c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2021, številka 06 / letnik XIX.
 
Superflua non nocent.
Kar je odveč, ne škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predlagane novosti v postopkih izvršbe
Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so na včerajšnji seji soglasno podprli predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki med drugim prinaša rešitev za uresničitev ustavne odločbe (U-I-171/16, Up-793/16), ki nalaga, da se v primeru izvršbe na stanovanjsko nepremičnino, ki je dolžnikov dom, sodniku omogoči, da v vsakem konkretnem primeru najde pravično ravnovesje med interesi upnika in dolžnika. Tako se podaljšuje trajanje odloga zasega nepremičnine in odpravlja sedanjo ureditev, po kateri se odlog lahko dovoli le enkrat. Rešitve tako omogočajo, da dolžniki, ki se znajdejo v stiski, ne izgubijo doma.
Druga novost je izrecna ureditev možnosti odloga v postopkih izvršitve odločbe o varstvu in vzgoji otroka v izjemnih primerih. Odvzem otroka je namreč treba izvesti humano in z največjo mero občutljivosti, zato predlog omogoča odložitev ali prekinitev takšnega postopka.

Predlog med drugim tudi izloča hišne živali iz izvršbe. Predlog je povezan z nedavno spremembo > Stvarnopravnega zakonika (SPZ) in definicijo živali, po kateri živali niso stvari, pač pa čuteča bitja. Hišne živali ne morejo biti predmet rubeža in prisilne prodaje, saj je treba upoštevati čustveno navezanost dolžnika do živali in tudi obratno.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakon in poslovnik o parlamentarni preiskavi neskladna z ustavo
Ustavno sodišče je presodilo, da sta Zakon o parlamentarni preiskavi (ZPPre) in Poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo. Obenem je razveljavilo akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zadevi Franc Kangler, kolikor se nanaša na presojo pravilnosti konkretnih sodnih odločitev in ugotavljanje odgovornosti sodnikov za odločitve v postopkih.

>> Evropska delegirana tožilca naj bi z delom začela marca
Na pravosodnem ministrstvu sta v pripravi dve noveli zakona o državnem tožilstvu. Ker jih je Evropsko javno tožilstvo sredi januarja obvestilo, da naj bi evropska delegirana tožilca z delom začela že marca, želijo s posebno novelo, ki bi jo DZ sprejemal po nujnem postopku, urediti nekatera vprašanja glede njihove zaposlitve.

>> Predlog novega gradbenega zakona
Predlog novega gradbenega zakona, ki naj bi popravil in dopolnil obstoječe rešitve, da bi bili postopki hitrejši, je razdelil arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja projektov. Kot spornega izpostavljajo 14. člen, po katerem bo lahko vodja projekta predstavnik katerekoli stroke, ki sodeluje pri projektu.

>> Elektronsko poslovanje v civilnih postopkih in E-dražbe
Uvajanje elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih pomembno prispeva k dostopnosti sodstva pri poslovanju s strankami in k pospešitvi postopkov. V sedanjih epidemioloških razmerah pomeni tudi zaščito strank in zaposlenih v sodstvu pred okužbami. Od 1. februarja se lahko tudi sodne dražbe v izvršilnem postopku izvajajo na spletu in ne zgolj osebno na kraju dražbe.

>> Večja predvidljivost v postopkih pred notarji
Z namenom zagotoviti strankam večjo predvidljivost pri plačilu za storitve notarjev je Ministrstvo za pravosodje pripravilo spremembe notarske tarife, ki so že začele veljati. Tarifa je sedaj bolj jasna in določna, hkrati pa se z novelo odpravlja tudi nepotrebno zaračunavanje opozorila, da notar ni odgovoren za vsebino listin drugih sestavljavcev po šestem odstavku 64. člena Zakona o notariatu (ZN).

>> Spornost zbiranja podatkov o narodnosti in veroizpovedi
V predlog novele zakona o prijavi prebivališča je vključena določba, po kateri bi se ob prijavi stalnega prebivališča zbirali tudi podatki o narodnosti in veroizpovedi. To po mnenju informacijske pooblaščenke predstavlja hud poseg v zasebnost in nevarnost tveganja diskriminacije.

>> Obrambi ni uspelo doseči obnove postopka
Obrambi Ivana Perića, ki je zaradi trojnega umora v Rovinju avgusta 2002 obsojen na 30 let zapora, ni uspelo doseči obnove postopka. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je zahtevo za novo sojenje Periću, ki je v zaporu že devetnajsto leto, zavrgel. Sklep še ni pravnomočen.

>> Izrek sodbe obtoženih korupcije v zdravstvu bo 17. februarja
Z zaključnimi besedami obrambe se je na Okrožnem sodišču v Ljubljani nadaljevalo sojenje obtoženim korupcije v zdravstvu, ki jim tožilstvo očita nedovoljeno dajanje oz. sprejemanje daril. Obramba ocenjuje, da jim ni mogoče utemeljeno očitati nobenega kaznivega dejanja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Osmi protikoronski zakon že velja
5. februarja je začel veljati Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), za katerega smo pripravili podrobne obrazložitve vseh 65 členov in prečiščena besedila vseh 21 zakonov, na katere vpliva. Zakon prinaša dodatnih 320 milijonov evrov za izvedbo ukrepov za blažitev posledic epidemije (pregled ukrepov), ključna sta subvencioniranje dviga minimalne plače in podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo, širi pa se tudi krog upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka iz PKP7. Znova se uvaja možnost odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do tri zaporedne dni skupaj, in sicer do konca leta. Novost pa so globe za preskakovanje vrstnega reda pri cepljenju.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je za en teden, do 12. februarja, podaljšala veljavnost večine odlokov (pregled veljavnih odlokov) ter sklenila, da ukrepov ne bo več vezala na regije. 6. februarja se je lahko na podlagi novega odloka odprlo več trgovin in storitev (seznam trgovin in storitev). S spremembo > odloka je Vlada omilila v petek uveljavljen ukrep, da morajo štiri skupine ljudi, vključno z dnevnimi delavci migranti in tistimi, ki mejo prehajajo zaradi šolanja, ob vstopu v Slovenijo predložiti negativen izvid testa. Zdaj ga morajo predložiti samo tisti, ki pridejo iz države EU s slabšo epidemiološko sliko.

>> Obširna novela ZGD-1K
Spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bodo začele veljati 24. februarja, zasledujejo pet ciljev, in sicer usklajujejo slovenski pravni red z evropskim (prenos direktive (EU) 2017/828 in izvajanje uredbe (EU) 2018/1212), dopolnjujejo omejitve ustanavljanja družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi nameni in omejitve ustanavljanja širijo tudi na tuje fizične in pravne osebe, izboljšujejo korporativno upravljanje v družbah ter nadzornim organom omogočajo lažji in učinkovitejši nadzor nad poslovanjem gospodarskih družb. Z novelo se prenavlja tudi nekaj veljavnih prekrškov, nekaj pa se jih določa na novo.

>> Plačevanje pristaniških pristojbin
24. februarja bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Pomorskega zakonika (PZ), ki v slovensko zakonodajo prenašajo Direktivo 2017/2109/EU, katere rok za prenos je potekel že 21. decembra 2019. Z novelo se prenašajo določbe direktive, ki se nanašajo na zbiranje, sporočanje in hrambo osebnih podatkov. Novela poleg tega med oprostitve plačevanja pristaniških pristojbin dodaja plovila, ki se v pristanišče zatečejo zaradi neurja in drugih okoliščin višje sile, za čas trajanja višje sile.

>> Prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije
24. februarja bo začela veljati sprememba > Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki invalidom, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, zagotavlja plačilo stroškov za prehrano v višini nadomestila za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Poleg tega se zvišuje denarni prejemek za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije na 54 odstotkov minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu od 60 do vključno 128 ur mesečno oz. na 65 odstotkov minimalne plače, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 129 ur mesečno.

>> Oprostitev plačila vrtca
Spremembe in dopolnitve > Zakona o vrtcih (ZVrt), ki bodo začele veljati 24. februarja, dograjujejo institut varuha predšolskih otrok na domu z vzpostavitvijo registra varuhov, zahtevo po sklenitvi pogodbe varuhov s starši in določitvijo dodatnih pogojev za opravljanje dejavnosti. Od 1. septembra pa bodo starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši bodo oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

>> Novi indeksi življenjskih stroškov
Sprememba in dopolnitve > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki so začele veljati 6. februarja, v preglednico limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca za delo v tujini dodajajo limit za kraj Talin. Poleg tega so v veljavi novi indeksi življenjskih stroškov OZN za posamezne kraje, ki se uporabljajo od obračuna plač za mesec februar 2021 dalje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15 do 19
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob primeru Navalni    

mag. Martin Jančar
   
Načelno sem zadržan, kar se tiče komentiranja konkretnih kazenskih postopkov v tujini (domačih razumljivo niti ne smem), a očitno je, da moderna družba precej gradi na njihovem pomenu in učinkih. Dejstvo je, da tudi sami sodni postopki veliko povedo o tem, kakšno je razumevanje državne oblasti in celo države same. Problem je v tem, ker se dandanes skuša vse stvari prikazati na ločnici črno - belo, prilagojeno za vsakokratno publiko, ki se jo zapira v lastne mišljenjske okvire. Znotraj teh je stežka ali nemogoče sprejemati drugačne poglede ali celo vzdrževati kritično razmišljanje. Matt Taibbi v svojem delu Hate Inc. opisuje pot, ki je privedla do takšnega položaja in zaradi katere se je pojavila, ne več razdeljenost, temveč dobesedno razklanost v ZDA. Tudi druge države niso izjema in zato podobno velja za ocenjevanje držav in njihovih voditeljev, ki se delijo po skrajno simplificirani ločnici na „dobre - slabe“ oz. „dobri - slabi“.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Nataša Belopavlovič:
Sporni delovno-pravni ukrep v PKP7
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ali je kričanje nad zaposlenimi dopustno?
V predmetni zadevi sodišče meni, da je vpitje oziroma uporaba zvišanega tona na delovnem mestu objektivno gledano graje vredno, očitno negativno in žaljivo ravnanje (tako Pdp 541/2017 in Pdp 491/2017). Res je, da je vodja upravičen kritizirati slabo delo podrejenih, kritika pa je lahko tudi ostra (tako sklep vrhovnega sodišča št. VIII Ips 85/2019), vendar način komuniciranja na delovnem mestu ne sme presegati meja razumne kritike in ne sme biti objektivno osebno žaljiv.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) je doživel že 23 vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIKS-1.

V časovni lestvici je predhodnik tega zakona in vseh 24 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 18. člen, ki določa poziv obsojencem na prestajanje kazni). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZIKS-1 je ob posameznih členih vsebinsko povezan z več kot 170 strokovnimi članki in več kot 320 judikati slovenskih sodišč. Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.