c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2021, številka 16 / letnik XIX.
 
Cessante ratione legis cessat ipsa lex.
Če preneha smisel zakona, preneha sam zakon.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Katere novosti prinaša kataster nepremičnin?
24. aprila bo začel veljati Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), ki nadomešča dobrih 20 let star Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) ter podobno kot slednji določa vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in dodatno še vzpostavitev registra naslovov. Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci in ne več v treh ločenih evidencah kot zdaj.V 2. poglavju ZKN je natančno določeno, kateri podatki o parcelah, stavbah in delih stavb ter o območjih stavbne in služnostne pravice se vodijo v katastru. Vodijo se tudi podatki o poteku mej občin, katastrskih občinah, dejanskih rabah zemljišč, območjih bonitete zemljišč ter drugi. Pri tem je treba poudariti, da se podatki o nepremičninah vodijo v dveh temeljnih, med seboj povezanih sistemih in sicer se podatki o položaju, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb vodijo v katastru nepremičnin, podatki o stvarno pravnih pravicah na teh nepremičninah pa se vodijo v zemljiški knjigi. Kataster nepremičnin se elektronsko povezuje z zemljiško knjigo (34. člen).

Kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenca državne meje in register naslovov se vzpostavijo s prevzemom podatkov iz registrov in evidenc, ki so se vodili na podlagi ZEN (t. i. migracija podatkov). Zakon določa, da se izvede migracija tistih podatkov, ki so vpisani v evidence na dan 28. februar 2022, sama migracija pa se izvede v obdobju od 1. marca 2022 do 3. aprila 2022 (138. člen). Informacijski sistem kataster se začne uporabljati 4. aprila 2022 (150. člen).

>> Več v članku

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov za zajezitev epidemije
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sproščenih več protikoronskih omejitev
Vlada je včeraj spremenila več ukrepov, med drugim bo že od petka dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami in zbiranje do deset ljudi, ki niso člani skupnega gospodinjstva. Spremenjenih je nekaj omejitev pri vstopu v Slovenijo glede testov in izjem, tako bo mogoč vstop tudi cepljenim s cepivi kitajskih in indijskih proizvajalcev. V soboto bodo lahko povsod odprti vrtovi in terase gostinskih lokalov, v rumenih regijah tudi notranji prostori. V ponedeljek bodo z določenimi omejitvami začeli obratovati tudi nastanitveni obrati. V skladu z načrtom sproščanja se prihodnji teden odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov.

>> Nadzor nad nadzorniškimi praksami Banke Slovenije ni neustaven
Možnost revizije Računskega sodišča nad pravilnostjo in smotrnostjo praks nadzora, ki jih je Banka Slovenije izvajala do 4. novembra 2014 oz. do uvedbe enotnega bančnega nadzora v območju evra in ki so vodile v sanacijo bank, ni v neskladju z ustavo, je odločilo Ustavno sodišče.

>> Storilnost sodišč še naprej v upadu
Vrhovno sodišče je objavilo poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2020. Iz njega je razvidno, da storilnost sodišč še naprej upada, še vedno pa obvladujejo letni pripad zadev. Na vrhovnem sodišču sicer opozarjajo, da dela sodstva v lanskem letu ni mogoče primerjati z leti pred tem, saj ga je v veliki meri zaznamovala epidemija.

>> Za trojni uboj prisojeno 30 let zaporne kazni
Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je Petra Gaspetija spoznal za krivega trojnega uboja na Domžalskem junija lani. Za vsak uboj mu je sodišče prisodilo 12 let zapora in mu izreklo enotno 30-letno zaporno kazen (pregled najdaljših zapornih kazni), prav tako mu je do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo zaradi prekvalifikacije kaznivega dejanja.

>> VDT v primeru neveljavnih vladnih odlokov za sistemsko rešitev
Vrhovno državno tožilstvo glede glob, izdanih na podlagi vladnih odlokov, ki niso bili objavljani v uradnem listu in zato po odločitvi ustavnega sodišča niso začeli veljati, meni, da bi se nezakonite globe lahko odpravile ali razveljavile pred okrajnimi sodišči na predlog prekrškovnih organov po uradni dolžnosti ali na pobudo oglobljenega.

>> Možnost individualnega odloga izvršbe
Po 18. aprilu, ko se je iztekel ukrep odloga izvršbe za fizične osebe po sedmem protikoronskem zakonu, je mogoče po noveliranem zakonu o izvršbi in zavarovanju predlagati odlog izvršbe, in sicer lahko to individualno stori vsaka oseba, ki se znajde v socialni, zdravstveni in podobni stiski. Sodišče pa lahko določi odlog izvršbe v trajanju treh mesecev oz. ga v primeru nadaljnjega obstoja okoliščin tudi podaljša.

>> Upravni postopki s področja okolja se selijo na ministrstvo
Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru reorganizacije in debirokratizacije postopkov istovrstne postopke dovoljevanja posegov v okolje in prostor združilo na enem mestu. Tako se bodo postopki z Arsa prenesli na ministrstvo. Hkrati bo ukinjena možnost pritožbe na ministrstvo.

>> Strabag ni uspel s pritožbo
Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek avstrijskega Strabaga za revizijo odločitve projektnega podjetja 2TDK, da bo drugi tir med Divačo in Črnim Kalom gradil konzorcij na čelu z domačim Kolektorjem CPG.

>> Pojasnila ministrstva glede novele zakona o vodah
V predlogu novele zakona o vodah (ZV-1G) se pomembno ožijo možnosti posegov na priobalna zemljišča, ker je odpravljena možnost krčenja priobalnega pasu s 15 metrov na do 0 metrov. To pomeni, da bo zakon dopuščal možnost posegov na priobalni pas zgolj za objekte javne rabe, kot so rekreativne površine, otroška igrišča in podobno. Ti posegi bodo možni zgolj pod pogojem, če bo to možnost najprej dovolil prostorski izvedbeni akt občine.

>> Nadgradnja davčnega sistema
Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema, med katerimi so rešitve z večjim in dolgoročnejšim pomenom za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. S predlaganimi ukrepi bi spodbudili gospodarstvo k dodatnemu investiranju, kar bi pozitivno vplivalo na prihodke.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Demokracija: od ideje in koncepta, do izvotlitve in negacije    

dr. Andraž Teršek
   
Družbi, ki jo sestavljajo ljudje, bi pripisal lastnost »polarizacije s prepadom«. Na eni strani so ljudje (pa naj bodo zavedeni, prestrašeni, neuki, neobveščeni, nemisleči, lahkoverni, prevarani, preutrujeni …), ki bi sprejeli vse ukaze in prepovedi oblasti, se jim podredili in jim sledili. Pa četudi bi s tem tekli po poti razčlovečenja in v suženjstvo. Teh ljudi je preveč. Na drugi strani so ljudje, ki bi se vsemu in vsem upirali in uprli, ves čas, ne glede na obstoj ali neobstoj dobrega razloga za to početje. Teh ljudi je malo. Vmes pa zeva enormen prostor.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih
Od 19. aprila je z dopolnitvijo > Odloka o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih. S tem je Vlada sledila sklepu Ustavnega sodišča, s katerim je to začasno zadržalo izvrševanje prepovedi shodov in Vladi naložilo, naj prepoved uredi na novo, pri tem pa upošteva "pomen shodov za delovanje demokratične države in različne možnosti za omejitev nastanka škodljivih posledic za javno zdravje". V zaprtih prostorih je število omejeno na eno osebo oz. gospodinjstvo na 30 kvadratnih metrov, obvezno je nošenje mask. Na prostem je število omejeno na eno osebo oz. gospodinjstvo na 10 kvadratnih metrov, pri čemer se morajo udeleženci držati medosebne razdalje 1,5 metra.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je z odlokom do 25. aprila podaljšala večino ukrepov za zajezitev epidemije, sprejela je tudi nekaj sprostitev omejitev ter novosti pri izjemah za vstop v državo. Spremembe in dopolnitve > Odloka o določitvi pogojev vstopa v RS, ki so začele veljati 16. aprila, pri izjemah za vstop v državo upoštevajo dve novi cepivi za prehod meje brez napotitve v karanteno na domu, prav tako so spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa. Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki je začel veljati 19. aprila, so se v vseh statističnih regijah podaljšale izjeme od prepovedi, dodatno pa se je v osmih oranžnih statistični regijah dovolila tudi izjema opravljanja gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro ob upoštevanju vseh potrebnih higienskih navodil. Gre za naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Obalno-Kraška, Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska.

>> Izvajanje samotestiranja
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki so začele veljati 15. aprila, omogočajo izvajanje samotestiranja na virus SARS-CoV-2, in sicer v okviru izvajanja posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za posebne skupine prebivalstva v Republiki Slovenije.

>> Prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
17. aprila so začele veljati dopolnitve > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki v preglednico limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca za delo v tujini dodajajo limit za kraja Kaiserslautern in Riga. Poleg tega so določeni novi najvišji zneski povračil stroškov vpisnin in šolnin javnim uslužbencem na delu v tujini, katerih otroci so vpisani v osnovno oz. srednješolsko izobraževanje ali obiskujejo vrtec. Povračilo znaša 90 % vpisnine in šolnine, vendar ne več od zneskov določenih v prilogi.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 59 do 62
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
24. april 2021 Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) 
 
24. april 2021 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) 
 
24. april 2021 Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) 
 
1. maj 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
24. maj 2021 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
27. maj 2021 Zakon o tujcih (ZTuj-2) 
 
27. maj 2021 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
1. junij 2021 Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) 
 
27. junij 2021 Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) 
 
9. november 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) 
 
3. januar 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Presoja prepoznavnosti osebe
Vrhovno sodišče je v sodbi opr. št. II Ips 77/2020 poudarilo, da je jedro spora v obravnavani zadevi kolizija med pravicama tožnikov do časti in dobrega imena (varovana s 34. členom Ustave) in do zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen Ustave) na eni ter svobodo izražanja toženke (39. člen Ustave) na drugi strani. V zvezi z vprašanjem, do kod sega meja dopustnega poročanja medijev o storjenih kaznivih dejanjih, sodišče ugotavlja, da je poročanje o kriminaliteti v javnem interesu, saj se na ta način uresničuje odvračalna in zastraševalna vloga kazenskega prava ter javnosti omogoči nadzor nad delovanjem kazenskega pravosodja. Vendar to samo po sebi ne pomeni, da je o udeleženih osebah dopustno poročati na prepoznaven način. Poročanje, ki omogoča prepoznavnost, je dopustno le, kadar gre za primere težke kriminalitete ali kazniva dejanja, ki so javnost občutno pretresla.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 41 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je tudi vseh 42 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 29. člena ZLS o pristojnostih občinskega sveta). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZLS je povezan tudi z več kot 280 strokovnimi članki, z več kot 450 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in osmimi odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.