem položaju že od leta 2004. Na seji DZ bo moral na tajnem glasovanju prejeti podporo večine vseh poslancev, preizkusa pred t. i. odborom 255 pa mu ne bo treba opravljati, saj je ta preizkus že prestal.

>> Sprejeta novela zakona o nalezljivih boleznih
Poslanci DZ so na petkovi seji potrdili vladno novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki med drugim uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu. Posameznika, ki bo prestajal karanteno na domu, bo lahko obiskal zdravstveni inšpektor in ugotavljal, ali se oseba nahaja doma in spoštuje navodila NIJZ. Za nespoštovanje ukrepa so predvidene globe med 400 in 4000 evrov.

>> Do kdaj subvencioniranje čakanja na delo?
Ministrstvo za delo predlaga, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače za čakanje na delo, ki trenutno velja do konca maja, podaljša do konca junija. Ocenjuje, da je ukrep doslej omejil rast brezposelnosti, da pa epidemiološke razmere, stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev kažejo na to, da je ukrep še vedno potreben.

>> Podaljšanje ukrepov v upravnih zadevah in nošenje mask
Vlada ugotavlja, da epidemiološka situacija ne omogoča razveljavitve ali spremembe ukrepov, ki veljajo v upravnih zadevah. Tako še vedno velja, da se lahko vloge vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa ter da se omeji možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu tako, da se zainteresirani predhodno naročijo. Še za en teden je vlada podaljšala tudi odloka, ki opredeljujeta obveznost nošenja mask in razkuževanja rok ter obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

>> Novosti za prebolevnike in ukinitev kontrolnih točk na meji z Madžarsko
Vlada je včeraj odločila, da od sobote ne bo več kontrolnih točk na meji z Madžarsko. Prebolevniki, ki so bili cepljeni z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19, bodo lahko po novem v državo vstopili brez napotitve v karanteno in predložitve negativnega testa na koronavirus. Nekaj italijanskih in ena avstrijska dežela medtem ne bo več rdečih.

>> Evidenca stavbnih zemljišč
Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava RS (Gurs) sta v okviru projekta eProstor zaključila množični zajem poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč, ki je prvi korak na poti k vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč.

>> Opredeljevanja glede predloga dogovora
Sindikati javnega sektorja so se včeraj začeli opredeljevati do predloga dogovora, ki ga mora potrditi tudi še vlada. Pogajanja o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, spremembi plačilnega dneva, stroških prevoza na delo ter regresu za letni dopust so sklenili v ponedeljek.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Poslovanje sodišč in uporaba poslovnika o ločenih mnenjih
Predsednik Vrhovnega sodišča RS je s spremembo > Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS podaljšal zdajšnji način poslovanja sodišč do 15. junija 2021. Na občni seji Vrhovnega sodišča RS pa je bil sprejet sklep, ki določa, da se Poslovnik Vrhovnega sodišča RS o ločenih mnenjih od 10. maja uporablja tudi na podlagi osmega odstavka 114.a člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP).

>> Povračilo potnih stroškov vabljenim osebam
19. maja je začela veljati sprememba > Pravilnika o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam, ki dopolnjuje krog v uradne prostore vabljenih oseb, katerim pripada povračilo. Po novem lahko povračilo zahtevajo vabljene osebe tudi na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), do zdaj je to veljalo le za osebe vabljene na podlagi 35. in 37. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Sprememba pravilnika prinaša tudi novo prilogo 1, ki vsebuje obrazec zahtevka za povračilo.

>> Sproščanje ukrepov za zajezitev epidemije
Vlada je podaljšala epidemijo za 30 dni in se pri podaljšanju ukrepov (pregled veljavnih odlokov) odločila za dodatno sproščanje omejitev, med drugim je s spremembo odloka dovoljeno zbiranje do 50 ljudi ter obisk prireditev, in sicer do polovice sedišč za cepljene, testirane in prebolevnike (pogoj PCT). Nov odlok, s katerim se sproščajo nekatere omejitve pri ponujanju blaga in storitev, podaljšuje dovoljen čas opravljanja gostinske dejavnosti, in sicer od 5. do 22. ure. Karanteno ob vstopu v državo pa je na podlagi spremembe odloka mogoče prekiniti po petih dneh z negativnim izvidom testa.

>> Novela zakona o izvrševanju proračunov
15. maja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), ki iz omejitev pri prevzemanju obveznosti v breme proračuna izvzemajo investicije v vojsko (primerjalnik 30. člena). Novela med drugim omogoča vladi prerazporejanje pravice porabe na podprogram 230401 (Sredstva za financiranje epidemije COVID-19), če se utemeljeno pričakuje, da bo interventni ukrep financiran ali sofinanciran z namenskimi sredstvi EU. S črtanjem 62. člena posredovanje polletnega poročila ministrstvu ali županu za posredne uporabnike proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ ni več zahtevano. Novela vpliva tudi na določbe drugih zakonov, in sicer na ZDavP-2 (primerjalnik sprememb) in tudi na ZPIZ-2 (primerjalnik sprememb).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 73 do 78
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Finančne sankcije za izstop poslanca
Finančne sankcije, vezane na poslančev izstop iz politične stranke v času mandata, prekomerno posegajo v svobodni mandat poslanca. Strankarska poslušnost in pripadnost poslanca za čas njegovega mandata ne more biti stvar pogodbenega urejanja, zlasti ne pod pretnjo civilnih - finančnih posledic oziroma obveznosti. Takšno določilo nasprotuje prvemu odstavku 82. člena Ustave RS in je nično (prvi odstavek 86. člena OZ).

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 30 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je tudi vseh 31 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 324. člena - sestavine sodbe). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1.900 strokovnimi članki, z 1.950 odločbami Državne revizijske komisije ter z več kot 51.700 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.